LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. 97/406 „DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO CHEMINIŲ VEIKSNIŲ DARBE NUOSTATŲ BEI DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO KANCEROGENŲ IR MUTAGENŲ POVEIKIO DARBE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 6 d. Nr. A1-204/V-300

Vilnius

 

 

Įgyvendindami 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/130, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (OL 2019 L 30, p. 112):

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

Įgyvendindami 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 3 tomas, p. 279), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/27/ES (OL 2014 L 65, p. 1), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 35), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/983 (OL 2019 L 164, p. 23), ir siekdami nustatyti darbuotojų, dirbančių su cheminėmis medžiagomis ir jų preparatais, saugos ir sveikatos reikalavimus:“.

1.2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintus Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus:

1.2.1. Papildome 1 priedą 7 punktu:

7. Darbas, susijęs su mineralinių alyvų, anksčiau naudotų vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklių dalis, poveikiu per odą.“

1.2.2. Papildome 1 priedą 8 punktu:

8. Darbas, susijęs su dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų poveikiu.“

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 31 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga