LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 4 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. spalio 14 d. Nr. VIII-1360

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 107-2688)

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

4 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžių „konkurso būdu parenka ekspertus“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka samdo fizinius ar juridinius asmenis, taip pat įmones, neturinčias juridinio asmens teisių“ ir jį išdėstyti taip:

3) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka samdo fizinius ar juridinius asmenis, taip pat įmones, neturinčias juridinio asmens teisių, privatizavimo užduotims atlikti (įskaitant privatizavimo objektų vertinimą) ir pasirašo su jais sutartis dėl užduočių atlikimo;“.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kiekvienam iš privatizavimo objektų, privatizuojamų bet kuriuo šiame įstatyme nustatytu privatizavimo būdu, Turto fondas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka samdyti fizinius ar juridinius asmenis, taip pat įmones, neturinčias juridinio asmens teisių, visoms su privatizavimu susijusioms užduotims atlikti (įskaitant investitoriaus suradimą ir pirkimo-pardavimo sutarties projekto parengimą).“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS