LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1551

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. DT-10/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės“:

1. P a k e i č i u Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus tenka 1,91 balo. Vieno balo vertė yra lygi 1,00 eurui.“

1.2. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, dalydama 1/3 einamojo ketvirčio sumos, numatytos slaugos paslaugų namuose išlaidoms apmokėti, iš sumos (apskaičiuojamos 26.2 papunktyje nustatyta tvarka), už kurią buvo suteiktos šios paslaugos. Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 1,00 euras.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė