LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 559 „DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ IMPORTO, DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS LICENCIJAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. rugsėjo 1 d. Nr. 931

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 39, 41, 43, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei IV skyriaus II skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1660), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 559 „Dėl alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo“ (Žin., 1997, Nr. 53-1236, Nr. 60-1415):

1. Išbraukti 2.1.2 punkte žodžius „užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms“.

2. Papildyti nutarimą šiuo 2.3 punktu:

2.3. Sveikatos apsaugos ministerijai – parengti ir patvirtinti iki 1997 m. spalio 15 d. įspėjamojo teksto apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai, kuris turi būti ant išorinių alkoholio reklamos priemonių, formą, turinį ir jo vietą reklamos priemonėje“.

3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintų Alkoholio produktų importo, didmeninės ir mažmeninės prekybos jais licencijavimo taisyklėse:

3.1. išdėstyti 8.2 punkto penktąją pastraipą taip:

„Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos prekybos įmonėms, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu. Šis reikalavimas netaikomas išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse“;

3.2. išdėstyti 8.6.7 punktą taip:

8.6.7. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, jeigu įmonė įrengta gyvenamajame name ir anksčiau neturėjo licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Jeigu licencijos galiojimo metu buvo gauta gyvenamojo namo gyventojų pagrįstų skundų (t.y. ištyrus skundą, buvo taikytos administracinės nuobaudos), šis sutikimas turi būti pateikiamas ir perregistruojant licenciją verstis šia veikla“;

3.3. išdėstyti 36.2 punktą taip:

36.2. nurodyti juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turimos licencijos importuoti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintais alkoholiniais gėrimais numerį ir išdavimo datą, parduodamų ir pakrautų į kiekvieną transporto priemonę alkoholinių gėrimų pagal asortimentą banderolių serijas ir numerius (nuo... iki...), taip pat sandėlio, iš kurio jie buvo parduoti, numerį ir adresą. Jeigu tuo pačiu adresu yra keli sandėliai, jiems turi būti suteikti numeriai“.

4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių 4 ir 8.4 punktus išdėstyti taip:

4. Pilstomais alkoholiniais gėrimais leidžiama prekiauti tik stacionarinėse viešojo maitinimo įmonėse, o pilstomu alumi – ir firminėse alaus daryklų parduotuvėse.

8.4. alkoholinius gėrimus (išskyrus alų) be specialaus ženklinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka“.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 16 d. nutarimą Nr. 446 „Dėl Informacijos apie tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 24-574);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ (Žin., 1996, Nr. 120-318).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

Žemės ir miškų ūkio ministras,

pavaduojantis ūkio ministrą                                                        Vytautas Knašys