vytis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ (LAIKINŲJŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ) TURINIO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-975

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 13 dalimi,

tvirtinu Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                    Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. gruodžio 18 d. išsakymu Nr. ĮV-975

 

 

SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ (LAIKINŲJŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ) TURINIO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymų išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinuosius apsaugos reglamentus) tvarkomiesiems statybos darbams (toliau – specialieji paveldosaugos reikalavimai) pateikimą, nagrinėjimą, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinį, išdavimą, apskaitą, saugojimą, pripažinimą netekusiais galios.

2. Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus statytojams (užsakovams), turintiems statytojo teisę asmenims (toliau – statytojas (užsakovas)) parengia ir išduoda Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniai padaliniai, kai pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymą ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei jį įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus jie turi būti taikomi rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus nekilnojamojoje kultūros vertybėje, jos teritorijoje, apsaugos zonoje.

3. Apraše nustatyti reikalavimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rengimo ir išdavimo procese.

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduodamos, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV‑489 „Dėl Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMUS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

6. Specialiesiems paveldosaugos reikalavimams gauti statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo pristato Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą Departamento teritoriniam padaliniui tiesiogiai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu (pasirašytą elektroniniu parašu).

7. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

7.1. statinio, žemės sklypo (-ų) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, žemės sklypo plano (-ų) patvirtintų kopijų vienas egzempliorius;

7.2. du popieriniai egzemplioriai projektinių pasiūlymų, parengtų pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“), kai juos privaloma rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

7.3. du popieriniai egzemplioriai projektinių pasiūlymų atvejais, kai projektinių pasiūlymų neprivaloma rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, tačiau būtina įvertinti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjos galimą poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui ir projektiniai pasiūlymai reikalingi specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti:

7.3.1. kai numatoma naujo statinio statyba kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje;

7.3.2. kai numatoma kultūros paveldo statinio ar statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje rekonstrukcija ar atnaujinimas (modernizavimas);

7.3.3. kai numatomas kultūros paveldo objekto ar statinio kapitalinis remontas;

7.4. kompiuterinė laikmena su projektinių pasiūlymų įrašu PDF ar JPG formatu;

7.5. statytojo (užsakovo) teisę turinčio asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimo pateikti prašymą originalas – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

7.6. atliktų tyrimų ataskaitos ir kiti dokumentai ar jų patvirtintos kopijos statytojo (užsakovo) nuožiūra.

8. Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose numatytais atvejais projektinių pasiūlymų pridėti prie prašymo nereikia, jeigu Departamento teritorinis padalinys jiems jau yra pritaręs. Ant projektinių pasiūlymų, kuriems pritarta, aiškinamojo rašto ir grafinės dalies dedami šiems pasiūlymams pritarusio Departamento teritorinio padalinio valstybės tarnautojo ir vedėjo antspaudai su nurodytomis pareigomis, vardu, pavarde, parašu ir pritarimo data. Vieną egzempliorių projektinių pasiūlymų, kuriems pritarta, Departamento teritorinis padalinys grąžina pareiškėjui.

9. Rengiant ir teikiant projektinius pasiūlymus Aprašo 7.3 papunktyje nustatytais atvejais:

9.1.  rekomenduojama naudotis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedo reikalavimais, o Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir jį įgyvendinančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose numatytos visuomenės informavimo apie projektinius pasiūlymus, visuomenės dalyvavimo svarstant projektinius pasiūlymus, savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimo projektinių pasiūlymų užduočiai ir projektiniams pasiūlymams procedūros netaikomos;

9.2. projektinius pasiūlymus sudaro:

9.2.1.  aiškinamasis raštas su jame pateiktu planuojamų tvarkomųjų statybos darbų įtakos kultūros paveldo objektui, jo teritorijai, kultūros paveldo vietovei įvertinimu;

9.2.2. grafinė dalis:

9.2.2.1. žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) schema;

9.2.2.2. pastato (-ų)  charakteringų pjūvių schemos;

9.2.2.3. pastato (-ų) fasadai;

9.2.2.4. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas);

9.2.2.5. pastato (-ų) aukštų planų schemos Aprašo 7.3.2. ir 7.3.3. papunkčiuose numatytais atvejais;

9.2.3. prie projektinių pasiūlymų pateikiama pažyma su informacija apie numatomus atlikti tyrimus, jų rūšį, pobūdį, atlikimo laiką, etapą, preliminarias apimtis, jeigu tokie tyrimai būtini.

10. Už pateiktų Departamento teritoriniam padaliniui dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Jei Departamento teritorinis padalinys nustatė, kad pareiškėjas pateikė netinkamai įformintą prašymą ar ne visus Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos raštu pranešama pareiškėjui ir jam nustatomas 10 darbo dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Nuo rašto pareiškėjui išsiuntimo dienos prašymo nagrinėjimas automatiškai (be atskiro Departamento teritorinio padalinio vedėjo sprendimo) sustabdomas, kol bus gauti patikslinti ar pateikti trūkstami dokumentai.

12. Jeigu pareiškėjas per 10 darbo dienų terminą nepateikia patikslintų ar papildomų dokumentų, prašymas išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus paliekamas nenagrinėtu, šie reikalavimai neišduodami, o pareiškėjas per 3 darbo dienas apie tai informuojamas, jam grąžinant pateiktus dokumentus.

 

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ TURINYS IR JŲ IŠDAVIMAS

 

13. Departamento teritorinis padalinys specialiuosius paveldosaugos reikalavimus išduoda statytojui (užsakovui) pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą arba atsisako juos išduoti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos, o jeigu prašymo nagrinėjimas buvo sustabdytas Aprašo 11 punkte nustatytu atveju – nuo patikslintų ar papildomų dokumentų gavimo dienos.

14. Specialieji paveldosaugos reikalavimai neišduodami, jei:

14.1. planuojami tvarkomieji statybos darbai prieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui ir kitiems teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams;

14.2. planuojamais tvarkomaisiais statybos darbais būtų pažeistas objekto autentiškumas, sunaikintos ar sužalotos kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės, nurodytos nekilnojamosios kultūros vertybės apskaitos dokumentuose. Jeigu Departamento teritorinis padalinys nustato, kad nurodytų pasekmių būtų galima išvengti, pakoregavus statinio projektą ir planuojamus tvarkomuosius statybos darbus, specialieji paveldosaugos reikalavimai išduodami, nurodant būtinus reikalavimus, pagal kuriuos turi būti parengti projekto sprendiniai, turintys užtikrinti autentiškumo ir vertingųjų savybių išsaugojimą.

15. Priėmus sprendimą neišduoti specialiųjų paveldosaugos reikalavimų pareiškėjas apie tai informuojamas per Aprašo 13 punkte nustatytą terminą Departamento teritorinio padalinio raštu, nurodant priežastis, pagrįstas konkrečiomis Aprašo 14.1 ir (ar) 14.2 papunkčiuose nurodytų teisės aktų ir (ar) dokumentų nuostatomis, dėl kurių prašymas netenkintinas, ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

16. Specialieji paveldosaugos reikalavimai nustatomi statinio projektui ir tvarkomiesiems statybos darbams konkrečioje nekilnojamojoje kultūros vertybėje, jos teritorijoje, apsaugos zonoje konkrečiame kultūros paveldo statinyje arba nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ar apsaugos zonoje esančiame statinyje. Specialieji paveldosaugos reikalavimai rengiami pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinyje nurodomi:

16.1. statybos darbų rūšis ar rūšys, kurioms išduodami specialieji paveldosaugos reikalavimai;

16.2. teisės aktų ir teritorijų planavimo ir kitų dokumentų nuostatos, kuriomis reikia vadovautis, rengiant statinio projektą ir vykdant tvarkomuosius statybos darbus (įstatymai, kiti teisės aktai ar jų nuostatos, individualūs ar tipiniai apsaugos reglamentai, apsaugos sutartys, konkretūs paveldo tvarkybos reglamentai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos);

16.3. Kultūros vertybių registro duomenys ar internetinio adreso nuoroda į juos, arba kiti esami kultūros paveldo objekto ar vietovės apskaitos dokumentai;

16.4. projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Departamento teritorinis padalinys;

16.5. atliktų tyrimų duomenys/dokumentai ir (ar) privalomi atlikti taikomieji bei kiti tyrimai, nurodant, kada juos būtina atlikti - prieš tvarkomųjų statybos darbų pradžią arba tvarkomųjų statybos darbų metu;

16.6. papildomi paveldosaugos reikalavimai, (pvz. Departamento sudarytų komisijų rekomendacijos dėl tvarkomųjų statybos darbų konkrečiame kultūros paveldo objekte, vietovėje) turintys užtikrinti autentiškumo ir vertingųjų savybių išsaugojimą arba minimalų jų keitimą.

17. Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus pasirašo juos parengęs Departamento teritorinio padalinio valstybės tarnautojas, ant jų dedamas Departamento teritorinio padalinio antspaudas, taip, kad jis liestų pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą. Departamento teritorinio padalinio išduodamus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parašu patvirtina Departamento teritorinio padalinio vedėjas.

18. Specialieji paveldosaugos reikalavimai išduodami nemokamai. Parengiami du specialiųjų paveldosaugos reikalavimų egzemplioriai, kurių vienas egzempliorius įteikiamas tiesiogiai atvykusiam į Departamento teritorinį padalinį statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, arba išsiunčiamas pašto korespondencijos siunta, arba pasirašytas specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengusio valstybės tarnautojo elektroniniu parašu išsiunčiamas elektroniniu paštu. Kitas specialiųjų paveldosaugos reikalavimų egzempliorius saugomas Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.

19. Pataisymai pasirašytoje ir patvirtintoje specialiųjų paveldosaugos reikalavimų formoje negalimi, išskyrus redakcinio pobūdžio klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose specialiųjų paveldosaugos reikalavimų formos egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio Departamento teritorinio padalinio valstybės tarnautojo ir vedėjo parašais, nurodant pataisymo datą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

20. Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus registruoja juos išdavę Departamento teritoriniai padaliniai teisės aktų nustatyta tvarka. Registruojant gautus dokumentus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, į ją įkeliamos ir elektroninės projektinių pasiūlymų rinkmenos.

21. Su išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais galima susipažinti Departamente, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, parvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

22. Specialieji paveldosaugos reikalavimai kartu su prašymu juos išduoti ir Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais nuolat saugomi Departamente 10 metų.

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

 

23. Išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai galioja tol, kol pripažįstami netekusiais galios, nustačius:

23.1. kad pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios specialieji paveldosaugos reikalavimai negalėjo būti išduoti arba dėl kurios buvo nustatyti neteisingi (klaidingi) ar ne visi būtini paveldosaugos reikalavimai;

23.2. naujas kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingąsias savybes. Tokiu atveju pasikeičia kultūros paveldo objekto ar vietovės teisinis statusas, todėl reikia keisti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, įtakojančius tvarkomuosius statybos darbus.

24. Specialieji paveldosaugos reikalavimai pripažįstami netekusiais galios Departamento teritorinio padalinio vedėjo administraciniu sprendimu (toliau – sprendimas). Sprendime turi būti nurodoma jo priėmimo data, kuri laikoma sprendimo įsigaliojimo data, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų pripažinimo netekusiais galios priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Sprendimo kopija su lydraščiu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, pateikiama specialiuosius paveldosaugos reikalavimus gavusiam statytojui (užsakovui) arba jo įgaliotam asmeniui, statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam ar jau išdavusiam viešojo administravimo subjektui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

25. Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus pripažinus netekusiais galios, Aprašo 23.1 papunktyje nurodytu atveju, nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai išduodami, pareiškėjui pašalinus trūkumus ir pateikus naują prašymą Aprašo nustatyta tvarka.

26. Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus pripažinus netekusiais galios Aprašo 23.2 papunktyje nurodytu atveju, nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai išduodami (įteikiami tiesiogiai atvykusiam į Departamento teritorinį padalinį statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, arba išsiunčiami pašto korespondencijos siunta, arba pasirašyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengusio valstybės tarnautojo elektroniniu parašu išsiunčiami elektroniniu paštu), nelaukiant pareiškėjo prašymo, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 23.2 papunktyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Šiuo atveju nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai išduodami, atsižvelgiant į esamą padėtį ir atliktus tvarkomuosius statybos darbus (jeigu šie darbai buvo pradėti). Juose nurodomi papildomi ar pasikeitę specialieji paveldosaugos reikalavimai, į kuriuos turi būti atsižvelgta, koreguojant statinio projekto sprendinius ir tęsiant pradėtus tvarkomuosius statybos darbus.

27. Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus pripažinus netekusiais galios, statinio projektavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros, pradėti tvarkomieji statybos darbai neturi būti vykdomi, kol bus išduoti nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai.

28. Departamento teritorinis padalinys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, turi teisę sustabdyti be specialiųjų paveldosaugos reikalavimų arba ne pagal juos vykdomus kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingąsias savybes žalojančius ar joms grėsmę keliančius darbus. Toks sustabdymas galioja, kol bus pašalinti paveldosaugos reikalavimų pažeidimai, iškilusi grėsmė ar iki teismo sprendimo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Ginčai, susiję su specialiųjų paveldosaugos reikalavimų išdavimu ir jais nustatomais reikalavimais, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Už nustatytų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako šiuos dokumentus parengę ir patvirtinę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų

(Laikinojo apsaugos reglamento)

turinio ir išdavimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį apsaugos reglamentą) forma)

 

Statytojas ar turintis statytojo teisę asmuo

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos_______________ teritoriniam padaliniui

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMUS

(LAIKINAJĮ APSAUGOS REGLAMENTĄ)

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

Prašau išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį apsaugos reglamentą)

 

1. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro 

unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

 

 

 

 

 

 

 

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)

 

 

 

 

 

4. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje,

kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių

registre)

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Projektiniai pasiūlymai____ lapas (-ai, -ų), ____ egz.

2. Kompiuterinė laikmena su projektinių pasiūlymų įrašu, ___vnt.

3. Statinio, žemės sklypo (-ų) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai,

____ lapas (-ai, -ų), ____ egz.

4. Žemės sklypo planas (-ai) ____ lapas (-ai, -ų), ____ egz.

5. Statytojo ar Statytojo teisę turinčio asmens rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo, lapas (-ai, -ų).

6. Kiti dokumentai

 

Prašymą pateikė

 

 

(parašas, vardas, pavardė, tel., data)

 

 

įgaliojimo data ir Nr. (jei prašymą paduoda įgaliotas asmuo)

 

 

 

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

 

 

___________________________________

 

 

 

Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų

(Laikinojo apsaugos reglamento)

turinio ir išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinojo apsaugos reglamento) forma)

 

TVIRTINU______________________

(parašas)

________________________________

                                                                                                               (pareigų pavadinimas)

 

________________________________

(vardas ir pavardė)

________________________________

(data)

 

 

 

 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

(LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS )

 

20 m. ______________ d. Nr._________

 

_________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

I.          BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

 

 

 

 

 

 

 

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio

griovimas)

 

 

 

 

 

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro 

unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

 

 

 

 

 

 

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje,

kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių

registre)

 

 

 

 

 

 

 

 

II.        SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

 

 

Laikinąjį apsaugos reglamentą (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ) parengė:

 

 

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

pareigų pavadinimas

 

 

 

 

A.V.

_________________________________