Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 9 D. NUTARIMO NR. 677 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PINIGINĖ OPERACIJA AR SANDORIS LAIKOMI ĮTARTINAIS AR NEĮPRASTAIS, SĄRAŠO IR ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ SUSTABDYMO IR INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS AR NEĮPRASTAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1351
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMO ir INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO, INFORMACIJOS APIE PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS, KURIŲ SUMA LYGI ARBA VIRŠIJA 15 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKos VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 17 dalimi ir 17 straipsnio 6, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašą;

1.2. Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašą.

2. Nustatyti, kad finansų įstaigos gali neteikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, jeigu kliento veiklai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos, tai yra klientas ne mažiau kaip vienus metus vykdo veiklą, o jo kiekvieno ketvirčio faktinės pinigų įplaukų arba dviejų paskutinių ketvirčių išmokų suma viršija 300 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 677
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1351
redakcija)

 

 

 

ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMO IR INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnyje nurodytų įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

3. Įtartinos piniginės operacijos ir sandoriai sustabdomi laikantis Įstatymo 14 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

4. Pranešimas su informacija apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiamas prisijungus prie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintą elektroninę informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius teikimo formą (toliau – informacijos teikimo forma) pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintas informacijos teikimo formos pildymo rekomendacijas.

5. Lietuvos advokatūra, finansų įstaiga ar kitas subjektas, neturintis galimybės prisijungti prie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacinės sistemos ir užpildyti informacijos teikimo formos, negalintis to padaryti dėl kitų techninių priežasčių, taip pat neatidėliotinais atvejais gali informaciją pateikti telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Telefonu pateiktą informaciją būtina aprašyti – nurodyti Aprašo 6 punkte nustatytus duomenis ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos perdavimo telefonu pateikti ją raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

6. Informacijos teikimo formoje nurodoma:

6.1. kliento, jo atstovo (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) tapatybę patvirtinantys duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas (jeigu toks kodas suteiktas);

6.2. kokį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos patvirtintą kriterijų, pagal kurį atpažįstama, kad piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais, operacija ar sandoris atitinka;

6.3. įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio atlikimo būdas;

6.4. įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio atlikimo data, turto, dėl kurio sudaromas sandoris, apibūdinimas (pinigai, nekilnojamasis turtas ir panašiai) ir jo vertė (pinigų suma, valiuta, kuria atliekama piniginė operacija ar sandoris, turto rinkos vertė ir panašiai);

6.5. sąskaitos valdymo būdai;

6.6. kliento, jo atstovo (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) kontaktinė informacija (telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, kontaktiniai asmenys, jų telefono numeriai, elektroninio pašto adresai);

6.7. subjektas, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas (jeigu toks kodas suteiktas);

6.8. įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio sustabdymo data ir laikas;

6.9. turto, kurio klientas negali valdyti ar naudoti nuo įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio sustabdymo momento, aprašymas (buvimo vieta, kita turtą apibūdinanti informacija);

6.10. jeigu įtartina piniginė operacija ar sandoris nebuvo stabdomi, – priežastys, dėl kurių jie nestabdyti;

6.11. kita, Lietuvos advokatūros, finansų įstaigų ar kito subjekto nuomone, svarbi informacija.

7. Gavusi pranešimą apie kliento atliekamus įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, kliento ketinimą ar bandymą atlikti įtartiną operaciją ar sandorį arba pateikusi rašytinį nurodymą sustabdyti kliento atliekamą įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gali raštu ar elektroniniu paštu paprašyti finansų įstaigų ir kitų subjektų papildomos informacijos, susijusios su įtartina pinigine operacija ar įtartinu sandoriu. Tokiu atveju finansų įstaigos ir kiti subjektai prašomą informaciją privalo raštu, faksu arba elektroniniu paštu nedelsdami pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

8. Jeigu Lietuvos advokatūra, finansų įstaiga ar kitas subjektas, pranešdamas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikia ne visus duomenis, nurodytus Aprašo 6 punkte, ar pateikti duomenys netikslūs, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gali prašyti pakartotinai pateikti informaciją Aprašo 4 ar 5 punkte nustatyta tvarka. Šie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prašymai turi būti įvykdyti nedelsiant.

9. Gavę informacijos, kad klientas ketina ar bandys atlikti įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, finansų įstaigos ir kiti subjektai gali nevykdyti veiksmų, reikalingų numatomai piniginei operacijai ar sandoriui įvykdyti, tačiau tik informavę apie tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir gavę jos pritarimą. Jeigu minėti veiksmai vykdomi, įtartina piniginė operacija ar sandoris privalo būti stabdomi.

10. Gavę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos rašytinį pranešimą, kad piniginės operacijos ar sandorio sustabdymas gali trukdyti tyrimui dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, teroristų finansavimo ir kitų nusikalstamų veikų, susijusių su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, finansų įstaigos ir kiti subjektai nuo rašytinio pranešimo gavimo ar jame nurodyto momento neturi stabdyti kliento atliekamų įtartinų operacijų ar sandorių, o sustabdytas operacijas ar sandorius nedelsdami atnaujinti.

 

––––––––––––––––––––

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 677
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1351
redakcija)

 

 

 

INFORMACIJOS APIE PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS, KURIŲ SUMA LYGI ARBA VIRŠIJA 15 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija
15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato finansų įstaigų ir kitų subjektų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1–3 dalyse nurodytų duomenų ir informacijos (toliau – informacija) pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

3. Informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai teikiama prisijungus prie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintą informacijos teikimo formą (toliau – informacijos teikimo forma) pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintas informacijos teikimo formos pildymo rekomendacijas (išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytus atvejus) ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo.

4. Informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus) ir neturi galimybės ją pateikti Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, gali ją pateikti raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

5. Jeigu informacijos teikėjas netinkamai užpildo informacijos teikimo formą arba pateikia neišsamią ar netikslią informaciją, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba per vieną darbo dieną elektroniniu paštu (Aprašo 4 punkto atvejais – raštu ar faksu) praneša apie tai informacijos teikėjui, kuris per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo privalo panaikinti trūkumus ir pateikti informaciją pakartotinai Aprašo 3 ar 4 punkte nustatyta tvarka.

6. Jeigu per 3 darbo dienas nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešimo apie nustatytus informacijos pateikimo trūkumus gavimo informacijos teikėjas pagal Aprašo reikalavimus neištaiso trūkumų ir nepateikia informacijos pakartotinai, laikoma, kad informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai neteikta.

7. Jeigu per 3 darbo dienas nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešimo apie nustatytus informacijos pateikimo trūkumus gavimo informacijos teikėjas pateikia informaciją ne Aprašo 3 ar 4 punkte nustatyta tvarka, pateikia informaciją apie tas pačias finansines operacijas ar sandorius su nepanaikintais trūkumais, dalimi nepanaikintų trūkumų ar naujais trūkumais, laikoma, kad informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai neteikta ir Aprašo 5, 6 punktų reikalavimai taikomi iš naujo.

8. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įgalioti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai nuolat konsultuoja informacijos teikėjus informacijos teikimo klausimais.

 

––––––––––––––––––––