VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1T-34 (1.12.E) „DĖL KONSULTAVIMO VALSTYBINĖJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1T-82 (1.12.E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1T-34(1.12.E) „Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Paklausimas, su kuriuo tas pats asmuo kreipiasi į Inspekciją tuo pačiu klausimu, kurį Inspekcija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios paklausimo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio Inspekcijos atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis paklausimas nenagrinėjamas, konsultuojantis valstybės tarnautojas praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Raimondas Andrijauskas