VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-104 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-443

Vilnius

 

1.         P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo (toliau – Įsakymas):

1.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“;

1.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatų 8 punktą išdėstau taip:

8. Fondo valdybos teritorinio skyriaus vieši pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių direktorius pasirašyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kurio vadovas jis yra, nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre;

2.2. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą pateikti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajam patarėjui, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams;

2.3. Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrių paskelbti šį įsakymą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.5. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui.

 

 

 

Direktorė                                                                                            Julita Varanauskienė