HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 m. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. d1-444 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 21 d. Nr. D1-199

Vilnius

 

 

Pakeičiu Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 6.61 papunkčiu:

6.61. su AAD suderintos laidavimo draudimo sutarties ir (arba) banko garantijos, ir (arba) maksimaliosios hipotekos (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas) numeris ir išdavimo data, jei veiklos vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus turi turėti prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;“.

2. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.4. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas taršos leidimas atliekų apdorojimo veiklai.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Simonas Gentvilas