KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 6 d. Nr. T-612

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Prekių ir paslaugų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.1 ir 6.2 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„6.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 2 Lt (0,58 Eur);

6.2. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, – 1 Lt (0,29 Eur).“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                          Andrius Kupčinskas