LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPROGMENŲ GAMINTOJŲ, PREKIAUTOJŲ IR NAUDOTOJŲ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VIDAUS AUDITO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. 5-V-905

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Sprogmenų gamintojų, prekiautojų ir naudotojų licencijuojamos veiklos vidaus audito taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                           Linas Pernavas 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-905

 

 

 

SPROGMENŲ GAMINTOJŲ, PREKIAUTOJŲ IR NAUDOTOJŲ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VIDAUS AUDITO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Sprogmenų gamintojų, prekiautojų ir naudotojų licencijuojamos veiklos vidaus audito taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius sprogmenų gamybos, naudojimo ir prekybos sprogmenimis veiklos vidaus audito (toliau – auditas) atlikimo reikalavimus.

2. Šios Taisyklės privalomos fiziniams ar juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms arba jų padaliniams, turintiems Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 nustatyta tvarka išduotas licencijas ar rašytinius sutikimus vykdyti Lietuvos Respublikoje sprogmenų gamybos, naudojimo ir prekybos sprogmenimis licencijuojamą veiklą (toliau vadinama licencijos turėtojai).

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atitiktis – gaminio, proceso ar procedūros atitiktis nustatytiems reikalavimams.

3.2. Koregavimo veiksmas – veiksmas, atliekamas norint pašalinti neatitikties ar kito nepageidaujamo įvykio priežastis arba atsiradimo galimybę, arba išvengti jų pasikartojimo.

3.3. Prevencinis veiksmas – numatytų priemonių, siekiant išvengti sprogmenų gamybos, naudojimo ir prekybos sprogmenimis, jų kontrolės neatitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, įgyvendinimas.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos audito įstatyme Nr. VIII-1227, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose auditą ir vidaus auditą.

 

II SKYRIUS

SPROGMENŲ GAMINTOJŲ, PREKIAUTOJŲ IR NAUDOTOJŲ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VIDAUS audito REIKALAVIMAI

 

5. Atliekant auditą vadovaujamasi šiomis Taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais sprogmenų apyvartą.

6. Asmenys (asmuo) auditui atlikti skiriami (-as) licencijos turėtojo įsakymu. Auditą turi atlikti asmenys, turintys pakankamai sprogmenų gamybos, naudojimo ir prekybos sprogmenimis bei jų kontrolės srities žinių ir patirties. Auditui atlikti gali būti kviečiamas atestuotas auditorius arba audito įmonė.

7. Auditas turi būti nepriklausomas ir objektyvus, todėl jį turi atlikti tik asmenys, kurie nebuvo atsakingi už tikrinamą veiklą per pastaruosius vienerius metus.

8. Atliekant auditą privaloma:

8.1. auditą atlikti laiku;

8.2. užtikrinti objektyvius audito rezultatus;

8.3. parengti audito ataskaitą ir pateikti ją įmonės vadovui.

9. Asmenys (asmuo), atliekantys (-is) auditą, privalo:

9.1. efektyviai atlikti pavestas užduotis;

9.2. neviršyti audito apimties įgaliojimų;

9.3. rinkti ir analizuoti duomenis;

9.4. saugoti audito metu jiems perduotus dokumentus;

9.5. užtikrinti konfidencialumą;

9.6. veikti nešališkai, nepasiduoti spaudimui pakeisti audito rezultatų išvadas.

10. Padalinio, kuriame atliekamas auditas, vadovas privalo:

10.1. kartu su asmenimis (asmeniu), atliekančiais (-iu) auditą, organizuoti įžanginį pasitarimą;

10.2. informuoti padalinio personalą apie auditą;

10.3. pateikti asmenims (asmeniui), atliekantiems (-čiam) auditą, reikalingą informaciją;

10.4. dalyvauti arba paskirti padalinio atstovą bendradarbiauti su auditą atliekančiais asmenimis (asmeniu);

10.5. pagal audito ataskaitą nustatyti ir vykdyti koregavimo ir (arba) prevencinius veiksmus.

11. Asmenims, atliekantiems auditą, neturi būti daromas poveikis, kai atliekamas auditas ir pateikiami audito rezultatai.

 

III SKYRIUS

SPROGMENŲ GAMINTOJŲ, PREKIAUTOJŲ IR NAUDOTOJŲ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VIDAUS AUDITO ATLIKIMO PLANAVIMAS IR ATLIKIMAS

 

12. Audito planavimas atliekamas tokia tvarka:

12.1. bendradarbiaudami su licencijos turėtoju ar jo atstovu, asmenys, atliekantys auditą, turi parengti audito planą ir nustatyti audito tikslus, audito apimtį bei audito kriterijus, vadovaudamiesi Taisyklių 15 punkte išvardytais kriterijais;

12.2. kasmet atliekamas kalendorinių metų auditas, bet ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 1 d.;

12.3. prireikus gali būti atliekamas neplaninis auditas.

13. Pasiruošimas konkrečiam auditui – tai išankstinis susipažinimas su sprogmenų apyvartą reglamentuojančiais teisės aktais, įmonės dokumentais ir ankstesnio audito rezultatais.

14. Auditas atliekamas šia tvarka ir eiliškumu:

14.1. pradėdami auditą, asmenys (asmuo), atliekantys (-is) auditą, įmonėje organizuoja įžanginį pasitarimą. Pasitarime aptariami audito tikslai, informuojama apie tikrinimo būdus ir metodus;

14.2. audito pradžioje asmenys (asmuo), atliekantys auditą, tikrina, ar pašalintos prieš tai vykusio audito metu nustatytos neatitiktys ir įvertintos pateiktos rekomendacijos;

14.3. asmenys (asmuo), atliekantys (-is) auditą, bendraudami su darbuotojais ir stebėdami jų veiklą, renka duomenis, kurie leidžia įvertinti, ar įmonė ir jos veikla atitinka Taisyklių 15 punkte nustatytus kriterijus ir papildomus audito kriterijus.

15. Audito metu būtina nustatyti, ar licencijos turėtojas atitinka šiuos kriterijus:

15.1. ar laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos, susijusios su sprogmenų apyvarta, teisėtumo, t. y. ar verčiamasi tik ta ūkine komercine veikla, susijusia su sprogmenimis, kuriai nustatyta tvarka yra išduota galiojanti licencija;

15.2. ar juridinio asmens darbuotojui, kuris gamina sprogmenis, jų įsigyja, juos laiko, naudoja ar realizuoja, juridinio asmens padalinio vadovui, kuris tiesiogiai kontroliuoja sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, ar fiziniam asmeniui, kuris verčiasi licencijuojama veikla, netaikomi teisės dirbti šį darbą apribojimai;

15.3. ar sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms laiku pateikiami teisės aktų nustatyti pranešimai ir duomenys apie įmonę;

15.4. ar vykdomos licencijos turėtojo pareigos, nustatytos sprogmenų civilinę apyvartą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

15.5. ar laikomasi teisės aktuose ir technologiniuose dokumentuose nustatytų sprogmenų saugos reikalavimų;

15.6. ar vykdomi teisės aktai, nustatantys reikalavimus sprogmenis gaminančių ir naudojančių, sprogmenimis prekiaujančių asmenų kvalifikacijai ir reglamentuojantys šių asmenų kvalifikacijos kėlimą;

15.7. ar laikomasi sprogmenų ženklinimo, bandymo, sandėliavimo reikalavimų;

15.8. ar tinkamai tvarkoma sprogmenų apskaita;

15.9. ar sukurtos ir įdiegtos sprogmenų gamybos, naudojimo bei prekybos jais vidaus kontrolės procedūros.

16. Asmenys (asmuo), atliekantys (-is) auditą, gali nustatyti ir papildomus audito kriterijus.

17. Audito metu surinkti duomenys turi atspindėti objektyvią informaciją apie įmonės vykdomą licencijuojamą veiklą ir objektyvius įrodymus apie atitiktį arba neatitiktį.

18. Audito rezultatai apibendrinami ataskaitoje, kurioje turi būti pateikta informacija apie audituojamą veiklą ir išvada apie įmonės veiklos atitiktį arba neatitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, vidaus kontrolės procedūras.

19. Asmenys (asmuo), atliekantys (-is) auditą, parengia audito ataskaitą ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia ją licencijos turėtojui, kuris pasirašytinai susipažįsta su ja ne ilgiau kaip per tris darbo dienas.

20. Licencijos turėtojas ar jo paskirtas asmuo parengia koregavimo ir (arba) prevencinių veiksmų planą.

21. Audito ataskaita kartu su koregavimo ir (arba) prevencinių veiksmų planu ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. pateikiama Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

22. Audito ataskaita saugoma vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

23. Už audito organizavimą atsako licencijos turėtojas.

24. Asmenys, nesilaikantys šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________