LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-603 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-V-709 PRIEMONĖS „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. spalio 5 d. Nr. V-1500

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 papunkčiu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti.

 

 

 

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti.

 

Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos švietimo, ir  mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant „Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Projekto veiklas vykdančio aukštųjų mokyklų personalo darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant Aukštųjų mokyklų personalo, vykdančio projektą, darbo užmokesčio išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodyti įkainiai taikomi kai mokymuose pagal Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas dalyvauja viešojo valdymo institucijų, kaip jos apibrėžtos ataskaitoje, darbuotojai.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant  „Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto (toliau – transporto) Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio kelionių ir komandiruočių išlaidos apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą.

 

Šioje ataskaitoje nurodyti fiksuotieji įkainiai netaikomi studentams, kurie dalyvauja Aprašo 10.2 papunktyje nurodytose veiklose, ir asmenims, kurie dalyvauja tarptautinėse parodose pagal Aprašo 10.3 papunktyje numatytą veiklą.

 

Projekto veikloms pagal Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose numatytas veiklas vykdyti reikalingos atvykstančių iš užsienio asmenų atvykimo į Lietuvą ir atgal kelionės išlaidos, apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant „Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą“.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą.

 

Pagal Aprašo 10.1 papunktyje numatytą veiklą projekto veikloms vykdyti reikalingos norminės studijų kainos apmokamos vadovaujantis iki kiekvienų metų sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamomis studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, norminėmis studijų kainomis. 

 

Pagal Aprašo 10.1 papunktyje numatytą veiklą projekto veikloms vykdyti reikalingos stipendijos studentams, atvykstantiems studijuoti lituanistinių ir (ar) baltistikos studijų programų, apmokamos taikant Studentų, atvykstančių studijuoti lituanistinių ir (ar) baltistikos studijų programų, stipendijos fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Pagal Aprašo 10.2 papunktyje numatytą veiklą projekto veikloms vykdyti reikalingos studentų, vykstančių studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, stipendijos apmokamos taikant Studentų, vykstančių studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, stipendijų ir kelionių fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

Studentų, dalyvaujančių veiklose pagal Aprašo 10.2 papunktį, kelionių išlaidos galimos tik pagal studentų, vykstančių studijuoti ar atlikti praktiką į užsienio valstybes, stipendijų ir kelionių fiksuotųjų įkainių nustatymo pagrindimą.

 

Pagal Aprašo 10.3 papunktyje numatytą veiklą dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse išlaidos apmokamos taikant Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“ ir pagal joje nustatytas valstybių grupes. Vykdančiojo personalo darbo užmokestis nėra tinkamos išlaidos pagal šioje ataskaitoje nurodytus fiksuotuosius įkainius.

 

Dalyvavimo virtualiose tarptautinėse parodose ir mugėse išlaidos yra apmokamos pagal faktines išlaidas.

 

Fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai

 

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.“

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                              Algirdas Monkevičius

                                                                                                   

 

SUDERINTA                                        

Europos socialinio fondo agentūros

2020 m. spalio 1 d. raštu Nr. SB-2020-00674