LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-387

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 27 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4 papunktį bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir siekdamas užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui:

1. N u s t a t a u, kad karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu:

1.1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos teikiamos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ambulatorinėse ir stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo) prioriteto tvarka vadovaujantis:

1.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ĮSAKYMAS NR. V-281);

1.1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-314 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (Covid-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“;

1.1.4. kitais priimamais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19) plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti organizuojamas užtikrinant, kad:

1.2.1. Planinės operacijos ir planinės hospitalizacijos dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų ĮSAKYME NR. V-281 nurodytose pagrindinėse ir organizuojančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – COVID-19 ASPĮ) ir ne COVID-19 ASPĮ pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti įstaigoje, atidedamos, o kurie hospitalizuoti – atšaukiamos, išskyrus sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė (sprendžia gydantis gydytojas).

Sveikatos priežiūros specialistų darbas organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka pacientus konsultuojant nuotoliniu būdu pagal šio sprendimo 1.3 punkte nurodytus principus.  

1.2.2. Planinės sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, kurių nesuteikus jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė (sprendžia gydantis gydytojas) (toliau – neatidėliotinos paslaugos) privalo būti organizuojamos nukreipiant pacientus į tokias paslaugas galinčias suteikti ne COVID-19 ASPĮ, o COVID-19 ASPĮ gali būti teikiamos tik tais atvejais, kai tokių paslaugų ne COVID-19 ASPĮ negali suteikti (sprendimas derinamas su COVID-19 ASPĮ, į kurią kreipiamai dėl paslaugų teikimo). Ne COVID-19 ASPĮ privalo užtikrinti neatidėliotinų paslaugų teikimą pagal COVID-19 prašymą. Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos priskiriamos neatidėliotinoms paslaugoms.

1.2.3. Neatidėliotinos paslaugos, kurios pacientams gali būti suteiktos tik COVID-19 ASPĮ, privalo būti organizuojamos taip, kad būtų užtikrintas pacientų atskyrimas nuo pacientų, kuriems paslaugos teikiamos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (privalo būti laikomasi Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams nustatytų infekcijų kontrolės reikalavimų (toliau – Infekcijų kontrolės reikalavimai).

1.2.4. Medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti įstaigoje, atidedamos, o kurie hospitalizuoti – atšaukiamos, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą. Karantino laikotarpiu teikiamos:

1.2.4.1. vaikams – visų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos;

1.2.4.2. suaugusiesiems pacientams, sergantiems judamojo atramos aparato ir nervų sistemos ligomis – medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos.

1.2.5. Jei teisės aktuose numatyti terminai planinei operacijai ir planinei hospitalizacijai dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų (išskyrus neatidėliotinas paslaugas) suteikti, terminų skaičiavimas stabdomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo dienos ir terminų skaičiavimo stabdymas panaikinamas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.2.6. COVID-19 ASPĮ ir ne COVID-19 ASPĮ vadovai privalo užtikrinti, kad įstaigoje pacientų lankymas būtų draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.

1.3. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti organizuojamas vadovaujantis šiais principais:

1.3.1. Paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu: vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.

Karantino metu diagnostinės paslaugos ir procedūros teikiamos tik tais atvejais, kai jų nesuteikimas pacientui turėtų tiesioginės įtakos pacientų sveikatos pablogėjimui.

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos:

Visos ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos privalo atnaujinti ar pasirengti nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkas ir pagal jas organizuoti nuotolines konsultacijas  pacientui ir nuotolines konsultacijas „gydytojas – gydytojui“. Siekiant efektyviau organizuoti paslaugų nuotoliniu būdu teikimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartis.

Nuotolinių konsultacijų pacientui organizavimas vykdomas pagal šiuos principus:

Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSPP) nuotoliniu būdu turi būti teikiamos informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį (pvz. paciento nurodytu telefono numeriu arba kitais paciento nurodytais būdais ir adresais (pvz. socialiniais tinklais, skype, viber ir kt.), t. y. pacientui nevykstant į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) įstaigą.

Pradėdamas teikti NSPP, šeimos gydytojo komandos narys (toliau – šeimos gydytojas), ar gydytojas specialistas (įskaitant pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus ir gydytojus odontologus) (toliau – gydytojai specialistai), ar slaugytojas pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.

Suteikus NSPP, pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentuose formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025). Formoje E025 nurodoma NSPP suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSPP teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga.

Šeimos gydytojui ar gydytojui specialistui, ar slaugytojui nusprendus NSPP neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ir pan.), pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją pasibaigus karantinui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSPP pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. E025.

Jei šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas NSPP metu nustato, kad pacientui būtina atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą karantino laikotarpiu, nes nesuteikus pacientui laiku paslaugų, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė, turi paskirti pacientui vizito laiką tokiu periodiškumu, kad būtų galima atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją.

Šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas gali paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau – vaistų ar MPP) skyrimą, skirti būtinus tyrimus (kurie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimui arba reikšmingam paciento sveikatos būklės blogėjimui) ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

Nuotolinių ambulatorinių konsultacijų gydytojas gydytojui teikimo pagrindiniai principai:

Ambulatorinių nuotolinių konsultacijų „gydytojas–gydytojui“ organizavimo principai skirti nuotolinių ambulatorinių pirminės ambulatorinės šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (toliau – šeimos gydytojas) ir gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijų arba gydytojo specialisto ir gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijų  paslaugoms organizuoti.

Nuotolinė konsultacija (toliau – NK) – naudojantis ESPBI IS, šeimos gydytojo konsultacija su antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu arba gydytojo specialisto konsultacija su kitos specialybės ar tos pačios specialybės tik aukštesnio paslaugų teikimo lygio (t. y. antrinio su tretiniu) dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo, nevykstant jam į antrines ir  (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą.

Pradėdamas teikti NK paslaugą šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas įvertina paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl NK paslaugos poreikio ir apie NK paslaugą informuoja pacientą.

Elektroniniu būdu užpildo siuntimą forma E027 pagal Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką bei siuntimų išdavimo ir atsakymų pateikimo elektroniniu būdu ypatumus, nustatytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Surašo informaciją apie NK paslaugą paciento asmens medicinos dokumentuose formoje E025.

Susisiekia telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir užregistruoja pacientą NK paslaugai.

Antrines ar tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi informaciją apie NK poreikį ir patikrinusi, ar ESPBI IS pateiktas gydytojo siuntimas (forma E027) NK paslaugai, užregistruoja NK gydytojui specialistui pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir informuoja paslaugos prašantį gydytoją apie suteiktą NK laiką ir kokiu būdu ši konsultacija bus suorganizuota.

Gydytojas specialistas, kuriam pavesta suteikti NK (toliau – konsultuojantis gydytojas), gavęs šeimos gydytojo siuntimą NK paslaugai:

- įvertina šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto pateiktą informaciją ir ESPBI IS esančius paciento sveikatos duomenis bei priima sprendimą dėl NK paslaugos suteikimo:

a)  jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NK paslaugai suteikti, jis gali kreiptis į šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą informacinių ryšių technologijų pagalba ir gauti papildomą informaciją;

b) konsultuojantis gydytojas pateikia šeimos gydytojui ar gydytojui specialistui siuntimo atsakymą forma E027-a ir formoje E025 nurodo NK paslaugos suteikimo datą, laiką, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kreipimosi priežastį, pateikia atsakymus į šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto užduotus klausimus bei rekomendacijas;

- konsultuojančiam gydytojui priėmus spendimą NK paslaugos neteikti (pvz.: neužtenka duomenų apie paciento sveikatos būklę, negalima nuotoliniu būdu įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų ir pan.), šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas informuojamas, kad pacientas turi būti siunčiamas konsultacijai įprastine tvarka ir nurodo, kaip skubiai reikia pacientui konsultacijos. Konsultuojantis gydytojas apie atsisakymo suteikti NK paslaugą priežastį įrašo siuntimo atsakyme formoje E027-a ir formoje E025;

- konsultuojantis gydytojas specialistas atsakymą į siuntimą forma E027-a NK paslaugai turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NK paslaugai dienos.

Po NK paslaugos gavimo šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas gali tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal gydytojo specialisto rekomendacijas, paskirti atlikti papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę ir pan.

Šeimos gydytojo paslaugos, susijusios su NK paslaugos teikimu, apmokamos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Gydytojų specialistų ir konsultuojančių gydytojų suteiktos NK paslaugos apmokamos Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo, nustatyta tvarka.

Gydytojai išduodami elektroniniai nedarbingumo pažymėjimus ir elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus visų pirma turi vadovautis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Karantino laikotarpiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai nekviečia pacientų kontrolei dėl nedarbingumo, o išsiaiškina visą reikiamą informaciją su asmeniu ir gydytoju, jei reikia, nuotoliniu būdu.

1.3.2. Planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos atidėdamos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė (sprendžia gydantis gydytojas).

Ambulatorines paslaugas teikiančios įstaigos sveikatos priežiūros specialistai turi susisiekti nuotoliniu būdu su pacientais, kurie užsiregistravę planinėms paslaugoms paskelbtu karantino laikotarpiu.

Įvertinę paciento sveikatos būklę nuotoliniu būdu, turi pasiūlyti pacientui atidėti jo vizitą laikotarpiui po karantino arba:

- jei pacientas buvo užsirašęs šeimos gydytojo konsultacijos, užrašyti pacientą šeimos gydytojo komandos nario (gydytojo, slaugytojo) konsultacijai nuotoliniu būdu;

- jei pacientas pagal šeimos gydytojo siuntimą buvo užsirašęs gydytojo specialisto konsultacijai, paskirti pacientui gydytojo specialisto konsultaciją nuotoliniu būdu arba susisiekti su paciento šeimos gydytoju nuotolinei konsultacijai;

- jei šeimos gydytojas, konsultuodamas pacientą nustato, kad pacientui karantino laikotarpiu reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, jis užpildo ESPB IS siuntimą ir susisiekia nuotoliniu būdu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl konkretaus gydytojo specialisto konsultacijos gavimo nuotoliniu būdu;

- jei po nuotolinės konsultacijos pacientui būtina atvykti karantino laikotarpiu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nes nesuteikus pacientui paslaugų laiku, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė, turi paskirti pacientui vizito laiką tokiu periodiškumu, kad tarp pacientų konsultacijų įstaigoje būtų toki laiko tarpai, per kurį galima būtų atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui pilną dezinfekciją.

Prieš atvykstant pacientui, kuriam reikalinga būtinoji pagalba, sveikatos priežiūros specialistai, kurie teiks paslaugą, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Kaip apsirengti/užsidėti asmenines apsaugos priemones ir kaip jas nusirengti/nusiimti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams paskelbtas Asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi įtariami ir patvirtinti COVID-19 pacientai.

1.3.3. Paslaugos namuose teikiamos tik ambulatorinių slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų namuose teikimo atvejais, išskyrus  paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai ar pacientu reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Nesutrikusio vystymosi naujagimių lankymas namuose karantino laikotarpiu nevykdomas.

1.3.4. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų ir profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo teikimas atidedamas.

1.3.5. Planiniai skiepijimai vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą:

1.3.5.1. planiniai skiepijimai nėra atidedami;

1.3.5.2. planinių skiepijimų atlikimui paskiriama atskiras laikas (diena, valandos) ir atskiros patalpos, užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų pacientų srautai.

1.3.6. Paskelbto karantino metu gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) posėdžiai atšaukiami. Tolimesni veiksmai, reikalaujantys GKK, priimami gydančio gydytojo sprendimu, o pacientas informuojamas nuotoliniu būdu.

1.3.7. Asmenų, kurie kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), neįgalumo ir darbingumo lygių, specialiųjų poreikių nustatymas vykdomas asmeniui nedalyvaujant ir Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną pildant susisiekus su šiais asmenims ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

1.3.8. Jeigu asmeniui nustatytas dalinis darbingumas, neįgalumas, specialieji poreikiai, NDNT sprendimas dėl priimto dalinio darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių būtų tęsiamas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

1.4. Odontologijos paslaugos (išskyrus stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą reglamentuoja šio sprendimo 1.2 papunktis) turi būti sustabdytos karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

Odontologines paslaugas teikiančios įstaigos turi susisiekti nuotoliniu būdu su pacientais, kurie užsiregistravę planinėms paslaugoms paskelbtu karantino laikotarpiu ir atidėti jų vizitus laikotarpiui po karantino.

Jei pacientui reikalinga būtinoji medicinos pagalba, visų pirma pacientas turi susisiekti su odontologines paslaugas teikiančia įstaiga nuotoliniu būdu. Gydytojui odontologui nustačius nuotoliniu būdu, kad pacientui reikalinga būtinoji pagalba, jis turi paskirti pacientui vizito laiką tokiu periodiškumu, kad būtų galima atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją. 

Prieš atvykstant pacientui, kuriam reikalinga būtinoji pagalba, sveikatos priežiūros specialistai, kurie teiks paslaugą, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Kaip apsirengti/užsidėti asmenines apsaugos priemones ir kaip jas nusirengti/nusiimti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams paskelbtas Asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi įtariami ir patvirtinti COVID-19 pacientai.

1.5. Jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos įstaigoje teikiamos pacientams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad įstaigoje kitų pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.

1.6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, organizuojančioms pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikimą, metodiškai vadovauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

1.7. Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos savo interneto svetainėse skelbia aktualią informaciją susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu karantino metu.

1.8. ASPĮ organizuoja darbuotojų mokymus kaip naudoti apsaugos priemones ir atliekų tvarkymą.

1.9. Turi būti užtikrinta kraujo komponentų būtinajai medicinos pagalbai teikti gamyba.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų (nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo) vadovus:

2.1.1. karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu, esant poreikiui, asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikimui pasitelkti visų profesinių kvalifikacijų įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus rezidentus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentus paslaugų teikimui pagal kompetenciją;

2.1.2. perskirstyti įstaigos infrastruktūrą užtikrinant prioriteto tvarka asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikimui bei sudėtingos būtinosios pagalbos ir neatidėliotinų paslaugų teikimui (reanimacijos, operacinių bei stebėjimo padalinių didinimas ir stiprinimas);

2.1.3. įstaigos veiklą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įstaigoje savalaikiškumas ir prieinamumas, pacientų, kuriems paslaugos teikiamos ne dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atskyrimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos.

2.2. Aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų vadovus sudaryti sąlygas, esant asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ar savivaldybės administracijos vadovų prašymams, pasitelkti studentus asmens sveikatos priežiūros paslaugoms dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikti.

2.3. Savivaldybių administracijų direktoriai privalo užtikrinti operatyvų šio sprendimo vykdymą savivaldybės pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                       Aurelijus Veryga