CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRITINIŲ AVIACIJOS SITUACIJŲ VALDYMO

 

2014 m. vasario27 d Nr.4R-34

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti skrydžių saugą ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos parengtą „Nenumatytų veiksmų vulkaninių pelenų atveju Europos ir Šiaurės Atlanto Regionams planą“ (EUR dok. 019/NAT dok.006, II dalis) ir Eurokontrolės parengtas „Europos aviacijos krizių valdymo vieneto veiklos procedūras“,

1. S k i r i u kontaktiniais asmenimis kritinių aviacijos situacijų valdymui:

1.1. Alvydą Šumską, Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) direktoriaus pavaduotoją;

1.2. Margaritą Paulauskienę, CAA Oro navigacijos paslaugų skyriaus vedėją.

2. Į s a k a u:

2.1. VĮ „Oro navigacija“ Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriui (toliau – SSPDDS) stebėti informaciją Eurokontrolės tinklapyje (Network Operations Portal – NOP) ir, gavus informaciją apie galimą arba įvykusią situaciją, kuri keltų pavojų skrydžiams Europos oro erdvėje (vulkaninių pelenų debesys, branduolinių medžiagų išmetimas, karas, cheminių medžiagų išmetimas, galingas gaisras, pandemija, kelių oro navigacijos paslaugų teikėjų pramoninis veiksmas, svarbus pan-Europinės funkcijos sutrikimas, sudėtingos meteorologinės sąlygos, grėsmė iš kosmoso ir kt.) pranešti apie tai CAA telefonų numeriais: +370-687-31813 arba +370-698-85945.

2.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) prie Aplinkos ministerijos Aviacijos meteorologijos centrui (toliau – AMC) gavus iš nacionalinių ir / ar tarptautinių šaltinių informaciją apie į atmosferą patekusius vulkaninius pelenus, radioaktyviuosius ir toksinius išmetamuosius teršalus, kurie galėtų paveikti Lietuvos Respublikos oro erdvę, parengti ir išplatinti atitinkamus SIGMET pranešimus. Apie tokio pobūdžio SIGMET išplatinimą nedelsiant informuoti CAA telefono numeriu +370-687-31813. Pagal CAA užklausimą pateikti kitą reikiamą  informaciją.

2.3. AMC gavus perspėjimus ir meteorologinę informaciją apie labai smarkų vėją 28–32 m/s ar uraganą ≥ 33m/s iš kitų LHMT padalinių, pranešti CAA elektroniniu paštu margarita.paulauskiene@caa.lt

2.4. CAA Oro navigacijos paslaugų skyriaus vedėjai analizuoti pateiktus duomenis ir teikti siūlymus CAA direktoriui dėl Lietuvos oro erdvės arba jos dalies paskelbimo neskraidymų zona, skraidymų zona su apribojimais arba be jų.

2.5. CAA direktoriaus pavaduotojui analizuoti pateiktus duomenis ir teikti siūlymus CAA direktoriui dėl kitų, neišvardytų 2.4 punkte priemonių, kritinei aviacijos situacijai valdyti.

2.6. CAA sprendimą apie atitinkamus apribojimus nedelsiant perduoti VĮ „Oro navigacija“ Oro navigacijos informacijos skyriui (toliau – ONIS) ir SSPDDS.

2.7. Apie visus priimtus sprendimus oro erdvės naudotojus informuoti NOTAM, kurį išleidžia ONIS.

2.8. Gavus informaciją iš CAA ir ONIS, SSPDDS nustatyta tvarka parengti pranešimą Eurokontrolės tinklo valdytojui.

2.9. CAA kontaktiniams asmenims rengti informaciją Europos aviacijos krizių valdymo vienetui (toliau – EACCC).

2.10. VĮ „Oro navigacija“, LHMT AMC ir CAA kontaktiniams asmenims dalyvauti EACCC rengiamose telekonferencijose.

3. P r i p a ž i n t i netekusiu galios CAA direktoriaus 2010-04-20 įsakymą Nr. 4R-69 „Dėl veiklos, susijusios su vulkaniniais pelenais, valdymo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Kęstutis Auryla