KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 17 d. Nr.T-47

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr.17-589) 13 straipsnio 4 dalimi, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571), Kelmės  rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-85, 47 puktą ir jį išdėstyti taip:

1. „47. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikalinga keisti paslaugų rūšį ar pratęsti teikimo terminą, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo su asmens prašymu ir nauju socialinių paslaugų poreikio vertinimu dėl paslaugų rūšies keitimo ar termino tęsimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių. Skyriaus vedėjo sprendimu trumpalaikė socialinė globa asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui tęsiama 6 mėnesiams, ilgesniam laikotarpiui trumpalaikės socialinės globos paslaugos tęsiamos atsižvelgiant į Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos rekomendacines išvadas.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vaclovas Andrulis