LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. XII-1398

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga, už nusikalstamas veikas, dėl kurių jie buvo persekiojami užsienyje, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį įstatymą nebaudžiami ir užsienio valstybėms neišduodami, išskyrus šio kodekso 7 straipsnyje numatytus atvejus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. kovo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė