ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. T-339

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa) (pridedama).

2.  Paskirti  UAB Kuršėnų komunalinį ūkį Programos įgyvendinimo administratoriumi ir pavesti atlikti visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu.

3.  Pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui:

3.1. suderinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija šios Programos atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai;

3.2. kasmet iki einamųjų metų lapkričio 1 d. atnaujinti Programą ir pateikti ją tvirtinti Savivaldybės tarybai;

3.3. paskirti už Programos įgyvendinimo administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę atsakingą Savivaldybės administracijos darbuotoją (specialistą);

3.4. užtikrinti, kad paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius būtų nedelsiant pakeistas, jei yra gauta informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad administratorius netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį;

3.5. informuoti AB „Šiaulių energija“, kad numatytų priemones, kurios sumažintų galimą neigiamą įtaką šilumos gamybos ir tiekimo sektoriui dėl sumažėjusio šilumos suvartojimo.

4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. T-186 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Antanas Bezaras  


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu

Nr. T-339

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti Šiaulių rajone esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

2. Programa parengta Šiaulių rajono savivaldybei vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą statinių naudojimo priežiūros atlikimo funkciją bei įgyvendinant vieną iš Lietuvos būsto strategijos tikslų – užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą (modernizavimą), racionalų energijos išteklių naudojimą, įgyvendinant 2013 m. lapkričio 4 d. Partnerystės sutartį Nr. SRZ-888 (3.54) dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje” ir 2016 m. gegužės 18 d. Partnerystės sutartį Nr. SRZ-366 (3.54) dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų Pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą”, taip pat vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624, Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131, ir Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351, bei Šiaulių rajono savivaldybės turimais duomenimis. Įgyvendinant Programą siekiama prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslo iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus. Programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva dėl daugiabučių namų Lietuvos Respublikos savivaldybėse energijos taupymo priemonių įgyvendinimo, Šiaulių rajono savivaldybės atrinktų neefektyviausiai energiją vartojančių pastatų įvertinimo rezultatais, parengtais jų energinio efektyvumo didinimo investicijų planais bei investicijų planų rengėjų parengtomis pastatus ir jų energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą apibendrinančiomis ataskaitomis, kurios yra neatskiriama šios Programos dalis.

 

II SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4.  Šiaulių rajone gyvena 41578 gyventojai. Nuolatinių gyventojų skaičius (2016-07-01 duomenimis) mieste 11210 gyventojų, rajone 30368 gyventojai. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, VĮ Registro centro duomenimis, yra 563 daugiabučiai namai (3 ir daugiau butų) (1 lentelė).       

 

Daugiabučių namų (trys ir daugiau butų) Šiaulių rajone administravimo duomenys

(2016-12-01)

1 lentelė

Daugiabučių namų administravimo formos

Administratorius

 

Jungtinės veiklos sutartis

Bendrija

 

Namų skaičius

Proc.

%

Namų skaičius

Proc.

%

Namų skaičius

Proc.

%

UAB „Šiaulių būstas“

8

3

17

7

 

 

Fiziniai asmenys

 

 

239

93

 

 

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

274

97

 

 

 

Iš viso:

282

100

256

100

25

100

Iš viso

563 daugiabučiai namai

 

5.  Šiaulių rajone 25 daugiabučius namus administruoja daugiabučių namų savininkų bendrijos.  UAB „Šiaulių būstas“ administruoja 25 namus (17 daugiabučių namų administruoja pagal jungtinės veiklos sutartis, 8 namus kaip paskirtas administratorius). Fiziniai asmenys, pagal jungtinę veiklos sutartį išsirinkę įgaliotą asmenį, administruoja 239 namus. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis administruoja 274 daugiabučius namus. Iš viso 563 daugiabučiai namai. Dauguma pastatų yra dviejų – keturių aukštų, dominuoja plytų ir blokų mūro konstrukcijų namai. Daugiausia daugiabučių namų Šiaulių rajone statyti 1971–1980 metais. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo. Vidutinis buto plotas yra apie 48,20 m². Vienas namų ūkis šilumos energijos suvartoja apie 140 kWh/m² per metus.

6. Sovietmečiu ir iš karto po Nepriklausomybės atgavimo buvusios santykinai žemos šilumos kainos, valstybės mokesčių politika (mokestinės lengvatos nepasiturintiems gyventojams) neskatino gyventojų taupyti energijos. Gyventojai neturi efektyvaus energijos vartojimo patirties ir dėl nepakankamų ar nenuolatinių pajamų iki šiol retai savarankiškai investuodavo į energijos taupymo priemones savo būstuose.

7. Energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas daugiabučiuose namuose, kuriuose tokios priemonės buvo įgyvendintos, parodė, kad po jų įgyvendinimo sutaupoma apie 40–50 proc. energijos, palyginti su energijos sąnaudomis iki šių priemonių įgyvendinimo, o sutaupytos lėšos dėl sumažėjusių šildymo išlaidų dažniausiai nukreipiamos investicijoms padengti.

(Pvz.: Šiaulių rajone 2014-12-29 renovuoti 3 aukštų, 12 butų daugiabučiai namai, adresu Vytauto g. 3, 6, 8 Kuršėnuose. Atlikus pastatų išorinių sienų šiltinimą, balkonų stiklinimą, laiptinių langų keitimą, stogų apšiltinimą, butų langų ir balkonų durų keitimą, kapitalinį šildymo sistemų remontą, vėdinimo sistemų atstatymą, šilumos energijos sutaupo apie 46%, palyginimas su nerenovuotu namu Vytauto g. 4, Kuršėnai (2, 3 lentelės).

 

 

 

Informacija apie sunaudotą šiluminę energiją 2014–2015 m. sausio mėn. namams adresu Vytauto g. 3, 4, 6, 8 Kuršėnų m.

2014–2015 m. sausio mėn.

2 lentelė

 

Namo adresas

Apšildomas plotas, m²

Šiluminės energijos sunaudojimas, kWh

Vidutinė lauko oro temperatūra, ºC

Pasikeitimas, kWh

Faktiškai priskaičiuota mokesčių, Eur

Investicijos

Sutaupymas

Priskaičiuota palūkanų,   Eur

Kredito dalis,   Eur

Eur

%

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

2015m

Vytauto g. 3, Kuršėnai (renovuotas)

523,61

20224,00

6109,00

4,50

0,50

14115,00

1472,50

324,64

240,62

232,60

674,64

45,82

Vytauto g. 6, Kuršėnai (renovuotas)

542,29

19641,00

6631,00

4,50

0,50

13010,00

1572,64

390,45

204,78

197,78

779,63

49,57

Vytauto g. 8, Kuršėnai (renovuotas)

540,29

20236,00

7858,00

4,50

0,50

12378,00

1474,88

421,40

216,83

209,65

627,01

42,51

Vytauto g. 4, Kuršėnai (nerenovuotas)

528,34

21946,00

15491,00

4,50

0,50

6455,00

1597,51

824,21

 

Informacija apie mokesčius ir suvartotą šiluminę energiją po renovacijos

2013–2014 m. lapkričio, gruodžio mėn. 2014–2015 m. sausio mėn.

 

3 lentelė

Namo adresas

 

 

Apšildomas plotas,

m²

Mokesčiai

iš viso Eur

 

 

Mokesčių

pasikeitimas         

eurais

Priskaičiuota

palūkanų eurais

Kredito dalis

 

Ekonomija, eurais

 

 

 

 

iki renov.

 

po renov

 

 

 

 

 

Vytauto g. 3, Kuršėnai

523,61

3283,54

981,27

-2302,26

688,97

593,34

1019,95

Vytauto g. 6, Kuršėnai

542,29

3234,95

1080,45

-2154,49

603,4

697,8

853,29

Vytauto g. 8, Kuršėnai

540,29

3194,22

1202,26

-1991,96

641,74

628,95

721,27

Vytauto g. 4 (nerenuovuotas)

528,34

3567,99

2417,13

-1150,86

 

 

8. Toliau sparčiai brangstant energijos ištekliams, racionalaus energijos vartojimo problema Šiaulių rajono daugiabučiuose pastatuose tampa ypatingai opi, todėl Šiaulių rajono savivaldybės iniciatyva buvo pradėta rengti ši Programa, apimanti daugiausiai energijos suvartojančius daugiabučius namus rajone. Šios Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas spręsti gyventojų socialines problemas, mažinant jų sąskaitų už energinius resursus dydį, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose namuose, gerinti vidaus patalpų temperatūrinio režimo sąlygas, skatinti būsto savininkus racionaliai vartoti energiją, taip pat prisidėti prie klimato taršos mažinimo bei aplinkos tausojimo šalies mastu, gerinti pastatų techninę būklę ir estetinį rajono vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę ir likvidumą.

9. Rengiant Programą, Šiaulių rajono savivaldybės iniciatyva buvo atrinkti 50 daugiausiai energijos suvartojantys daugiabučiai pastatai, iš kurių 16 daugiausiai energijos suvartojantiems daugiabučiams pastatams buvo parengti investicijų planai bei energinio naudingumo sertifikatai. Vertinimo rezultatai parodė, kad daugumos pastatų energinio naudingumo klasė yra D ir vidutinis šilumos sunaudojimas yra apie 165 kWh/m2 per metus. Kai kuriuose atrinktuose namuose energijos sunaudojimas yra labai didelis ir siekia net 295,53 kWh/m² per metus ir daugiau.

10. Rengiant techninį ir energinį atrinktų daugiabučių namų įvertinimą, buvo nustatyta, kad šie daugiabučiai namai neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatytų esminių reikalavimų visumos: dėl nepakankamos priežiūros ir klimatinio poveikio yra pažeistos atitvarų konstrukcijos, per kurias patiriami dideli šilumos nuostoliai; ištrupėjęs plytų mūras, pažeistos tarp plokštinės siūlės.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

11. Programos įgyvendinimo tikslas – sumažinti daugiausiai energijos vartojančiuose Šiaulių rajono daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti rajono estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.

12. Programos tikslui įgyvendinti numatomi uždaviniai:

12.1. sukurti organizacinę struktūrą, kuri būtų atsakinga už Programos įgyvendinimo koordinavimą, teiktų organizacinę, teisinę, techninę paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, taip pat rengti ir įgyvendinti kitų rajono daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programas;

12.2. atnaujinti daugiausiai šiluminės energijos suvartojančius daugiabučius namus, užtikrinant, kad įgyvendinus efektyvias energiją taupančias priemones, bus pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos juose būtų sumažintos ne mažiau kaip 20 procentų;

12.3. nuolat informuoti visuomenę energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose klausimais.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

13. Programos tikslas ir uždaviniai vertinami pagal šiuos kriterijus:

13.1. atnaujintų namų skaičius: 50;

13.2. skaičiuojamasis šiluminės energijos sutaupymas 8215,96 kWh/m2/metus (I–II kvietimo duomenys);

13.3. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas CO2 ekvivalentu 1488,59 tonų/metus (I–II kvietimo duomenys);

13.4. sukurta organizacinė struktūra.

 

V SKYRIUS

PRIEMONĖS, NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

 

14. Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, Šiaulių rajono savivaldybės atrinktuose Šiaulių rajono daugiabučiuose namuose, numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones (toliau – Priemonės), būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiančias sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, ir juose pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Pagal Programą yra numatoma įgyvendinti šias pagrindines tinkamas finansuoti priemones pagal investicijų planus (4 lentelė):

4 lentelė

I.          Energinį efektyvumą didinančios priemonės

1.

Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

1.1.

šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

1.2.

balansinių ventilių ant stovų įrengimas

1.3.

vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

1.4.

šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas

1.5.

individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose

2.

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas

3.

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai

4.

Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą

5.

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

6.

Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

7.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

8.

Rūsio perdangos šiltinimas

9.

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams

II.        Kitos NAMO atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

10.

Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas)

 

15. Investicijų planai rengiant Šiaulių rajono savivaldybės atrinktų daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą yra parengti taip, kad būsto savininkų bendros išlaidos šiluminės energijos sąnaudoms bei investicijų padengimui būtų ne mažiau kaip 10 proc. mažesnės, palyginti su išlaidomis vien šiluminei energijai iki investicijų planuose numatytų priemonių įgyvendinimo.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

16.  Programa įgyvendinama dviem etapais. Detalų kiekvieno etapo įgyvendinimo planą rengia ir jo įgyvendinimą organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

17. Pirmojo etapo įgyvendinimas skirtas parengiamiesiems investicijų planų įgyvendinimo darbams atlikti (investicijų planų aptarimui su būsto savininkais, galimoms investicijų planų korekcijoms, finansavimo užtikrinimui, reikalingų paslaugų ir darbų pirkimams). Antrasis Programos įgyvendinimo etapas apima rangos darbus pagal Programą patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimą. Pirmojo etapo įgyvendinimas pradėtas pagal pirmą kvietimą (2013-01-17), patvirtinus Programą (2013-08-01) ir pasirašius Partnerystės sutartį (2013-11-06). Numatytus atnaujinti (modernizuoti) 16 daugiabučių namų investicijų planus patvirtino Būsto energijos taupymo agentūra, o butų ir kitų patalpų savininkai pritarė juose numatytų priemonių įgyvendinimui (1, 3 priedai).

18.  Pagal antrąjį kvietimą buvo numatyta atnaujinti 29 daugiabučius namus (2 priedas). Organizuoti viešieji pirkimai dėl investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimo. Visi investicijų planai parengti iki 2014 m. liepos 1 d. ir patikslinti pagal gyventojų pasiūlymus. Patikslinti planai yra suderinti su Būsto energijos taupymo agentūra, butų ir kitų patalpų savininkai turi pritarti numatytų priemonių įgyvendinimui. Programos įgyvendinimo administratorius pagal investicijų planus, kuriems pritarė gyventojai ir kuriems jau gautas banko pritarimas finansavimui, projektų įgyvendinimą pradėjo 2014 m. (suorganizuoti viešieji pirkimai per CPO IS statybos rangos darbams (įskaitant techninio projekto parengimą) ir pasirašytos statybos rangos darbų sutartys. Pirmojo ir antrojo kvietimo metu renovuota 11 daugiabučių namų (4 priedas), 1 namas (J. Basanavičiaus g. 12, Kuršėnai) bus baigtas renovuoti 2016-12-31.

19. Pagal trečiąjį kvietimą (2016-08-26) ir Partnerystės sutartį (2016-05-18) Šiaulių rajone atrinkti atnaujinimui 9 daugiabučiai namai (5 priedas). Savivaldybėms  pavesta vykdyti galimų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių namų atranką, atsižvelgiant į:

·    daugumos butų ir kitų patalpų savininkų išreikštą pritarimą atnaujinti namą;

·   ar namas numatytas įtraukti (įtrauktas) į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas;

·    didžiausią metinį šilumos energijos suvartojimą namuose;

·   savivaldybei nustatytą paraiškų atnaujinti (modernizuoti) namus skaičių (Šiaulių rajonui nustatyta atnaujinti 7 namus).     

20.  Šiaulių rajono savivaldybės administracija koordinuoja visos Programos įgyvendinimą, organizuoja jos įgyvendinimo veiksmus, taip pat skatina kitų daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

21.  Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, bendrojo naudojimo objektų valdymui sudarytos jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio nuostatas paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius) (toliau – Programos vykdytojai) atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu. Pagal naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelį daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos per 2013–2016 metus baigia įgyvendinti keturių savo daugiabučių namų, esančių Šiaulių rajone, atnaujinimo (modernizavimo) projektus.

22.  Savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos ir parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolinasi lėšas iš kredito įstaigų, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos parengtu elektroniniu katalogu, organizuoja rangos darbų (įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoja ir prižiūri statybos darbų atlikimą ir užtikrina jų įgyvendinimo kokybę.

23.  Įgyvendinant pirmąjį Programos įgyvendinimo etapą Programos administratorius ir (ar) Programos vykdytojai išsamiai informuoja būsto savininkus apie Programą, būsto savininkams nusprendus įgyvendinti papildomas energinio efektyvumo didinimo priemones, neįtrauktas į investicijų planus, organizuoja šių investicijų planų pakeitimą, nebloginant planuojamų pasiekti energinio efektyvumo rezultatų.

24. Įgyvendinat antrąjį Programos įgyvendinimo etapą Programos administratorius ir (ar) Programos vykdytojai pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sudarytą ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Programos įgyvendinimo grafiką organizuoja ir atlieka investicijų planų įgyvendinimą.

25.  Šiaulių rajono savivaldybės administracija prižiūri ir kontroliuoja Programos įgyvendinimo administratoriaus vykdomą veiklą. Tuo atveju, jei gaunama informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad Programos įgyvendinimo administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartis, Šiaulių rajono savivaldybės administracija nedelsdama imasi veiksmų užtikrinti, kad Programos įgyvendinimo administratorius laikytųsi įsipareigojimų.

26.  Rangovas perduoda atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Programos įgyvendinimo administratoriui. Administratorius pateikia statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodytus darbus derinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtiems asmenims. UAB Kuršėnų komunalinio ūkio direktorius derina darbų kiekio atitikimą, numatytą statinio projekte, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos specialistas  – darbų atitikimą (ar jų neatitikimą) investicijų plane nurodytoms atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms. UAB Kuršėnų komunalinio ūkio direktorius ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos specialistas pasirašo statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus.

 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

27. Pagal parengtus investicijų planus nustatyta, kad vertinant skaičiuojamosiomis kainomis šiai Programai įgyvendinti reikėtų apie 12 mln. eurų.

28. Programai įgyvendinti numatoma teisės aktų nustatyta tvarka gauti finansavimą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų teisėtų šaltinių:

28.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje numatytomis lėšomis galėtų būti teikiamas lengvatinis kreditas su ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis, valstybės lėšomis padengiama 100 procentų projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų bei 15 procentų investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms valstybės remiamoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti. Šios paramos dydis pagal parengtus investicijų planus sudarytų apie 1,74 mln. eurų.

28.2. 100 % apmokamos investicijų padengimo įmokos nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Rengiant investicijų planus Programos įgyvendinimui atrinktuose daugiabučiuose namuose iš viso gyveno apie 350 nepasiturinčių gyventojų.

28.3. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis galėtų būti kompensuojama 25 % investicijų planuose numatytų energiją taupančių priemonių įgyvendinimo.

28.4. Esant galimybei, galėtų būti panaudojamos ir iš kitų piniginių šaltinių gautos lėšos.

29. Visų šiame skyriuje nurodytų finansavimo šaltinių parama Programai įgyvendinti skiriama vadovaujantis paramą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir kitais teisės aktais).

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Programos stebėsena gali būti vykdoma vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055.

 

__________________________