LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 6 d. Nr. 3D-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Sąjungos Komisijos 2008 m. gruodžio 10 d. reglamentu (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3), ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2008, Nr. 126-4818),

tvirtinu Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. vasario 6 d.

įsakymu Nr. 3D-66

 

GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) nustato gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės reikalavimus.

2. Šios taisyklės taikomos skerdykloms, kurios pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2008, Nr. 126-4818) klasifikuoja kiaulių ir galvijų skerdenas.

3. Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę vykdo VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojai (toliau – kontrolieriai).

4. Šiose taisyklėse vartojama sąvoka:

Gyvulių skerdenų vertintojas (toliau – vertintojas) – skerdyklos darbuotojas, turintis gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir privalantis kvalifikaciją kelti ne rečiau kaip kartą per metus.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3).

 

II. GALVIJŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖ

 

5. Kontrolės metu tikrinant galvijų skerdenų klasifikavimą ir ženklinimą, vadovaujamasi 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 13/2009 (OL 2009 L 5, p. 1) ir reglamentu (EB) Nr. 1249/2008.

6. Skerdyklose, kurios įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina 40 atsitiktinai parinktų suklasifikuotų ir suženklintų galvijų skerdenų. Jeigu kontrolės metu skerdykloje randama mažiau nei 40 galvijų skerdenų, tikrinamos visos rastos, bet ne mažiau kaip 20 skerdenų.

7. Skerdyklose, kurios nėra įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina 20 atsitiktinai parinktų galvijų skerdenų.

8. Kontrolierius tikrina galvijo skerdenos:

8.1. kategoriją;

8.2. raumeningumo klasę;

8.3. riebumo klasę;

8.4. skerdenos ženklinimo spaudu ar etikete atitikimą su įrašais, fiksuotais Skerdenų klasifikavimo protokole, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 381 (Žin., 2001, Nr. 95-3374; 2005, Nr. 139-5032).

9. Klasifikavimo klaidos, nustatant kiekvieną galvijo skerdenos kokybės rodiklį – kategoriją, raumeningumo bei riebumo klases, neturi viršyti 10 proc. nuo kontrolei atrinktų skerdenų skaičiaus.

10. Jeigu nustatant vieną iš galvijo skerdenos kokybės rodiklį, klaidų nebuvo padaryta ar padaryta mažiau, nei numatyta šių taisyklių 9 punkte, tai nustatant kitus kokybės rodiklius leistinų klaidų skaičius gali būti didesnis viena klaida.

11. Klasifikuojant galvijų skerdenas neleidžiama suklysti:

11.1. nustatant galvijo skerdenos kategoriją pagal lytį tarp A, B, C ir D, E kategorijų;

11.2. per dvi raumeningumo ar riebumo klases (Pvz., P-R, 5-3);

11.3. ženklinant skerdenas spaudu arba etiketėmis pagal Skerdenų klasifikavimo protokolo duomenis.

12. Jei kontrolės metu nustatoma, kad klasifikuojant galvijų skerdenas buvo suklysta daugiau kartų, negu numatyta šių taisyklių 9 ir 10 punktuose, arba padarytos neleistinos klaidos, nurodytos šių taisyklių 11 punkte, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti atlikta pakartotinė galvijų skerdenų klasifikavimo kontrolė skerdykloje.

 

III. KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖ

 

13. Kontrolės metu tikrinant kiaulių skerdenų klasifikavimą bei ženklinimą, vadovaujamasi reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 ir reglamentu (EB) Nr. 1249/2008.

14. Skerdyklose, kurios įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina 40 atsitiktinai parinktų suklasifikuotų ir suženklintų kiaulių skerdenų. Jeigu kontrolės metu skerdykloje randama mažiau nei 40 kiaulių skerdenų, tikrinamos visos rastos, bet ne mažiau kaip 20 skerdenų.

15. Skerdyklose, kurios nėra įtrauktos į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą žemės ūkio ministro įsakymu, kontrolė turi būti atliekama be išankstinio perspėjimo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jose kontrolierius tikrina ne mažiau kaip 20 atsitiktinai parinktų kiaulių skerdenų.

16. Kontrolierius tikrina:

16.1. ar tinkamai parinkta vertinimo vieta skerdenoje:

16.1.1. tarp 3 ir 4 juosmens slankstelių (vertinant „Fat-o-meat'er“);

16.1.2. tarp 3 ir 4 šonkaulių (vertinant „Fat-o-meat'er“);

16.2. atstumą nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos:

16.2.1. 8 cm (vertinant „Fat-o-meat'er“);

16.2.2. 6 cm (vertinant „Fat-o-meat'er“);

16.3. zondo įvedimo kampą (vertinant „Fat-o-meat'er“);

16.4. skerdenos ženklinimo spaudu ar etikete atitikimą su duomenimis, fiksuotais raumeningumo nustatymo prietaiso arba Skerdenų klasifikavimo protokole, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 464 (Žin., 2002, Nr. 1-18; 2008, Nr. 146-5883);

16.5. skerdenos svorį (2 skerdenų pasirinktinai).

17. Klasifikavimo klaida laikoma, kai suklystama šiose vertinimo srityse:

17.1. per vieną šonkaulį ar slankstelį, parenkant vertinimo vietą;

17.2. daugiau nei per 1 cm, parenkant atstumą nuo nugaros (stuburo) padalijimo linijos;

17.3. įvedant zondą (jei raumeningumo nustatymo prietaisas jį turi) ne statmenu kampu, o dūrio paklaida didesnė nei 150 kampas (zondas turi būti duriamas 900 kampu į skerdenos paviršių).

18. Klasifikavimo klaidos, nustatant kiekvieną iš vertinimo sričių vertinimo vietą, atstumą nuo nugaros padalijimo linijos bei zondo įvedimo kampą neturi viršyti 10 proc. nuo kontrolei atrinktų skerdenų skaičiaus.

19. Jeigu nustatant vieną iš vertinimo sričių, klaidų nebuvo padaryta ar padaryta mažiau, nei numatyta šių taisyklių 18 punkte, tai nustatant kitas vertinimo sritis gali suklysti ir viena klaida daugiau.

20. Klasifikuojant kiaulių skerdenas neleidžiama suklysti:

20.1. daugiau nei per vieną šonkaulį ar slankstelį, parenkant vertinimo vietą

20.2. ženklinant skerdenas kitaip, negu nurodyta Skerdenų klasifikavimo protokole;

20.3. sveriant skerdeną.

21. Jei kontrolės metu nustatoma, kad klasifikuojant ir ženklinant kiaulių skerdenas buvo suklysta daugiau kartų, nei numatyta šių taisyklių 18 ir 19 punktuose, arba padarytos neleistinos klaidos, nurodytos šių taisyklių 20 punkte, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti atlikta pakartotinė kiaulių skerdenų klasifikavimo kontrolė skerdykloje.

 

IV. KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS REZULTATAI

 

22. Kontrolierius, atlikęs patikrą užpildo Galvijų skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolą (1 priedas) ir/arba Kiaulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolą (2 priedas) (toliau – kartu vadinama protokolai).

23. Remiantis 22 punkte nurodytais protokolais, kontrolierius surašo Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės pažymą(3 priedas) (toliau – pažyma) 2 egz., kurios vienas egzempliorius paliekamas skerdyklai (prie jos pridedamos ir 22 punkte nurodytų protokolų kopijos).

24. VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ 22 ir 23 punktuose nurodytus protokolus ir pažymas turi saugoti 5 metus.

25. Jeigu kontrolierius randa 11.3 ir 20.2 punktuose nurodytas klaidas, vertintojas skerdenos ženklinimą privalo ištaisyti pagal kontrolieriaus pastabas.

26. Jei atliekant pakartotinę klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę pagal 12 ir/ar 21 punktus nustatomą kad klasifikuojant galvijų ir/arba kiaulių skerdenas buvo suklysta daugiau kartų negu leista arba padarytos neleistinos klaidos, tikrintas vertintojas netenka teisės vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimo, kol nebaigs pakartotinai kvalifikacijos kėlimo kursų.

27. Kontrolierius apie 26 punkte nurodytą atvejį, raštu per dvi darbo dienas informuoja (pridedant pažymos kopiją) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją kurios įgalioti asmenys išnagrinėja gautą informaciją ir, esant reikalui, surašo skerdyklai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

28. Jeigu tikrinant skerdyklą trečią kartą iš eilės nustatoma, kad klasifikuojant galvijų ir/arba kiaulių skerdenas buvo suklysta daugiau kartų negu leista arba padarytos neleistinos klaidos, tikrintas vertintojas netenka teisės vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimo, kol pakartotinai neįgys gyvulių skerdenų klasifikavimo kvalifikacijos ir gaus tai patvirtinantį dokumentą.

29. Kontrolierius apie 28 punkte nurodytą atvejį per dvi darbo dienas raštu (pridedant pažymos kopiją) informuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir mokymo instituciją(išdavusią gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą). Mokymo institucija išnagrinėja gautą informaciją ir, esant reikalui, anuliuoja nurodyto vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgalioti asmenys išnagrinėja gautą informaciją ir, esant reikalui, surašo skerdyklai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, gavusi fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl skerdenų vertinimo, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo patikrinti vertintojo darbą.

31. Ginčai dėl šių taisyklių įgyvendinimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

1 priedas

 

(Protokolo formos pavyzdys)

 

GALVIJŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS

 

PROTOKOLAS NR. ______________

 

1. Skerdyklos pavadinimas ir adresas ________________________________________

2. Kontrolierius _________________________________________________________

3. Vertintojas ___________________________________________________________

4. Kontrolės data ________________________________________________________

5. Kontrolės dieną rastų skerdenų skaičius ____________________________________

6. Patikrinta suklasifikuotų skerdenų _________________________________________

 

Vertintojo suklasifikuotos skerdenos

Kontrolieriaus klasifikavimo rezultatai

Eil. Nr.

Skerdimo Nr.

Kategorija

Raumeningumo klasė

Riebumo klasė

Kategorija

Raumeningumo klasė

Riebumo klasė

Ženklinimo teisingumas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kontrolės metu nustatyta vertintojo klaidų ......., iš jų:

leistinų klaidų                     £[]

neleistinų klaidų                 £[]

 

Tikrino                       ______________________                     _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais

susipažinau                ______________________                     _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

2 priedas

 

(Protokolo formos pavyzdys)

 

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS

 

PROTOKOLAS NR. ______________

 

1. Skerdyklos pavadinimas ir adresas ________________________________________

2. Kontrolierius _________________________________________________________

3. Vertintojas ___________________________________________________________

4. Kontrolės data ________________________________________________________

5. Raumeningumo nustatymo prietaisas _______________________________________

6. Kontrolės dieną rasta skerdenų ___________________________________________

7. Patikrinta įvertintų skerdenų _____________________________________________

 

Eil. Nr.

Skerdimo Nr.

Nukrypimai įvedant matavimo prietaisą

Ženklinimas

Pastabos

Vertinimo vietos parinkimas

Atstumas nuo stuburo, cm

Zondo įvedimo kampas,°

3–4 s.

3–4 š.

Pask. š.

8

6

7

> 90°

< 90°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaidų suma

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso klaidų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikrino                       ______________________                     _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais

susipažinau                ______________________                     _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir

ženklinimo kontrolės taisyklių

3 priedas

 

(Gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės pažymos formos pavyzdys)

 

GYVULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO KONTROLĖS

 

PAŽYMA

 

200___ m. _______________________ mėn. ________ d. Nr. ___________

 

__________________________

(surašymo vieta)

 

Skerdyklos pavadinimas ir adresas __________________________________________

Kontrolierius ___________________________________________________________

Vertintojas _____________________________________________________________

Tikrinimo metu nustatyta:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______

Išvados:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Pridedama .................. skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės protokolas Nr.

______________________________________________________________________

 

 

Tikrino                       ______________________                     _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

Su tikrinimo rezultatais

susipažinau                ______________________                     _____________________

(parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________