herbas 130301

 

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. DI-678

DĖL REIKALAVIMŲ NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 21 d. Nr. DIE-443

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Reikalavimus nuotolinio lošimo įrenginiams, patvirtintus Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. DI-678 Dėl Reikalavimų nuotolinio lošimo įrenginiams patvirtinimo“:

1.1.  Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. Nuotolinis stalo lošimas gyvai – stalo lošimas nuotolinio lošimo įrenginiu, kuomet lošimo rezultatą lemiantis įvykis yra kuriamas realiu laiku ir tiesiogiai, naudojant mechaninę, elektroninę, elektromechaninę įrangą ir (ar) atsitiktinių skaičių generatorių bei nuotolinio lošimo ryšio priemones perduodamas lošėjams.“

1.2.  Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Nuotolinis stalo lošimas gyvai privalo būti nepertraukiamai filmuojamas taip, kad vaizdo įraše būtų aiškiai matyti vykstantis lošimas, krupjė atlikti veiksmai (jeigu lošimo rezultatą lemiantis įvykis yra kuriamas dalyvaujant krupjė) bei būtų galima nustatyti, ar lošimas vykdomas pagal patvirtintas taisykles.

1.3.  Papildau 57 punktu:

57. Elektroninė, elektromechaninė ir mechaninė įranga, naudojama nuotoliniams stalo lošimams gyvai organizuoti, turi užtikrinti, kad lošimo rezultatas būtų atsitiktinis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas                                                               Arnoldas Dilba