LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ODONTOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. liepos 23 d. Nr. V-799

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi:

 

1. T v i r t i n u Odontologijos studijų krypties aprašą (pridedama).

 

2. N u s t a t a u, kad aukštosios mokyklos savo vykdomas studijų programas turi suderinti su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Odontologijos studijų krypties aprašu iki 2016 m. birželio 1 d.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-799

 

ODONTOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1Odontologijos studijų krypties aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja specialiuosius reikalavimus vientisųjų universitetinių odontologijos studijų krypties studijų programoms (toliau – studijų programos).

2Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-2212 „Dėl Studijų pakopų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-501 „Dėl Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. V-2463 „Dėl Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo“. Rengiant aprašą atsižvelgta į Europos odontologijos studijų asociacijos pateiktą „Baigiančiųjų odontologijos studijas Europoje kompetencijų aprašą“ (Profile and competences for the graduating European dentist, 2005, 2009).

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

4Aprašo paskirtis:

4.1. Padėti aukštosioms mokykloms rengti, vykdyti ir vertinti odontologijos studijų krypties programas;

4.2. Informuoti studentus, darbdavius ir kitus suinteresuotus asmenis apie odontologijos studijų krypties studijose įgyjamas žinias, gebėjimus ir jų lygmenis;

4.3. Orientuoti ekspertus, kurie vertina odontologijos studijų krypties programas.

5Aprašas taikomas Odontologijos studijų krypčiai, kuri priklauso biomedicinos mokslų srities medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupei.

6Odontologijos studijų krypties studijų programos gali būti vykdomos tik kaip universitetinės vientisosios (pirmos ir antros pakopos) studijos.

7Baigus odontologijos studijų krypties studijų programas, suteikiamas odontologijos studijų krypties magistro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas odontologijos studijų krypties magistro diplomas.

8Suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis atitinka septintąjį Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos septintąjį lygmenį.

9Odontologijos studijų krypties studijos turi būti organizuojamos nuolatine studijų forma. Nustatant studijų programų apimtis turi būti remiamasi bendraisiais studijų programų apimties reikalavimais ir turi būti atsižvelgiama į minimalius gydytojo odontologo kvalifikacijos reikalavimus.

10Asmuo, siekiantis užsiimti profesine gydytojo odontologo veikla, privalo turėti aukštojo mokslo baigimo diplomą ir internatūros pažymėjimą, suteikiančius gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir liudijančius, kad per visą studijų laikotarpį asmuo:

10.1Įgijo pakankamai žinių, reikalingų gydytojui odontologui, supratimą apie taikomus mokslinius metodus, apimančius biologinių funkcijų matavimo principus, mokslo reiškinių bei duomenų vertinimą;

10.2Įgijo pakankamą supratimą apie žmogaus organizmo sandarą, fiziologiją ir elgseną, patologinius jo pokyčius, socialinės aplinkos įtaką žmogaus sveikatai ir šių veiksnių poveikį burnos sveikatai;

10.3Įgijo pakankamai žinių apie dantų, burnos, žandikaulių ir su jais susijusių audinių struktūrą bei funkcijas ir jų sąsają su bendra paciento sveikatos būkle;

10.4Įgijo pakankamai žinių apie dantų, burnos, žandikaulių ir su jais susijusias audinių anomalijas, pakenkimus, ligas bei jų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą;

10.5Įgijo pakankamos klinikinės patirties, leidžiančios savarankiškai užsiimti dantų, burnos, žandikaulių ir su jais susijusių audinių anomalijų bei ligų profilaktika, jas diagnozuoti ir gydyti.

11Studijų programos sandara turi atitikti bendruosius vientisųjų studijų programų reikalavimus:

11.1Vientisųjų universitetinių studijų programos, kurią baigus suteikiamas krypties magistro kvalifikacinis laipsnis, apimtis turi būti ne mažesnė kaip 300 studijų kreditų;

11.2Bendra internatūros trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 18 studijų kreditų;

11.3Studijų programa baigiama absolvento žinių ir gebėjimų įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) gynimą ir baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us), skiriant jiems ne mažiau kaip 15 studijų kreditų;

12Į odontologijos studijų krypties pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato aukštosios mokyklos ir skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

13Odontologijos studijų krypties studijos negali būti sudėtinė dalis dviejų krypčių studijų programose – pagrindinės krypties ir aukštosios mokyklos nustatytos ir studento pasirenkamos gretutinės krypties, kurias baigus suteikiamas dvigubas – pagrindinės krypties (šakos) ir gretutinės krypties (šakos) – kvalifikacinis laipsnis.

14Odontologijos studijų programa turi būti baigiama įvertinus, kad absolventas įgijo pakankamai teorinių, klinikinių žinių ir praktinių įgūdžių bei klinikinės patirties: atlikus klinikinę odontologijos praktiką (internatūrą), parengus ir pristačius baigiamąjį darbą, išlaikius studijų programos baigiamąjį (-uosius) egzaminą (-us).

 

II SKYRIUS

STUDIJŲ KRYPTIES SAMPRATA IR APRĖPTIS

 

15Odontologijos studijų krypties studijų programa skirta gydytojams odontologams rengti. Gydytojas odontologas yra centrinė burnos sveikatos priežiūros sistemos grandis, ne tik gydanti ligonius, bet ir kartu su kitais specialistais formuojanti asmens ir visuomenės sveikatos politiką. Pagrindinė gydytojų odontologų profesinės veiklos sritis – asmens burnos sveikatos priežiūra.

16Gydytojai odontologai privalo:

16.1Teikti būtinąją medicinos pagalbą;

16.2Užtikrinti pacientų odontologinio gydymo tęstinumą ir stebėjimą;

16.3Laikytis Odontologų profesinės etikos kodekso, gerbti pacientų teises;

16.4Taikyti teisėtus ir pažangius profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus bei medicinos technologijas, naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;

16.5Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitas teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

16.6Teikti informaciją apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomus atskaitomybės duomenis;

16.7Tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoti savo darbo rezultatus;

16.8Laikytis odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių;

16.9Vykdyti gydytojo odontologo praktikos veiklą pagal savo profesinę kompetenciją;

16.10Skatinti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;

16.11Tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

 

III SKYRIUS

Bendrieji ir specialieji studijų rezultatai

 

17Odontologijos studijų krypties studijų programose studentas turi įgyti bendrąsias profesinės veiklos nuostatas ir elgsenos gebėjimus, pakankamai teorinių fundamentalios medicinos žinių, leidžiančių suprasti sveiko ir sergančio žmogaus anatominius, fiziologinius, funkcinius bei elgsenos ypatumus, individo sąveiką su fizine bei socialine aplinka, pakankamai teorinių ir klinikinių žinių apie stomatognatinės sistemos ligas, išmanyti ir gebėti savarankiškai taikyti profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus, turėti žinių ir gebėjimų teikti skubią odontologinę pagalbą, diagnozuoti ir gydyti jo kompetencijai priskiriamas ligas ir būti pasiruošusius tolesnėms profesinėms studijoms pasirinktos specialybės rezidentūroje ir savo profesinius įgūdžius nuolat tobulinti. Studijos turi sudaryti sąlygas integruoti žinias, vertybes ir gebėjimus.

18Studijų programos studijų rezultatai turi derėti tarpusavyje, vienas kito nedubliuoti, o tik papildyti. Per pirmuosius 2 studijų metus studentui turi būti suteikiamos būtinos bazinės fundamentaliųjų medicinos mokslų žinios, o vėliau turi būti laipsniškai ugdomas integralus požiūris į odontologijos mokslų objektus – jų kūrimą, vystymą, saugų ir veiksmingą pritaikymą, ugdomi manualiniai gebėjimai, formuojamas bendrasis medicininis požiūris į žmogaus organizmą.

19Studijų metu turi būti ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos.

20Baigus odontologijos studijų krypties vientisąsias studijas, turi būti pasiekti šie studijų rezultatai:

20.1Profesinis meistriškumas, etika, bazinės teisinės žinios:

20.1.1. Moka bendrauti su kitų sričių sveikatos priežiūros specialistais, nepriklausomai nuo jų amžiaus, socialinės ir kultūrinės padėties;

20.1.2. Geba parinkti individualius gydymo planus, tinkančius konkrečiam pacientui ir atitinkančius šiuolaikinę odontologinio gydymo filosofiją;

20.1.3. Žino paciento teises;

20.1.4. Siekia tolesnio tobulėjimo savo profesinėje srityje;

20.1.5. Turi juridinių ir administracinių žinių, susietų su odontologinių paslaugų teikimu, ir geba planuoti, organizuoti ir vadovauti odontologijos kabineto ar klinikos kolektyvui;

20.1.6. Žino ir laikosi etikos principų, susietų su odontologinio gydymo procedūromis.

20.2Bendravimo ir socialiniai įgūdžiai:

20.2.1. Geba interaktyviai bendrauti su pacientais, jų šeimomis ir (ar) globėjais, kitų sričių sveikatos priežiūros specialistais, nepriklausomai nuo jų amžiaus, socialinės ir kultūrinės padėties atsižvelgdamas į paciento pageidavimus ir norus sudarant gydymo planą bei jį įgyvendinant; profesionaliai reaguoja į kritiką;

20.2.2. Įvertina psichologinius ir socialinius veiksnius, jų įtaką burnos ligoms ir geba juos identifikavęs gydyti arba nukreipti pas specialistą;

20.2.3. Geba išsiaiškinti galimą, su liga susijusią paciento patiriamą įtampą, alkoholio ir kitų žalingų veiksnių poveikį ligai, priklausomybes;

20.2.4. Geba dirbti tarptautinėje aplinkoje;

20.2.5. Suvokia aplinkos įvairovę ir daugiakultūriškumą;

20.2.6. Žino vaikų ir paauglių, socialinio-emocinio intelekto ir kalbos vystymosi ypatumus.

20.3Bazinės žinios, informacijos rinkimas, gautų duomenų sintezė:

20.3.1. Geba užtikrinti sterilizacijos, dezinfekcijos procesą ir užkirsti kelią galimam kryžminės infekcijos plitimui klinikinėje praktikoje;

20.3.2. Žino pagrindinius darbo jonizuojančioje aplinkoje saugos principus ir moka taikyti tinkamas priemones pacientų, bendradarbių ir savo paties saugai užtikrinti;

20.3.3. Žino pagrindinius sveiko individo anatominius, fiziologinius ir funkcinius ypatumus ir susieja juos su odontologijos srities žiniomis;

20.3.4. Žino ligų, susijusių su infekcija, uždegiminiu procesu, imuninės sistemos pokyčiais, metabolizmo sutrikimais ir genetiniais ypatumais, simptomus;

20.3.5. Žino pagrindinių organų sistemų patologijos požymius, sistemines ligas bei jų pasireiškimą burnoje;

20.3.6. Žino burnos ligų etiopatogenezės mechanizmus;

20.3.7. Turi farmakologinių žinių;

20.3.8. Turi žinių apie odontologines medžiagas;

20.3.9. Geba atskirti fiziologines būkles nuo patologinių;

20.3.10.                   Moka rinkti ir naudotis informacija iš skirtingų informacijos šaltinių, geba šią informaciją vertinti kritiniu aspektu;

20.3.11. Geba įvertinti galimą ligos gydymo riziką ir laiku jos išvengti.

20.4Klinikinės informacijos rinkimas:

20.4.1. Geba surinkti ir dokumentuoti išsamią paciento medicininę ir odontologinę anamnezę:įvertinti biologinę, medicininę, psichologinę ir socialinę paciento būklės informaciją bei paciento vartojamus vaistus ir jų galimą įtaką odontologinio gydymo procedūrai, interpretuoti ekstraoralinio ir intraoralinio bei rentgenologinio burnos tyrimo duomenis;

20.4.2. Geba pildyti paciento medicininę dokumentaciją gydymo metu vykdydamas numatytą gydymo planą;

20.4.3. Geba identifikuoti karieso lokalizaciją, išplitimą, aktyvumą, dantų nudilimą, kitų struktūrų traumines anomalijas ir jų priežastis;

20.4.4. Geba identifikuoti nekariozinius dantų pažeidimus;

20.4.5. Geba atlikti dietos analizę, identifikuoti rizikos veiksnius burnos sveikatai ir pasiūlyti individualų variantą kiekvienam iš pacientų;

20.4.6. Geba įvertinti jutiminę ir motorinę burnos ir žandikaulių funkciją;

20.4.7. Geba diagnozuoti burnos patologiją, įskaitant ikivėžinius ir vėžinius susirgimus;

20.4.8. Geba įvertinti seilių liaukų funkciją bei galimą patologiją;

20.4.9. Geba įvertinti veido skausmus ir juos diferencijuoti;

20.4.10.                   Geba nustatyti sąkandžio normą ir patologiją;

20.4.11. Žino smurto požymius ir būdus, kaip apie tai pranešti įgaliotoms institucijoms.

20.5Skubi odontologinė pagalba bei pirmosios gaivinimo pagalbos įgūdžiai:

20.5.1. Geba atpažinti ir įvertinti kritines sveikatos būkles;

20.5.2. Geba suteikti pirmąją medicinos pagalbą kritinių būklių atvejais ir nukreipti į kitas įstaigas;

20.5.3. Geba suteikti pirmąją pagalbą esant ūmioms odontologinėms būklėms, įvykus dantų traumai ir nukreipti pacientą konsultuotis pas specialistus;

20.5.4. Geba suteikti skubią pagalbą ortodontinio gydymo metu.

20.6Stomatognatinės sistemos (burnos) ligų diagnostika ir gydymo planavimas:

20.6.1. Geba atpažinti, įvertinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo ypatumus, jų eigą, klinikinius požymius;

20.6.2. Geba paskirti tikslinius tyrimus ir interpretuoti jų rezultatus;

20.6.3. Geba atlikti diferencinę burnos ligų diagnostiką;

20.6.4. Geba suteikti odontologinio gydymo paslaugas pacientams, sergantiems sisteminėmis ligomis;

20.6.5. Geba diagnozuoti ir paaiškinti galimas danties užpildo netekimo priežastis;

20.6.6. Geba planuoti ir analizuoti sudarytą gydymo planą sujungdamas dantų gydymo ir dantų eilių galimo atkūrimo būdus;

20.6.7. Geba pacientui paaiškinti dažniausiai naudojamų odontologinių medžiagų ypatumus ir galimas audinių reakcijas;

20.6.8. Geba diagnozuoti burnos patologiją ir galimą jos įtaką periodonto sveikatai, funkcijai ar estetikai ir nustatyti veiksnius, kuriuos pašalinus galima gydyti;

20.6.9. Geba atskirti sveiką ir pažeistą periodontą ir, įvertinęs klinikinę situaciją, numatyti gydymo planą bei prognozę;

20.6.10. Geba diferencijuoti pulpos ir periodonto pažeidimus ir, įvertines klinikinę situaciją, numatyti gydymo planą bei prognozę;

20.6.11. Geba diagnozuoti veido žandikaulių problemas, žino klinikines ūmaus ir lėtinio somatinio, miofacialinio, neurogeninio skausmo charakteristikas, geba nustatyti ir gydyti galimas skausmo priežastis.

20.6.12.                   Geba diagnozuoti temporomandibulinio sąnario, veido raumenų patologines būkles;

20.6.13.                   Geba įvertinti paciento estetikos reikalavimus bei jų įgyvendinimo lygmenį;

20.6.14.                   Geba nustatyti ortodontinio gydymo reikmes;

20.6.15.                   Žino sedacijos, bendrinės nejautros atlikimo odontologinio gydymo metu indikacijas ir geba jas individualiai numatyti ir paaiškinti pacientams.

20.7Stomatognatinės sistemos (burnos) ligų gydymas:

20.7.1. Geba klinikinėje praktikoje taikyti biomedicinos mokslų principus, metodus ir žinias, taip pat anatomijos, histologijos, genetikos, imunologijos, mikrobiologijos, patologijos, fiziologijos;

20.7.2. Geba pacientui suteikti burnos priežiūrą, kuri sumažina patologijos išsivystymo riziką;

20.7.3. Geba paskirti gydymą, suderinti atitinkamus vaistus ir kitus gydymo metodus;

20.7.4. Geba įvertinti vaistų ir kitų gydymo metodų tinkamumą, potencialią naudą bei žalą;

20.7.5. Geba taikyti gydymo metodus bei priemones veido žandikaulių skausmui, įskaitant temporomandibulinio sąnario skausmą, pašalinti;

20.7.6. Geba gydyti periodonto ligas;

20.7.7. Geba gydyti kariesą ir kitas kietųjų danties audinių ligas;

20.7.8. Geba gydyti pulpos ir viršūninio periodonto ligas;

20.7.9. Geba atkurti pažeistus dantų paviršius bei dantų eilių vientisumą;

20.7.10.                   Geba atlikti protezavimo procedūras, įskaitant danties nušlifavimą ir atspaudų nuėmimą;

20.7.11. Geba sukurti strategijas, kaip numatyti būtinas profilaktikos priemones, kuriomis būtų užtikrinamas realizuoto gydymo ilgalaikiškumas;

20.7.12. Geba pasirinkti ir taikyti gydymo ir profilaktikos priemones, atsižvelgdamas į paciento amžių, ligas, rizikos veiksnius, danties tipą, sąkandį;

20.7.13. Geba parinkti ir išrašyti vaistus, reikalingus ikioperaciniam, operaciniam ir pooperaciniam skausmui ir baimei mažinti;

20.7.14. Geba atlikti infiltracinę ir laidinę nejautrą, parinkdamas vietines nuskausminimo priemones;

20.7.15. Geba pacientams paaiškinti burnos ligų profilaktikos svarbą burnos sveikatai bei atlikto gydymo ilgalaikiškumui;

20.7.16. Geba savarankiškai atlikti profesionalią burnos higieną, naudodamas rankinius ir ultragarsinius instrumentus, ir individualiai parinkti profilaktikos priemones;

20.7.17.                   Esant indikacijoms, geba paaiškinti pacientui periodonto chirurginių procedūrų būtinybę;

20.7.18.                   Geba įvertinti periodonto gydymo rezultatus ir sukurti reikalingą paciento stebėjimo planą;

20.7.19. Žino antimikrobinių preparatų skyrimo principus periodonto patologijai stabilizuoti;

20.7.20. Taiko procedūras, skirtas pulpos audinio gyvybingumui išsaugoti;

20.7.21. Esant viršūninio periodonto patologijai, taiko tinkamus metodus ir medžiagas, reikalingas vienašaknio ar daugiašaknio danties gydymo procedūrai atlikti;

20.7.22.    Geba pacientams paaiškinti implantų įsriegimo indikacijas ir jų ilgalaikiškumą užtikrinančius veiksnius bei protezavimo ant implantų ypatumus;

20.7.23. Geba paaiškinti implantų naudojimo kontraindikacijas;

20.7.24. Geba atlikti išdygusio danties, šaknies šalinimo procedūrą;

20.7.25. Geba nukreipti pacientą pas kitą specialistą dėl burnos būklių, galinčių turėti įtakos jo gyvybei (pavyzdžiui, burnos organų vėžys);

20.7.26. Žino antrinius periodonto patologijos rizikos veiksnius;

20.7.27. Žino laboratorinius dantų protezų gamybos etapus;

20.7.28. Žino veido ir kaukolės augimo ir vystymosi nuo gimimo ypatumus;

20.7.29. Žino veido žandikaulių anomalijų gydymo bendruosius principus;

20.7.30. Turi žinių apie bendrines pacientų ligas ir jų gydymo principus.

20.8Stomatognatinės sistemos (burnos) ligų profilaktika. Visuomenės sveikatos klausimų sprendimas ir veiksmingas darbas sveikatos apsaugos sistemoje:

20.8.1. Geba pacientams išaiškinti burnos ligų profilaktikos svarbą ir naudą, parinkti individualias burnos ligų profilaktikos priemones, atsižvelgdamas į paciento amžių, sveikatos būklę, burnos sveikatos būklę;

20.8.2. Stengiasi pacientams įdiegti sveikos gyvensenos principus ir geba išaiškinti jos svarbą;

20.8.3. Geba taikyti fluoridus individualiai kiekvienam pacientui ir hermetizuoti danties vageles bei duobeles silantais;

20.8.4. Geba taikyti apsaugos priemones, užkertančias kelią infekcijoms plisti;

20.8.5. Geba užimti visuomeninę poziciją gerindamas asmens ir visuomenės sveikatos būklę;

20.8.6. Žino galimą ryšį tarp mitybos, bendros sveikatos būklės ir vaistų bei jų galimą poveikį burnos sveikatai.

 

IV SKYRIUS

DĖstymas, studijavimas ir vertinimas

 

21Dėstymas odontologijos studijų programoje turi būti pagrįstas mokslinių tyrimų rezultatais, atspindėti ryšius su kitomis studijų ir mokslo kryptimis. Studentams turi būti perteikiamos ne tik bazinės žinios (pagrindai), bet ir naujausios įrodymais pagrįstos odontologijos žinios.

22Studijavimas turi padėti studentams įgyti gydytojo odontologo profesinę motyvaciją, suformuoti profesinį identitetą, pasiekti numatytus odontologijos studijų krypties studijų rezultatus, įgalinti studentus atlikti profesines funkcijas jau studijų procese.

23Dėstymas turi išugdyti holistinį studento požiūrį į paciento gydymą, įdiegti komandinio ir tarpdisciplininio darbo koncepciją.

24Dėstymo ir studijavimo metodai turi būti paremti mokymosi visą gyvenimą (nepertraukiamo mokymosi) koncepcija, skatinti tęstinį profesinį tobulėjimą. Studentai turi būti rengiami būti atsakingi už savo mokymąsi.

25Dėstymo ir studijavimo metodai turi būti efektyvūs bei įvairūs, savarankiško darbo užduotys turi atitikti studijų programos studijų rezultatus, motyvuoti studentus racionaliai naudoti studentų ir dėstytojų laiką bei materialiuosius išteklius (bibliotekas, laboratorijas, įrangą ir kita).

26Odontologijos studijų programoje turi būti taikomi teikiamieji (informacija yra teikiama studentams) ir euristiniai (informacija iš karto derinama su užduotimi, reikalaujančia aktyvaus studento darbo) dėstymo ir studijavimo metodai.

27Siekiant ugdyti studentų savarankiškumą ir kritišką mąstymą, pirmenybė turi būti teikiama su klinikine praktika susijusiems euristiniams dėstymo ir studijavimo metodams, todėl į dėstymo ir studijavimo procesą turi būti įtraukti tokie metodai, kaip pratybos naudojant muliažus, užsiėmimai imitacinėse klasėse, vaizdinės mokomosios medžiagos peržiūrėjimas, klinikinių atvejų analizė, praktikos darbai su pacientais, laboratoriniai darbai, ligonių demonstravimas ir klinikinių atvejų analizė operacinėje, reanimacijos ir intensyvios terapijos, chirurginio ir terapinio profilio skyriuose, ligos istorijos rengimas.

28Penktaisiais odontologijos studijų metais studijų programos dalį (ne mažiau kaip 18 kreditų) turi sudaryti internatūra, kurios metu studentas turi studijuoti ir, prižiūrimas internatūros vadovo, atlikti bendrąją odontologijos praktiką ir įgyti bendrosios odontologijos žinių, gebėjimų ir klinikinės patirties.

29Odontologijos studijų programoje turi būti sudarytos sąlygos aktyviam mokymosi procesui, kai studentai studijuoja savarankiškai, todėl ir teikiami dėstymo metodai turi būti interaktyvūs, pirmenybė turi būti teikiama seminarams, konsultacijoms mažose grupėse.

30Mokslo tiriamasis darbas ir jo pritaikymas odontologijos studijų programos klinikinėje praktikoje yra viena iš svarbių savarankiško studijavimo ir klinikinio mąstymo lavinimo formų. Tokiu būdu turi būti ugdomas studentų kritinis mąstymas, analitiniai, praktiniai ir perkeliamieji gebėjimai. Turi būti pasirenkamos tokios formos, kaip studentų atliekama literatūros paieška ir analizė, projektų ir pristatymų rengimas bei jų vykdymas, moksliniai-praktiniai seminarai, studentų moksliniai tyrimai, pranešimai mokslinėse konferencijose.

31Vertinimo sistema turi būti orientuota į odontologijos studijų programos rezultatus ir užtikrinti, kad jie būtų pasiekti.

32Vertinimo strategija turi stiprinti studentų motyvaciją studijuoti ir skatinti savarankišką mokymąsi, todėl studentai turi laiku gauti grįžtamąją informaciją, o vertinimas turi būti grindžiamas aiškiais kriterijais ir standartais, atsižvelgiant į darbo atlikimo sąlygas ir išteklius.

33Vertinimo sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: turi būti aiškūs kiekvieno vertinimo ar egzaminavimo tikslai, numatytos aiškios apeliacijų, skundų pateikimo ir svarstymo taisyklės.

34Odontologijos studijų programoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai: studentų pristatymų vertinimas per seminarus ir pratybas, žinių tikrinimas žodžiu ir raštu, apklausos per įtraukiančiąsias paskaitas, laboratorinių darbų ataskaitos, testų ir klinikinių situacijų analizė, ligos istorijos vertinimas, įgūdžių demonstravimas dirbant laboratorijoje, tęstinis klinikinio darbo su pacientu vertinimas dėstytojui prižiūrint, klinikinės praktikos dienoraštis.

35Formuluojant vertinimo kriterijus rekomenduojama nurodyti slenkstinius kriterijus, apibūdinančius pasiektą minimalų, privalomą kompetencijos lygį, leidžiančius įvertinti studentą minimaliu teigiamu įvertinimu. Renkantis vertinimo metodą būtina atsižvelgti į studentų grupės dydį, vertinimo tikslus, dėstomo dalyko siekiamus studijų rezultatus, vertinimo objektą. Gali būti pasitelkiamas ne vienas, o daugiau ir įvairesnių vertinimo metodų, leidžiančių patikrinti visų studentų pasiekimų lygį ir ar jis atitinka siekiamus studijų rezultatus.

36Studijų pasiekimų vertinimo strategija turi būti įtvirtinta dokumentuose. Semestro pradžioje dėstytojas turi pristatyti studentams studijų pasiekimų vertinimo tvarką, išdėstydamas detalią studijų dalyko programą, tikslus, laukiamus studijų rezultatus, konkrečią dėstomojo dalyko studijų rezultatų vertinimo struktūrą, kriterijus ir kita. Studentams turi būti suteiktos galimybės dalyvauti ruošiant studijų rezultatų pasiekimų vertinimo metodus, užduočių skaičių ir apimtį, įvertinimo kriterijus.

37Su studijų programa susijusi studentų pasiekimų vertinimo sistema turi būti aiškiai reglamentuota ir leisti aukštajai mokyklai įsitikinti, kad studijų programą baigiantys studentai yra pasiekę studijų rezultatus.

 

V SKYRIUS

Studijų programų vykdymo reikalavimai

 

38Odontologijos vientisųjų studijų programa turi atitikti mokslo raidą, būti įrodymais pagrįstos odontologijos teorijos ir klinikinės praktikos visuma, todėl studijų programą teikianti aukštoji mokykla turi vykdyti odontologijos, medicinos ar visuomenės sveikatos krypties mokslinius tyrimus ir nuolat atnaujinti studijų programą pagal mokslo pokyčius.

39Dėstytojai turi domėtis mokslo naujovėmis, vykdyti mokslo tyrimus, kurti naujus projektus, laisvai bendrauti bent viena iš tarptautiniam bendradarbiavimui vartojamų užsienio kalbų, dalyvauti profesinio tobulėjimo programose, būti pripažintais profesinėse, mokslinėse ir kitokiose bendrijose.

40Ne mažiau kaip pusę studijų krypties dalykų (modulių) apimties (studijų kreditais) turi dėstyti mokslininkai, paskelbę mokslinių straipsnių aukštosios mokyklos vardu. Visus dalykus turėtų dėstyti dėstytojai, kurių mokslinė ir profesinė veikla atitinka jų dėstomus dalykus.

41Iki 40 procentų krypties dalykų gali dėstyti dėstytojai praktikai, per pastaruosius 7 metus įgiję ne trumpesnę kaip 3 metų dėstomus taikomuosius dalykus (modulius) atitinkančią profesinės veiklos patirtį. Taikomųjų dalykų (modulių) dėstytojams šiame punkte nurodytoji profesinės veiklos patirtis yra būtina. Ne mažiau kaip 20 procentų krypties dalykų (modulių) apimties turi dėstyti profesoriaus pareigas einantys dėstytojai.

42Baigiamojo egzamino, baigiamojo darbo (projekto) gynimo vertinimo komisija turi būti sudaroma iš kompetentingų studijų krypties (šakos) specialistų, mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų. Bent vienas komisijos narys (rekomenduojama – komisijos pirmininkas) turi būti iš kitos mokslo ir studijų institucijos.

43Kad būtų užtikrintas odontologijos studijų programos vykdymas, būtina tokia materialioji bazė:

43.1Auditorijos, laboratorijos, kitos mokymo ir savarankiško darbo patalpos, atitinkančios higienos ir darbo saugos reikalavimus. Auditorijose turi būti šiuolaikinė garso ir vaizdo aparatūra bei demonstravimo priemonės;

43.2Kompiuterių skaičius kompiuterių klasėse ir auditorijose turi atitikti studijų programos poreikius. Kompiuteriai turi būti su standartiniais tekstų bei grafiniais programų paketais, šiuolaikinėmis mokomosiomis programomis;

43.3Bibliotekose ir skaityklose turi būti pakankamas skaičius studijų programai įgyvendinti reikalingos mokslinės literatūros, vadovėlių, metodinių leidinių, žinynų lietuvių ir užsienio kalbomis. Bibliotekos turi būti aprūpintos kompiuteriais su internetinio ryšio prieiga prie tarptautinių duomenų bazių;

43.4Higienos ir darbo saugos reikalavimus atitinkantis prozektoriumas;

43.5Anatomijos, histologijos, patologijos preparatų kolekcijos;

43.6Higienos ir darbo saugos reikalavimus atitinkančios fiziologijos, histologijos, biochemijos, patologijos, mikrobiologijos, genetikos mokomosios laboratorijos;

43.7Specialios patalpos (su stumdomais baldais, įranga), tinkamos darbui grupėse, praktiniams įgūdžiams lavinti (imitacijos klasės), bendravimo įgūdžiams lavinti ir panašiai;

43.8Imitacinė klasė su fantominiais modeliais ir įranga, imituojančia odontologinio gydymo darbo vietą;

43.9Klinikinė bazė su modernia, ergonomiška ir sertifikuota odontologinio gydymo įranga praktinėms klinikinėms pratyboms su pacientais;

43.10Radiologinio pacientų tyrimo įranga;

43.11Įranga, užtikrinanti infekcijos kontrolę darbui su pacientais;

43.12Dantų ir žandikaulių protezavimo laboratorija;

43.13Su studijomis susijusi informacija (studijų planai, dalykų sandai, tvarkaraščiai ir panašiai) turi būti pateikiama viešai, aukštosios mokyklos interneto svetainėje;

43.14Aukštosios mokyklos mokymo bazė ar aukštosios mokyklos įvertinta ir atrinkta odontologijos studijų programai ir jos praktinei daliai vykdyti sveikatos priežiūros įstaiga, kuri turi užtikrinti reglamentuojamą studijų turinį ir sandarą, dėstytojų, vadovų kvalifikaciją, studijoms būtiną materialinę ir metodinę bazę.

 

VI SKYRIUS

PASIEKTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ LYGMENŲ APIBŪDINIMAS

 

44Skiriami šie odontologijos studijų programos absolventų studijų pasiekimo lygmenys: tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai).

44.1Tipinis lygmuo. Odontologijos studijų krypties absolvento supratimas ir praktiniai gebėjimai yra geri, tačiau apsiriboja tuo, kas pateikiama studijų metu. Sklandžiai ir su pasitikėjimu taiko veiklos ar problemos sprendimo metodus daugelyje krypties temų. Absolventai supranta, kokias žinias ir gebėjimus gali pritaikyti besikeičiančiose situacijose. Lengvai ir užtikrintai įgyja naujų žinių. Odontologijos žinios ir studijų metu įgyti gebėjimai klinikinėje aplinkoje taikomi savarankiškai tiesiogiai prižiūrint dėstytojui ar patyrusiam specialistui. Gerai išmano mokslinę literatūrą, geba pagrįsti tyrimų metodologiją ir ją taikyti tyrimuose. Demonstruojami geri specialieji gebėjimai. Studentai turi gerus bendruosius gebėjimus ir gebėjimą valdyti darbotvarkę. Odontologijos studijų krypties supratimas ir praktiniai gebėjimai yra geri, tačiau apsiriboja tik tuo, kas pateikiama studijų programoje. Absolventas supranta, kokias žinias ir gebėjimus gali pritaikyti naujose veiklos situacijose. Gali aiškiai parodyti, kaip taikyti problemų sprendimo metodus. Lengvai ir užtikrintai įgyja naujų žinių. Įprastiniai aiškinimai, interpretavimai ir analizės atliekamos tiksliai. Atitinkamų faktų ir technologijų supratimas yra geras. Sklandžiai ir su pasitikėjimu taiko veiklos ar problemos sprendimo metodus daugelyje krypties temų. Projektas arba praktinis darbas yra planuojamas, vykdomas ir aprašomas naudojantis išorine pagalba. Darbo rezultatai analizuojami ir svarstomi kompetentingai. Geras mokslinės literatūros ir atitinkamų veiklos praktikų supratimas, turi pasiūlymų dėl būsimos veiklos. Studentai turi gerus bendruosius gebėjimus ir gebėjimą valdyti darbotvarkę;

44.2Puikus lygmuo. Absolvento supratimas ir praktiniai gebėjimai yra išsamūs, viršijantys informaciją, kuri suteikiama studijų metu. Žinios ir studijų metu įgyti gebėjimai taikomi realioje klinikinėje aplinkoje minimaliai prižiūrint dėstytojui ar patyrusiam medicinos specialistui arba nereikalauja jokios pagalbos ar priežiūros. Naujas žinias įgyja greitai ir užtikrintai. Atsižvelgdamas į tiriamą reiškinį, absolventas geba pasirinkti tinkamiausius tyrimų bei gydymo metodus, juos išsamiai, argumentuotai pagrįsti ir taikyti. Kūrybiškai pritaiko specialiuosius gebėjimus. Išsiskiria puikiais asmeniniais ir socialiniais gebėjimais, taikomais kasdienėje (profesinėje) veikloje. Turi puikius bendruosius gebėjimus ir gebėjimą valdyti darbotvarkę. Žinias ir praktinius įgūdžius greitai pritaiko naujose situacijose, spręsdamas nenumatytas ir sudėtingas problemas. Problema ir jos sprendimas yra vertinami kritiškai. Naujų žinių įgyjama greitai ir užtikrintai. Įprastiniai duomenų aiškinimai, interpretavimai ir analizės atliekamos greitai, sklandžiai ir tiksliai. Atitinkamų faktų ir technologijų supratimas yra puikus. Sklandžiai ir su pasitikėjimu taikomi veiklos ar problemos sprendimo metodai. Projektas arba praktinis darbas planuojamas, vykdomas ir aprašomas tik su nedidele išorine pagalba. Analizuojant ir svarstant darbo rezultatus pasireiškia originalus mąstymas, puikus literatūros bei atitinkamos praktinės veiklos srities išmanymas. Yra aiškūs būsimos veiklos siekiai, planuoja toliau tęsti studijas pasirinktoje vienoje iš odontologijos specialybės rezidentūrų.

 

_________________________________