PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-162 PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T2-182

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti:

1.1. Palangos miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, padalijimo į zonas aprašą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.2 punktu, ir jį išdėstyti taip:

1. Raudonoji zona – Palangos miesto centrinės dalies teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės pietuose iki Kęstučio gatvės šiaurėje, nuo J. Basanavičiaus gatvės pietuose iki Žvejų g. šiaurėje ir nuo Vytauto gatvės rytuose iki Meilės ir Naglio alėjų vakaruose bei automobilių statymo vietos Jūratės gatvės vakariniame gale, Jūratės ir Vytauto gatvių sankirtoje, Vasario 16-osios gatvės atkarpoje nuo Vytauto gatvės iki Piktuižio gatvės, Ronžės gatvės atkarpoje nuo Vytauto gatvės iki Plytų gatvės, L.Vaineikio gatvės atkarpoje nuo Vytauto gatvės iki Medžiotojų gatvės, Vytauto gatvės atkarpoje nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės iki Aitvarų gatvės bei tarp Žvejų ir Šermukšnių gatvių.

2. Geltonoji zona – Palangos miesto centrinės dalies teritorija nuo Žemynos ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių pietuose iki Bangų ir Druskininkų gatvių šiaurėje ir nuo Klaipėdos plento rytuose iki Vytauto gatvės vakaruose, Kontininkų gatvės atkarpa nuo Paliepgirių kelio iki sklypo Kontininkų g. 9A bei Vanagupės gatvė.

3. Žalioji zona – Palangos miesto centrinės dalies teritorija nuo Kęstučio gatvės pietuose iki J. Basanavičiaus gatvės šiaurėje, nuo Vytauto gatvės rytuose iki Meilės al. vakaruose“.

1.2. Palangos miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, padalijimo į zonas schemą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.2 punktu (pridedama).

1.3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.1 punktu:

1.3.1. 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šie nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatytomis vietomis (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5 – 15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti) (toliau – Rinkliava), nustatymą, dydį, rinkimą ir kontrolę.“

1.3.2. III skyrių ir jį išdėstyti taip:

III. RINKLIAVOS DYDŽIAI

6. Rinkliavos dydžiai skirstomi pagal:

6.1. Tarybos nustatytų vietų automobiliams statyti suskirstymą į zonas (raudonoji, geltonoji ir žalioji);

6.2. Rinkliavos sumokėjimo laiką (sumokant nedelsiant, pastačius automobilį; sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, iki kitos dienos 12 val., nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko).

7. Nustatomi šie Rinkliavos dydžiai:

7.1. raudonojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:

7.1.1. trisdešimt minučių – 2 (du) litai, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.1.2. vieną valandą – 4 (keturi) litai, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.2. geltonojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:

7.2.1. trisdešimt minučių – 1 (vienas) litas, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.2.2. vieną valandą – 2 (du) litai, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.3. žaliojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:

7.3.1. trisdešimt minučių – 3 (trys) litai, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.3.2. vieną valandą – 6 (šeši) litai, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.4. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko – 40 litų, sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, iki kitos dienos 12 val.“;

1.3.3. išbraukti 8.3 punktą.

2. Papildyti Nuostatų:

2.1. 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Rinkliava mokama tokia tvarka:

12.1. automobilio valdytojas (vairuotojas), pastatęs automobilį mokamoje vietoje, privalo iš karto sumokėti 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2 punktuose nustatyto dydžio rinkliavą bilietų automate arba mobiliuoju ryšiu. Jei mokama mobiliuoju ryšiu, šia paslauga naudotis skirtas mobiliojo ryšio operatoriaus išduotas lipdukas su brūkšniniu kodu turi būti užklijuotas ant priekinio automobilio stiklo;

12.2. sumokėti nustatyto dydžio rinkliavą vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose, su kuriomis Centras yra sudaręs sutartį, iki kitos dienos 12 val. 7.4 punkte nustatyto dydžio rinkliavą;

12.3. sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą bilietų automate išduodamas bilietas, suteikiantis automobilio valdytojui (vairuotojui) teisę palikti automobilį mokamoje vietoje biliete nurodytą laiką. Bilietą būtina palikti automobilyje už priekinio stiklo salono viduje ta puse, kurioje matomi stovėjimo laikas bei zona;

12.4. pasibaigus biliete nurodytam automobilio stovėjimo laikui, automobilio valdytojas (vairuotojas) privalo iš karto papildomai sumokėti nustatytą rinkliavą arba išvykti iš mokamos vietos arba 7.4 punkte nustatyto dydžio rinkliavą sumokėti vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos, iki kitos dienos 12 val.;

12.5. sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą mobiliuoju ryšiu, atsiunčiamas pranešimas su nurodytu automobilio stovėjimo mokamoje vietoje laiku;

12.6. sumokėjus rinkliavą iki kitos dienos 12 val. banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose išduodamas tai patvirtinantis dokumentas“;

2.2. 14 punktą, po žodžio „pranešimą“ įrašyti žodžius „kad automobilio valdytojas (vairuotojas) vėliau arba išvykęs iš stovėjimo vietos turi sumokėti nurodyto dydžio rinkliavą iki kitos dienos 12 val.“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14. Nustačius, kad automobilio vairuotojas nesumokėjo rinkliavos arba pasibaigęs automobilio stovėjimo laikas, kontrolę vykdantis Centro darbuotojas (pareigūnas) teisės aktuose nustatyta tvarka užfiksuoja pažeidimą ir ant automobilio priekinio stiklo palieka pranešimą, kad automobilio valdytojas (vairuotojas) vėliau arba išvykęs iš stovėjimo vietos turi sumokėti nurodyto dydžio rinkliavą iki kitos dienos 12 val.“

3. Nuostatų 7-18 punktus laikyti atitinkamai 8-19 punktais.

4. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.1 punkto pakeitimo“ 1 punktą.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Šarūnas Vaitkus

 


 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162

1.2 punktu

PAKEISTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-182

1.2 punktu

 

PALANGOS MIESTO VIETŲ, KURIOSE UŽ AUTOMOBILIŲ STATYMĄ MOKAMA VIETINĖ RINKLIAVA, PADALIJIMO Į ZONAS SCHEMA