LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 17 d. Nr. 536

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2331) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1403 „Dėl Valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo ir išlaidų, susijusių su šio fondo sudarymu bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymu“ (Žin., 1995, Nr. 91-2048) 1 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 503 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ eksploatavimo nutraukimo fondu, dalinio pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 1997, Nr. 45-1122).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 536

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau vadinama – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo fondas (toliau vadinama – fondas) įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771) 65 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2331) ir tarptautiniais branduolinės energetikos principais.

2. Fondo tikslas – sukaupti lėšų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos projektų priemonėms įgyvendinti.

3. Fondo steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Fondo lėšos kaupiamos Lietuvos valstybės iždo specialiojoje sąskaitoje.

 

II. FONDO SUDARYMAS

 

5. Fondo lėšas sudaro:

5.1. lėšos, sukauptos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1403 „Dėl Valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo ir išlaidų, susijusių su šio fondo sudarymu bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymu“ (Žin., 1995, Nr. 91-2048) įsteigtame Valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ eksploatavimo nutraukimo fonde ir laikomos Lietuvos Respublikos valstybės iždo specialiojoje sąskaitoje, iki įsigalios Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymas;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti Ignalinos AE atskaitymai, kuriuos ketvirčiui pasibaigus Ignalinos AE perveda į fondą iki kito mėnesio 20 dienos. Atskaitymų į fondą dydis apskaičiuojamas pagal Ignalinos AE parengtą ir Ūkio ministerijos patvirtintą metodiką ir kasmet tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

5.3. užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, finansų institucijų ir Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų savanoriški tiksliniai įnašai;

5.4. lėšos, gautos pardavus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu realizuojamą turtą;

5.5. fondo lėšų palūkanos ir pajamos už fondo lėšas, panaudotas valstybės vertybiniams popieriams (obligacijoms) įsigyti;

5.6. kitos lėšos.

 

III. FONDO LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

6. Fondo lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programos (toliau vadinama – programa) įgyvendinimo priemonių plane numatytoms priemonėms finansuoti. Prireikus fondo lėšomis gali būti atlyginama ir branduolinė žala.

7. Atsakingos už programos priemonių įgyvendinimą valstybės institucijos, vadovaudamosi programos įgyvendinimo priemonių planu, iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos pateikia fondo tarybai paraišką skirti lėšų, nurodydamos ateinančiais metais numatomas įgyvendinti priemones, pateikdamos kiekvienos priemonės vykdymo išlaidų sąmatos projektą ir kalendorinį lėšų poreikio planą.

8. Paraiškas registruoja fondo tarybos sekretorius, kai pateikiami visi reikalaujami dokumentai. Jeigu paraiškos neatitinka 7 punkte nustatytų reikalavimų, fondo tarybos sekretorius nustato laiką, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Fondo tarybos sekretorius yra ūkio ministro paskirtas atstovas, kuris organizuoja fondo tarybos darbą. Fondo tarybos sekretorius nėra fondo tarybos narys. Fondo tarybos sekretorius:

8.1. priima paraiškas skirti fondo lėšų;

8.2. prireikus reikalauja iš paraiškų teikėjų papildomos informacijos;

8.3. nustato paraiškose pateiktos medžiagos pirminę atitiktį fondo lėšų naudojimo tikslams;

8.4. teikia fondo tarybai išvadas dėl gautų paraiškų;

8.5. teikia paraišką svarstyti fondo tarybos posėdyje;

8.6. organizuoja fondo tarybos posėdžius;

8.7. rengia ir teikia fondo tarybos nariams medžiagą posėdyje numatomais svarstyti klausimais;

8.8. rašo fondo tarybos posėdžių protokolus;

8.9. organizuoja fondo tarybos sprendimų įgyvendinimą;

8.10. vykdo kitus fondo tarybos pirmininko pavedimus.

9. Fondo taryba sprendžia, kokios Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo priemonės ir kokiu mastu turi būti finansuojamos fondo lėšomis.

10. Sprendimą dėl fondo lėšų skyrimo fondo taryba priima ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 dienos; vadovaudamasi šiuo sprendimu, Ūkio ministerija rengia fondo lėšų naudojimo metinę sąmatą.

11. Fondo taryba derina Ūkio ministerijos parengtą fondo lėšų naudojimo metinę sąmatą, pritaria jai ir teikia ją svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Šią sąmatą Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu teikia svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui.

12. Fondo lėšos numatytoms priemonėms finansuoti skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta fondo lėšų naudojimo metine sąmata.

13. Finansų ministerija, gavusi iš Ūkio ministerijos mokėjimo paraiškas, perveda iš fondo skirtas lėšas paraiškose nurodytiems programos priemonių vykdytojams.

14. Finansų ministerija, fondo tarybai pritarus, laikinai laisvomis fondo lėšomis įsigyja valstybės vertybinių popierių (obligacijų), užtikrindama, kad jos bus grąžintos į fondą. Finansų ministerija kas mėnesį pateikia Ūkio ministerijai fondo lėšų srautų ataskaitą.

15. Programos priemonių vykdytojai kasmet Ūkio ministerijai pateikia išsamias ketvirtines ir metines programos priemonėms įgyvendinti skirtų fondo lėšų naudojimo ataskaitas. Ūkio ministerija ir Finansų ministerija parengia metinę lėšų naudojimo ataskaitą, kuri fondo tarybai pritarus teikiama tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

16. Fondo lėšų naudojimo metinė sąmata ir metinė ataskaita yra viešos ir skelbiamos „Valstybės žiniose“.

17. Fondo lėšų naudojimą kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

IV. FONDO TARYBOS SUDARYMAS

 

18. Fondo valdytoja yra fondo taryba.

19. Fondo tarybą, kurios pirmininkas yra ūkio ministras, sudaro septyni nariai. Kitus fondo tarybos narius skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė fondo tarybos pirmininko teikimu. Į fondo tarybą po vieną narį skiria Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Ignalinos AE, Ignalinos AE regiono taryba (kurią sudaro Visagino miesto, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių atstovai), Lietuvos energetikos institutas. Fondo tarybos nariai dirba fondo taryboje neatlygintinai. Fondo tarybą techniškai aptarnauja Ūkio ministerija.

20. Aplinkos ministerijos atstovas, nebūdamas fondo tarybos nariu, turi teisę dalyvauti fondo tarybos posėdžiuose ir susipažinti su visa informacija.

 

V. FONDO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

21. Fondo tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis fondo tarybos posėdis gali būti sušauktas fondo tarybos pirmininko iniciatyva, taip pat jeigu to prašo ne mažiau kaip trečdalis fondo tarybos narių. Fondo tarybos pirmininko laikinai nesant, pirmininko pavedimu jį pavaduoja vienas iš fondo tarybos narių. Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga fondo tarybos nariams išsiunčiama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

22. Fondo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip penki fondo tarybos nariai, o sprendimai priimami fondo tarybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia fondo tarybos pirmininko balsas. Fondo tarybos sprendimai įforminami protokolu.

23. Fondo tarybos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis gali būti asmeniškai suinteresuotas sprendimo rezultatais. Fondo tarybos narys privalo informuoti posėdžio dalyvius apie priežastis, sukeliančias interesų konfliktą; jos įrašomos protokole.

 

VI. FONDO LIKVIDAVIMAS

 

24. Fondas likviduojamas užbaigus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus ir palaidojus radioaktyviąsias atliekas. Fondo likvidavimo ir lėšų likučio naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

______________