visagino savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-9 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. TS- 96

Visaginas

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, 21 punktu ir Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-274 redakcija), 1 ir 4 punktaisn u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.  1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti valstybės ir/arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų Visagino savivaldybei mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, skyrimo principus, lėšų paskirtį, naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.“;

1.2.  2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. NVŠ lėšos skiriamos Visagino savivaldybei (toliau – Savivaldybė), siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.“;

1.3.  4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„4. Savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma vienam mokiniui apskaičiuojama šią sumą padalinus iš mokinių, praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. besimokiusių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir iš finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus (toliau – Dydis) bei vienam mokiniui nustatytą Dydį padauginus iš Savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir mėnesių skaičiaus, atsižvelgiant į Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje rekomenduojamą NVŠ lėšų sumą vienam programoje dalyvaujančiam vaikui (t. y. 15 eurų per mėnesį). Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.“

2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 punktą;

3. Laikyti Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktą 42 punktu.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Dalia Štraupaitė