Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS IR (AR) GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS DALINIO KOMPENSAVIMO, SKIRTO ELEKTROS ENERGIJOS IR (AR) GAMTINIŲ DUJŲ BUITINIŲ VARTOTOJŲ IŠLAIDOMS UŽ SUVARTOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ IR (AR) SUVARTOTAS GAMTINES DUJAS SUMAŽINTI, TAIKYMO 

 

2022 m. gegužės 30 d. Nr. 553

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 192 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti:

1.1. minimalią 1 kWh elektros energijos kainos ribą, žemiau kurios elektros energijos dalinis kompensavimas netaikomas (neįskaičiuojant dalinio kompensavimo, skirto papildomai dedamajai prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensuoti), – 24,00 ct/kWh su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (19,835 ct/kWh be PVM);

1.2. elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo dydžius:

1.2.1. papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimo dydį – 13,90 ct/kWh su PVM (11,49 ct/kWh be PVM);

1.2.2. elektros energijos tiekimo kainos, susijusios su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydį – 9,00 ct/kWh su PVM (7,44 ct/kWh be PVM);

1.2.3. papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimo dydį:

1.2.3.1. gamtinių dujų tiekimo įmonės UAB „Ignitis“ – 1,90 Eur/m3 su PVM (1,57 Eur/m3 be PVM);

1.2.3.2. gamtinių dujų tiekimo įmonės UAB „Intergas“ – 2,70 Eur/m3 su PVM (2,23 Eur/m3 be PVM);

1.2.3.3. gamtinių dujų tiekimo įmonės UAB „Gren Lietuva“ – 1,72 Eur/m3 su PVM (1,42 Eur/m3 be PVM);

1.2.3.4. gamtinių dujų tiekimo įmonės AB agrofirma „Josvainiai“ – 2,55 Eur/m3 su PVM (2,11 Eur/m3 be PVM);

1.2.4. gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydį – 0,54 Eur/m3 su PVM (0,446 Eur/m3 be PVM).

2. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo dydžiai, nustatyti šio nutarimo 1.1–1.2 papunkčiuose, taikomi nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

3. Patvirtinti Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

 

 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys                                         

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 553

 

ELEKTROS ENERGIJOS IR (AR) GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS DALINIO KOMPENSAVIMO, SKIRTO Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų BUITINIŲ VARTOTOJŲ IŠLAIDOMS UŽ SUVARTOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ IR (AR) SUVARTOTAS GAMTINES DUJAS SUMAŽINTI, TAIKYMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, kaip tai apibrėžta Aprašo 3.5 papunktyje, elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitiniams vartotojams taikymo, administravimo tvarką ir sąlygas, nepagrįstai taikyto ar išmokėto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo ar jo dalies išskaičiavimo (sugrąžinimo) tvarką.

2. Aprašas taikomas elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriams, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriams, elektros energijos tiekėjams, gamtinių dujų tiekimo įmonėms, garantiniam elektros energijos tiekėjui, garantinį gamtinių dujų tiekimą vykdančiam skirstymo sistemos operatoriui, elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitiniams vartotojams ir asmenims, turintiems teisę į elektros energijos buitiniams vartotojams nustatytas kainas ir tarifus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 12 dalyje nurodytus asmenis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinis vartotojas (toliau – buitinis vartotojas) – elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinis vartotojas, kaip apibrėžta Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, ir asmuo, turintis teisę į elektros energijos buitiniams vartotojams nustatytas kainas ir tarifus, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatyme, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 12 dalyje nurodytus asmenis.

3.2. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo dydis (toliau – dalinio kompensavimo dydis) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytas (-i) dydis (-iai), kuriuo (-iais) mažinama elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų mokama elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kaina (euro centais už elektros energijos vienetą arba eurais už gamtinių dujų tūrio vienetą).

3.3. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo lėšų mokėjimo administratorius (toliau – administratorius) – elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, ir gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, administruojantis elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo apskaičiavimą ir elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo lėšų mokėjimą elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų tiekėjams.

3.4. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpis (toliau – dalinio kompensavimo taikymo laikotarpis) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas ne ilgesnis kaip 6 kalendorinių mėnesių trukmės laikotarpis, kuris prasideda kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio pirmą dieną ir kuriuo elektros energijos ir (ar) gaminių dujų buitiniams vartotojams yra taikomas elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinis kompensavimas.

3.5. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinis kompensavimas (toliau – dalinis kompensavimas) – iš valstybės biudžeto lėšų elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitiniams vartotojams kompensuojama elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalis, siekiant sumažinti energijos išlaidas elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitiniams vartotojams.

3.6. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų tiekėjas (toliau – tiekėjas) – elektros energijos tiekėjas, gamtinių dujų tiekimo įmonė, elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu buitiniam vartotojui tiekiantys elektros energiją ir (ar) gamtines dujas. Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų tiekėju taip pat laikomas garantinis elektros energijos tiekėjas ir (ar) garantinį gamtinių dujų tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius, užtikrinantys garantinį elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų tiekimą buitiniams vartotojams. 

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme ir Gamtinių dujų įstatyme.

 

II SKYRIUS

dalinio kompensavimo TAIKYMO TVARKA

 

4. Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numačius lėšas, skirtas daliniam kompensavimui, ir Vyriausybei nustačius minimalią 1 kWh elektros energijos kainos ribą, žemiau kurios dalinis kompensavimas netaikomas, dalinio kompensavimo dydžius bei konkretų dalinio kompensavimo taikymo laikotarpį, tiekėjai buitiniams vartotojams dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu sumažina galutinę už suvartotą elektros energiją ir (ar) gamtines dujas mokėtiną sumą dalinio kompensavimo dydžiu su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) Aprašo 5 punkte nurodytu eiliškumu ir apimtimi.

5. Tiekėjai, apskaičiuodami galutinę buitinių vartotojų už suvartotą elektros energiją ir (ar) gamtines dujas mokėtiną sumą, privalo taikyti dalinio kompensavimo dydį su PVM toliau nurodytu eiliškumu ir apimtimi:

5.1. suvartotos elektros energijos atveju:

5.1.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintai papildomai dedamajai prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos su PVM yra taikomas papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimo dydis su PVM ir šis dydis yra taikomas valstybės visiems elektros energijos buitiniams vartotojams savaime be jokių papildomų sąlygų;

5.1.2. elektros energijos tiekimo kainos, susijusios su elektros energijos įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydis su PVM (toliau – elektros energijos tiekimo kainos dalies kompensavimo dydis) taikomas tokia apimtimi:

5.1.2.1. jeigu skirtumas tarp tiekėjo nustatytos galutinės buitinių vartotojų už suvartotą elektros energiją kainos ir minimalios 1 kWh elektros energijos kainos ribos, žemiau kurios dalinis kompensavimas netaikomas, yra lygus elektros energijos tiekimo kainos dalies kompensavimo dydžiui arba didesnis, elektros energijos tiekimo kainos dalies kompensavimo dydis taikomas visa apimtimi;

5.1.2.2. jeigu skirtumas tarp tiekėjo nustatytos galutinės buitinių vartotojų už suvartotą elektros energiją kainos ir minimalios 1 kWh elektros energijos kainos ribos, žemiau kurios dalinis kompensavimas netaikomas, yra mažesnis nei elektros energijos tiekimo kainos dalies kompensavimo dydis, elektros energijos buitiniams vartotojams kompensuojamas tik skirtumas tarp tiekėjo nustatytos galutinės buitinių vartotojų už suvartotą elektros energiją kainos ir minimalios 1 kWh elektros energijos kainos ribos, žemiau kurios dalinis kompensavimas netaikomas;

5.1.2.3. jeigu tiekėjo nustatyta galutinė buitinių vartotojų už suvartotą elektros energiją kaina yra lygi minimaliai 1 kWh elektros energijos kainos ribai, žemiau kurios dalinis kompensavimas netaikomas, arba mažesnė, elektros energijos tiekimo kainos dalies kompensavimo dydis netaikomas;

5.2. suvartotų gamtinių dujų atveju:

5.2.1. Tarybos patvirtintai papildomai dedamajai prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos su PVM yra taikomas papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimo dydis su PVM ir šis dydis yra taikomas valstybės visiems gamtinių dujų buitiniams vartotojams savaime be jokių papildomų sąlygų;

5.2.2. pritaikius papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimo dydį su PVM, kaip nurodyta Aprašo 5.2.1 papunktyje, iš likusios gamtinių dujų kainos atimamas gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, dalies kompensavimo dydis su PVM. Gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, kainos dalies kompensavimo dydis taikomas be jokių papildomų sąlygų.

6. Dalinio kompensavimo dydžiai taikomi kiekvienai elektros energijos tarifo ar tarifo plano laiko zonai ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų kiekvieno pogrupio tarifui ar tarifo planui. Dalinio kompensavimo dydžiai netaikomi energijos persiuntimo (skirstymo) paslaugos tarifo pastoviajai dedamajai ar kitoms energijos dedamosioms, nepriklausančioms nuo persiųsto (paskirstyto) energijos kiekio ir energijos persiuntimo (skirstymo) fakto.

7. Tiekėjų mokėjimo dokumentuose nurodytina informacija, energijos kainos skelbimo reikalavimai, susiję su daliniu kompensavimu, ir buitinių vartotojų atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu tvarka įtvirtinta Energetikos įstatymo 192 straipsnio 7 dalyje.

 

III skyrius

DALINIO KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

8. Daliniam kompensavimui skirtas lėšas Lietuvos Respublikos finansų ministerija perveda administratoriui valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka.

9. Dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu daliniam kompensavimui skirtos lėšos tiekėjams išmokamos su tiekėjais nesudarant atskiros sutarties dėl daliniam kompensavimui skirtų lėšų išmokėjimo šia tvarka:

9.1. kiekvieną dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio kalendorinį mėnesį administratorius nė vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 7 darbo dienos išmoka tiekėjams avansinius mokėjimus, kurie lygūs:

9.1.1. prognozuojamam ne didesniam kaip 80 procentų einamojo mėnesio daliniam kompensavimui skirtų lėšų poreikiui, įvertinant prognozuojamą buitinių vartotojų energijos suvartojimą einamąjį kalendorinį mėnesį ir dalinio kompensavimo dydžius, išskyrus papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimo dydį. Šiame papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuojami pirmo ir antro dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio kalendorinių mėnesių avansiniai mokėjimai;

9.1.2. prognozuojamam einamojo mėnesio daliniam kompensavimui skirtų lėšų poreikiui, įvertinant faktinį praėjusio kalendorinio mėnesio buitinių vartotojų energijos suvartojimą ir dalinio kompensavimo dydžius, išskyrus papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimo dydį. Šiame papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuojami likusių dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio kalendorinių mėnesių avansiniai mokėjimai;

9.2. faktinį daliniam kompensavimui skirtų lėšų poreikį tiekėjas administratoriui nurodo praėjusio kalendorinio mėnesio daliniam kompensavimui skirtų lėšų gavimo deklaracijoje (toliau – deklaracija), kurios forma nustatyta Aprašo priede. Deklaraciją tiekėjas pateikia administratoriui iki kiekvieno kalendorinio mėnesio, pradedant nuo antro dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio kalendorinio mėnesio, 15 dienos;

9.3. tais atvejais, kai tiekėjo deklaracijoje nurodyta daliniam kompensavimui skirtų lėšų suma yra mažesnė nei administratoriaus tiekėjui išmokėtas (-i) avansinis (-iai) mokėjimas (-ai), administratorius tiekėjui daliniam kompensavimui skirtų lėšų neišmoka;

9.4. tais atvejais, kai tiekėjo deklaracijoje nurodyta daliniam kompensavimui skirtų lėšų suma yra didesnė nei administratoriaus tiekėjui išmokėtas (-i) avansinis (-iai) mokėjimas (-ai), administratorius tiekėjui išmoka trūkstamas daliniam kompensavimui skirtas lėšas;

9.5. tais atvejais, kai tiekėjo deklaracijoje už paskutinį dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio kalendorinį mėnesį nurodyta lėšų suma yra mažesnė nei administratoriaus tiekėjui išmokėtas (-i) avansinis (-iai) mokėjimas (-ai), susidaręs skirtumas grąžinamas administratoriui Apraše nustatyta tvarka;

9.6. šiame Apraše nustatytais atvejais daliniam kompensavimui skirtas lėšas, išskyrus Aprašo 9.1 punkte nurodytus mokėjimus, administratorius tiekėjui išmoka ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo deklaracijos gavimo dienos.

10. Administratorius, įvertinęs faktinius duomenis apie per praėjusį kalendorinį mėnesį buitiniams vartotojams patiektą elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kiekį, ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 20 dienos išmoka visuomeniniam elektros energijos tiekėjui ir gamtinių dujų tiekimo įmonėms lėšas, skirtas papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensavimui arba papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos kompensavimui.

11. Už administratoriui deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako tiekėjai.

12. Administratorius neatsako už tiekėjui išmokėtų daliniam kompensavimui skirtų lėšų panaudojimą ne pagal paskirtį ir neprisiima potencialių kredito nuostolių, jeigu tiekėjas jam išmokėtų lėšų negrąžina Apraše nustatyta tvarka. Administratorius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka privalo imtis tiekėjų negrąžintų lėšų išieškojimo veiksmų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

nepagrįstai Taikyto ar išmokėto dalinio kompensavimo ar jo dalies išskaičiavimo (sugrąžinimo) tvarkA

 

13. Tuo atveju, kai pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui energetikos ministro tvirtinamose elektros energijos tiekimo ir naudojimo ir (ar) gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka užfiksuojami faktiniai elektros energijos apskaitos prietaiso ir (ar) gamtinių dujų matavimo priemonės rodmenys ir nustatoma, kad faktinis buitinio vartotojo elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų suvartojimas yra didesnis nei deklaruotas, už perskaičiuotą didesnę nei deklaruotą elektros energijos ar gamtinių dujų kiekio dalį buitinis vartotojas atsiskaito perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainomis ir tarifais, o dalinis kompensavimas netaikomas. Tokiu atveju už susidariusį elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kiekio skirtumą lėšos, skirtos elektros energijos tiekimo kainos daliniam kompensavimui ir (ar) gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis, daliniam kompensavimui, tiekėjui neišmokamos.

14. Tuo atveju, kai pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui energetikos ministro tvirtinamose elektros energijos tiekimo ir naudojimo ir (ar) gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka užfiksuojami faktiniai elektros energijos apskaitos prietaiso ar gamtinių dujų matavimo priemonės rodmenys ir nustatoma, kad faktinis buitinio vartotojo elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų suvartojimas yra mažesnis nei deklaruotas, už perskaičiuotą elektros energijos ar gamtinių dujų kiekį buitinis vartotojas atsiskaito perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis kainomis ir tarifais, o už susidariusį elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kiekio skirtumą buitiniam vartotojui nepagrįstai pritaikytos dalinio kompensavimo lėšos ar jų dalis sumokamos (grąžinamos) tiekėjui Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

15. Buitiniam vartotojui nepagrįstai pritaikytos dalinio kompensavimo lėšos ar jų dalis tiekėjo rašytiniu reikalavimu privalo būti sumokamos (grąžinamos) tiekėjui kartu su mokėjimu už artimiausią sąskaitą už suvartotą elektros energiją ir (ar) gamtines dujas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo rašytinio reikalavimo arba tikslinančio mokėjimo dokumento pateikimo buitiniam vartotojui dienos. Tiekėjui sumokamos (grąžinamos) nepagrįstai pritaikytos dalinio kompensavimo lėšos, skirtos elektros energijos tiekimo kainos dalies kompensavimui ir (ar) gamtinių dujų tiekimo kainos, susijusios su gamtinių dujų įsigijimo sąnaudomis ir gamtinių dujų papildomos dedamosios prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos dalies kompensavimui, kurias tiekėjas privalo sumokėti (grąžinti) administratoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo buitinio vartotojo grąžintinų lėšų gavimo dienos. Šio punkto nuostata taikoma tais atvejais, jeigu Aprašo 14 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėja praėjus ne daugiau kaip 3 kalendoriniams mėnesiams po dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio pabaigos. Jeigu Aprašo 14 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėja praėjus daugiau kaip 3 kalendoriniams mėnesiams po dalinio kompensavimo taikymo laikotarpio pabaigos, dalinio kompensavimo lėšų ar jų dalies sumokėjimas (grąžinimas) tiekėjui ir (ar) administratoriui nevykdomas.

16. Pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui gamtinių dujų buitiniam vartotojui pritaikytos dalinio kompensavimo lėšos nėra perskaičiuojamos, kai yra atliekamas gamtinių dujų buitinio vartojo pogrupio pakeitimas dėl skirtumo tarp faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio ir numatyto suvartoti metų pradžioje.

17. Nustačius, kad dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu tiekėjas administratoriui pateikė neteisingus duomenis apie daliniam kompensavimui skirtų lėšų poreikį ir dėl to tiekėjui buvo išmokėta per daug lėšų, taip pat tais atvejais, kai tiekėjas pritaikė didesnį dalinį kompensavimą, administratoriaus rašytiniu reikalavimu tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų grąžina administratoriui nepagrįstai gautas lėšas.

18. Nustačius, kad dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu tiekėjas administratoriui pateikė neteisingus duomenis apie daliniam kompensavimui skirtų lėšų poreikį ir dėl to tiekėjui buvo išmokėta per mažai lėšų, taip pat tais atvejais, kai tiekėjas pritaikė mažesnį dalinį kompensavimą, trūkstamos lėšos tiekėjo administratoriui pateikto prašymu pagrindu išmokamos tiekėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

19. Tiekėjų administratoriui grąžintos nepagrįstai gautos dalinio kompensavimo lėšos ir (ar) Tarybos nustatytos nepagrįstai gautos dalinio kompensavimo lėšos, taip pat daliniam kompensavimui gautos, tačiau pasibaigus dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiui administratoriaus nepanaudotos dalinio kompensavimo lėšos grąžinamos Finansų ministerijai valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Administratorius turi teisę iš tiekėjų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus veiksmingam ir skaidriam dalinio kompensavimo lėšų administravimui vykdyti.

21. Tiekėjai negali siekti dalinį kompensavimą panaudoti savo pelno didinimui, pastoviųjų sąnaudų padengimui ar kitokios ekonominės naudos įgijimui, kurios jie negautų įprastomis rinkos sąlygomis.

22. Tiekėjai privalo užtikrinti pritaikyto dalinio kompensavimo apskaičiavimo atsekamumą ir tikrumą, t. y. turėti pritaikyto dalinio kompensavimo apskaičiavimą pagrindžiančius apskaitos dokumentus bei duomenis. Šią informaciją administratorius ir (ar) tiekėjai saugo 10 metų po sutartinių santykių su buitiniu vartotoju pasibaigimo.

23. Buitinio vartotojo ir administratoriaus ar tiekėjo ginčai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

24. Buitinių vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34straipsnyje nustatyta tvarka.

25. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Energetikos įstatymo 36 straipsnyje ir teisės aktų, reglamentuojančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

part_8fbc05988d0c46738e9e0fb0eecbc676_end