LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2010 m. BALANDŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 11 d. Nr. D1-24

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo(Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2011, Nr. 131-6254):

1. Įrašau preambulėje po žodžio „punktais“ žodžius ir nuorodą į oficialų paskelbimo šaltinį „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823) 2.1 ir 2.7 punktais“.

2. Papildau 2.3 punktu ir jį išdėstau taip:

2.3. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai pagal savo kompetenciją atlikti kompensacinių išmokų mokėjimus ir kiekvienais metais iki sausio mėn. 31 d. teikti ataskaitas apie metinėje Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatoje Daugiabučių kompensacinėms išmokoms skirtų lėšų panaudojimą.“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše:

3.1. išbraukiu 2 punkte po žodžio „subsidijų“ žodį „ir“ ir po žodžio „akcijas“ papildau žodžiais „ir kompensacinių išmokų“;

3.2. papildau 3 punktą nauju 3.5 papunkčiu (atitinkamai 3.5–3.15 papunkčius laikau 3.6–3.16 papunkčiais):

3.5. Kompensacinė išmoka – papildoma valstybės parama, numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13 str. 1 d. 5 punkte, teikiama Programos lėšomis daugiabučių namo butų ir kitų patalpų savininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims), įgyvendinusiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2009, Nr. 36-1282), ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo.“;

3.3. papildau nauju X skyriumi (buvusį X skyrių atitinkamai laikau XI skyriumi):

 

X. KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMAS

 

94. Kompensacinės išmokos daugiabučių namo butų ir kitų patalpų savininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims), įgyvendinusiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir pasiekusiems ne mažesnę kaip D pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas sumažinus ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, mokamos vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823), nustatyta tvarka ir sąlygomis.

95. Lėšos kompensacinėms išmokoms numatomos metinėje Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatoje.

96. Su kompensacinių išmokų mokėjimu susijusios valstybės pagalbos dydį Suteiktos valstybės pagalbos registre registruoja Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.“;

3.4. pakeičiu 97 punktą, vietoj skaičių „96“ įrašau skaičių „100“;

3.5. papildau II priedą nauju 14 punktu ir jį išdėstau taip:

14. Jeigu pareiškėjo naudojama šiluma iki projekto įgyvendinimo yra gaminama iš biokuro, pagamintos šiluminės energijos sumažėjimas dauginamas naudojant tipinę centralizuoto aprūpinimo šiluma taršos faktoriaus reikšmę, kuri lygi 0.233 t CO2e/MWh.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas