Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ informAVIMO APIE radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą, hidraulinĮ uolienų ardymĄ, jO metu panaudotų medžiagų sudėtį ir kiekį tvarkos ir sąlygų

 

2015 m. sausio 14 d. Nr. 34
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi ir 15 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad:

1. Asmenys, turintys leidimą tirti išsklaidytuosius angliavandenilius, apie kiekvieną radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimo atvejį per 14 dienų po to, kai baigiamas hidraulinis uolienų ardymas, pateikia Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos per atstumą, tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis šią informaciją ir duomenis:

1.1. gręžinio, kuriame buvo vykdomas hidraulinis uolienų ardymas, identifikavimo numerį;

1.2. hidraulinio uolienų ardymo darbų vykdymo gylį uolienų sluoksnyje (-iuose);

1.3. tikslią hidraulinio uolienų ardymo metu panaudotų radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, sudėtį (procentais) ir kiekį.

2. Asmenys, turintys leidimą naudoti išsklaidytuosius angliavandenilius, per 14 dienų po to, kai baigiamas hidraulinis uolienų ardymas, pateikia Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos per atstumą, tiesiogiai arba elektroninėmis priemonėmis šią informaciją ir duomenis:

2.1. gręžinio, kuriame buvo vykdomas hidraulinis uolienų ardymas, identifikavimo numerį;

2.2. hidraulinio uolienų ardymo darbų vykdymo gylį uolienų sluoksnyje (-iuose);

2.3. tikslią hidraulinio uolienų ardymo metu panaudotų medžiagų sudėtį (procentais) ir kiekį;

2.4. hidraulinio uolienų ardymo metu į gręžinį įspausto vandens, smėlio ar dirbtinių kietųjų dalelių ir cheminių medžiagų mišinio sudėtį (procentais) ir kiekį, iš gręžinio grįžusio skysčio kiekį, jame esančių medžiagų sudėtį (procentais) ir kiekį.

3. Jeigu išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir naudojimo metu radioaktyviosios, toksiškos ar pavojingos žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagos avarijos ar kitu nenumatytu atveju patenka į aplinką, asmenys, turintys leidimą tirti ir (ar) naudoti išsklaidytuosius angliavandenilius, nedelsdami apie tai praneša Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia atitinkamai šio nutarimo 1 ar 2 punkte nurodytą informaciją ir duomenis. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, gavusi informaciją apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų patekimą į aplinką, nedelsdama apie tai praneša šio nutarimo 4 punkte nurodytoms institucijoms.

4. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, gavusi šio nutarimo 1 ir 2 punktuose nurodytą informaciją ir duomenis, per 3 darbo dienas perduoda juos šioms institucijoms:

4.1. Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai;

4.2. visuomenės sveikatos centrui apskrityje, kurio veiklos teritorijoje yra gręžinys;

4.3. Radiacinės saugos centrui.

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Evaldas Gustas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas