LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-310 „DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. ĮV-1389

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. ĮV‑310 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 1, 2 ir 5 punktais, 8 straipsnio 2 dalimi,

1. T v i r t i n u Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriui iki 2021 m. kovo 1 d. suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir patvirtinti:

2.1. Inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodiką;

2.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų, pateiktų duomenų anketoje ir jos prieduose, pateikimo, kaupimo, sisteminimo ir saugojimo tvarką bei šios informacijos viešinimo Departamento internetiniame puslapyje aprašą.

3. P a v e d u Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupei vykdyti šio įsakymo kontrolę.

 

 

 

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas                                               Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-310

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-1389

redakcija)

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sudėtinės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dalies – inventorizavimo, surašant į skaitmeninį sisteminį sąrašą siūlomus nekilnojamam kultūros paveldui priskirti galimai vertingųjų savybių turinčius kūrinius ir kitus daiktus bei vietoves (toliau – objektas), organizavimo, vykdymo ir koordinavimo reikalavimus.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą (toliau – inventorizavimas) organizuoja ir koordinuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

3. Aprašas privalomas inventorizavimą vykdantiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimas – šiame Apraše nustatyta tvarka materialią nekilnojamojo kultūros paveldo išraišką apibūdinančios, fiksuojančios dabarties ir praeities informacijos surinkimas, surašant nekilnojamam kultūros paveldui siūlomus priskirti galimai vertingųjų savybių turinčius objektus į skaitmeninį sisteminį sąrašą, taip pat šios informacijos kaupimas, tikslinimas, sisteminimas;

4.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorius – galimai vertingųjų savybių turinčių objektų sisteminis sąrašas su surinkta dabarties ir praeities medžiaga;

4.3. Nekilnojamo kultūros paveldo inventoriaus tvarkytojas – nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus (toliau – inventorius) duomenis įrašantis, kaupiantis, saugantis, tikslinantis, sisteminantis ir viešinantis, inventoriaus tinkamą veikimą užtikrinantis Departamentas arba jo pavedimu biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Departamentas (toliau – pavaldi įstaiga).

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INVENTORIZUOJAMI OBJEKTAI

 

6. Inventorizuojami šie nekilnojamajam kultūros paveldui priskirtini galimai vertingųjų savybių turintys objektai:

6.1. praeities ūkinės ar gynybinės veiklos, gyvenamosios, laidojimo ar kulto vietos, jų kompleksai arba vietovės;

6.2. po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esantys archeologiniai objektai, vietovės ir nekilnojamieji ar kilnojamieji daiktai;

6.3. tautosakoje minimi senovės kulto objektai;

6.4. statiniai, jų kompleksai, vietos ar vietovės, atskleidžiančios etninės kultūros savitumą;

6.5. architektūrinės kūrybos statiniai, jų dalys, priklausiniai ir tokių statinių vientisos architektūrinės kompozicijos ir (ar) vietų kompleksai, ansambliai, vietos bei vietovės;

6.6. istorinės miestų dalys, miesteliai; ir panašios vietos bei vietovės;

6.7. istoriniai želdynai (parkai, sodai ir kt.);

6.8. inžineriniai techniniai statiniai ir jų kompleksai, gamybinė ar technologinė įranga;

6.9. objektai ar vietovės, susiję su svarbiais visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykiais ar asmenybėmis arba išgarsinti literatūros ar kitų meno kūrinių;

6.10. objektai, skirti reikšmingiems kultūros ir valstybės istorijos įvykiams ar asmenybėms atminti;

6.11. monumentaliosios dailės kūriniai, koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai, monumentalieji kryžiai, memorialiniai statiniai ir kiti dailės kūriniai, tiesiogiai susiję su jų užimama ir naudoti reikalinga teritorija;

6.12. objektai, vietos, jų kompleksai ir vietovės, reikšmingos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams;

6.13. individo ar individų grupės kūrybinių netradicinių ieškojimų padariniai.

7. Aprašo 6 punkte nurodyti objektai inventoriuje grupuojami pagal savivaldybes ir galimai vertingųjų savybių turimą pobūdį. Informaciją apie inventoriuje esantį objektą sudaro šio Aprašo 16 punkte nurodyti duomenys.

 

III skyrius

INVENTORIZAVIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

8. Inventorizavimą organizuoja Departamentas, kuris savo veiklos patvirtintame metiniame veiklos plane numato inventorizavimo apimtis, nustatytas pagal Departamento teritorinių skyrių ir savivaldybių paveldosaugos specialistų pateiktus duomenis.

9. Informacijos surinkimą apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus ir (ar) duomenų tikslinimą, gali vykdyti fiziniai bei juridiniai asmenys – savivaldybių paveldosaugos padaliniai ar specialistai, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, muziejai, mokslo ir studijų paveldosaugos bei kitos tyrimų institucijos (toliau – kiti inventorizavimo vykdytojai), savo veiksmus derindami su Departamentu.

10. Inventorizuojamų objektų fotofiksavimą, matavimus, aprašymą inventorizavimo vykdytojai atlieka pagal Departamento direktoriaus nustatytą metodiką.

11. Departamentas arba kiti inventorizavimo vykdytojai užpildo šio Aprašo priede nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketas (toliau – Duomenų anketa. Duomenų anketos forma skelbiama Departamento internetinėje svetainėje.

12. Departamentas ir kiti inventorizavimo vykdytojai siūlomų nekilnojamajam kultūros paveldui priskirti objektų inventorizavimo Duomenų anketas ir jų priedus pateikia inventoriaus tvarkytojui. Inventoriaus tvarkytojas, atlikęs duomenų patikrinimą, įrašo objektą ir jo duomenis į Inventorių ir kaupia, sistemina ir saugo duomenų anketas Departamento direktoriaus nustatyta tvarka. 

13. Inventoriaus duomenys yra vieši, skelbiami Departamento internetinėje svetainėje, išskyrus asmens duomenis ir archeologinių, povandeninių objektų duomenis, nurodytus Aprašo 16.1.2 ir 16.1.3 papunkčiuose. Už Inventoriaus duomenų sutikrinimą ir teisingumą atsako Departamentas.

14. Departamentas einamųjų metų pabaigoje peržiūri sudarytą inventorių ir, remdamasis kultūros ministro patvirtintu Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu, nustato juose įrašytiems objektams Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (toliau – Vertinimo taryba) aktų projektų parengimo eiliškumą ir teikimą Vertinimo taryboms vertinti ateinančiais metais. Archeologiniai objektai gali būti teikiami įrašymui į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos.

 

IV SKYRIUS

INVENTORIZAVIMO KOORDINAVIMAS

 

15. Inventorizavimo koordinavimą sudaro:

15.1. inventorizavimo metinių planų derinimas ir tvirtinimas;

15.2. inventorizavimo duomenų kaupimas, saugojimas, tikslinimas, sisteminimas inventoriuje pagal Duomenų anketas;

15.3. metodinės pagalbos teikimas kitiems inventorizavimo vykdytojams pagal vieningą inventorizavimo metodiką.

16. Inventoriaus duomenys (dabarties ir praeities medžiaga) skirstomi į privalomus ir papildomus:

16.1. privalomi duomenys:

16.1.1. objekto pavadinimas;

16.1.2. adresas;

16.1.3. lokalizacija žemėlapyje, schemoje ar ant topografinio pagrindo perteikianti objekto buvimo vietą;

16.1.4. materialios išraiškos apibūdinimas: medžiagos, formos, būklės ir kitų papildomų duomenų, atsižvelgiant į objekto sandarą, aprašymas;

16.1.5. matavimai, perteikiantys objekto geometrinius parametrus;

16.1.6. fotofiksacija, pateikianti objekto esamą vaizdą.

16.2. papildomi duomenys:

16.2.1. istoriniai ikonografiniai duomenys (aprašymai, piešiniai, brėžiniai, inventoriniai planai, schemos, žemėlapiai ir kt.);

16.2.2. šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.) nurodant pagrindžiančią dokumentaciją.

17. Įrašius inventorizuotą objektą į Registrą, patvirtinus objektą kultūros paveldo vertybės vertingąja savybe arba Vertinimo tarybai priėmus sprendimą, kad objektui netikslinga suteikti teisinę apsaugą, objektas paliekamas įrašytas inventoriuje ir nurodomas Vertinimo tarybos pavadinimas, posėdžio data, protokolo numeris ir sprendimas: „Suteikta teisinė apsauga, įrašytas į Registrą“, „Suteikta teisinė apsauga, patvirtintas kultūros paveldo vertybės vertingąja savybe“ arba „Netikslinga objektui suteikti teisinę apsaugą“.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Inventorizavimo dokumentai saugomi Departamente remiantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytais reikalavimais.

 

__________________________

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo

inventorizavimo tvarkos aprašo priedas

 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INVENTORIAUS

DUOMENŲ ANKETA

 

Objekto pavadinimas (-ai)

 

 

 

Objekto adresas

 

 

Lokalizacija žemėlapyje, schemoje ar ant topografinio pagrindo, perteikianti objekto buvimo vietą*

 

Materialios išraiškos apibūdinimas: medžiagos, formos, būklės ir kitų papildomų duomenų, atsižvelgiant į objekto sandarą, aprašymas

 

Matavimai, perteikiantys objekto geometrinius parametrus

 

Fotofiksacija pateikianti objekto esamą vaizdą*

 

Turimi papildomi istoriniai ikonografiniai duomenys (aprašymai, piešiniai, brėžiniai, inventoriniai planai, schemos, žemėlapiai ir kt.) *

 

Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.) (jeigu esama, nurodant pagrindžiančią dokumentaciją)

 

Duomenų anketą pateikusio juridinio asmens pavadinimas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas

(informacija neviešinama)

 

Duomenų anketą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas

(informacija neviešinama)

 

Duomenų anketos užpildymo data

 

 

* pridedama atskiru(-ais) failu(-ais) prieduose, lentelėje nurodoma priedų numeracija, pavadinimas(-ai)

 

__________________________