PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. T1-233

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-444 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu ir Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (su pakeitimais), Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. spalio 29 d.

sprendimu Nr. T1-233

 

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims  teikimo ir organizavimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) apibrėžia laikino atokvėpio paslaugų teikimo vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims tvarką,  būdus ir trukmę, gavėjus, paslaugą teikiančius subjektus,  laikino atokvėpio paslaugos nustatymo tvarką,  jos teikimo terminus ir prioritetus, prašymų ir dokumentų  pateikimo tvarką.

2. Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas Tikslinės grupės artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens auginimu, priežiūra, globa, suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės asmens priežiūros ir slaugos.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.;

3.2. Laikino atokvėpio paslaugos teikėjas – socialinių paslaugų įstaiga, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, teikianti laikino atokvėpio paslaugas;

3.3. Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai, artimieji, kurie gyvena kartu su Tikslinės grupės asmeniu ir namuose jį augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina). Taip pat kartu su Tikslinės grupės asmeniu namuose gyvenantys asmenys. Tikslinės grupės artimieji laikomi laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjais;

3.4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – Plungės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs ir faktiškai joje gyvenantis asmuo, kuriam teikiamos specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos, ir kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra arba slauga:

4.1. vaikas iki 18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

4.2. suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

5. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato Plungės rajono savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

 

II SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO BŪDAI IR TRUKMĖ

 

6. Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje:

6.1. socialinei priežiūrai priskiriama laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant pagalbą į namus, teikiama nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojamos teikiant pagalbą į namus, teikimo trukmė – iki 208 valandų per metus;

6.2. socialinei globai priskiriama laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant dienos ir (arba) trumpalaikę socialinę globą:

6.2.1. laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą, teikiama nuo 3 valandų iki 5 dienų per savaitę institucijoje ir nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant dienos socialinę globą, teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus;

6.2.2. laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 336 valandų per metus.

7. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas, teikimo trukmė Tikslinės grupės asmeniui – iki 720 valandų per metus.

8. Atsižvelgiant į Tikslinės grupės artimųjų poreikius, laikino atokvėpio paslaugų, nurodytų šios tvarkos aprašo 6 punkte, teikimo laikas gali būti koreguojamas - nepanaudotos vienos paslaugos teikimo valandos gali būti naudojamos kitoms paslaugoms teikti, tačiau bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė per metus negali viršyti Tvarkos aprašo 7 punkte apibrėžto valandų skaičiaus. Laikino atokvėpio paslaugų Tikslinės grupės asmeniui teikimas ir koregavimas, atsižvelgiant į šeimos narių ar jį prižiūrinčių asmenų prašymus yra svarstomi Plungės rajono savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijoje.

9. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz., dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų ir pan.), laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS GAVIMO PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

10. Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo Tikslinės grupės asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, įgaliotas asmuo kreipiasi į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ir pateikia užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu) (toliau – Prašymas-paraiška). Veikdami asmens (šeimos) saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti seniūnijų socialiniai darbuotojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

11. Kartu su Prašymu-paraiška laikino atokvėpio paslaugai gauti, pateikia šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

11.1. Tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

11.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymos kopiją;

11.3. įprastinę laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos jo įprastos dienos veiklos ir nurodytas jų laikas (valandos);

11.4. dokumentus, pagrindžiančius prioriteto (-ų) nustatymą.

12. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti laikino atokvėpio paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo. Valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojai, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos Socialinės paramos skyriaus prašymu privalo nemokamai teikti jai dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę gauti laikino atokvėpio paslaugą.

13. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas registruoja gautus Prašymus-paraiškas, patikrina informaciją Socialinės paramos informacinės sistemos (toliau-SPIS) duomenų bazėse, nurodo socialiniams darbuotojams  įvertinti Laikino atokvėpio paslaugų poreikį, surenka kitus dokumentus, reikalingus sprendimui priimti.

14. Jei laikino atokvėpio paslaugos teikimo pasiūla savivaldybėje nepakankama ir dėl to negali užtikrinti laikino atokvėpio paslaugos teikimo visiems besikreipiantiesiems, sudaroma laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė (nurodomas asmens vardas ir pavardė). Laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė sudaroma, laikantis prioritetų, o jų nesant – pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.

15. Skiriant laikino atokvėpio paslaugą, laikomasi šių prioritetų:

15.1. Tikslinės grupės asmeniui nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

15.2. Tikslinės grupės asmeniui nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis;

15.3. bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, serga lėtinėmis ligomis;

15.4. bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, yra vaikas iki 14 metų arba asmuo su negalia;

15.5. Tikslinės grupės asmenį augina, prižiūri, globoja (rūpina) vienas asmuo;

15.6. bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, dienotvarkė yra pasikeitusi dėl įvairių su darbo santykiais susijusių aplinkybių (pvz., dėl komandiruotės, laikino darbo grafiko pasikeitimo, naujo darbo paieškos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu;

15.7. bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, ištiko krizė (pvz.: artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu.

 

IV SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS POREIKIO NUSTATYMAS

 

16. Laikino atokvėpio paslaugos poreikį  per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato seniūnijose, socialinių paslaugų įstaigose, Savivaldybės ligoninėje dirbantys socialiniai darbuotojai ir užpildo  Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, nustatytą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, tvirtinamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, 1 priede.

17. Laikino atokvėpio paslaugos poreikis nustatomas kompleksiškai, vertinant Tikslinės grupės artimųjų galimybes ir motyvaciją derinti asmeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens auginimu, priežiūra, globa (rūpyba), vertinant galimybę palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis laikino atokvėpio paslaugomis.  Jeigu nustatoma, kad  asmeniui socialinės priežiūros nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas, vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, arba Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

18. Socialinių darbuotojų Užpildyta Poreikio vertinimo forma ir surinkta reikalinga informacija socialinių paslaugų poreikiui nustatyti apie asmens pajamas, deklaruotą gyvenamąją vietą, darbingumo lygį ir kita aktuali informacija pateikiama Socialinės paramos skyriui.

19. Skyriaus specialistas, įvertinęs gautus dokumentus bei Socialinės globos poreikio vertinimo išvadą, užpildo Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo formą SP-9, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, (toliau – Sprendimas) ir perduoda Skyriaus vedėjui, kuris priima Sprendimą dėl Laikino  atokvėpio paslaugų skyrimo.

20. Sprendimas skirti laikino atokvėpio paslaugą (toliau – Sprendimas) priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų parengtų asmens laikino atokvėpio paslaugos poreikio vertinimo išvadų, pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos ir galioja 24 mėnesius nuo Sprendimo priėmimo.

21. Laikino atokvėpio paslaugos skiriamos, sustabdomos, atnaujinamos bei nutraukiamos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 17 straipsniu ir  Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarka,  patvirtinta  Plungės rajono savivaldybės Tarybos  2010 m. lapkričio 25 d.  sprendimu NrT1-249 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“  ir jo pakeitimais.  Apie socialinių paslaugų nutraukimą sustabdymą, atnaujinimą, keitimą paslaugas teikiančios įstaigos informuoja  Socialinės paramos skyrių. Jei asmeniui, gaunančiam laikino atokvėpio paslaugas, reikia keisti paslaugų rūšį, šios paslaugas teikiančios įstaigos vadovas dėl Laikino atokvėpio paslaugų nutraukimo ir kitos rūšies paslaugų skyrimo raštu kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia Poreikio vertinimo formą.

22. Socialinės paramos skyriaus atsakingi specialistai ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų paskirti darbuotojai Laikino atokvėpio paslaugų skyrimo ir teikimo duomenis kiekvieną mėnesį privalo suvesti į SPIS.

23. Socialinės paramos skyrius Tikslinės grupės artimuosius jų pasirinktu būdu informuoja apie priimtą Sprendimą skirti laikino atokvėpio paslaugas per 5 darbo dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos. Su priimtu Sprendimu Tikslinės grupės artimieji supažindinami pasirašytinai. Laikino atokvėpio paslaugos nepradedamos teikti tol, kol Tikslinės grupės artimieji nėra pasirašę, kad susipažino su priimtu Sprendimu. Tikslinės grupės artimasis, kurio Prašymas atmestas, apie Sprendimą informuojamas raštu, nurodant Prašymo atmetimo motyvus ir Sprendimo apskundimo tvarką.

24. Tikslinės grupės artimieji priimtą Sprendimą teikti / neteikti Laikino atokvėpio paslaugas gali apskųsti Administracijos direktoriui Socialinių paslaugų įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Administracijos direktorius sudaro komisiją, kuri pakartotinai nustatyto asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir įvertintų Sprendimo priėmimo pagrįstumą. Komisija išvadą pateikia Administracijos direktoriui.

25. Išskirtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz., Tikslinės grupės artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.),  Socialinės paramos skyrius gali priimti Sprendimą  teikti Laikino atokvėpio paslaugas, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Esant šiame punkte aptartai krizinei situacijai, Laikino atokvėpio paslaugos gali būti pradėtos teikti Įstaigoje nuo poreikio atsiradimo dienos. Kai Laikino atokvėpio paslaugos yra pradedamos teikti šiame punkte nustatytais išskirtiniais atvejais, socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas per 2 darbo dienas nuo Laikino atokvėpio paslaugų teikimo pradžios.

 

V SKYRIUS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMAS IR MOKĖJIMAS

 

26. Laikino atokvėpio paslaugą, kuri pagal Tikslinės grupės asmens poreikį organizuojama kaip socialinė priežiūra arba socialinė globa, priklausomai nuo socialinės paslaugos sudėties, teikia socialiniai darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas ir kiti darbuotojai, kurie turi bent 12 mėnesių socialinio darbo ir (ar) sveikatos priežiūros patirties (darbo santykių ar savanorystės pagrindais) dirbant su Tikslinės grupės asmenimis.

27. Laikino atokvėpio paslaugą teikiantys specialistai turi išmanyti svarbiausius vaiko ir suaugusio asmens raidos ir negalios psichologinius, fizinius aspektus, gebėti dirbti komandoje, tinkamai reaguoti į krizines situacijas, greitai priimti sprendimus, būti motyvuoti ir siekti asmeninio bei profesinio tobulėjimo, nuolat atnaujindami žinias ir įgūdžius, atlikdami veiklos įsivertinimą, remdamiesi geriausia praktika.

28. Prieš pradedant teikti Laikino atokvėpio paslaugas, paslaugą teiksianti įstaiga ir gavėjas sudaro sutartį, kurioje numatoma paslaugos gavėjų ir paslaugos teikėjų teisės ir pareigos.

29. Paslaugos teikėjui Tikslinės grupės artimieji suteikia visą paslaugos teikimui reikalingą informaciją apie asmenį, apie asmens sveikatos būklę, vartojamus medikamentus, savarankiškumą, charakterio bruožus, elgesio ypatumus sąlygotus negalios ar patirtų fizinių ir/ar emocinių traumų.

30. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad Tikslinės grupės asmeniui ir jį prižiūrintiems  šeimos nariams, tėvams, globėjams būtų pateikta išsami ir suprantama informacija apie teikiamą paslaugą, jos sudėtį, periodiškumą ir apmokėjimą.

31. Jei laikino atokvėpio paslauga teikiama Tikslinės grupės asmens namuose:

31.1. Esant poreikiui, pirmą laikino atokvėpio paslaugos teikimo dieną Tikslinės grupės asmens artimieji gali likti kartu su laikino atokvėpio paslaugos teikėju ir gavėju asmens namuose;

31.2. Tikslinės grupės asmens artimieji suteikia visas būtinas priemones, reikalingas Tikslinės grupės asmens poreikiams tenkinti,  arba apmoka maisto, higienos priemonių, įstaigų lankymo, kitų paslaugų išlaidas iš paslaugos gavėjo arba jo artimųjų lėšų. Tikslinės grupės artimieji apie būtinas priemones, maitinimosi ypatumus informuoja prieš pradedant teikti paslaugas.

31.3. Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis darbuotojas dėl teikiamos laikino atokvėpio paslaugos pobūdžio turi likti nakvoti su Tikslinės grupės asmeniu, jo  artimieji sudaro jam tinkamas sąlygas nakvoti Tikslinės grupės asmens namuose – suteikia visą nakvynei reikalingą inventorių (lovą, čiužinį, patalynę, antklodę, pagalvę ir kt.).

31.4. Tikslinės grupės asmens artimieji suteikia galimybę paslaugą teikiančiam darbuotojui naudotis namuose esančiais indais, visu reikalingu inventoriumi, skirtu maisto ruošai, kad laikino atokvėpio paslaugą teikiantis darbuotojas galėtų pasiruošti, pasišildyti savo maistą ir kitais visais patogumais, skirtais žmogaus fiziologiniams ir higienos poreikiams patenkinti (tualetu, vonia, dušu ir kt.).

32. Tikslinės grupės asmens namuose laikino atokvėpio paslaugą teikiantis darbuotojas turi užtikrinti:

32.1. kad Tikslinės grupės asmuo nebūtų paliekamas be priežiūros;

32.2. kasdienę Tikslinės grupės asmens priežiūrą turi atlikti atsižvelgdamas į Tikslinės grupės asmens artimųjų pateiktą dienotvarkę.

33. Jei laikino atokvėpio paslaugos teikiamos institucijoje:

33.1. Prieš pradedant naudotis laikino atokvėpio paslauga Tikslinės grupės asmeniui ir Tikslinės grupės artimiesiems sudaromos sąlygos apsilankyti paslaugas teikiančioje įstaigoje ir susipažinti su jos aplinka, teikiamomis paslaugomis, vykdomomis veiklomis;

33.2. Įstaigos patalpos, kuriose teikiama laikino atokvėpio paslauga, turi atitikti Socialinės globos normų aprašo, tvirtinamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, reikalavimus.

34. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad Tikslinės grupės asmuo nebūtų paliekamas be priežiūros ir asmens priežiūrą atlieka atsižvelgdamas į Tikslinės grupės artimųjų pateiktą dienotvarkę.

35. Jei laikino atokvėpio paslauga teikiama Įstaigoje, personalo struktūra formuojama ir jo darbuotojų skaičius nustatomas taip, kad vienu metu dirbtų ne mažiau kaip 1 darbuotojas, atsakingas už šios paslaugos organizavimą ir Tikslinės grupės asmens saugumo užtikrinimą. Vienam laikino atokvėpio paslaugą teikiančiam specialistui turi būti priskirti ne daugiau kaip 6 paslaugos gavėjai.

36. Jei laikino atokvėpio paslauga reikalinga Tikslinės grupės asmeniui, kuris turi specialiųjų poreikių ir kuriam gali kilti įvairių sveikatos problemų (pvz., priepuolių, kai reikalinga pirmoji medicinos pagalba, ir kt.), vienas laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas tokią paslaugą gali teikti ne daugiau nei dviem paslaugos gavėjams, kurie turi specialiųjų poreikių ir kuriems gali kilti sveikatos problemų.

37. Jei Tikslinės grupės asmuo laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo metu gauna dienos socialinę globą ar kitas mokamas paslaugas, kurias teikiant užtikrinama jo priežiūra ar globa, valandos, praleistos teikiant dienos socialinės globos ar kitas anksčiau išvardytas paslaugas, neįskaičiuojamos nustatant mokesčio už laikino atokvėpio paslaugą dydį ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmę.

38. Asmens pateiktas Prašymas-paraiška su pridedamais dokumentais, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio bei poreikio socialinei globai vertinimo anketų originalai, Sprendimo originalas ir kiti dokumentai reikalingi paslaugai skirti sukaupiami Asmens byloje, kuri perduodama paslaugas teikiančiai įstaigai, Socialinės paramos skyriuje lieka šių dokumentų kopijos.

39. Savivaldybė užtikrina jos teritorijoje gyvenantiems Tikslinės grupės asmenims laikino atokvėpio paslaugų prieinamumą – sudaro sąlygas (skiria finansavimą) Plungės socialinių paslaugų centrui ir/ar kitoms socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms teikti laikino atokvėpio paslaugas, kurios gali būti organizuojamos kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje, arba šias paslaugas perka iš kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS

 

40. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo kaina apskaičiuojama, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis pagalbos į namus, dienos socialinės globos bei trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainomis. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos, kurių savininkas, dalininkas nėra savivaldybė, laikino atokvėpio paslaugos teikimo kainą nustato pačios.

41. Mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo VII skirsnio nuostatomis ir Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-61 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jų pakeitimais.

42. Tikslinės grupės asmuo gali būti iš dalies ar visiškai atleidžiamas nuo  mokėjimo už Laikino atokvėpio paslaugas Savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu, esant šeimos sunkiai materialinei padėčiai, kai asmuo (šeima) patiria nepriteklių, gaisro, stichinių nelaimių ar kitų nuostolių. Atleidus nuo mokėjimo už teikiamas Atokvėpio paslaugas, socialinių paslaugų teikimo išlaidos yra dengiamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

43. Tikslinės grupės asmens finansines galimybes mokėti už Laikino atokvėpio paslaugas vertina Socialinės paramos skyriaus specialistas, administruojantis socialines paslaugas konkretų mokėjimo už suteiktas Laikino atokvėpio paslaugas dydį asmeniui apskaičiuoja  socialines paslaugas teikiančios įstaigos atsakingi specialistai.

 

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Socialinės paramos skyrius ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos, vykdydami šios Tvarkos apraše nustatytas funkcijas, turi užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymąsi. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos fizinių asmenų duomenis tvarko tik paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už gautas paslaugas finansavimo tikslais, Socialinės paramos skyrius – Tvarkos apraše  nurodytų funkcijų vykdymo tikslais.

45. Informacija apie laikino atokvėpio teikėjus viešinama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

46.       Už šio Tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

47. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________