LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d.
nutarimo Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 18 d. Nr. 62

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-1002; 2004, Nr. 96-3530):

1. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

2. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

3. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.

4. Nurodytu nutarimu patvirtintoje Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkoje:

4.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) parengta vadovaujantis 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 1999/276/EB, patvirtinančio ilgalaikį Bendrijos veiksmų planą, kaip skatinti saugiau naudotis internetu kovojant su neteisėtu ir žalingu tarptautinių tinklų turiniu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 91-3890; 2009, Nr. 86-3637), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) ir kitų teisės aktų nuostatomis.“

4.2. Išdėstyti 4 punkto tryliktąją pastraipą taip:

„Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382).“

4.3. Išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Ribojama viešoji informacija gali būti pateikiama elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse arba kituose interneto tinklalapiuose tik tinkamai pažymėta, kaip numatyta Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121 (Žin., 2010, Nr. 90-4779). Draudžiama informaciją, kuri ribojama skelbti ir platinti, laikyti laisvai prieinamą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose tarnybinėse stotyse, skleisti elektroninėse konferencijose, siųsti elektroniniu paštu neapibrėžtam gavėjų skaičiui arba kitaip platinti viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, kai informacija, kuri ribojama skelbti ir platinti, gali tapti laisvai prieinama nepilnamečiams.“

 


4.4. Išdėstyti 16.2 punktą taip:

„16.2. nustatęs šios Tvarkos pažeidimą, informuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą, kitas suinteresuotas institucijas, o jeigu pažeidimą padarė elektroninė visuomenės informavimo priemonė, – pranešti dar ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai, žurnalistų etikos inspektoriui;“.

4.5. Išdėstyti 19 punkto pirmąją pastraipą taip:

„19. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba:“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

_________________