LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2011 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-166 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 5-V-642

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams užtikrinti įsakymo vykdymą.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                   Edvardas Šileris

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 5-V-642

redakcija)

 

JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europos fizinių ir Europos juridinių asmenų (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie verčiasi ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, taisymu, perdirbimu, importu, eksportu, prekyba, nuoma, saugojimu, tirų, šaudyklų eksploatavimu, tarpininko veikla arba ginklus ir šaudmenis turi (naudoja) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, mokymui, moksliniams tyrimams, kolekcijoms sudaryti ir kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai (toliau – veikla, kuriai reikalingi ginklai), civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų (toliau – teritorinės policijos įstaigos), kontroliuojančių juridinių asmenų veiklą, teises ir pareigas.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

3. Šio Aprašo reikalavimai netaikomi specialiojo statuso subjektams.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI GINKLUS IŠDAVIMAS

 

4. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis verstis veikla, kuriai reikalingi ginklai (išskyrus C ir D kategorijos ginklus), privalo gauti leidimą laikyti ginklus, patvirtinantį, kad patalpos ginklams laikyti atitinka nustatytus reikalavimus ir fizinis ar juridinis asmuo turi teisę šiose patalpose laikyti ginklus, jų šaudmenis, jų dalis (toliau – leidimas laikyti ginklus). Leidimą laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui penkeriems metams išduoda teritorinė policijos įstaiga. Tais atvejais, kai verstis tam tikra veikla yra reikalingas sutikimas ar licencija, leidimas laikyti ginklus gali būti išduodamas tik po to, kai fizinis ar juridinis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna sutikimą ar licenciją.

5. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis įsigyti ir laikyti C kategorijos ginklus, šaudmenis bei naudoti juos veiklai, kuriai reikalingi ginklai, privalo gauti neterminuotą leidimą laikyti ginklus, patvirtinantį, kad fizinis ar juridinis asmuo turi teisę laikyti C kategorijos ginklus, jų šaudmenis, jų dalis (toliau – neterminuotas leidimas laikyti ginklus). Neterminuotą leidimą laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui išduoda teritorinė policijos įstaiga.

6. Fizinis ar juridinis asmuo turi gauti leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus kiekvienai patalpai, kurioje bus laikomi ginklai, esančiai skirtingais adresais.

7. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) pateikia:

7.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, patalpų, kuriose bus laikomi ginklai, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu fizinio ar juridinio asmens ir patalpų, kuriose bus laikomi ginklai, adresai nesutampa), juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą laikyti ginklus, vardas, pavardė, asmens kodas, planuojamų laikyti ginklų, šaudmenų skaičius ir kokiems tikslams jie bus naudojami. Prašyme fizinis ar juridinis asmuo turi nurodyti fizinio asmens, juridinį asmenį kontroliuojančių asmenų (reikia nurodyti fizinius ir juridinius asmenis bei valdomų akcijų dalį), administracijos vadovo, ginklininkų ir kitų susijusių darbuotojų duomenis (pareigas, asmens kodus, vardus, pavardes, adresus). Prašyme asmuo taip pat nurodo planuojamų įsigyti ginklų paskirtį ir rūšis;

7.2. fizinio asmens, juridinį asmenį kontroliuojančio asmens, administracijos vadovo, ginklininko asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas ir ginklininko sutikimą leisti policijai gauti duomenis iš sveikatos priežiūros institucijų dėl jo ligų ar fizinių trūkumų, trukdančių saugiai elgtis su ginklu;

7.3. fizinio ar juridinio asmens veiklą pagrindžiančius dokumentus (šis papunktis netaikomas, kai fizinis ar juridinis asmuo turi kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją ar sutikimą verstis tam tikra veikla, kuriai reikalingi ginklai);

7.4. juridinio asmens administracijos vadovo sprendimą dėl juridinio asmens ginklininko paskyrimo (šis papunktis taikomas tik juridiniam asmeniui);

7.5. patalpų, kuriose yra įrengta ginklų saugykla ar kuriose ketinama įrengti ginklų saugyklą, valdymo, naudojimo ar disponavimo jomis pagrindimo dokumentą;

7.6. fizinio asmens, ginklininko medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), patvirtinančią, kad jis neserga liga (-omis) ar neturi fizinio (-ių) trūkumo (-ų), nurodyto (-ų) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinamame sąraše, trukdančio (-ių) saugiai elgtis su ginklu (toliau – medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a)). Medicininėje patikrinimo išvadoje (Forma 049/a) turi būti žyma apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuri ją išdavė, medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu ir gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko asmeniniu spaudu ir parašu. Dėl specialiojo statuso subjektų pareigūnų ir (ar) karių, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, gali būti pateikiama specialiojo statuso subjektų pažyma, kad pareigūnas ir (ar) karys tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą (šis papunktis netaikomas, kai fizinio asmens medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos informacine sistema).

8. Dokumentų, nurodytų Aprašo 7 punkte, pateikti nereikia, jeigu identiški dokumentai fizinio ar juridinio asmens buvo pateikti teritorinei policijos įstaigai gaunant sutikimą ar licenciją ir nuo to laiko nėra praėję 6 mėnesiai.

9. Teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas), gavęs dokumentus tiesiogiai iš pareiškėjo, padaro dokumentų originalų elektronines kopijas ir įkelia jas į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą (toliau – PLVIS). Dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui. Gautą prašymą pareigūnas užregistruoja PLVIS.

10. Jeigu trūksta kurio (-ių) nors dokumento (-ų) arba jeigu jis (jie) netinkamai įformintas (-i), asmens pasirinkimu prašymas ir kiti nurodyti dokumentai grąžinami jam papildyti ar tinkamai įforminti arba priimami, jei asmuo prašyme pažymi, kad įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų pateikti trūkstamą (-us) ar tinkamai įformintą (-us) dokumentą (-us).

11. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos užregistravęs pareigūnas patikrina, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui galėtų būti neišduotas.

12. Fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis (-ys) asmuo (-enys), administracijos vadovas, ginklininkas tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys, t. y., ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis, ar asmenims pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga ar Valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad asmenys kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar valstybės saugumui. Tikrina pareigūnas, naudodamasis Policijos informacine sistema ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo), privaloma patikslinti ar papildyti informaciją su tyrimą atlikusia (atliekančia) institucija (pareigūnu).

13. Remiantis patikrinimo rezultatais ir šio Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais, parengiamas sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo. Jeigu nenustatoma priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti ginklus neišduodamas, pareigūnas PLVIS parengia teigiamą sprendimą ir atsakymą asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Teigiamą sprendimą PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Neigiamas sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus surašomas laisva forma. Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Patvirtinus neigiamą sprendimą, jis įkeliamas į PLVIS. Patvirtinus sprendimą, pareigūnas parengia, atspausdina ir pateikia atsakymą pasirašyti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Neigiamų atsakymų kopijos, sprendimai ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

14. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo) priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų šio Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos.

15. Priėmusi sprendimą, teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja fizinį ar juridinį asmenį, kad jam bus išduotas leidimas laikyti ginklus, arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą laikyti ginklus, nurodydama apskundimo tvarką. Asmenys, kurie pateikė prašymą per PEPS, informuojami pateikiant atsakymą per PEPS.

16. Leidimas laikyti ginklus gali būti išduotas tik po to, kai fizinis ar juridinis asmuo įsirengia teisėtai valdomas patalpas ginklams laikyti. Fizinis ar juridinis asmuo, dėl kurio teritorinė policijos įstaiga priėmė sprendimą išduoti leidimą laikyti ginklus, privalo per 6 mėnesius nuo teritorinės policijos įstaigos pranešimo gavimo dienos įsirengti patalpas ginklams laikyti pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus. Šis terminas, esant motyvuotam fizinio ar juridinio asmens prašymui, gali būti pratęstas.

17. Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (toliau – Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos), neprivalo įsirengti patalpų ginklams laikyti, jei visus trumpuosius šaunamuosius ginklus ir elektros šoko įtaisus su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojai laiko gyvenamosiose vietose. Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojams teisę laikyti ginklus gyvenamojoje vietoje įsakymu suteikia aplinkos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Ginklų laikymo sąlygų atitiktį nustatytiems reikalavimams tikrina teritorinė policijos įstaiga. Jeigu visi Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų ginklai laikomi jų darbuotojų gyvenamosiose vietose, į leidimą laikyti ginklus įrašomas Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos ar jos padalinio adresas. Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų ginklų laikymo sąlygos gyvenamosiose vietose tikrinamos Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

18. Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs teigiamą teritorinės policijos įstaigos atsakymą dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo ir įsirengęs tinkamas patalpas ginklams laikyti, tiesiogiai teritorinei policijos įstaigai arba per PEPS pateikia prašymą patikrinti įrengtas patalpas. Prašymo duomenys perkeliami į PLVIS. Tiesiogiai pateikto prašymo originalas grąžinamas pareiškėjui.

19. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fizinio ar juridinio asmens prašymo gavimo privalo atlikti juridinio asmens patalpų, kuriose bus laikomi ginklai, patikrinimą. Duomenis apie patikrinimą pareigūnas suveda į PLVIS ginklo laikymo sąlygų tikrinimo langą. Atlikus patikrinimą, PLVIS turi būti surašomas patalpų tikrinimo aktas. Jeigu atlikus patikrinimą nustatoma trūkumų, visi patikrinimo metu nustatyti trūkumai su nurodymais ir terminais jiems pašalinti surašomi patalpų tikrinimo akte ir patalpų tikrinimo aktas pasirašytinai įteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio patalpos buvo patikrintos. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas nuo patalpų, kuriose laikomi ginklai, patikrinimo akto surašymo dienos (jeigu akte konstatuota, kad fizinio ar juridinio asmens patalpos atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus) fiziniam asmeniui ar juridinio asmens įgaliotam darbuotojui išduoda leidimą laikyti ginklus, kurį pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Leidimas laikyti ginklus suteikia teisę įsigyti leidime nurodytų ginklų. Leidimas taip pat suteikia teisę laikyti asmens turimus ginklus nurodytu adresu. Leidimo laikyti ginklus numeris suteikiamas eilės tvarka automatiniu būdu iš PLVIS. Leidimas laikyti ginklus galioja 5 metus.

20. Patikrinimai turi būti atlikti, sprendimas dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus turi būti priimtas ir neterminuotas leidimas laikyti ginklus išduotas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų šio Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Neterminuoti leidimai laikyti ginklus išrašomi naudojantis PLVIS. Neterminuoto leidimo laikyti ginklus numeris suteikiamas eilės tvarka automatiniu būdu iš PLVIS.

21. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Neigiamų atsakymų kopijos, sprendimai ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTO LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PATIKSLINIMAS AR DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

22. Leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus patikslinamas (išrašomas naujas leidimas su patikslintais rekvizitais), jeigu pasikeičia leidime nurodytas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens teisinė forma, kodas, pavadinimas, adresas.

23. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, privalo pranešti teritorinei policijos įstaigai apie pakeistą juridinio asmens teisinę formą, kodą, pavadinimą, adresą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo steigimo dokumentuose dienos.

24. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per PEPS pateikia prašymą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, ir leidimo originalą (pateikiamas atsiimant patikslintą leidimą). Prašyme taip pat turi būti nurodytas juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti patikslintą leidimą, asmens kodas, vardas, pavardė.

25. Teritorinė policijos įstaiga išduoda patikslintą leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus arba pateikia fiziniam ar juridiniam asmeniui rašytinį motyvuotą sprendimą neišduoti patikslinto leidimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo (patikslinimo) dienos.

26. Praradusiam leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai arba per PEPS pateikia prašymą, teritorinė policijos įstaiga išduoda leidimo dublikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

27. Dokumentų originalai, gauti dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus patikslinimo ar leidimo dublikato išdavimo, grąžinami pareiškėjui. Duomenys apie patikslinto leidimo arba leidimo dublikato išdavimą įrašomi į PLVIS. Neigiamų atsakymų kopijos, sprendimai ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PERREGISTRAVIMAS

 

28. Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki leidimo laikyti ginklus galiojimo pabaigos fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis, kad šio leidimo galiojimas būtų pratęstas, teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per PEPS pateikia Aprašo 7.1, 7.3 ir 7.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

29. Prieš pateikiant prašymą dėl leidimo galiojimo pratęsimo trumpieji graižtviniai šaunamieji ginklai (išskyrus graižtvinius trumpuosius šaunamuosius ginklus, šaudančius lygiavamzdžių ginklų šoviniais) turi būti išbandomi Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka. Ginklo išbandyti nereikia, jeigu ginklas buvo išbandytas ir nuo jo išbandymo nėra praėję 1 metai.

30. Pareigūnas, gavęs dokumentus, padaro dokumentų originalų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui. Gautą prašymą pareigūnas užregistruoja PLVIS. Teritorinė policijos įstaiga atlieka reikalingus patikrinimus šio Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka ir naudodamasi PLVIS parengia sprendimą dėl leidimo laikyti ginklus perregistravimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų Aprašo 28 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Sprendimas neperregistruoti leidimo laikyti ginklus surašomas laisva forma ir įkeliamas į PLVIS. Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

31. Priėmusi sprendimą teritorinė policijos įstaiga perregistruoja fizinio ar juridinio asmens leidimą laikyti ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą sprendimą neperregistruoti leidimo laikyti ginklus. Iš fizinio ar juridinio asmens, kurio leidimas laikyti ginklus neperregistruotas, ginklai, ginklų pažymėjimai, leidimai nešiotis ginklus ir ginklų apskaitos dokumentai nedelsiant paimami saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Paimtų ginklų tolesnio panaudojimo tvarka nustatyta šio Aprašo 39–46 punktuose.

32. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti ginklus perregistravimo registruojami PLVIS. Neigiamų atsakymų kopijos, sprendimai ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

 

V SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI, PATIKSLINTI ARBA PERREGISTRUOTI LEIDIMĄ LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTĄ LEIDIMĄ LAIKYTI GINKLUS

 

33. Leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui neišduodamas, atsisakoma jį patikslinti arba jis neperregistruojamas, jeigu:

33.1. pateikti ne visi Aprašo 7, 24, 26 ar 28 punktuose nurodyti dokumentai;

33.2. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;

33.3. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas:

33.3.1. serga kai kuriomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių saugiai elgtis su ginklu (šis papunktis netaikomas juridinį asmenį kontroliuojančiam asmeniui ir administracijos vadovui);

33.3.2. nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

33.3.3. yra asmuo, apie kurį Valstybės saugumo departamentas turi duomenų, kad jis gali kelti arba kelia grėsmę valstybės saugumui;

33.4. teritorinė policijos įstaiga turi duomenų, kad fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

33.5. juridinio asmens veikla, Valstybės saugumo departamento duomenimis, kelia grėsmę valstybės saugumui;

33.6. fizinio ar juridinio asmens patalpos ginklams laikyti neatitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytų reikalavimų (nuostata taikoma tik dėl leidimo laikyti ginklus);

33.7. fiziniam ar juridiniam asmeniui dėl pažeidimų buvo panaikintas leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai.

 

VI SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTO LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMĄ, LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTO LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMAS IR TO PADARINIAI

 

34. Fizinis ar juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos gali būti raštu įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus panaikinimą, jeigu fizinis ar juridinis asmuo pažeidė įstatymų, šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu.

35. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo yra įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus panaikinimą, jis turi pašalinti pažeidimus per teritorinės policijos įstaigos įspėjime nustatytą terminą.

36. Leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus panaikinamas, jeigu:

36.1. fizinis ar juridinis asmuo raštu prašo panaikinti leidimą;

36.2. mirė fizinis asmuo arba juridinis asmuo reorganizuotas ar likviduotas;

36.3. nustatoma, kad fizinis ar juridinis asmuo sąmoningai pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus. Šiuo atveju pareigūnas nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą;

36.4. fizinis ar juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos buvo raštu įspėtas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus panaikinimą už pažeidimus, susijusius su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, tačiau nepašalino pažeidimų per teritorinės policijos įstaigos nustatytą terminą;

36.5. fizinis ar juridinis asmuo, kuris buvo teritorinės policijos įstaigos įspėtas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus panaikinimą, antrą kartą per vienerius metus padarė pažeidimą, susijusį su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu;

36.6. fiziniam ar juridiniam asmeniui panaikintas sutikimas ar licencija verstis licencijuojama veikla, susijusia su ginklų ir šaudmenų apyvarta, ar ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko pažymėjimas;

36.7. fizinis ar juridinis asmuo akivaizdžiai neleidžia arba sudaro kliūtis kontroliuojančių institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą;

36.8. fizinis ar juridinis asmuo laiku be svarbių priežasčių nepratęsia leidimo laikyti ginklus, dėl to gauna teritorinės policijos įstaigos įspėjimą ir per 10 darbo dienų nesikreipia dėl leidimo pratęsimo;

36.9. teritorinė policijos įstaiga turi duomenų, kad fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

36.10. juridinio asmens veikla, Valstybės saugumo departamento duomenimis, kelia grėsmę valstybės saugumui;

36.11. fizinio ar juridinio asmens patalpos ginklams laikyti neatitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytų reikalavimų (nuostata taikoma tik dėl leidimo laikyti ginklus)

36.12. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas:

36.13.1. serga kai kuriomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių saugiai elgtis su ginklu (šis papunktis netaikomas juridinį asmenį kontroliuojančiam asmeniui ir administracijos vadovui);

36.13.2. nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

36.13.3. yra asmuo, apie kurį Valstybės saugumo departamentas turi duomenų, kad jis gali kelti arba kelia grėsmę valstybės saugumui.

37. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, nedelsdama paima visus fizinio ar juridinio asmens ginklus, ginklo priedėlius, šaudmenis, jų dalis, ginklo pažymėjimus, leidimus nešiotis ginklus bei ginklų apskaitos dokumentus saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Jei teritorinėje policijos įstaigoje nėra galimybių saugoti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys gali būti saugomi fizinio ar juridinio asmens patalpose, kurios antspauduojamos teritorinės policijos įstaigos antspaudu. Ginklų, ginklo priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimas vykdomas pagal Vidaus reikalų ministro ir Finansų ministro nustatytą tvarką.

38. Sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus panaikinimo, taip pat dėl ginklų paėmimo įkeliamas į PLVIS.

39. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 3 pareigūnų komisija per 10 darbo dienų nuo ginklų, šaudmenų paėmimo dienos įvertina paimtų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių tinkamumą saugiai naudoti. Sudėtingais atvejais komisija, siekdama įvertinti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių tinkamumą saugiai naudoti, gali kreiptis į kriminalistinių tyrimų padalinius. Tokiu atveju teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu 10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas.

40. Visi tinkami saugiai naudoti trumpieji šaunamieji ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys, taip pat kiti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys, kuriais gali prekiauti tik Ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas), perduodami realizuoti Ginklų fondui. Kitus tinkamus saugiai naudoti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis teritorinė policijos įstaiga su lydraščiu perduoda realizuoti fizinio ar juridinio asmens, kuriam panaikintas leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus, pasiūlytam fiziniams ar juridiniam asmeniui, turinčiam teisę prekiauti tos rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis.

41. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuriam panaikintas leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus, per 30 kalendorinių dienų nuo ginklų tinkamumo naudoti nustatymo dienos pasiūlymų dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių realizavimo nepateikia, tai teritorinė policijos įstaiga ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis perduoda realizuoti Ginklų fondui.

42. Apie priimtą sprendimą ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis atiduoti realizuoti į Ginklų fondą teritorinė policijos įstaiga informuoja fizinį ar juridinį asmenį, iš kurio paimti ginklai, ginklų priedėliai, šoviniai, jų dalys. Ginklas, ginklo priedėlis, šoviniai, jų dalys realizuoti perduodami tik po to, kai išnaudojamos visos sprendimų apskundimo galimybės arba per nustatytus terminus sprendimai nėra skundžiami. Iki tol ginklai, ginklų priedėliai, šoviniai, jų dalys yra saugomi fizinio ar juridinio asmens patalpose, kurios antspauduojamos teritorinės policijos įstaigos antspaudu, arba teritorinėje policijos įstaigoje.

43. Perduotų realizuoti Ginklų fondui ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vertė apskaičiuojama, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys realizuojami bei fiziniam ar juridiniam asmeniui sumokama atitinkama pinigų suma pagal Vidaus reikalų ministro ir Finansų ministro nustatytą tvarką.

44. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, per 10 darbo dienų nuo ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų, jų dalių realizavimo ginklo ar šaudmenų savininkui praneša apie realizuotą ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis.

45. Netinkamus saugiai naudoti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis teritorinė policijos įstaiga perduoda sunaikinti Ginklų fondui.

46. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi kitas patalpas, kuriose teritorinė policijos įstaiga leido laikyti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis ir yra išdavusi leidimą juos laikyti (jeigu nėra priežasčių, dėl kurių leidimas turi būti panaikintas), fizinio ar juridinio asmens prašymu, teritorinė policijos įstaiga ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis gali grąžinti fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMŲ NEŠIOTIS GINKLUS IŠDAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS IR PANAIKINIMAS BEI NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ NEŠIOTIS GINKLUS IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

47. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ir pageidaujantis gauti leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus fiziniam asmeniui ar juridinio asmens ginklininkui (-ams) ar (ir) darbuotojui (-ams), tiesiogiai susijusiam (-iems) su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, nešiojimu, ar sporto organizacijos nariui (-iams), arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis neterminuotą leidimą laikyti ir nešiotis ginklus ir pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą nešiotis ginklus fiziniam asmeniui ar juridinio asmens ginklininkui (-ams) ar (ir) darbuotojui (-ams), tiesiogiai susijusiam (-iems) su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, nešiojimu, ar sporto organizacijos nariui (-iams), teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, tiesiogiai ar per PEPS pateikia:

47.1. prašymą, kuriame nurodomi teritorinės policijos įstaigos išduoto leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus data ir numeris, fizinio asmens ar juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus, vardas, pavardė, asmens kodas;

47.2. Aprašo 7.3 ir 7.6 papunkčiuose nurodytus fizinio asmens, ginklininko (-ų) ir darbuotojo (-ų) ar sporto organizacijos nario (-ių) dokumentus;

47.3. pažymas, patvirtinančias, kad kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą arba kad jam kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinta apsaugos darbuotojo kvalifikacija (pateikiama, kai fizinis ar juridinis asmuo verčiasi asmens ir turto sauga). Egzamino laikyti nereikia asmenims, kurie yra (buvo) specialiojo statuso subjektų ar jiems pavaldžių įstaigų pareigūnai ir (ar) kariai (jeigu pateikiama pažyma (raštas), patvirtinanti, kad bet kurioje iš šių institucijų jis turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, arba pažyma (raštas), patvirtinanti, kad asmuo specialiojo statuso subjektų nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo));

47.4. pažymas (raštus), patvirtinančias, kad fizinis asmuo, kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas sporto organizacijos nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo sportui nešiojimo ir naudojimo (pateikiama, kai fizinis ar juridinis asmuo verčiasi veikla, susijusia su ginklų naudojimu sporto tikslais);

47.5. pažymas, patvirtinančias, kad fizinis asmuo, kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas išlaikė egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą (dėl specialiojo statuso subjektų pareigūnų ir (ar) karių, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, gali būti pateikiama specialiojo statuso subjektų pažyma, kad pareigūnas ir (ar) karys tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, arba pažyma (raštas), patvirtinanti, kad asmuo specialiojo statuso subjektų nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo)) (pateikiama, kai fizinis ar juridinis asmuo verčiasi kita veikla, išskyrus asmens ir turto saugą bei veiklą, susijusią su ginklų naudojimu sporto tikslais) (egzamino laikyti nereikia asmenims, kurie yra įgiję apsaugos darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir yra išlaikę egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą).

48. Pareigūnas, gavęs dokumentus, padaro dokumentų originalų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui. Gautą prašymą pareigūnas užregistruoja PLVIS, atspausdina ir pateikia įgaliotam asmeniui pasirašyti. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 47 punkte išvardytų dokumentų pateikimo Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka atlieka patikrinimus ir fiziniam asmeniui, įgaliotam juridinio asmens darbuotojui išduoda leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą sprendimą neišduoti leidimo.

49. Leidimas nešiotis ginklus galioja 5 metus. Leidimo nešiotis ginklus ar neterminuoto leidimo nešiotis ginklus numeris suteikiamas automatiniu būdu iš PLVIS.

50. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo nešiotis ginklus ar neterminuoto leidimo nešiotis ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Neigiamų atsakymų kopijos, sprendimai ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

51. Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki leidimo nešiotis ginklus galiojimo pabaigos fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis perregistruoti leidimą (-us) nešiotis ginklus juridinio asmens ginklininkui (-ams), darbuotojui (-ams) ar sporto organizacijos nariui (-iams), teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per PEPS pateikia šio Aprašo 47.1, 7.3 ir 7.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

52. Pareigūnas, gavęs dokumentus dėl leidimo nešiotis ginklus perregistravimo, padaro dokumentų originalų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui. Gautą prašymą pareigūnas užregistruoja PLVIS, atspausdina ir pateikia įgaliotam asmeniui pasirašyti. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Aprašo 51 punkte išvardytų dokumentų pateikimo Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka atlieka patikrinimus ir fiziniam asmeniui ar įgaliotam juridinio asmens darbuotojui išduoda perregistruotą (-us) leidimą (-us) nešiotis ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą sprendimą neperregistruoti leidimo (-ų) nešiotis ginklus. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo nešiotis ginklus perregistravimo registruojami PLVIS. Neigiamų atsakymų kopijos, sprendimai ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

53. Leidimas nešiotis ginklus neišduodamas arba neperregistruojamas, o neterminuotas leidimas nešiotis ginklus neišduodamas, jeigu:

53.1. fizinis ar juridinis asmuo nepateikė šio Aprašo 47 ar 51 punkte nurodytų dokumentų;

53.2. fizinis asmuo ar juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas, sporto organizacijos narys yra jaunesnio amžiaus, nei numatyta Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme;

53.3. teritorinė policijos įstaiga turi duomenų, kad fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

53.4. fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

53.5. fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys yra asmuo, apie kurį Valstybės saugumo departamentas turi duomenų, kad jis gali kelti arba kelia grėsmę valstybės saugumui;

53.6. fizinis asmuo ar juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys serga kai kuriomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių saugiai elgtis su ginklu;

53.7. fiziniam asmeniui ar juridinio asmens ginklininkui, darbuotojui ar sporto organizacijos nariui dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas nešiotis ginklus ar neterminuotas leidimas nešiotis ginklus ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai.

54. Leidimas nešiotis ginklus ar neterminuotas leidimas nešiotis ginklus fiziniam asmeniui, juridinio asmens darbuotojui, ginklininkui ar sporto organizacijos nariui panaikinamas, jeigu:

54.1. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

54.2. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys serga kai kuriomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių saugiai elgtis su ginklu;

54.3. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys naudojasi ginklu pažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai;

54.4. fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys yra asmuo, apie kurį Valstybės saugumo departamentas turi duomenų, kad jis gali kelti arba kelia grėsmę valstybės saugumui;

54.5. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys buvo teritorinės policijos įstaigos įpareigotas pasitikrinti sveikatą ir per 1 mėnesį be pateisinamų priežasčių nepateikė naujos medicininio patikrinimo išvados (Forma 049/a) arba jos rezultatai yra neigiami;

54.6. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas ar ginklininkas buvo teritorinės policijos įstaigos įpareigotas perlaikyti Aprašo 47.4 ar 47.5 papunktyje įvardytą egzaminą ir per 1 mėnesį be pateisinamų priežasčių nepateikė pažymos, kad išlaikė egzaminą;

54.7. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys prarado ginklą dėl ginklų ir šaudmenų apyvartos taisyklių pažeidimų;

54.8. juridinio asmens darbuotojas ar ginklininkas yra atleidžiamas iš darbo arba organizacijos narys nustoja būti sporto organizacijos nariu;

54.9. leidimas nešiotis ginklus ar neterminuotas leidimas nešiotis ginklus buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus. Šiuo atveju pareigūnas nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą;

54.10. fizinis ar juridinis asmuo be svarbių priežasčių laiku nepratęsia leidimo nešiotis ginklo, dėl to gauna teritorinės policijos įstaigos įspėjimą ir per 10 darbo dienų nesikreipia į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo pratęsimo;

54.11. teritorinė policijos įstaiga gauna duomenų, kad fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar valstybės saugumui;

54.12. paaiškėja, kad fizinis ar juridinis asmuo neturi galiojančio leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus;

54.13. yra gautas fizinio ar juridinio asmens prašymas dėl fizinio asmens ar juridinio asmens darbuotojo, ginklininko ar sporto organizacijos nario leidimo nešiotis ginklus ar neterminuoto leidimo nešiotis ginklus panaikinimo.

55. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus fiziniam asmeniui, juridinio asmens darbuotojui, apie tai nedelsdama informuoja fizinį ar juridinį asmenį. Fizinis ar juridinis asmuo panaikintą leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžina teritorinei policijos įstaigai.

56. Jeigu fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas, turintis leidimą nešiotis ginklus, įstatymų nustatyta tvarka yra įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką, ar jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, teritorinė policijos įstaiga leidimą nešiotis ginklus, neterminuotą leidimą nešiotis ginklus paima motyvuotu sprendimu ir saugo tol, kol bus nutrauktas ikiteisminis tyrimas ar įstatymų nustatyta tvarka asmeniui bus panaikinta kardomoji priemonė.

 

VIII SKYRIUS

GINKLŲ ĮSIGIJIMAS

 

57. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris ginklus naudos (-oja) veiklai, kuriai reikalingi ginklai, turintis teritorinės policijos įstaigos išduotą galiojantį leidimą laikyti ginklus, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus ginklus, B kategorijos ginklus ir šaudmenis įsigyja įmonėse, turinčiose teisę prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, pateikęs leidimą laikyti ginklus ir ginklininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat ginklo pažymėjimą, jei įsigyja šaudmenų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gavus išankstinį sutikimą įvežti ginklus, leidimą įvežti ar leidimą importuoti, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys taip pat gali būti įsigyjami užsienio valstybėse.

58. Fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis ginklų importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla, pardavęs asmeniui B ar C kategorijos ginklą, per PEPS pateikia informaciją teritorinei policijos įstaigai apie asmeniui parduotą ginklą ir, naudodamasis PEPS, išduoda asmeniui ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjime nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimo išdavimo data, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo prekybininko ginklais administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Pardavus ginklą iš PEPS atspausdinamas ginklo perdavimo priėmimo aktas, kurį pasirašo prekybininko ginklais administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir pirkėjas. Aktas segamas į bendrą fizinio ar juridinio asmens realizuotų ginklų bylą.

59. Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys neterminuotą leidimą laikyti ginklus, C kategorijos ginklus, šaudmenis jiems įsigyja įmonėse, turinčiose teisę gaminti, importuoti ar prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, pateikdami neterminuotą leidimą laikyti ginklus.

60. Fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, prieš parduodamas ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis naudodamasis PEPS patikrina, ar asmuo turi teisę įsigyti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių.

61. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių (išskyrus C ir D kategorijos ginklus) importu, eksportu, prekyba, gamyba, ginklus, jų priedėlius, šaudmenis, taip pat jų dalis, o fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu ar ginklų ir šaudmenų perdirbimu, ginklų ir šaudmenų dalis įsigyja pateikę leidimą laikyti ginklus. Dėl C kategorijos ginklų, ginklų priedėlių, jų dalių įsigijimo pateikiamas neterminuotas leidimas laikyti ginklus. Perkamų ir parduodamų ginklų duomenys apskaitomi PEPS.

 

IX Skyrius

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ REGISTRAVIMAS IR APSKAITA TERITORINĖJE POLICIJOS ĮSTAIGOJE

 

62. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris ginklus naudos (-oja) veiklai, kuriai reikalingi ginklai, užsienio valstybėje įsigijęs Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų arba C kategorijos ginklų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas juos užregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis užregistruoti ginklus teritorinėje policijos įstaigoje, jai pateikia:

62.1. galiojantį leidimą laikyti ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti ginklus;

62.2. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą ir įvežimą į Lietuvos Respubliką, ir (ar) dokumentus, patvirtinančius, kad ginklas užsienio valstybėje įsigytas teisėtai;

62.3. ginklą. Pareigūnas ginklo identifikacinius duomenis patikrina PLVIS ir Ieškomų ginklų registre;

62.4. ginklo taisymo (perdirbimo) aktą, jei registruojami imitaciniai ginklai;

62.5. ginklo deaktyvacijos sertifikatą ar pažymą, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti, jei registruojami A ir B kategorijų ginklai, perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus iki 2016 m. balandžio 8 d. arba pagal 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti (OL 2015 L 333, p. 62).

63. Prieš pateikiant registruoti trumpąjį graižtvinį šaunamąjį ginklą (išskyrus graižtvinius trumpuosius šaunamuosius ginklus, šaudančius lygiavamzdžių ginklų šoviniais), tokie ginklai turi būti išbandomi Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

64. Teritorinė policijos įstaiga, nustatyta tvarka priėmusi šio Aprašo 62 punkte nurodytus dokumentus, tą pačią dieną prašymą registruoja PLVIS, taip pat ne vėliau kaip per 5 darbo dienas fizinio ar juridinio asmens ginklą užregistruoja PLVIS ir išduoda ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjimą pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Ginklo pažymėjimo galiojimo laikas neterminuotas. Juridinio asmens prašymu teritorinė policijos įstaiga vietoj prarasto ar susidėvėjusio ginklo pažymėjimo išduoda kitą ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjimai apskaitomi PLVIS. Ginklo pažymėjimai automatiškai eilės tvarka numeruojami PLVIS.

65. Fiziniams ir juridiniams asmenims, besiverčiantiems ginklų, ginklų priedėlių, šovinių, jų dalių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, šio Aprašo 62 punkto reikalavimai netaikomi. Šie asmenys, Lietuvoje ar užsienio valstybėse įsigiję B ar C kategorijos ginklų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas per PEPS pateikti informaciją apie Lietuvoje ar užsienyje įsigytus ginklus teritorinei policijos įstaigai. Teritorinė policijos įstaiga, iš šių asmenų gavusi informaciją apie įsigytus ginklus, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ginklus užregistruoti PLVIS.

66. Teritorinė policijos įstaiga, iš fizinio ar juridinio asmens, besiverčiančio ginklų importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla, gavusi informaciją apie asmeniui parduotą B ar C kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patvirtina ginklo įregistravimą PLVIS.

67. Fizinis ar juridinis asmuo turimus ginklus gali realizuoti per fizinius ar juridinius asmenis, turinčius teisę prekiauti tos rūšies ginklais, pateikęs leidimą laikyti ginklus ir ginklo pažymėjimą ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus.

68. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs motyvuotą prašymą ir gavęs teritorinės policijos įstaigos leidimą perdirbti ginklus, gali perdirbti (pakeisti ginklo kokybines charakteristikas, susilpninti vamzdį ir pan.) savo turimus ginklus į kitokius arba į visiškai netinkamus naudoti. Leidimą perdirbti ginklą teritorinė policijos įstaiga išduoda arba išduoti atsisako per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos. Ginklus gali perdirbti tik juridiniai asmenys, turintys teisę verstis ginklų perdirbimu.

69. Juridinį asmenį reorganizavus, juridinis asmuo gali tiesiogiai perduoti ginklus juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjui, kai jis šio Aprašo nustatyta tvarka gauna leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus. Apie ginklų perėmimą juridinis asmuo per PEPS informuoja teritorinę policijos įstaigą. Teritorinė policijos įstaiga, įregistravusi ginklus, juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjui išduoda ginklų pažymėjimus.

70. Ginklas iš ginklo savininko leidimo PLVIS, atsižvelgiant į šio Aprašo 71–75 punktų nuostatas, kaip nebepriklausantis fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vardu jis anksčiau buvo įregistruotas, išregistruojamas, jeigu:

70.1. jis yra parduotas, perduotas, padovanotas ar perduotas sunaikinti;

70.2. jis yra pavogtas ar prarastas;

70.3. jis yra konfiskuotas; 

70.4. numirė fizinis asmuo ar juridinis asmuo yra reorganizuotas arba likviduotas;

70.5. asmeniui panaikintas leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti ginklus;

70.6. ginklas išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

71. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 70.1, 70.6 papunkčiuose nurodytais atvejais yra fizinio ar juridinio asmens, prekiaujančio ginklais, per PEPS pateikta informacija apie ginklo pardavimą, fizinio ar juridinio asmens pateiktas perdavimo aktas, dovanojimo sutartis ar dokumentai, patvirtinantys, kad ginklas yra perduotas sunaikinti. Juridinis asmuo, prekiaujantis ginklais, informaciją per PEPS teritorinei policijos įstaigai turi pateikti ginklo pardavimo dieną.

72. Ginklo išregistravimo pagrindas šio Aprašo 70.2 papunktyje nurodytu atveju yra juridinio asmens pareiškimas ir institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą, išduota pažyma apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą arba teismo nuosprendžio, susijusio su ginklo vagyste ar praradimu, jeigu ginklas nesurastas, kopija. Jeigu ginklas yra pavogtas (prarastas) ir nesurastas, jis išregistruojamas automatiniu būdu jo duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įrašius į Ieškomų ginklų registrą.

73. Ginklo išregistravimo pagrindas šio Aprašo 70.3 papunktyje nurodytu atveju yra atitinkamų institucijų priimtas sprendimas konfiskuoti ginklą.

74. Ginklo išregistravimo pagrindas šio Aprašo 70.4 papunktyje nurodytu atveju yra fizinio asmens mirties liudijimas, PLVIS iš kitų registrų gauta informacija apie asmens mirtį ar juridinio asmens likvidavimas arba reorganizavimas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai jis realizuojamas arba perduodamas sunaikinti, ir yra tai patvirtinantys dokumentai, taip pat jeigu jis registruojamas fizinio ar juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjui.

75. Ginklo išregistravimo pagrindas šio Aprašo 70.5 papunktyje nurodytu atveju yra teritorinės policijos įstaigos sprendimas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai jis realizuojamas arba perduodamas sunaikinti, ir yra tai patvirtinantys dokumentai.

76. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis naudotis PEPS, teritorinei policijos įstaigai turi pateikti prašymą naudotis PEPS jo įgaliotam (-iems) asmeniui (-ims). Prašyme turi būti nurodyta fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir įgalioto (-ų) asmens (-ų), kuriam (-iems) leidžiama tvarkyti įmonės darbuotojų, kurie gali įmonės vardu per PEPS pateikti ginklų duomenis policijos įstaigoms, vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), adresas (-ai), telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas (-ai).

77. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas fizinio ar juridinio asmens įgaliotą (-us) asmenį (-is) įrašo į PLVIS ir apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį. Prašymo originalas grąžinamas pareiškėjui.

 

X Skyrius

INFORMACIJOS APIE FIZINĮ ASMENĮ AR JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJĄ TEIKIMAS

 

78. Fizinis ar juridinis asmuo prieš priimdamas į darbą ginklininką ar kitą naują darbuotoją, kurio darbas bus tiesiogiai susijęs su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir medicininio patikrinimo dokumentus, nurodytus Aprašo 7.6 papunktyje.

79. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų atlieka Aprašo 12 punkte nustatytus patikrinimus ir informuoja darbdavį, ar asmeniui leidžiama dirbti darbą, susijusį su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu.

80. Pasikeitus įmonės veiklos pobūdžiui ar kitoms sąlygoms, kurios buvo nurodytos juridinio asmens pateiktuose dokumentuose, juridinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai informuoti teritorinę policijos įstaigą.

81. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų atlieka reikalingus patikrinimus šio Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka ir informuoja juridinį asmenį, ar dėl pasikeitusių aplinkybių neatsirado kliūčių juridiniam asmeniui tęsti veiklą.

82. Jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas ar darbuotojas, kurio darbas tiesiogiai susijęs su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu ar nešiojimu, nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo arba serga kai kuriomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių saugiai elgtis su ginklu (netaikoma kontroliuojančiam asmeniu ir administracijos vadovui), fizinis ar juridinis asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo teritorinei policijos įstaigai pateikti apie tai informaciją. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja fizinį ar juridinį asmenį, ar dėl šių priežasčių leidžia fiziniam asmeniui ar juridiniam asmeniui, jo ginklininkui ar darbuotojui tęsti veiklą, arba įpareigoja fizinį ar juridinį asmenį per 10 darbo dienų pašalinti priežastis, dėl kurių fizinis ar juridinis asmuo negali vykdyti veiklos.

 

XI SKYRIUS

ĮPAREIGOJIMAS PASITIKRINTI SVEIKATĄ AR PERLAIKYTI EGZAMINĄ

 

83. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu fizinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, arba juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas (turintis leidimą nešiotis ginklus), kurio darbas tiesiogiai susijęs su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu ar nešiojimu, kilus pagrįstam įtarimui, gali būti įpareigotas pasitikrinti sveikatą ir per vieną mėnesį pristatyti medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a). Teritorinės policijos įstaigos sprendime nurodomi motyvai, dėl kokių priežasčių fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Sprendimas įkeliamas į PLVIS.

84. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga iš fizinio asmens, juridinio asmens ginklininko ar darbuotojo gautą sprendimą pasitikrinti sveikatą paima ir atlieka asmens sveikatos patikrinimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga atlikto sveikatos patikrinimo rezultatus pažymi kitoje teritorinės policijos įstaigos sprendimo pusėje ir sprendimą paštu grąžina jį išdavusiai teritorinei policijos įstaigai. Fiziniam asmeniui, juridinio asmens ginklininkui ar darbuotojui išduodama medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a), kurią asmuo privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai, įpareigojusiai pasitikrinti sveikatą.

85. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu fizinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, arba juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas (turintis leidimą nešiotis ginklus), kurio darbas tiesiogiai susijęs su ginklų nešiojimu, kilus pagrįstam įtarimui, gali būti įpareigotas baigti kursus, perlaikyti egzaminą pagal teritorinės policijos įstaigos nurodytą Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintą programą ir per du mėnesius pateikti tai patvirtinančią pažymą. Teritorinės policijos įstaigos sprendime nurodomi motyvai, dėl kokių priežasčių fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas įpareigojamas perlaikyti egzaminą. Sprendimas įkeliamas į PLVIS.

86. Kol fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas šio Aprašo nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą ar perlaiko egzaminą ir teritorinei policijos įstaigai pateikia tai patvirtinančius dokumentus, jam draudžiama vykdyti veiklą, susijusią su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu ar nešiojimu.

 

XII SKYRIUS

GINKLŲ NEŠIOJIMASIS, GABENIMAS, NAUDOJIMAS

 

87. Nešiotis fizinio ar juridinio asmens, kuris ginklus naudoja profesinei veiklai, A kategorijos automatinius šaunamuosius ginklus ir B kategorijos ginklus gali fizinis asmuo, fizinio ar juridinio asmens darbuotojai, turintys su savimi leidimą nešiotis ginklus ir ginklo pažymėjimą. C kategorijos ginklus, naudojamus profesinei veiklai, gali nešiotis fiziniai asmenys, juridinio asmens darbuotojai, turintys neterminuotus leidimus nešiotis ginklus ir ginklo pažymėjimą.

88. Nešiotis (gabenti) fizinio ar juridinio asmens C kategorijos ginklus turi teisę:

88.1. šaudymo sporto atstovai, turintys su savimi neterminuotą leidimą nešiotis ginklus, asmens dokumentą, sporto organizacijos nario pažymėjimą (tik gabenti ginklus) ir ginklo pažymėjimą;

88.2. fiziniai asmenys, fizinio ar juridinio asmens darbuotojai, turintys su savimi neterminuotą leidimą nešiotis ginklus, asmens dokumentą ir ginklo pažymėjimą (arba neterminuotą leidimą laikyti ginklus).

89. Gabenti fizinių ir juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, kuriai reikalingi ginklai, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus ginklus ir B kategorijos ginklus gali fiziniai asmenys, fizinio ar juridinio asmens darbuotojai, turintys su savimi leidimą nešiotis ginklus ir ginklo pažymėjimą ar leidimą nešiotis ginklus ir leidimą laikyti ginklus.

90. Gabenti ar nešiotis fizinio ar juridinio asmens, kuris verčiasi ginklų nuoma, išnuomotus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus ginklus ir B kategorijos ginklus gali asmenys, turintys su savimi leidimą laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus ir ginklo pažymėjimą.

91. Ginklai nešiojami, laikomi, gabenami, naudojami Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

GINKLŲ, ginklų priedėlių, ŠAUDMENŲ, jų dalių APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, GAMINANTIEMS GINKLUS, ginklų priedėlius, ŠAUDMENIS, jų dalis

 

92. Fizinis ar juridinis asmuo, prieš pradėdamas gaminti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, privalo parengti gaminamų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apskaitos tvarkos aprašą. Prieš tvirtindamas aprašą fizinis ar juridinis asmuo privalo jį suderinti su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas). Tvarkos apraše privalomai turi būti aprašyti apskaitomų objektų, detalių, medžiagų atsekamumas, atsakingų asmenų kiekviename etape identifikavimą užtikrinančios procedūros, apskaitomų objektų, detalių, medžiagų gavimas, saugojimas, panaudojimas gamyboje, gaminamos produkcijos kokybės kontrolė, pagamintos produkcijos registravimas, žymėjimas ir realizavimas, brokuotos, sugadintos produkcijos, objektų, detalių, medžiagų nurašymas ir sunaikinimas, tiekėjų ir pirkėjų registravimas ir kitos su objektų, detalių, medžiagų ir produkcijos apskaita susijusios nuostatos.

93. Policijos departamentas pateiktą gaminamų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apskaitos tvarkos aprašą įvertina ir pateikia pastabas bei pasiūlymus dėl jo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo.

94. Fizinis ar juridinis asmuo pradėti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybą gali tik po to, kai patvirtina su Policijos departamentu suderintą gaminamų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apskaitos tvarkos aprašą.

 

XIV SKYRIUS

GINKLŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS, JURIDINIAMS ASMENIMS, TAISANTIEMS (PERDIRBANTIEMS) GINKLUS IR PERDIRBANTIEMS ŠAUDMENIS

 

95. Fizinis ar juridinis asmuo ginklams taisyti (perdirbti) įsigytas ar įvežtas pagrindines šaunamųjų ginklų dalis privalo įrašyti į įsigytų (įvežtų) ir realizuotų ginklų dalių apskaitos žurnalą (1 priedas). Kiekviena pagrindinių šaunamųjų ginklų dalių rūšis į žurnalą rašoma atskirame lape, kuriame turi būti palikta tiek laisvos vietos, kad užtektų padaryti įrašus dėl šių dalių panaudojimo ir nurašymo.

96. Fizinio ar juridinio asmens, taisančio ginklus, perdirbančio ginklus ar šaudmenis, atsakingas darbuotojas turi iš asmens, pageidaujančio taisyti ginklą, pareikalauti teritorinės policijos įstaigos leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus, ginklo pažymėjimo (jeigu turi) ir patikrinti, ar asmuo turi teisę laikyti (nešiotis) nurodytą ginklą. Iš asmens, pageidaujančio perdirbti ginklą, atsakingas darbuotojas papildomai pareikalauja teritorinės policijos įstaigos leidimo perdirbti ginklus. Viena leidimo perdirbti ginklus dalis paimama ir saugoma įmonėje, taisančioje (perdirbančioje) ginklus.

97. Priėmęs ginklą fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas išrašo nustatytos formos ginklo priėmimo kvitą (2 priedas) ir jį įteikia fiziniam asmeniui ar juridinio asmens įgaliotam asmeniui. Ginklo priėmimo kvito šaknelė saugoma įmonėje. Kvitai turi būti eilės tvarka sunumeruoti.

98. Fizinis ar juridinis asmuo, pakeitęs pagrindinę šaunamojo ginklo dalį ar perdirbęs ginklą, privalo surašyti ginklo taisymo (perdirbimo) aktą (3 priedas). Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas ginklo savininkui, kitas laikomas ir saugomas ginklą taisiusioje (perdirbusioje) įmonėje.

99. Fizinis asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo, atsiimdamas sutaisytą (perdirbtą) ginklą, privalo pasirašyti ginklo priėmimo kvito šaknelėje (2 priedas), patvirtindamas, kad atsiėmė ginklą.

100. Ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį fizinis ar juridinis asmuo privalo nurašyti toliau netinkamas naudoti pagrindines šaunamųjų ginklų dalis ir apie tai surašyti pagrindinių šaunamųjų ginklų dalių nurašymo aktą (4 priedas). Šis aktas kartu su toliau netinkamomis naudoti pagrindinėmis šaunamųjų ginklų dalimis perduodamas teritorinei policijos įstaigai, kuri netinkamas naudoti pagrindines šaunamųjų ginklų dalis nustatyta tvarka perduoda Ginklų fondui. Ginklų fondas netinkamas naudoti pagrindines šaunamųjų ginklų dalis sunaikina teisės aktų nustatyta tvarka.

101. Kitas (ne pagrindines) netinkamas toliau naudoti ginklų dalis fizinis ar juridinis asmuo sunaikina pats.

 

XV SKYRIUS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, IMPORTUOJANTIEMS, EKSPORTUOJANTIEMS, PARDUODANTIEMS GINKLUS IR ŠAUDMENIS BEI BESIVERČIANTIEMS GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ PREKYBOS TARPININKŲ VEIKLA

 

102. Fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, apie visus įsigytus (įvežtus) ar komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti B, C kategorijų ginklus ir jų pagrindines dalis, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas per PEPS informuoti teritorinę policijos įstaigą, išdavusią leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs informaciją apie įsigytus (įvežtus) ar komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti B, C kategorijų ginklus ir jų pagrindines dalis, privalo iš PEPS atspausdinti ginklų priėmimo aktą ir įsegti jį į bendrą juridinio asmens isigytų ginklų bylą. Jeigu pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigytas (įvežtas) ne vienas ginklas ar jo dalis, spausdinamas vienas ginklų priėmimo aktas su visų priimtų ginklų ar jų dalių duomenimis. Asmeniui, iš kurio priimtas ginklas parduoti komiso pagrindais, išduodama akto kopija.

103. Fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, visus įsigytus (įvežtus) ar komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti ginklų priedėlius privalo įrašyti į ginklų priedėlių įsigijimo (įvežimo) ir realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalą (5 priedas). Kiekvienas ginklo priedėlis turi būti įrašomas atskiroje eilutėje. Jeigu pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigytas (įvežtas) ne vienas ginklo priedėlis, žurnalo 3 ir 4 skiltis galima užpildyti vieną kartą, toliau rašant pakartojimo ženklą. Įsigijęs ar priėmęs ginklo priedėlius fizinis ar juridinis asmuo papildomai privalo žurnalo skiltyje „Leidimo importuoti ginklus data ir numeris“ įrašyti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, leidimo laikyti, leidimo parduoti ginklus, neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo datą ir numerį.

104. Fizinis ar juridinis asmuo apie kiekvieną realizuotą (išvežtą) B, C kategorijos šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį privalo tą pačią dieną per PEPS informuoti teritorinę policijos įstaigą, išdavusią leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs informaciją apie realizuotus (išvežtus) B, C kategorijų ginklus ir jų pagrindines dalis, privalo iš PEPS atspausdinti ginklų perdavimo aktą ir įsegti jį į bendrą juridinio asmens realizuotų ginklų bylą. Jeigu pagal vieną realizavimo dokumentą realizuotas ne vienas ginklas ar jo dalis, spausdinamas vienas ginklų perdavimo aktas su visais realizuotų ginklų ar jų dalių duomenimis. Jeigu ginklą, kuris buvo priimtas parduoti komiso pagrindais, asmuo, iš kurio jis buvo priimtas parduoti, atsiima, fizinis ar juridinis asmuo tą pačią dieną apie tai per PEPS informuoja teritorinę policijos įstaigą, išdavusią asmeniui leidimą, ir iš PEPS atspausdina ginklų perdavimo aktą, kurį įsega į bendrą juridinio asmens realizuotų ginklų bylą.

105. Jeigu siekiama realizuoti areštuotą ginklą, juridinis asmuo privalo PEPS nurodyti antstolio patvarkymo, kuriuo antstolis leidžia realizuoti areštuotą ginklą, datą ir numerį. Prieš parduodant areštuotą ginklą būtina Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryti rašytinę komiso sutartį dėl ginklo pardavimo tarp antstolio (komitento) ir ginklų parduotuvės (komisionieriaus). Šią sutartį privalo pasirašyti ir areštuoto ginklo savininkas, pažymėdamas, kad sutinka su komiso sutartyje nustatyta ginklo kaina. Realizavus ginklą antstolio patvarkymas ir komiso sutartis segami į bendrą juridinio asmens realizuotų ginklų bylą kartu su iš PEPS atspausdintu ginklo perdavimo aktu.

106. Jeigu siekiama realizuoti ginklą asmens, kurio leidimas laikyti (nešiotis) ginklus negalioja, juridinis asmuo privalo PEPS nurodyti teritorinės policijos įstaigos rašto, kuriuo leidžiama realizuoti ginklą, datą ir numerį. Realizavus ginklą teritorinės policijos įstaigos raštas segamas į bendrą juridinio asmens realizuotų ginklų bylą kartu su iš PEPS atspausdintu ginklo perdavimo aktu.

107. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs (išvežęs) ginklo priedėlį, ginklų priedėlių įsigijimo (įvežimo) ir realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalo (5 priedas) skiltyje „Realizavimas (išvežimas)“ turi padaryti įrašą apie kiekvieną realizuotą (išvežtą) ginklo priedėlį. Žurnalo skiltis „Kam realizuota (išvežta) (valstybė, juridinio asmens pavadinimas <…>)“ pildoma, jeigu ginklo priedėlį įsigyja juridinis asmuo. Jeigu skiltis nepildoma, joje dedamas horizontalus brūkšnys. Į žurnalo skiltį „Kam realizuota (išvežta) (fizinio asmens vardas <…>)“ įrašomi fizinio asmens, įsigijusio ginklo priedėlį, ar juridinio asmens įgalioto asmens duomenys. Fizinis asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo, įsigijęs ginklo priedėlį, privalo pasirašyti žurnalo skiltyje „Asmens, įsigijusio ginklą, parašas“.

108. Fiziniai ar juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, ginklų priedėlių, šovinių, jų dalių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, visus įsigytus (įvežtus) D kategorijos ginklus (išskyrus dujų įrenginius ir šaltuosius ginklus), komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti D kategorijos ginklus (išskyrus dujų įrenginius ir šaltuosius ginklus) ir jų pagrindines dalis privalo įrašyti į D kategorijos ginklų įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalą (6 priedas). Kiekvienos ginklų ar jų dalių partijos (pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigyti (įvežti) ginklai) gavimas turi būti įrašomas atskiroje eilutėje, nurodant įsigytų (įvežtų) ginklų skaičių. Tuo atveju, kai ginklai yra priimami parduoti komiso pagrindais, turi būti nurodomas kiekvieno ginklo numeris. Baigus pildyti visą žurnalo lapą, jo pabaigoje sumuojami fizinio ar juridinio asmens per lapo pildymo laikotarpį įsigyti (įvežti) ginklai.

109. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs (išvežęs) D kategorijos ginklą (išskyrus dujų įrenginį ar šaltąjį ginklą), D kategorijos ginklų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnale (7 priedas) turi padaryti įrašą apie kiekvieną realizuotą (išvežtą) D kategorijos ginklą (išskyrus dujų įrenginį ar šaltąjį ginklą). Žurnalo skiltis „Juridinio asmens, įsigijusio ginklus, pavadinimas ir kodas“ pildoma tuo atveju, jeigu ginklą ar jo dalį įsigyja juridinis asmuo. Jeigu skiltis nepildoma, joje dedamas horizontalus brūkšnys. Į žurnalo skiltį „Asmens vardas, pavardė, asmens kodas“ įrašomi fizinio asmens, įsigijusio ginklą ar jo dalį, ar juridinio asmens įgalioto asmens duomenys. Asmuo, įsigijęs ginklą, ar įmonės įgaliotas asmuo privalo pasirašyti skiltyje „Asmens, įsigijusio ginklą, parašas“. Jeigu D kategorijos ginklus (išskyrus dujų įrenginius ar šaltuosius ginklus) įsigyja juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų jų dalių importu, eksportu, prekyba, atskirai kiekvieno ginklo įrašyti į atskirą eilutę nereikia. Tokiu atveju žurnalo skiltyje „Numeris“ įrašas nedaromas. Užpildžius vieną žurnalo lapą, reikia suskaičiuoti, kiek realizuota (išvežta) ginklų, ir padaryti įrašą skiltyje „Iš viso realizuota, vnt.“. Skiltyje „Likutis, vnt.“ daromas įrašas iš prieš tai buvusio lapo skilties „Yra ginklų, vnt.“. Skiltyje „Gauta, vnt.“ daromas įrašas, jeigu per šio lapo pildymo laikotarpį buvo naujai įsigyta (įvežta) ginklų. Žurnalo skiltyje „Yra ginklų, vnt.“ įrašomas tą laikotarpį likęs nerealizuotas ginklų skaičius.

110. Fiziniai ar juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, privalo visus įsigytus (įvežtus) ar komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles) (išskyrus šaudmenis D kategorijos ginklams), jų užtaisus (parakus) B, C kategorijų šaunamiesiems ginklams ar jų pagrindines dalis įrašyti į šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių) ar jų užtaisų (parakų) įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalą (8 priedas). Šis žurnalas sudaromas iš keturių dalių. Pirmoji dalis skirta graižtvinių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), antroji – lygiavamzdžių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), trečioji – dujinių pistoletų (revolverių) ir nedidelės galios (nuo 2,5 J iki 7,5 J) šaunamųjų ginklų šaudmenims, ketvirtoji – senovinių ginklų kopijų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms) ir užtaisams (parakams). Kiekvienos šaudmenų partijos (pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigyti (įvežti) ginklai) gavimas turi būti įrašomas atskiroje eilutėje, nurodant įsigytų (įvežtų) šaudmenų skaičių. Baigus pildyti visą žurnalo lapą, jo pabaigoje sumuojami visi per lapo pildymo laikotarpį juridinio asmens įsigyti (įvežti) šaudmenys.

111. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs (išvežęs) šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles) ar jų užtaisus (parakus), skirtus B, C kategorijų šaunamiesiems ginklams, šaudmenų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnale (9 priedas) turi padaryti įrašą apie šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų realizavimą (išvežimą). Šis žurnalas sudaromas iš keturių dalių. Pirmoji dalis skirta graižtvinių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), antroji – lygiavamzdžių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), trečioji – dujinių pistoletų revolverių ir nedidelės galios (nuo 2,5 J iki 7,5 J) šaunamųjų ginklų šaudmenims, ketvirtoji – senovinių ginklų kopijų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms) ir užtaisams (parakams). Į žurnalo skiltį „Valstybė, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir (ar) asmens vardas, pavardė, asmens kodas“ įrašomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir juridinio asmens įgalioto asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, jeigu šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus įsigyja juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, jeigu šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus įsigyja fizinis asmuo. Juridinio asmens įgaliotas asmuo ar fizinis asmuo, įsigijęs šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus, privalo pasirašyti žurnalo skiltyje „Asmens, įsigijusio šaudmenis, parašas“. Užpildžius vieną žurnalo lapą, reikia suskaičiuoti, kiek realizuota (išvežta) šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų, ir padaryti įrašą skiltyje „Iš viso realizuota, vnt.“. Skiltyje „Likutis, vnt.“ daromas įrašas iš prieš tai buvusio lapo skilties „Yra šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), vnt.“. Skiltyje „Gauta, vnt.“ daromas įrašas, jeigu per žurnalo šio lapo pildymo laikotarpį buvo naujai įsigyta (įvežta) šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų. Žurnalo skiltyje „Yra šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), vnt.“ įrašomas tą laikotarpį likęs nerealizuotas šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų kiekis. Šaudmenys (kapsulės, kapsulinės tūtelės) surašomi vienetais, šaudmenų užtaisai – kilogramais.

112. Fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, ginklų priedėlių, jų šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, gali sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl jų nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) įsigytų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių pristatymo. Prieš perduodami fiziniams ar juridiniams asmenims jų nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) įsigytus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, ginklų priedėlių, jų šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekybos tarpininko veikla, privalo patikrinti fizinio ar juridinio asmens, kuris nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) įsigijo ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, tapatybę, leidimą laikyti (nešiotis) ginklą bei dokumentą, suteikiantį teisę įvežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis iš užsienio. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių perdavimo metu turi būti surašomas ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių perdavimo aktas, kuriame nurodomi ginklų, ginklo priedėlių, šaudmenų, jų dalių duomenys, perdavimo data ir laikas, taip pat ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis perdavusio ir priėmusio asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, telefono numeriai ir parašai. Sutartys su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl jų nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis) įsigytų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių pristatymo kartu su priėmimo perdavimo aktais segamos į atskirą bylą.

113. Šio Aprašo skyriaus reikalavimai yra privalomi ir fiziniams bei juridiniams asmenims, besiverčiantiems ginklų gamyba ir realizuojantiems savo pagamintus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis.

 

XVI SKYRIUS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, GINKLUS IR ŠAUDMENIS NAUDOJANTIEMS VEIKLAI, KURIAI REIKALINGI GINKLAI, ARBA JUOS NUOMOJANTIEMS

 

114. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs šaudmenų, remdamasis įsigijimo dokumentais, privalo padaryti įrašus šaudmenų apskaitos žurnale (10 priedas). Įsigijus šaudmenų, žurnalo skiltyje „Gauta, vnt.“ reikia padaryti įrašus apie įsigytų šaudmenų kiekį. Sunaudojus šaudmenis, žurnalo skiltyje „Nurašyta, vnt.“ reikia padaryti įrašą apie sunaudotų šaudmenų kiekį. Skiltyje „Likutis, vnt.“ įrašoma, kiek liko tam tikro tipo šaudmenų. Skiltyje „Įsigijimo ir nurašymo dokumento serija, numeris“ įrašoma įsigijimo dokumento – sąskaitos faktūros – serija ir numeris ar nurašymo dokumento (šaudmenų nurašymo akto) numeris. Atitinkamai padaromi įrašai ir skiltyje „Įsigijimo ir nurašymo datos“. Kiekvienas atskiras šaudmenų tipas (kalibras) turi būti įrašomas į atskirą stulpelį. Skilčių „Šaudmenų tipas (kalibras)“ skaičius, atsižvelgiant į šaudmenų tipų (kalibrų) skaičių, gali būti didesnis, nei yra nurodytas pateiktoje žurnalo formoje.

115. Fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, išduodamas darbuotojams ar asmenims ginklus ir šaudmenis veiklai, kuriai reikalingi ginklai, ar išnuomodamas ginklus, privalo jų išdavimą fiksuoti ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnale (11 priedas). Šio žurnalo skiltys apie šaudmenų išdavimą nepildomos, jeigu juridinis asmuo išduodamas šaudmenis pildo šio Aprašo 121 punkte nurodytą žiniaraštį. Imitacinius ginklus galima naudoti tik vaidinimo, filmavimo, fotografijos sesijos, parado, sporto renginio ar istorinio įvykio atkūrimo ir mokymo vietose. Imitacinius ginklus iš ginklų saugyklos į filmavimo, fotografijos sesijos, parado, sporto renginio ar istorinio įvykio atkūrimo arba mokymo vietą pristato juridinio asmens ginklininkas ir prieš filmavimo, fotografijos sesijos, parado, sporto renginio, istorinio įvykio atkūrimo ar mokymų pradžią juos išdalija fiziniams asmenims, dalyvaujantiems filmavime, fotografijos sesijoje, parade, sporto renginyje, istorinio įvykio atkūrime ar mokymuose. Pasibaigus filmavimui, fotografijos sesijai, paradui, sporto renginiui, istorinio įvykio atkūrimui ar mokymams, juridinio asmens ginklininkas visus imitacinius ginklus surenka ir grąžina į juridinio asmens saugyklą.

116. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų nuoma, prieš išnuomodami ginklą turi iš asmens pareikalauti jo tapatybę patvirtinančio dokumento, taip pat leidimo laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus ar kitokio teisę turėti ginklą patvirtinančio dokumento. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus kopiją, taip pat kitų dokumentų kopijas fizinis ar juridinis asmuo, nuomojantis ginklus, sega į atskirą bylą.

117. Kartu su ginklais ir šaudmenimis asmeniui turi būti išduodamas ir ginklo pažymėjimas, kurį asmuo turi nešiotis su savimi.

118. Jeigu fizinio ar juridinio asmens sprendimu yra paskirtas daugiau negu vienas ginklininkas, juridinis asmuo privalo pildyti ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalą (12 priedas). Šį žurnalą privaloma pildyti kiekvieną kartą, kai keičiasi ginklus ir šaudmenis išduodantys ginklininkai. Į žurnalą įrašomas bendras ginklų kiekis vienetais. Vertikalių skilčių skaičius ir turinys nustatomas pagal turimų ginklų ir šaudmenų nomenklatūrą.

119. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie ginklus naudoja profesinei veiklai, tuose objektuose, kuriuose saugos darbuotojas ginklo ir šaudmenų negrąžina į ginklų saugyklą, o perduoda kitam saugos darbuotojui, privaloma pildyti ginklų ir šaudmenų saugomame objekte perdavimo registracijos žurnalą (13 priedas). Pildant šį žurnalą, įrašai turi būti daromi viena eilute. Ne rečiau kaip kartą per savaitę fizinis juridinio asmens ginklininkas privalo patikrinti, kaip tvarkoma apskaita, ir padaryti atitinkamas žymas.

120. Fizinių ir juridinių asmenų, kurie šaudmenis naudoja tirų ir šaudyklų veikloje, įsigyti šaudmenys įrašomi į šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių) ar jų užtaisų (parakų) įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalą (8 priedas) Aprašo 110 punkte nustatyta tvarka. Šaudmenų realizavimas fiksuojamas šaudmenų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnale (9 priedas) Aprašo 111 punkte nustatyta tvarka arba fiksuojamas Aprašo 121 punkte nurodytame žiniaraštyje.

121. Rengiant šaudymo pratybas, varžybas, išduodant ginklus medžioklei ar juos nuomojant, vykdant mokslinius tyrimus, šaudmenys kiekvienam asmeniui išduodami tik pasirašius nustatytos formos šaudmenų išdavimo ir grąžinimo žiniaraštyje (14 priedas). Šaudmenis išduoda juridinio asmens ginklininkas. Kiekvienas asmuo, gavęs tam tikrą kiekį šaudmenų, turi pasirašyti ir nurodyti datą žiniaraščio skiltyje „Gavėjo parašas ir data“. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių šaudmenys nebuvo iššauti, daromi atitinkami įrašai skiltyje „Grąžinta šaudmenų“.

 

XVII skyrius

Ginklų ir šaudmenų apskaitos reikalavimai Fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems trumpalaikio ar laikino ginklų saugojimo paslaugą

 

122. Teikti trumpalaikio (iki 24 val.) ar laikino ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų saugojimo paslaugas gali tik subjektai, įsirengę ginklų saugyklas ir turintys leidimą laikyti ginklus.

123. Fizinio ar juridinio asmens, kuris teikia trumpalaikio ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimo paslaugas, ginklininkas prieš priimdamas ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis trumpalaikiam saugojimui privalo patikrinti asmens, pageidaujančio palikti ginklą trumpalaikiam saugojimui, leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir sutikrinti ginklo numerį su ginklo pažymėjime nurodytu numeriu. Ginklininkas, nustatęs ginklų turėjimo teisėtumą, asmeniui perduota vieną seifo, kuriame bus saugomi ginklai, ginklo priedėliai, šaudmenys, raktą.

124. Seifą, kuriame paliekamas ginklas, ginklo priedėliai ir šaudmenys, savo raktu užrakina asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, ir ginklininkas. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, į seifą juos padeda ir iš seifo pasiima pats.

125. Užrakinus seifą, ginklininkas asmeniui, palikusiam trumpalaikiam saugojimui ginklą ir šaudmenis, grąžina leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimą ir išduoda užpildytą trumpalaikio ginklo saugojimo kvitą (15 priedas). Šio kvito šaknelę saugo fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia trumpalaikio ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimo paslaugas.

126. Trumpalaikio ginklo saugojimo kvitai turi būti sunumeruoti ir susegti

127. Fizinio ar juridinio asmens, kuris teikia trumpalaikio ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimo paslaugas, ginklininkas asmeniui ginklą, ginklų priedėlius, šaudmenis grąžina po to, kai asmuo pateikia trumpalaikio ginklo saugojimo kvitą, leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir ginklo pažymėjimą. Atsiėmęs ginklą asmuo privalo pasirašyti trumpalaikio ginklo saugojimo kvito šaknelėje. Jei asmuo prarado kvitą, ginklą atsiimti gali tik pateikęs asmens dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę.

128. Jeigu asmuo ginklo neatsiima per 24 valandas, o masinių renginių metu, kai ginklai laikinai saugomi ne patalpose, per 2 valandas pasibaigus renginiui, fizinio ar juridinio asmens, kuris teikia trumpalaikio ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimo paslaugas, per vieną darbo dieną privalo ginklą perduoti teritorinei policijos įstaigai. Teritorinės policijos įstaigos atsakingas pareigūnas, paimdamas ginklą ir šaudmenis, pasirašo trumpalaikio ginklo saugojimo kvito šaknelėje ir priima ginklą saugoti teritorinėje policijos įstaigoje.

129. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia laikino ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimo paslaugas, privalo su fiziniu ar juridiniu asmeniu, pageidaujančiu palikti ginklus, ginklo priedėlius, šaudmenis laikinai saugoti, sudaryti rašytinę sutartį, kurioje turi būti nurodyti priimamo saugoti ginklo identifikaciniai duomenys ir saugojimo terminai. Sutartyje taip pat turi būti nurodyta ginklo, šaudmenų priėmimo saugoti data (metai, mėnuo, diena).

130. Jei sutartis dėl laikino ginklų saugojimo sudaroma ilgesniam laikui nei 30 kalendorinių dienų, fizinis ar juridinis asmuo, priėmęs laikinai saugoti ginklus, privalo per 5 darbo dienas informuoti teritorinę policijos įstaigą, kuri išdavė leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, apie priimtus ginklus ir sutartyje nurodytą saugojimo terminą arba jei sutartis buvo nutraukta nepasibaigus sutartyje nustatytam terminui.

131. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją apie laikiną ginklų saugojimo vietą, duomenis apie tai suveda į PLVIS.

132. Ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis laikinam saugojimui iš asmenų priima ir išduoda fizinio ar juridinio asmens, kuris teikia laikino ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimo paslaugas, ginklininkas.

133. Ginklininkas, prieš priimdamas ginklą, ginklų priedėlius ir šaudmenis laikinai saugoti iš asmens, pageidaujančio palikti ginklą, ginklų priedėlius ir šaudmenis laikinai saugoti, privalo pareikalauti pateikti galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir ginklo pažymėjimą. Iš asmenų, atsisakiusių pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir (ar) ginklo pažymėjimą ar pateikusių negaliojančius dokumentus, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys laikinai saugoti nepriimami ir apie tai nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

134. Ginklininkas, prieš priimdamas ginklus laikinai saugoti, sutikrina ginklų identifikacinius duomenis su ginklo pažymėjime įrašytais ginklo duomenimis, pateikiamų saugoti ginklo priedėlių, šaudmenų skaičių su nurodytais sutartyje ir, jeigu jie sutampa, priima ginklą ir šaudmenis saugoti.

135. Priėmus laikinai saugoti fizinio asmens ginklą, užpildomas ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų priėmimo laikinai saugoti ir išdavimo apskaitos žurnalas (16 priedas) ir asmeniui grąžinamas leidimas laikyti ar nešiotis ginklus.

136. Priimant ir grąžinant laikinai saugoti juridinio asmens ginklus, užpildomas ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalas (11 priedas).

137. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą, ginklo priedėlius ir šaudmenis saugoti, į ginklų saugyklą neleidžiamas. Ginklą, ginklo priedėlius ir šaudmenis į ginklų saugyklą padeda ir iš jos paima ginklininkas.

138. Asmuo, pateikęs galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir ginklo pažymėjimą, gali paimti ginklą, ginklo priedėlius ir šaudmenis iš saugyklos nepasibaigus sutartyje numatytam laikui. Atsiėmęs ginklą asmuo privalo pasirašyti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų priėmimo laikinai saugoti ir išdavimo apskaitos žurnale. Grąžinant asmeniui ginklą, ginklo priedėlius, šaudmenis taip pat turi būti nurodomas tikslus ginklo, ginklo priedėlių ir šaudmenų atidavimo asmeniui laikas (metai, mėnuo, diena, valanda, minutės).

139. Draudžiama ginklą, ginklo priedėlius, šaudmenis grąžinti asmenims, nepateikusiems galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimo arba akivaizdžiai neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.

140. Jeigu asmuo ginklo neatsiima pasibaigus sutartyje nurodytam terminui ir per 1 mėn. nuo sutarties galiojimo pasibaigimo nesikreipia dėl jos pratęsimo, subjektas privalo ginklą, ginklo priedėlius, šaudmenis perduoti teritorinei policijos įstaigai.

141. Prekybos salėse, atitinkančiose ginklų saugyklos reikalavimus, ginklus ir šaudmenis saugoti draudžiama. Laikinai priimti saugoti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys saugomi atskirai nuo kitų toje pačioje ginklų saugykloje saugomų ginklų.

 

XVIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

142. Teritorinės policijos įstaigos tikrina fizinio ar juridinio asmens patalpas, kuriose laikomi ginklai, atsižvelgdamos į Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus rizikos profilius dėl galimų fizinio ar juridinio asmens ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių apyvartos pažeidimų. Atlikus patikrinimą, PLVIS turi būti surašomas patalpų tikrinimo aktas. Jeigu atlikus patikrinimą nustatoma trūkumų, visi patikrinimo metu nustatyti trūkumai su nurodymais ir terminais jiems pašalinti surašomi patalpų tikrinimo akte ir patalpų tikrinimo aktas pasirašytinai įteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio patalpos buvo patikrintos.

143. Fizinio ar juridinio asmens sunumeruoti ir įrišti ginklų ir šaudmenų apskaitos ir registracijos žurnalų lapai turi būti įregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje. Paskutiniame žurnalo lape teritorinės policijos įstaigos pareigūnas nurodo įrištų lapų kiekį.

144. Šio Aprašo ginklų ir šaudmenų apskaitos bei registracijos žurnaluose skilčių pavadinimai turi būti įrašomi kiekviename žurnalo lape.

145. Ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalai, aktai, žiniaraščiai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

146. Visi dokumentai ir sprendimai, gauti atlikus patikrinimus dėl fiziniams ar juridiniams asmenims ar jų darbuotojams išduodamų leidimų, turi būti įkeliami į PLVIS.

147. Už leidimų laikyti ginklus, neterminuotų leidimų laikyti ginklus išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą, perregistravimą, leidimų nešiotis ginklus, neterminuotų leidimų nešiotis ginklus išdavimą, perregistravimą, leidimų įsigyti ginklus, leidimų perdirbti ginklus, ginklo pažymėjimų išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.

148. Fizinis ar juridinis asmuo sprendimą neišduoti leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus, taip pat sprendimą atsisakyti perregistruoti leidimą laikyti ginklus turi teisę savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________