Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, Linijinis piešimas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo

 

2023 m. gruodžio 13 d. Nr. 3D-847

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsižvelgdamas į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3.2.1 papunktį ir siekdamas skatinti kaimo bendruomenių veiklą,

t v i r t i n u Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2023 m. gruodžio 13 d.

įsakymu Nr. 3D-847

 

 

NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paramos kaimo bendruomenių veiklai (toliau – parama) teikimo sąlygas ir tvarką. Taisyklės parengtos vadovaujantis Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), taip pat Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“.

2. Parama pagal Taisykles skiriama iš valstybės biudžeto pagal kasmet Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamą Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos sąmatą.

3. Pagal Taisykles teikiamos paramos tikslas – skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Finansinė parama teikiama kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų ne pelno projektams, skirtiems kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti (toliau – projektas).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra tam tikros gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

4.2. Kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, siejami bendrų gyvenimo kaimynystėje poreikių ir interesų. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigti bendruomeninę organizaciją, kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

4.3. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 3 000. Tam tikrais metais prie kaimo vietovių taip pat priskiriamos daugiau nei 3 000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės, kurioms tais metais suteikiamas Lietuvos mažosios kultūros sostinės statusas. Savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis.

4.4. Vietos veiklos grupė (toliau – VVG) – viešųjų ir privačių vietos socialinių ir ekonominių interesų grupėms atstovaujantis viešasis juridinis asmuo, savo veikla siekiantis įgyvendinti tam tikros teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti tos teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

5. Pagal Taisykles parama teikiama laikantis šių reikalavimų:

5.1. pareiškėjas per kvietimą teikti paraiškas pagal Taisykles gali pateikti tik vieną paraišką projektui įgyvendinti pagal vieną pasirinktą veiklos sritį ar veiklą;

5.2. pareiškėjui pagal šias Taisykles parama gali būti skiriama, jei jis nėra gavęs ir nesiekia gauti paramos projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir (ar) ES programų;

5.3. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, taip pat neturėti įsiskolinimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) arba turėti patvirtintą įsiskolinimo grąžinimo grafiką (atitiktis šiai sąlygai tikrinama viešuosiuose registruose paraiškos vertinimo metu);

5.4. pareiškėjas iki paraiškos paramai gauti pateikimo datos yra pateikęs informaciją apie juridinio asmens naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje (toliau – JANGIS). Ši informacija gali būti tikslinama iki paraiškos vertinimo pabaigos;

5.5. pareiškėjas ne vėliau kaip paraiškos paramai gauti pateikimo dieną VĮ Registrų centrui yra pateikęs arba įsipareigoja iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos pateikti (taikoma naujoms kaimo bendruomenėms) Finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus;

5.6. pareiškėjas ne vėliau kaip paraiškos paramai gauti pateikimo dieną yra įgijęs ir (ar) iki paraiškos pateikimo nėra praradęs paramos gavėjo statuso;

5.7. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki einamųjų metų pradžios nėra padaręs pažeidimo, susijusio su nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai panaudojimu, apie kurį buvo informuota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija). Duomenis apie pažeidimus padariusius paramos gavėjus kaupia Agentūra;

5.8. pareiškėjas yra įtrauktas į Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio agentūra) administruojamą Kaimo bendruomeninių organizacijų sąvadą, skelbiamą https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/kaimo-bendruomenes/.

 

III SKYRIUS

REMIAMOS VEIKLOS SRITYS IR LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

6. Remiamos veiklos sritys ir veiklų pobūdis:

6.1. pirmoji veiklos sritis – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas;

6.2. antroji veiklos sritis – kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas:

6.2.1. pirma veikla – viešųjų erdvių kūrimas ir (ar) gerinimas:

6.2.1.1. viešųjų erdvių kūrimas ir (ar) gerinimas ir (ar) priežiūra, siekiant patenkinti kaimo gyventojų viešuosius poreikius (pvz.: poilsio ir (ar) laisvalaikio vietos (sporto aikštynų, paplūdimio ir kt.) įrengimas);

6.2.1.2. viešųjų erdvių ir (ar) statinių, skirtų civilinei saugai, kūrimas ir (ar) pritaikymas (pvz., patalpų pritaikymas priedangai ekstremalių situacijų metu);

6.2.2. antra veikla – viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas. Parama kaimo bendruomenei teikiama tik tuo atveju, kai ji perima viešosios paslaugos ar jos dalies teikimą iš biudžetinės (-ių) organizacijos (-ų) (t. y. kai viešosios paslaugos (socialinės, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitos įstatymų numatytos paslaugos) anksčiau buvo teikiamos valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų ir yra visa apimtimi ar iš dalies perduodamos teikti kaimo bendruomenėms, arba kaimo bendruomenė organizuoja naujas viešąsias paslaugas, kurios nebuvo teikiamos jos veiklos teritorijoje, tačiau jų poreikis yra, arba viešosios paslaugos yra teikiamos valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų, tačiau jų apimtys nėra pakankamos ar kokybė neatitinka vartotojų lūkesčių (poreikis grindžiamas dokumentais), ir kaimo bendruomenė imasi jas teikti). Šios viešosios paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbiamą viešųjų paslaugų sąrašą https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-administravimas/viesosios-paslaugos/;

6.3. trečioji veiklos sritis – renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti) organizavimas. Paraiška gali būti teikiama tik vieno renginio arba vizito organizavimui.

7. Preliminarus kvietimo teikti paraiškas paramai gauti biudžeto lėšų paskirstymas:

7.1. pirmajai veiklos sričiai – iki 15 proc. visų skirtų lėšų;

7.2. antrajai veiklos sričiai – iki 50 proc. visų skirtų lėšų;

7.3. trečiajai veiklos sričiai – iki 35 proc. visų skirtų lėšų.

8. Taisyklių 7 punkte nurodytas preliminarus lėšų paskirstymas gali būti keičiamas, jei pagal remiamą veiklos sritį pateikiama mažiau paraiškų paramai gauti, arba paraiškos yra nekokybiškos, t. y. tinkamumo vertinimo metu yra atmetamos. Preliminarų lėšų paskirstymo keitimą Agentūra turi raštu suderinti su Ministerija.

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

9. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

9.1. pagal pirmąją veiklos sritį:

9.1.1. kondicionieriaus, šildymo įrenginių įsigijimas (įskaitant montavimo paslaugas);

9.1.2. santechnikos prekių įsigijimas (išskyrus montavimo paslaugas);

9.1.3. vidaus apdailos prekių, reikalingų paprastajam (einamajam) remontui atlikti, įsigijimas ar remontui atlikti skirtų įrenginių nuoma (paprastojo remonto darbai nefinansuojami);

9.1.4. bendruomenės namų apsaugos sistemos (signalizacijos, gaisro apsaugos signalizacijos, išmaniosios belaidės apsaugos sistemos ir apsauginių lauko žaliuzių) įsigijimas;

9.1.5. pirmosios medicininės pagalbos rinkinių su defibriliatoriumi įsigijimas (įskaitant įrengimo išlaidas, kai būtina), profesinių pirmosios pagalbos suteikimo mokymų išlaidos;

9.1.6. bendruomenės veikloms vykdyti būtinos technikos, įrangos su priedais, vidaus baldų, instrumentų įsigijimas;

9.1.7. bendruomenės atributikos (vėliavos ir jos priedų, herbo, informacinės lentos pastato išorėje) įsigijimas;

9.2. pagal antrosios veiklos srities:

9.2.1. pirmąją veiklą:

9.2.1.1. statybos darbų, prekių ir paslaugų pirkimas (išskyrus pastatų tvarkymą ir priežiūrą);

9.2.1.2. viešųjų erdvių pritaikymas ir (arba) įrengimas bendruomenės reikmėms;

9.2.1.3. įrenginių, įrankių, mechanizmų (įskaitant techniką) įsigijimas (jeigu įgyvendinus projekte numatytas veiklas, bus tęsiama viešųjų erdvių priežiūra);

9.2.1.4. lauko garso ir vaizdo technikos įsigijimas (pvz.: lauko ekranai, projektoriai, lauko renginių įgarsinimo įranga);

9.2.1.5. daugiamečių augalų įsigijimas (išskyrus jų pasodinimo paslaugas);

9.2.1.6. viešųjų erdvių ir (ar) patalpų, skirtų civilinei saugai (pvz.: slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų), pritaikymas ir (arba) įrengimas;

9.2.2. antrąją veiklą:

9.2.2.1. viešosioms paslaugoms vykdyti būtinos technikos, įrangos su priedais, įrankių, mechanizmų, vidaus baldų, instrumentų įsigijimas (jeigu įgyvendinus projekte numatytas veiklas, bus tęsiamas viešųjų paslaugų teikimas);

9.2.2.2. stilizuotos arba teminės aprangos, skirtos vykdyti edukacijas, degustacijas ir (ar) kitas projekte numatytas veiklas, įsigijimas;

9.3. pagal trečiąją veiklos sritį:

9.3.1. renginio vietos nuomos išlaidos;

9.3.2. renginiui vykdyti būtinos įrangos, priemonių nuomos išlaidos;

9.3.3 atlygis teminio renginio atlikėjui (išskyrus renginio vedėją);

9.3.4. atlygis lektoriui;

9.3.5. maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

9.3.6. transporto priemonių nuomos išlaidos;

9.3.7. priemonių ir (ar) prekių, kurios bus sunaudojamos renginio metu, įsigijimo išlaidos;

9.3.8. renginių organizavimas nuotoliniu būdu (tiesioginė transliacija, techninės pagalbos išlaidos ir pan.);

9.4. pagal visas veiklos sritis:

9.4.1. projekto viešinimo priemonių įsigijimas;

9.4.2. projekto administravimo išlaidos pagal darbo ar paslaugų sutartį (kurios sudaro ne daugiau kaip 10 proc. projekto vertės).

10. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti (projekte numatytai veiklai vykdyti) būtinos išlaidos. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

11. Kai pareiškėjas ar paramos gavėjas yra perkančioji organizacija, projekto įgyvendinimo metu numatytos prekės, paslaugos ar darbai turi būti įsigyjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (ir) arba Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, kuris pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 25 punkto nuostatas neatitinka perkančiajai organizacijai keliamų reikalavimų, prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimus turi organizuoti vadovaudamasis Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka.

12. Pareiškėjas paslaugas, prekes ar darbus turi įsigyti už ne didesnes nei analogiškas rinkoje egzistuojančias kainas, laikytis racionalaus lėšų naudojimo principo, t. y. pareiškėjas privalės pagrįsti perkamos prekės (-ių) techninių parametrų būtinumo poreikį. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktame komerciniame pasiūlyme arba pirkimo dokumentuose nurodyta prekės, paslaugos ar darbų kaina yra 10 proc. didesnė nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės, paslaugos ar darbų kaina, Agentūra pareiškėjui siunčia paklausimą su prašymu per nustatytą laiką pateikti pasirinktos prekės, paslaugos ar darbų kainos pagrindimą. Pareiškėjui pateikus neišsamų pagrindimą, Agentūra tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįsta Agentūros nustatytą analogiškos prekės, paslaugos ar darbų kainą. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka ta pačia apimtimi įgyvendinti projektą, turėdamas mažesnę paramos sumą. Jeigu pareiškėjas per 5 darbo dienų terminą, bet ne vėliau kaip iki paraiškų vertinimo termino pabaigos, nepateikia tokio sutikimo, paraiška pripažįstama netinkama finansuoti ir yra atmetama.

13. Tinkamos finansuoti išlaidos:

13.1. konkrečiai išvardytos ir nurodytos paraiškoje paramai gauti;

13.2. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais. Kai iki paraiškos paramai gauti pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti, kiekvienai iš tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti kartu su paraiška turi būti pateikti projekte numatytų išlaidų sumos pagrindimo dokumentai (bent vienas komercinis pasiūlymas kiekvienai projekte numatytai išlaidai arba viešai prekių tiekėjų, paslaugų ar darbų teikėjų, kuriems tai yra įprasta komercinė ūkinė veikla, pateikta informacija, pvz., iš interneto ar spaudos, pagrindžianti rinkos kainą). Jei pirkimai atlikti, išlaidų pagrįstumas vertinamas pagal pateiktus pirkimų dokumentus;

13.3. faktiškai patirtos ir įtrauktos į paramos gavėjo apskaitą;

13.4. pakankamos projekto tikslui pasiekti ir numatytoms veikloms įgyvendinti, t. y., jei projekto vertinimo metu nustatoma, kad netinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis nuo bendros projekto vertės sudaro daugiau kaip 50 proc., parama projektui įgyvendinti neskiriama;

13.5. paramos gavėjo patirtos (apmokėtos) po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos prašoma pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritį, o pagal trečią veiklos sritį – nuo paraiškos pateikimo dienos.

14. Pareiškėjui, nevykdančiam ekonominės veiklos, neįregistruotam Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju ir neturinčiam teisės į PVM atskaitą, prekių, paslaugų ir darbų (kompensuojamų pagal Taisykles) pirkimo ir (arba) importo PVM kompensuojamas, kai pareiškėjas paraiškoje įsipareigoja šio PVM neišskaičiuoti, kai bus įregistruotas PVM mokėtoju, ir nesiekti jo susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

15. Netinkamos finansuoti išlaidos:

15.1. neįvardytos Taisyklių 9 punkte ir neatitinkančios 10, 12, 13 punktuose nustatytų reikalavimų;

15.2. patirtos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Taisyklių 11 punkte;

15.3. kai atsiskaitymai su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais yra atlikti ne per finansų įstaigas;

15.4. gyvūnų, sėklų (įskaitant jų sėjimo paslaugą) ir vienmečių augalų (įskaitant jų sodinimo paslaugas) įsigijimas;

15.5. honorarai renginio vedėjams, dovanų čekiai;

15.6. nematerialiojo turto (pvz., patentų, licencijų) įsigijimas, išskyrus būtinąją programinę įrangą;

15.7. nekilnojamojo turto (žemės sklypo, statinių ir pastatų) įsigijimas;

15.8. inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai:

15.8.1. geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir (arba) rekonstravimas;

15.8.2. vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

15.8.3. paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros (atliekant paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo teritorijų) statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas;

15.8.4. lauko apšvietimo įrengimas ir (ar) atnaujinimas, išskyrus atvejus, kai jis būtinas įgyvendinant viešųjų erdvių įrengimo ir (arba) pritaikymo projektą pagal antrąją veiklos sritį;

15.9. įprasta, kasdienė, nestilizuota apranga.

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

16. Didžiausia paramos suma vienam projektui (įskaitant PVM):

16.1. pagal pirmąją veiklos sritį – 3 500 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai eurų);

16.2. pagal antrąją veiklos sritį – 5 500 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai eurų);

16.3. pagal trečiąją veiklos sritį:

16.3.1. 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), kai pareiškėjas – kaimo bendruomenė;

16.3.2. 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų), kai pareiškėjas – rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija;

16.3.3. 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), kai pareiškėjas – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

17. Paramos intensyvumas:

17.1. iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi projekto išlaidų dalis finansuojama pareiškėjo lėšomis, kurių šaltinis (pvz.: savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos ir kt.) turi būti nurodytas paraiškoje;

17.2. iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal trečiąją veiklos sritį.

18. Prašoma paramos suma ir numatytos išlaidos po paraiškos pateikimo negali būti keičiamos.

 

VI SKYRIUS

TINKAMI IR NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

19. Tinkami pareiškėjai pagal Taisykles yra:

19.1. pagal pirmąją veiklos sritį:

19.1.1. naujai įsteigta kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 21 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus;

19.1.2. kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 20 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus ir niekada negavusi paramos pagal ankstesnių metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles;

19.2. pagal antrąją veiklos sritį:

19.2.1. kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 20 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus ir per dvejus praėjusius kalendorinius metus (einančius prieš kvietimo teikti paraiškas metus) negavusi paramos kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui pagal ankstesnių metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles;

19.2.2. naujai įsteigta kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 21 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus;

19.3. pagal trečiąją veiklos sritį:

19.3.1. kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 20 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus;

19.3.2. naujai įsteigta kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 21 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus;

19.3.3. rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos). Šiame papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti Taisyklių 22 punkte ir 23.2 papunktyje nurodytus reikalavimus;

19.3.4. nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), atitinkanti Taisyklių 22 punkte ir 23.3 papunktyje nurodytus reikalavimus.

20. Kaimo bendruomenė turi būti įregistruota viešuoju juridiniu asmeniu Juridinių asmenų registre (toliau – JAR).

21. Naujai įsteigta kaimo bendruomene laikoma kaimo bendruomenė, įsteigta ir įregistruota viešuoju juridiniu asmeniu JAR ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos.

22. Rajono ar nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija turi būti įregistruota viešuoju juridiniu asmeniu JAR ne trumpiau kaip prieš vienus metus iki paraiškos pateikimo įregistravimo dienos.

23. Specialieji tinkamumo reikalavimai:

23.1. kaimo bendruomenei:

23.1.1. pareiškėjas veikia kaimo vietovėje;

23.1.2. pareiškėjas turi ne mažiau kaip 30 narių (pareiškėjas tai patvirtina paraiškoje ir kartu su paraiška pateikia pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens raštą, kuriame nurodomi nariai (nario vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, priėmimo į bendruomenę data), priimti ne vėliau kaip paraiškos pateikimo metų (toliau – einamieji metai) sausio 1 d.);

23.2. rajono kaimo bendruomenes vienijančiai organizacijai:

23.2.1. pareiškėjas veikia viename rajone ir atstovauja to rajono kaimo bendruomenėms (patikrinama JAR). Šis reikalavimas netaikomas Sūduvos VVG, Alytaus rajono VVG, Telšių rajono VVG, Zarasų–Visagino regiono VVG;

23.2.2. vienija ne mažiau kaip 50 proc. rajono kaimo bendruomenių, kurios Registrų centrui yra pateikusios Finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus (kartu su paraiška pridėtas narių, priimtų ne vėliau kaip einamųjų metų sausio 1 d., sąrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu (Kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos narių sąrašo forma pateikiama Taisyklių 3 priede);

23.3. nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančiai organizacijai (organizacijos pavadinime turi būti žodis „Lietuvos“ arba „nacionalinė“) – vienija ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos kaimo bendruomenių ir joms atstovauja (kartu su paraiška pateiktas narių, priimtų ne vėliau kaip einamųjų metų sausio 1 d., sąrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu arba pateikta nuoroda į šių duomenų šaltinį).

24. Netinkami pareiškėjai:

24.1. organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.);

24.2. pareiškėjai, neatitinkantys Taisyklių II ir VI skyriuje nurodytų reikalavimų.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS

 

25. Bendrieji reikalavimai projektui:

25.1. projektas aiškiai aprašytas (reikalavimai projekto aprašui pateikiami paraiškos formoje);

25.2. projektas yra viešojo pobūdžio, skirtas viešiesiems poreikiams (ne pelno) tenkinti;

25.3. projekto poreikis privalo būti pagrįstas (kartu su paraiška turi būti pateikta projekto poreikį patvirtinančio dokumento (pareiškėjo visuotinio narių arba kolegialaus valdymo organo susirinkimo protokolo arba jo išrašo) kopija. Jeigu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos ar kitų pagrįstų priežasčių pareiškėjas negalėjo suorganizuoti visuotinio narių susirinkimo dėl projekto poreikio patvirtinimo, kartu su paraiška pateikiamas projekto poreikį patvirtinantis dokumentas (kuriame būtų nurodyta, kad projektas suderintas su pareiškėjo nariais, gautas rašytinis arba žodinis narių pritarimas), patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

26. Specialiosios tinkamumo sąlygos projektams pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį:

26.1. paraiškoje nurodytas projektas įgyvendinamas pareiškėjo atstovaujamoje teritorijoje;

26.2. už paramos lėšas įsigytas, įrengtas ar sutvarkytas turtas naudojamas kaimo bendruomenės ir (arba) kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti;

26.3. nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, t. y. numatoma jį įrengti ar sutvarkyti (bendruomenės namai ar jai priklausančios patalpos, viešoji erdvė), paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais. Reikalavimai nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutarčiai:

26.3.1. ji turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos:

26.3.2. nekilnojamojo turto valdymo faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai viešuosiuose registruose gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu). Jei nekilnojamojo turto valdymo faktai VĮ Registrų centre įregistruojami vėliau kaip paraiškos pateikimo dieną, kartu su paraiška turi būti pateiktas dokumentas, pagrindžiantis nekilnojamojo turto valdymo faktą (sutartis, sprendimas ar kt.);

26.3.3. tais atvejais, kai projektą planuojama įgyvendinti valstybinėje žemėje, ši žemė turi būti priskirta prie neprivatizuojamos žemės ir valstybinės žemės patikėtinio sprendimu pareiškėjui turi būti leista (pareiškėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą) valstybinėje žemėje įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklas, projekto priežiūrą ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos;

26.3.4. nekilnojamasis turtas (bendruomenės namai ar viešoji erdvė), kurio savininkai yra fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, yra netinkamas projektui įgyvendinti;

26.4. projekte turi būti užtikrinta paramos gavėjo nuosavų lėšų dalis (jų dydis ir šaltinis nurodytas paraiškoje);

26.5. jei projektas skirtas viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimui:

26.5.1. projekte nurodytos viešosios paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nurodytas viešąsias paslaugas;

26.5.2. pareiškėjas turi suderinti su savivaldybe perimamas viešąsias paslaugas (jų dalį) arba informuoti savivaldybę apie naujų arba papildomų viešųjų paslaugų teikimą.

27. Specialiosios tinkamumo sąlygos projektams pagal trečiąją veiklos sritį:

27.1. renginiui vykdyti sudaryta ir kartu su paraiška pateikta preliminari programa. Programos turinyje aiškiai pagrindžiamas projekto tikslas, tema ir suderinamumas su projekto veiklomis. Tuo atveju, kai planuojamas renginys yra įtrauktas į kito viešojo juridinio asmens inicijuoto ar kartu organizuojamo renginio veiklas, paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas bendro renginio tikslas, tema, numatomi pasiekti projekto rezultatai, prisidedant prie bendro renginio, kiti renginio organizatoriai ir jų indėlis renginyje;

27.2. renginys negali būti susijęs su politine, religine ar kitokia agitacija;

27.3. paraiškoje aiškiai įvardyta (-os) renginio tikslinė (-ės) grupė (-ės);

27.4. kai projektas skirtas planuojamam renginiui / vizitui, paraiškoje aiškiai aprašyta jo dalyvių atranka, paaiškinant, kokiais principais vadovaujantis bus atrinkti dalyviai, nurodoma, kurie iš jų yra / nėra pareiškėjo nariai;

27.5. kai numatomos išlaidos teminio renginio atlikėjui samdyti, paraiškoje aiškiai aprašyta teminio atlikėjo sąsaja su projekto tema.

 

VIII SKYRIUS

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

28. Pareiškėjas įsipareigoja:

28.1. įgyvendinti projektą (pateikti mokėjimo prašymą ir įgyvendinto projekto ataskaitą (Word formatu) ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d. Išimtys gali būti taikomos:

28.1.1. jeigu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos paramos gavėjas, neturėdamas galimybių laiku ir tinkamai įgyvendinti projekte numatytų veiklų, gali el. paštu iki paraiškoje numatyto projekto įgyvendinimo pabaigos informuoti Agentūrą ir jas įgyvendinti iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

28.1.2. projektams, įgyvendinamiems pagal trečiąją veiklos sritį, kai renginys vyksta lapkričio mėn., – įgyvendinti projektą iki einamųjų metų lapkričio 29 d.;

28.2. viešinti gautą paramą. Paraiškoje numatyti bent 1 paramos viešinimo priemonę ir ją įgyvendinti. Tinkamos viešinimo priemonės: viešai matoma informacinė lenta, išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai), paramos gavėjo, savivaldybės ar VVG tinklalapis, socialiniai tinklai, straipsniai spaudoje. Viešinimo priemonėse turi būti naudojamas Ministerijos logotipas ir nurodyta, kad lėšas projektui įgyvendinti skyrė Ministerija (logotipai skelbiami Ministerijos svetainėje https://zum.lrv.lt/lt/apie-ministerija/zemes-ukio-ministerijos-logotipas. Kai organizuojamas renginys, jo skelbime, kvietime, kt. dokumentuose ir renginio metu taip pat turi būti naudojamas Ministerijos logotipas su teiginiu „Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“;

28.3. įgyvendinęs projektą, kartu su mokėjimo prašymu pateikti Agentūrai (el. paštu dokumentai@nma.lt) ir Žemės ūkio agentūrai (el. paštu bendruomenes@litfood.lt) įgyvendinto projekto ataskaitą (Word formatu) su projektą iliustruojančia medžiaga (ne mažiau kaip 4 nuotraukos). Įgyvendinto projekto ataskaitos forma pateikiama Taisyklių 4 priede;

28.4. saugoti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos;

28.5. bendradarbiauti su Agentūra, laiku jai teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir kitą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti projekto vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu, leisti asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras (tiek vykstant fiziškai, tiek tikrinant per NMA Agro programėlę);

28.6. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir reikalingiems vertinimams atlikti;

28.7. raštu informuoti Agentūrą el. paštu dokumentai@nma.lt apie rekvizitų, banko / kredito unijos atsiskaitomosios sąskaitos, projekto vadovo pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo dienos;

28.8. atsiskaitymus su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais vykdyti tik per finansų įstaigas;

28.9. nelikviduoti juridinio asmens (kaimo bendruomenės arba kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos) mažiausiai 3 metus nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos;

28.10. kai projektas įgyvendinamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį:

28.10.1. už paramos lėšas įsigytą turtą saugoti ir naudoti pareiškėjui teisėtais pagrindais valdomose (bendruomenės) patalpose arba paraiškoje nurodytoje viešoje saugioje vietoje (jeigu bendruomenė neturi patalpų). Tais atvejais, kai prekės pagal jų paskirtį gali būti naudojamos ne bendruomenės patalpose, po panaudojimo (pvz., po renginio) jos turi būti grąžintos ir saugomos bendruomenės patalpose;

28.10.2. ne trumpiau nei 3 metus nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos neatlikti projekte numatytos pagrindinės veiklos pakeitimo, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti, neišnuomoti, nesuteikti panaudai ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto, įrengto ar tvarkyto turto, jį prižiūrėti ir saugoti;

28.11. kai projektas įgyvendinamas pagal trečiąją veiklos sritį:

28.11.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų iki organizuojamo renginio datos informuoti Agentūrą el. p. nacparama.kb@nma.lt užpildant informacijos pateikimo formą (6 priedas), jei keičiasi organizuojamo renginio data, valanda ir (arba) vieta, nei buvo nurodyta paraiškoje;

28.11.2. laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatų (kai taikoma), t. y. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatyto renginio dienos pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą renginį, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, kai tai būtina pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą. Pranešime apie organizuojamą renginį turi būti nurodyta pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 6 straipsnio 3 dalį reikalaujama informacija: renginio forma ir turinys, data, jo pradžios ir pabaigos laikas, vieta, numatomas dalyvių skaičius, pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo, organizatoriaus atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta. Renginys gali būti vykdomas tik gavus savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens Pranešimo apie organizuojamą renginį suderinimo dokumentą ir vadovautis kitomis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatomis.

 

IX skyrius

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

29. Ministerija ir Agentūra interneto svetainėse www.zum.lrv.lt ir www.nma.lt paskelbia apie paraiškų paramai gauti priėmimą. Taip pat ši informacija paviešinama VVG tinklui ir rajonų savivaldybių administracijoms.

30. Pareiškėjas, siekiantis gauti paramą, per skelbime nustatytą laiką pateikia Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt užpildytą paraišką paramai gauti su pridedamais dokumentais (toliau – Paraiška). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti Paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu (vadovo ar jo įgalioto asmens). Paraiškos ir dokumentai, pateikti kitais būdais arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami. Paraiškos formos (pagal atitinkamą veiklos sritį) pateikiamos Taisyklių 1 ir 2 prieduose.

31. Pareiškėjas kartu su Paraiška privalo pateikti:

31.1. projekto poreikį patvirtinančio dokumento (pareiškėjo visuotinio narių susirinkimo protokolo arba jo išrašo) kopiją. Jeigu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos ar kitų pagrįstų priežasčių pareiškėjas negalėjo suorganizuoti visuotinio narių susirinkimo dėl projekto poreikio patvirtinimo, kartu su Paraiška pateikia projekto poreikį patvirtinantį dokumentą (kuriame būtų nurodyta, kad projektas suderintas su pareiškėjo nariais, gautas rašytinis arba žodinis narių pritarimas), patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;

31.2. narių, priimtų ne vėliau kaip paraiškos einamųjų metų sausio 1 d., sąrašą (jame nurodomas nario vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas), pasirašytą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

31.3. dokumentą, patvirtinantį iš savivaldybės perimamų viešųjų paslaugų (jų dalies) arba teikiamų naujų ar papildomų viešųjų paslaugų suderinimą su savivaldybe.

32. Paraiškų, mokėjimo prašymų, projekto ataskaitų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Vienu metu gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus, tačiau jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.

33. Karantino ir ekstremalios situacijos metu pareiškėjui esant  saviizoliacijoje bei neturint galimybės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pareiškėjas gali siųsti nepasirašytą Paraišką el. paštu dokumentai@nma.lt , tačiau privalo kartu pateikti saviizoliacijos faktą patvirtinančius dokumentus. Per 10 darbo dienų nuo pateiktos nepasirašytos Paraiškos pareiškėjas pateikia pasirašytą elektroniniu parašu Paraišką. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos Paraiškos turinys turi visiškai atitikti pirminį nepasirašytos Paraiškos turinį. Jeigu pateikta Paraiška skiriasi nuo pirminio varianto, vadovaujamasi pirminiu nepasirašytu Paraiškos variantu. Jeigu pareiškėjas per 10 darbo dienų nepateikia Agentūrai kvalifikuotu el. parašu pasirašytos Paraiškos, Paraiška išregistruojama.

34. Pareiškėjas po Paraiškos užregistravimo Agentūroje gali kreiptis į Agentūrą el. paštu dokumentai@nma.lt dėl pateiktos Paraiškos atšaukimo ir paraiškų priėmimo laikotarpiu pateikti naują Paraišką.

 

X skyrius

PARAIŠKŲ vertinimas

 

35. Už Paraiškų vertinimą ir jose pateiktų duomenų tikrinimą atsakinga Agentūra. Paraiškos vertinamos Agentūros nustatyta tvarka, visi vertinimo metu atlikti vertinimo ir kontrolės veiksmai turi būti fiksuojami dokumentuose.

36. Paraiškos turi būti įvertintos per 40 darbo dienų nuo Paraiškų priėmimo termino pabaigos (įskaitant paklausimus).

37. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai: Paraiškų tinkamumo vertinimas ir projektų atranka.

38. Paraiškos tinkamumo vertinimas atliekamas nelaukiant paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paraiškos tinkamumas vertinamas pagal Paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

39. Jeigu Paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys, arba Paraiška užpildyta netinkamai, vertintojas elektroniniu paštu informuoja pareiškėją el. paštu apie rastus trūkumus, kuriems pašalinti nustato ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepašalina rastų trūkumų ir jei trūksta duomenų Paraiškos vertinimui atlikti, paraiška atmetama. Susirašinėjimas tarp vertintojo ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu.

40. Paraiška toliau nevertinama ir atmetama, jeigu:

40.1. Paraiška pateikiama praleidus galutinį paraiškų paramai gauti pateikimo terminą;

40.2. pateikta Paraiška neatitinka Taisyklėse nustatytos formos;

40.3. per Paraiškos vertinimo metu nustatytą terminą, nurodytą Taisyklių 39 punkte, bet ne vėliau kaip iki paraiškų vertinimo termino, nurodyto Taisyklių 36 punkte, pabaigos, pareiškėjas nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) informacijos arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją.

41. Agentūra, vertindama pareiškėjo pateiktą informaciją bei duomenis, gali kreiptis į kitas institucijas papildomos informacijos apie pareiškėją, naudotis kitais oficialiais informacijos šaltiniais. Taip pat prireikus Agentūra gali atlikti Paraiškoje pateiktos informacijos patikrą (tiek vykstant fiziškai, tiek tikrinant per NMA Agro programėlę).

42. Atlikus Paraiškų tinkamumo vertinimą, atliekama pripažintų tinkamomis Paraiškų projektų atranka pagal projekto atrankos kriterijus.

43. Projektų atrankos metu Paraiškos sugrupuojamos pagal atskiras veiklos sritis. Didžiausias galimas balų skaičius vienai Paraiškai yra 100 (vienas šimtas). Pirmumas teikiamas projektui, surinkusiam didesnį balų skaičių. Pirminio projektų vertinimo metu projektų pirmumo eilė sudaroma įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų Paraiškų projektų atitiktį projektų atrankos kriterijams pagal Paraiškoje ir (arba) jos prieduose bei registruose esančią informaciją. Paklausimai pareiškėjui dėl pareiškėjo ir jo projekto atitikties atrankos kriterijams, kurie nurodyti Taisyklių 44 punkte, nesiunčiami.

44. Projektų atrankos kriterijai:

44.1. pagal pirmąją veiklos sritį:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Suteikiami balai

Didžiausias galimas balų skaičius

1.

Pareiškėjo naujumas

(pareiškėjas yra naujai įsteigta kaimo bendruomenė, atitinkanti Taisyklių 21 punkte ir 23.1 papunktyje nurodytus reikalavimus)

 

15

2.

Projekto rezultato svarba:

(vertinama projekto rezultatų svarba kaimo gyventojams pagal Paraiškoje pateiktą informaciją)

 

25

2.1.

Sudarytos palankesnės sąlygos verslumo skatinimui (pvz.: bendruomenė organizuoja narių gaminamų produktų pristatymą, degustacijas ir kt.)

25

x

2.2.

Naujų veiklų sukūrimas (materialinės bazės stiprinimas paskatino naujas veiklas: nauji užsiėmimai, būreliai, mokymai, edukacijos ir kt.)

15

3.

Paraiškėjo kaimo bendruomenės narių skaičius:

(vertinama pagal pridedamą bendruomenės narių sąrašą)

 

30

3.1.

pareiškėjo kaimo bendruomenėje yra 50 ir daugiau narių

30

x

3.2

pareiškėjo kaimo bendruomenėje veikia 40–49 nariai

25

4.

Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo:

(vertinamas pareiškėjo prisidėjimas nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

 

30

4.1.

11 proc. ir daugiau

30

x

4.2.

10–10,99 proc.

25

4.3.

9–9,99 proc.

20

4.4.

8–8,99 proc.

15

4.5.

7–7,99 proc.

10

4.6.

6–6,99 proc.

5

Didžiausia galima balų suma:

 

100

 

44.2. pagal antrąją veiklos sritį:

Eil.

Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Suteikiami balai

Didžiausias galimas balų skaičius

1.

Pareiškėjas niekada nėra gavęs paramos šiai veiklos sričiai pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles

30

30

2.

Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo (vertinamas pareiškėjo prisidėjimas nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

 

30

2.1.

11 proc. ir daugiau

30

x

2.2.

10–10,99 proc.

25

2.3.

9–9,99 proc.

20

2.4.

8–8,99 proc.

15

2.5.

7–7,99 proc.

10

2.6.

6–6,99 proc.

5

3.

Kaimo vietovės gyvybingumas:

(vertinama pagal gyventojų skaičių kaimo vietovėje, vadovaujantis gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų apskaitos 2011 m. duomenimis, skelbiamais Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt)

 

20

3.1.

daugiau nei 201 gyventojų

20

x

3.2.

101–200 gyventojų

15

3.3.

70–100 gyventojų

10

3.4

mažiau nei 70 gyventojų

5

4.

Projekto rezultatų svarba

(vertinama projekto rezultatų svarba kaimo gyventojams, t. y. sukurtos infrastruktūros poveikis kaimo patrauklumui ir gyvybingumui)

 

20

4.1.

Sukurtas naujas arba atnaujintas esamas infrastruktūros objektas (vertinama, jeigu kuriamas naujas infrastruktūros objektas arba naujinamas esamas infrastruktūros objektas yra sukurtas ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d., pvz., vaikų žaidimų aikštelė, kurios anksčiau gyvenamojoje vietovėje nebuvo)

20

x

4.2.

Sukurtos arba pritaikytos sąlygos civilinei saugai

(pvz., įrengtos arba pritaikytos viešosios erdvės pagal civilinės saugos reikalavimus)

15

4.3.

Rezultatų svarba aplinkosaugos požiūriu

(pvz., išvalytas vandens telkinys)

10

Didžiausia galima balų suma:

 

100

 

44.3. pagal trečiąją veiklos sritį:

Eil.

Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Suteikiami balai

Didžiausias galimas balų skaičius

1.

Pareiškėjo atstovaujama vietovė arba renginio organizavimo vieta – einamaisiais metais paskelbta Lietuvos mažosios kultūros sostinė

20

20

2.

Renginio pobūdis:

(Paraiškoje renginio pobūdis įrodomas viešai prieinamais duomenimis, aiškiai aprašytas, pagrįstas renginių programomis)

(balai nesumuojami)

 

25

2.1.

Projekte numatyta, kad renginys bus skirtas Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti (atrankos balai skiriami, kai numatoma, kad dalyvauja ne viena bendruomenė arba renginį planuoja savivaldybės ar nacionaliniu lygmeniu veikianti bendruomenes vienijanti organizacija)

25

x

2.2.

Projekte numatyta, kad bus vykdomas mokomasis renginys ar vizitas (išvykimas ir atvykimas į bendruomenę)

20

2.3

Organizuojamas teatralizuotas renginys ir (ar) rekonstrukcija, skirta krašto, vietovės istoriniams įvykiams minėti, garsinti.

15

3.

Renginio pridėtinė vertė

(vertinama informacija apie renginio metu įrodomą vietovės išskirtinumą)

 

25

3.1.

Renginio metu suplanuoti patyriminiai elementai (edukacijos, degustacijos, pristatymai ir pan.), įtraukiant vietos amatininkus, verslininkus, vietos atlikėjus ir (ar) meno kolektyvus

25

x

3.2.

Reginio metu minimi, garsinami istoriniai to krašto, vietovės įvykiai

20

3.3.

Įtraukiami žymūs krašto žmonės

15

4.

Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo:

(vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

 

30

4.1.

10 ir daugiau proc.

30

x

4.2.

7–9,99 proc.

20

4.3.

5–6,99 proc.

10

Didžiausia galima balų suma:

 

100

 

45. Tuo atveju, kai kelių pareiškėjų projektai, pateikti pagal tą pačią veiklos sritį, įvertinami vienodu balų skaičiumi, ir kvietimui skirtų lėšų nepakanka šiems projektams finansuoti, atliekamas antrinis projektų vertinimas – projektų pirmumo eilė sudaroma pagal šį eiliškumą mažėjančios svarbos tvarka:

45.1. projektams pagal pirmąją veiklos sritį:

45.1.1. pareiškėjas ketina patirti išlaidas, susijusias su civiline sauga;

45.1.2. pagal Taisyklių 44.1 papunktyje nurodytą antrą atrankos kriterijų;

45.1.3. pagal Taisyklių 44.1 papunktyje nurodytą ketvirtą atrankos kriterijų;

45.2. projektams pagal antrąją veiklos sritį:

45.2.1. pareiškėjas nėra gavęs nacionalinės paramos pagal antrąją veiklos sritį;

45.2.2. pagal Taisyklių 44.2 papunktyje nurodytą trečią atrankos kriterijų;

45.2.3. pagal Taisyklių 44.2 papunktyje nurodytą antrą atrankos kriterijų;

45.3. projektui, pateiktam pagal trečiąją veiklos sritį:

45.3.1. pagal Taisyklių 44.3 papunktyje nurodytą pirmą atrankos kriterijų;

45.3.2 pagal Taisyklių 44.3 papunktyje nurodytą antrą atrankos kriterijų;

45.3.3. pagal Taisyklių 44.3 papunktyje nurodytą ketvirtą atrankos kriterijų.

46. Pareiškėjo prisidėjimas (piniginėmis lėšomis) prie pirmosios arba antrosios veiklos srities projekto įgyvendinimo turi būti ne mažesnis kaip 5 proc. projekto vertės.

47. Pareiškėjo prisidėjimas (P%) skaičiuojamas pagal šią formulę (suapvalinimai negalimi):

P% = X*100/Z

čia: X – pareiškėjo piniginių lėšų suma

Z – bendra projekto vertė (X + Y)

Y – prašoma paramos suma

48. Agentūra, įvertinusi Paraiškas, parengia visų Paraiškų vertinimo rezultatų suvestines pagal atskiras veiklos sritis, sureitingavusi paraiškas nuo didžiausio iki mažiausio surinkto balų skaičiaus. Tuo atveju, kai kvietimui skirtų lėšų nepakanka visiems projektams finansuoti, Agentūra gali kreiptis į Ministeriją dėl papildomo lėšų poreikio, pateikdama Paraiškų vertinimo rezultatų suvestines ir kelias papildomų lėšų poreikio alternatyvas pagal pirminį ir antrinį projektų vertinimą. Nesant galimybės skirti papildomų lėšų, parama skiriama projektams pagal antrinio vertinimo pirmumo eilę.

 

XI SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

49. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Agentūros direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. Agentūra parengia visų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę pagal atskiras veiklos sritis ir el. paštu pateikia Ministerijai.

50. Priėmus sprendimą pareiškėjui skirti paramą, jis tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

51. Agentūra per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie skirtą paramą elektroniniu būdu (el. paštu, jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu, arba per informacines sistemas (Agentūros portale https://portal.nma.lt/nma-portal/pages/start), nurodant skirtą paramos sumą, projekto įgyvendinimo (mokėjimo prašymo pateikimo) terminą, informaciją apie avanso skyrimą. Jei paramos gavėjas nusprendžia paramos atsisakyti, jis apie tai nedelsdamas raštu turi pranešti Agentūrai taisyklių 30 punkte nurodytu būdu.

52. Apie sprendimą neskirti paramos Agentūra per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją elektroniniu būdu, nurodydama paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.

53. Po sprendimų skirti paramą priėmimo dienos Agentūra per 5 darbo dienas Ministerijai elektroniniu paštu pateikia renginių, patvirtintų pagal trečiąją veiklos sritį, tvarkaraštį.

 

XII SKYRIUS

NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PIRKIMŲ TVARKA

 

54. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimus turi atlikti vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais.

55. Planuojant pirkimus arba jiems rengiantis, negali būti siekiama neteisėtai sumažinti konkurencijos. Laikoma, kad konkurencija yra neteisėtai sumažinta, kai pirkimu tam tikriems tiekėjams nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos.

56. Pirkimus gali vykdyti pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas (pirkimo organizatorius) arba pirkimo komisija. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, kaip jie apibrėžiami Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, pirkimo organizatorius arba pirkimo komisijos nariai prieš pradėdami pirkimus turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

57. Pirkimai gali būti vykdomi raštu (elektroniniu paštu, raštu) arba žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinant internete tiekėjų skelbiamą informaciją). Jei kreipiamasi raštu – nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas.

58. Tiekėjų apklausa įforminama Tiekėjų apklausos pažyma (6 priedas). Apklausos metu tiekėjams paaiškinama pageidaujamo pirkti objekto savybės, kiekis ir pirkimo sąlygos. Perkantysis turi įsitikinti, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Apklausiamas toks tiekėjų skaičius, kad būtų galima palyginti ir įvertinti bent 3 tiekėjų pasiūlymus. Po apklausos visi suinteresuotieji turi būti informuoti apie apklausos rezultatus (išskyrus atvejus, kai vykdoma žodinė apklausa).

59. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų, be PVM).

60. Visi su pirkimu susiję dokumentai (Tiekėjų apklausos pažyma; tiekėjų pasiūlymai (jei jie teikti raštu), pirkimo komisijos protokolai (jei tokia buvo sudaryta), pirkimo sutartis, sąskaitos faktūros arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai) turi būtų susegti į bylą ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS, VERTINIMAS IR PARAMOS MOKĖJIMAS

 

61. Agentūra, išmokėdama lėšas pagalbos gavėjams, taiko išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, išskyrus Taisyklių 69 punkte nurodytą atvejį.

62. Agentūra, gavusi iš banko, tvarkančio jos sąskaitas, išrašą apie Valstybės iždo departamento pervestas lėšas, per 5 darbo dienas perveda paramos gavėjui 70 proc. skirtos paramos sumos dydžio avansą (jei sprendime dėl paramos skyrimo nenumatyta kitaip) į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

63. Mokėjimo prašymų administravimas, vertinimas, paramos lėšų užsakymas ir mokėjimas vykdomas Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymų formas nustato Agentūra ir skelbia Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

64. Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas per Paraiškoje ir Taisyklių 28.1 papunktyje nustatytus terminus. Pavėluotai teikiamas mokėjimo prašymas gali būti priimamas (užregistruojamas) dar 15 darbo dienų, tačiau taikomos sankcijos, nurodytos Taisyklių XV skyriuje. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami. Kai projektas įgyvendinamas pagal antrąją veiklos sritį, mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 mėn. terminui, jeigu iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos Agentūrai raštu pateikiamas motyvuotas prašymas, kuriame nurodoma projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymo termino pratęsimo priežastis ir kuriam laikui prašoma terminą pratęsti.

65. Mokėjimo prašymai ir skenuoti papildomi dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt.

66. Kai projektas įgyvendintas pagal trečiąją veiklos sritį, kuriai taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, kartu su mokėjimo prašymu turi būti pateiktas savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotas renginio suderinimo fakto patvirtinimo dokumentas (kai taikoma).

67. Agentūra, gavusi paramos gavėjo mokėjimo prašymą, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Nacionalinės paramos skyriuje dienos įvertina prašomų kompensuoti išlaidų tinkamumą finansuoti, išskyrus atvejus, kai dėl mokėjimo prašymo reikia atlikti patikrą vietoje (tiek vykstant fiziškai, tiek tikrinant per NMA Agro programėlę), neatliktas viešųjų pirkimų vertinimas arba paramos gavėjo yra prašoma papildomos informacijos ir (arba) dokumentų. Agentūra, teigiamai įvertinusi mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus, priima sprendimą išmokėti likusią pagalbos dalį. Jeigu mokėjimo prašymas pateiktas ne Taisyklėse nustatyta tvarka ir nesilaikant įsipareigojimų, įtvirtintų Paraiškoje, jis nevertinamas, o Agentūra imasi veiksmų, nustatytų Taisyklėse.

68. Galimas iki 30 proc. nuo skirtos paramos sumos išlaidų nukrypimas pagal atskiras išlaidų rūšis, neviršijant bendros projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 30 proc. ir išlaidos, nenumatytos Taisyklėse ir Paraiškoje, nefinansuojamos.

69. Kai paramos gavėjui išmokėtas avansas ir jis neturi nuosavų lėšų, kad galėtų baigti įgyvendinti projektą, likusiai neišmokėtai paramos daliai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, kai už avansu pervestas lėšas ir nuosavas prie projekto prisidedamas lėšas atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, o už likusią sumos dalį atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo dokumentus. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą Agentūrai išmokėjus lėšas, paramos gavėjas per 10 darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos privalo visiškai atsiskaityti su paslaugų, prekių tiekėjais ir (ar) darbų rangovais ir pateikti Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, patvirtintus paramos gavėjo vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu. Atsiskaitant šiuo būdu projektas turi būti įgyvendintas (atlikti numatyti darbai).

70. Agentūrai nustačius, jog atsiskaitant už avansu pervestas lėšas mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė už avansu pervestų lėšų sumą, sąskaitų apmokėjimo būdu apmokamų išlaidų suma atitinkamai mažinama.

71. Agentūra prireikus gali perduoti Žemės ūkio agentūrai informaciją, susijusią su atsakingais asmenimis įgyvendinant projektą.

72. Agentūra įvertina ne mažiau kaip 5 proc. paramos gavėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų. Jeigu jie nebuvo pateikti kartu su Paraiška, Agentūrai paprašius paramos gavėjas privalo pateikti pirkimų dokumentus: pirkimo organizatoriaus / komisijos paskyrimo dokumentą, nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą, pirkimų planą ar dokumentą, kuriame užfiksuotas planuojamas pirkimas ir jo vertė, tiekėjų apklausos pažymą, sudarytas sutartis ir kt.

73. Paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus tikrina, patikras atlieka (tiek vykstant fiziškai, tiek tikrinant per NMA Agro programėlę) Agentūra Bendrųjų administravimo taisyklių ir Taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

74. Agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimo kontrolę (projekto įgyvendinimo ir paramos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų laikymosi kontrolę, mokėjimo prašymų priėmimą, vertinimą, teisingą paramos išmokėjimą, jos susigrąžinimą ir apskaitą). Projektų įgyvendinimo kontrolė vykdoma Taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka.

75. Projekto, įgyvendinamo pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį, įgyvendinimo kontrolės laikotarpis – 3 metai nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos.

76. Paramos gavėjas projektų įgyvendinimo ataskaitą teikia Agentūrai el. paštu dokumentai@nma.lt Taisyklėse nustatyta tvarka. Ataskaita (su papildomais skenuotais dokumentais) turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

77. Agentūra atlieka patikras (tiek vykstant fiziškai, tiek tikrinant per NMA Agro programėlę) Agentūros nustatyta tvarka.

78. Agentūra pagal poreikį teikia Ministerijai ataskaitas apie projektų įgyvendinimo pažangą ir rezultatus.

 

XV SKYRIUS

SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

79. Paramos gavėjui nesilaikant ar pažeidžiant Taisyklėse ir Paraiškoje nustatytas paramos skyrimo sąlygas, taikomos sankcijos, t. y. parama gali būti sumažinta arba pareikalauta ją grąžinti.

80. Už kiekvieną pavėluotą pateikti mokėjimo prašymą darbo dieną parama sumažinama 1 proc. nuo mokėjimo prašyme deklaruotų patirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Sankcija netaikoma, kai projekto įgyvendinimo metu paramos gavėjas mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, pvz., paramos gavėjo vadovo ar kito atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą asmens liga ir panašios priežastys).

81. Parama susigrąžinama, kai:

81.1. taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, nurodytą Taisyklių 69 punkte, paramos gavėjas galutinai neatsiskaitė su paslaugų ir (ar) prekių tiekėjais ir (ar) darbų rangovais ir nepateikė Agentūros Nacionalinės paramos skyriui išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalų arba jų kopijų, patvirtintų paramos gavėjo vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu. Taikoma neapmokėtų išlaidų sumos dydžio paramos susigrąžinimo sankcija;

81.2. paramos gavėjui įgyvendinus projektą ir pateikus mokėjimo prašymą ir Agentūrai nustačius, kad paramos gavėjas netinkamai panaudojo paramos lėšas ar buvo išmokėta didesnė paramos suma, nei buvo patirta tinkamų finansuoti išlaidų. Agentūra sustabdo paramos lėšų mokėjimą ir pareikalauja paramos gavėjo grąžinti netinkamai panaudotas paramos lėšas ar jų dalį;

81.3. paramos gavėjas atsiskaitymus (ar jų dalį) su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais vykdė ne per finansų įstaigas. Taikoma ne per finansų įstaigas apmokėtų išlaidų dydžio paramos susigrąžinimo sankcija;

81.4. kilus pagrįstiems įtarimams, kad, įgyvendinant projektą pagal 3 veiklos sritį, renginio veiklos buvo nukreiptos politinei, religinei ar kitokiai agitacijai ir yra nesusijusios su bendruomeninės organizacijos veikla ar renginio programoje numatytu turiniu.

82. Pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl paramos nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka.

83. Už paramos nutraukimą ir (ar) sumažinimą yra atsakinga Agentūra, kuri apie sankcijos skyrimą privalo informuoti paramos gavėją ir Ministeriją.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

84. Už teikiamų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas ir (ar) galutinis pagalbos gavėjas. Projekto vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo Paraiškos pateikimo saugoti visą su Paraiška ir vykdomu projektu susijusią medžiagą ir dokumentus.

85. Agentūra turi teisę paprašyti paramos gavėjų renginių metu naudojantis programėle „NMA agro“ išsiųsti Agentūrai reikiamą informaciją ir nuotrauką (-as) renginio vykdymo faktams patikrinti.

86. Pareiškėjų ir paramos gavėjų skundai dėl Agentūros priimtų sprendimų, veikimo ar neveikimo nagrinėjami Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

87. Kiti Taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________