VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVYZDINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM311 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FORMŲ IR jŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. VA-93

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formas;

1.2. Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Nustatau, kad:

2.1. pagal Taisykles užpildytos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93

 

 

PAVYZDINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM311 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiose Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių (kalendorinių metų) pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G arba programinės priemonės – vedlio – sudarytos Pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos (toliau kartu – deklaracija) užpildymo, pateikimo ir tikslinimo tvarka. Taisyklių nuostatos taip pat taikomos 2019 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu galutinai iš Lietuvos išvykstantiems gyventojams, deklaruojantiems nuo mokestinio laikotarpio sausio 1 d. iki išvykimo dienos gautas pajamas.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (toliau – GPMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Deklaracija yra skirta nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautoms metinėms pajamoms ir metiniam pajamų mokesčiui apskaičiuoti.

4. Pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas deklaracijas mokesčio administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai:

4.1. Lietuvoje gavę pajamų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (toliau – darbo santykiai), privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – metinis NPD; žr. Taisyklių 6 priedą „2019 m. metinio NPD apskaičiavimas“), kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytų NPD suma yra didesnė už taikytino metinio NPD sumą, pavyzdžiui, tokių pajamų gavę iš kelių darbdavių arba gavę kitų rūšių apmokestinamųjų pajamų, dėl kurių gavimo taikytinas metinis NPD sumažėja;

4.2. gavę apmokestinamųjų pajamų, pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms (t. y. pajamų, pajamų mokestį nuo kurių privalo sumokėti jie patys, pavyzdžiui, gavę apmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų, pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn turtą, pajamų iš užsienio valstybių ir pan.). Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas pateikiamas Taisyklių 1 priede „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“;

4.3. vykdantys individualią veiklą (įskaitant mokestiniu laikotarpiu verslo liudijimus turėjusius gyventojus) deklaracijas pateikti privalo net ir tuo atveju, jei pajamų iš tokios veiklos nėra gavę;

4.4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 2 straipsnio 1 dalyje išvardyti turtą deklaruojantys gyventojai (net jei pajamų nėra gavę arba yra gavę tik neapmokestinamų nedeklaruojamų pajamų (žr. Taisyklių 2 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“), išskyrus gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ar paramą būstui įsigyti (išsinuomoti), ir jų šeimų narius, taip pat atskaitinę turto deklaraciją teikiančius GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodytus asmenis;

4.5. galutinai iš Lietuvos išvykstantys nuolatiniai Lietuvos gyventojai (net jei pajamų nėra gavę arba yra gavę tik neapmokestinamąsias nedeklaruojamas pajamas);

4.6. asmenys, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais (t. y. gyventojai, per dvejus vienas paskui kitą einančius metus Lietuvoje išbuvę 280 ar daugiau dienų ir vienais iš jų išbuvę 90 ar daugiau dienų);

4.7. gavę pajamų iš darbo santykių (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau pajamų iš darbo santykių ir ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros bei ilgalaikio darbo išmokų), tantjemų ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavių gavę pajamų pagal autorines sutartis, pajamų už vadovavimo mažajai bendrijai veiklą pagal civilinę (paslaugų) sutartį (išmokėtų mažosios bendrijos vadovui, nesančiam jos nariu), kai tokių pajamų bendra suma per mokestinį laikotarpį yra didesnė nei:

4.7.1. 2019 m. – 120 vidutinių darbo užmokesčių (toliau – VDU) suma (2019 m. – 136 344  Eur), taikoma apdraustųjų asmenų 2019 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSD įmokos) bazei skaičiuoti;

4.7.2. 2020 m. – 84 VDU suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2020 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti;

4.7.3. 2021 m. – 60 VDU suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2021 m. VSD įmokų bazei skaičiuoti;

4.8. pageidaujantys pasinaudoti visu metiniu NPD (pavyzdžiui, dirbę ne visus kalendorinius metus);

4.9. gavę apmokestinamųjų pajamų ne iš darbo santykių, kai jų bendra suma per 2019 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį yra didesnė nei 120 VDU suma. Apskaičiuojant pajamas ne iš darbo santykių, neįskaitomos:

4.9.1. GPMĮ 17 str. 1 dalyje nurodytos neapmokestinamosios pajamos;

4.9.2. individualios veiklos pajamos;

4.9.3. pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai);

4.9.4. tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, išmokėti vietoje tantjemų ar kartu su jomis;

4.9.5. iš darbdavio pagal autorines sutartis gautos pajamos;

4.9.6. mažųjų bendrijų vadovų (nesančių mažosios bendrijos nariais) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą gautos pajamos;

4.10. pageidaujantys sumažinti apmokestinamąsias pajamas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytomis išlaidomis (gyvybės draudimo įmokomis, įmokomis į pensijų fondą, sumokėtomis kredito palūkanomis už iki 2008 m. gruodžio 31 d. gautą kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti, studijų ar profesinio mokymo išlaidomis ar grąžintų studijų (profesinio mokymo) paskolų sumomis; sumomis, 2019 - 2021 m. sumokėtomis už pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas, už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas).

5. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs tik tokių B klasės pajamų, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnį yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms ir kurios įtrauktos į Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“, vien dėl jų gavimo neprivalo deklaruoti metinių pajamų, jeigu tokia pareiga jam neatsiranda dėl kitų priežasčių.

6.  Deklaracijoje turi būti nurodomos visos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos ir tos neapmokestinamosios pajamos, kurios nenurodytos kaip nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos Taisyklių 2 priede „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“. Kai yra gautos pajamos, kurių dalis priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o kita dalis – apmokestinamosioms pajamoms, turi būti nurodoma visa pajamų suma, įskaitant neapmokestinamosioms pajamoms priskirtą sumą.

7. Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų metų gegužės 1 d., išskyrus atvejus, kai:

7.1. fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje per dvejus vienas po kitų einančius metus išbūtų 280 ar daugiau dienų, kai vienais iš jų išbuvo 90 ar daugiau dienų, privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną pajamų mokestį sumokėti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos;

7.2. galutinai išvykstantis iš Lietuvos gyventojas, kuris tris mokestinius laikotarpius iš eilės buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, deklaruoja iki išvykimo dienos gautas (uždirbtas) pajamas, Taisyklių nustatyta tvarka užpildytą deklaraciją, kurioje deklaruojamos pajamos, gautos nuo išvykimo mokestinio laikotarpio pradžios iki išvykimo dienos, privalo pateikti ir joje apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį sumokėti iki išvykimo dienos.

8. Galutinai išvykstantis iš Lietuvos gyventojas, kuris tris mokestinius laikotarpius iš eilės buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ir išvykimo metais išbuvęs Lietuvoje 183 dienas ar daugiau, deklaruojantis per visą išvykimo mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas (įskaitant ir gautas užsienio valstybėje), deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos.

9. Pajamų mokestis turi būti sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

10. Per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos eurais ir centais, neatėmus Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, VSD įmokų, PSD įmokų, pritaikyto NPD, tačiau atėmus nuolatinio Lietuvos gyventojo (gyventojui) apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą už patiektas prekes ir paslaugas. Sumokėtų (išskaičiuotų) pajamų mokesčio, apskaičiuota pajamų mokesčio prievolės suma, galutinė sumokėtino ar grąžintino pajamų mokesčio suma, VSD ir PSD įmokų sumos turi būti įrašomos eurais ir centais. Jeigu, šias sumas apskaičiuojant, po kablelio gaunami daugiau kaip du skaitmenys, tai po kablelio įrašomi du skaitmenys, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens ir pan. Perskaičiuotų pajamų (atėmus iš jų metinį NPD, neapmokestinamąsias pajamas, patirtas išlaidas, leidžiamus atskaitymus, mokestinius nuostolius) sumos ir perskaičiuoto pajamų mokesčio (atsižvelgus į atskaitomą užsienio valstybėje sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį, taikomą pajamų mokesčio kreditą) sumos gali būti įrašomos tikslios (daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu) arba suapvalintos (iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu).

11. Kai pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą (pvz., už turto nuomą, pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn), tai, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalį, laikoma, kad tokio turto pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis (jeigu vedybų sutartyje nenustatyta kitaip), ir sutuoktinių deklaruojamos per pusę.

12. Užsienio valstybėje gautos (uždirbtos) pajamos (išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus), naikinant jų dvigubą apmokestinimą (taikant atleidimo nuo pajamų mokesčio metodą), pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos, jeigu:

12.1. tokios pajamos gautos užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Laikoma, kad pajamos gautos užsienio valstybėje, jeigu pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas (ne per jo buveinę Lietuvoje), užsienio valstybėje registruotas vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė, nuolatinė buveinė), nuolatinis tos užsienio valstybės gyventojas (ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje) arba pajamos yra gautos (uždirbtos) už nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje vykdytą veiklą (pavyzdžiui, kai gyventojas individualios veiklos pajamas gavo (uždirbo), vykdydamas veiklą per užsienio valstybėje registruotą nuolatinę bazę, kai pajamų gyventojas gavo už užsienio valstybėje vykdomą samdomąjį darbą, sporto ar atlikėjo veiklą) ir

12.2. tokių pajamų apmokestinimas užsienio valstybėje numatytas jos vidaus mokesčių įstatymuose, o pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį tai užsienio valstybei yra suteikta teisė apmokestinti tokias pajamas, ir

12.3. nuo tokių pajamų užsienio valstybėje nustatyta tvarka yra sumokėtas pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, ir

12.4. kartu su deklaracija pateikiami dokumentai apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Dokumentų pridėti nereikia, jei vedlyje tokie duomenys jau yra pateikti.

13. Užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma, naikinant dvigubą apmokestinimą (taikant mokesčio kredito metodą) pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalies nuostatas, gali būti atskaitoma iš nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotos Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos, kai:

13.1. pajamos gautos tokioje užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties ir ši valstybė nėra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Tikslinių teritorijų sąrašas; pateiktas Taisyklių 3 priede „Tikslinių teritorijų sąrašas“), jeigu:

13.1.1. nuo tokių pajamų užsienio valstybėje nustatyta tvarka yra sumokėtas pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis ir

13.1.2. kartu su deklaracija pateikiami tos užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie joje gautų pajamų sumą ir nuo jos sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą;

13.2. užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, buvo gauti dividendai, palūkanos ir (ar) honorarai, jeigu:

13.2.1. dividendus, palūkanas ir honorarus išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas, nenuolatinis Lietuvos gyventojas ar toje valstybėje registruotas vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys ir

13.2.2. dividendų, palūkanų ir honorarų apmokestinimas užsienio valstybėje numatytas jos vidaus mokesčių įstatymuose, o pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį tai užsienio valstybei yra suteikta teisė apmokestinti tokias pajamas, ir

13.2.3. nuo tokių pajamų užsienio valstybėje nustatyta tvarka yra sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, ir

13.4. kartu su deklaracija pateikiami dokumentai apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Dokumentų pridėti nereikia, jei vedlyje tokie duomenys jau yra pateikti.

14. Užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį gautos pajamos ir patirtos GPMĮ 21 straipsnyje išvardytos išlaidos turi būti nurodomos eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną arba įmokų sumokėjimo dieną (kai deklaruojamos patirtos išlaidos). Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs to mokestinio laikotarpio gruodžio 31 dieną.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMO BŪDAI

 

15. Deklaracija užpildoma, kompiuterio programine priemone (toliau – vedlys) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) interneto svetainėje (www.vmi.lt) prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku).

Vedliu nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaraciją gali užpildyti taip:

15.1. susipažinęs su VMI pateikiamais išmokas išmokėjusių asmenų išmokėtų išmokų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio duomenimis, patvirtinti, kad pateikti duomenys yra teisingi (kai pateikti duomenys yra tikslūs ir išsamūs);

15.2. nustatęs netikslumus, patikslinti VMI pateiktus duomenis;

15.3. įrašyti papildomus duomenis (kai gyventojas yra gavęs deklaruotinų pajamų ar patyręs GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų) ar kitus duomenis, kurių VMI neturi ir nėra pateikusi gyventojui;

15.4. atlikęs šiuos veiksmus ir susipažinęs su mokėtina ar grąžintina pajamų suma, pateikti parengtą deklaraciją.

16. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, nesinaudojantis elektroninėmis paslaugomis, gali atsispausdinęs užpildyti popierinę deklaraciją (GPM311 formą) ir šiuos jos priedus: GPM311B „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos“, GPM311C „Individualios veiklos pajamos“, GPM311D1 „Nekilnojamojo daikto, registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“, GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“, GPM311E „Palūkanos“, GPM311F1 „Kitos pajamos“, GPM311F2 „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ ir GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“. Kiekviename deklaracijos priede gali būti deklaruojamos tik tų rūšių pajamos (ir (ar) išlaidos), kurios yra išvardytos tame priede.

Užpildant popierinę deklaraciją, priedų eilutės, kuriose nėra įrašytinų duomenų, paliekamos tuščios. Jei pajamoms įrašyti atitinkamame priede nepakanka vietos, tai užpildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS STRUKTŪRA

 

17. Deklaracija ir prie jos pridėtini 8 priedai (užpildant vedliu, juos atitinka 7 vedlio dalys) yra skirti:

17.1. deklaracijos GPM311 forma (vedlio A dalis) skirta deklaruoti nuolatinio Lietuvos gyventojo bendruosius duomenis, mokėtiną ar grąžintiną pajamų mokesčio sumą, mokėtinas VSD įmokų, PSD įmokų sumas;

17.2. deklaracijos priedas GPM311B (vedlio B dalis) „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos“, skirtas deklaruoti gautas su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas (toliau – darbo pajamos), ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas;

17.3. deklaracijos priedas GPM311C (vedlio C dalis) „Individualios veiklos pajamos“ skirtas deklaruoti gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, įskaitant pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą;

17.4. deklaracijos priedas GPM311D1 „Nekilnojamojo daikto, registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio C dalis „Turto pajamos“) skirtas deklaruoti iš nekilnojamojo daikto ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautas pajamas;

17.5. deklaracijos priedas GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalis „Turto pajamos“) skirtas deklaruoti gautas turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas;

17.6. deklaracijos priedas GPM311E (vedlio E dalis) „Palūkanos“ skirtas deklaruoti gautas palūkanas;

17.7. deklaracijos priedas GPM311F1 (vedlio F dalis) „Kitos pajamos“ skirtas deklaruoti visas kitas gautas pajamas;

17.8. deklaracijos priedas GPM311F2 (vedlio F dalis) „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ skirtas apskaičiuoti ir deklaruoti į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamas pozityviąsias pajamas;

17.9. deklaracijos priedas GPM311G (vedlio G dalis) „Išlaidos, mažinančios pajamas“ skirtas deklaruoti nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidas, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos.

18. Deklaracijos priedai GPM311B–GPM311G (vedlio B–G dalys) yra užpildomi tik tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį yra gavęs juose deklaruotinų pajamų. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatyta pareiga deklaruoti metines pajamas, nėra gavęs deklaruotinų pajamų, tai deklaracijoje pažymima, kad pajamų negauta (neuždirbta). Prie popierinės deklaracijos neužpildyti deklaracijos priedai nepridedami.

19. Užpildžius ir sutikrinus užpildytus popierinės deklaracijos priedus (vedlio B–G dalis), užpildoma deklaracijos GPM311 forma (vedliu deklaracija parengiama), kuri yra skirta mokėtinam ar grąžintinam pajamų mokesčiui, apskaičiuotam nuo metinių pajamų, įrašyti. Popierinė deklaracija užpildoma po to, kai užpildomi atitinkami jos priedai ir apskaičiuojama pajamų mokesčio prievolė, mokėtinos ar grąžintinos pajamų mokesčio sumos.

20. Kai deklaracija užpildoma vedliu, duomenys apie gyventojo statusą (nuolatinis Lietuvos gyventojas, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl per dvejus metus išbūtų 280 dienų, galutinai išvykstantis iš Lietuvos nuolatinis Lietuvos gyventojas), nuo mokestinio laikotarpio pajamų gyventojo sumokėta pajamų mokesčio suma įrašoma vedlio A dalyje. Vedliu parengtoje deklaracijoje bei atskirose jos dalyse (A–G dalyse) gali būti daugiau įrašytinų duomenų nei popierinėje GPM311 formoje.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311B (VEDLIO B DALIES) „DARBO PAJAMOS IR GAUTOS SOCIALINĖS IŠMOKOS“ UŽPILDYMAS

 

21. Deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje) „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos“ turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį pinigais ir (ar) natūra gautos su darbo santykiais susijusios pajamos ir socialinės išmokos, priskirtos apmokestinamosioms pajamoms:

21.1. darbo pajamos (žymimos 01 kodu; įskaitant gautas užsienio valstybėje, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo), t. y. darbo užmokestis, priedai, priemokos, išeitinės išmokos, dovanų (prizų) vertė, viršijanti 200 eurų per mokestinį laikotarpį, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, teisės aktų nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai, darbuotojo gauta nauda dėl beprocentinės paskolos ar lengvatinių palūkanų, lengvatine kaina įsigytos produkcijos, automobilio naudojimo asmeniniais tikslais ir pan.;

21.2. individualios įmonės savininko iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalies nuostatas savininko (nario) pageidavimu priskirta su darbo santykiais susijusioms pajamoms (žymimos 02 pajamų rūšies kodu);

21.3. ligos (įskaitant gautas iš darbdavio už dvi pirmąsias ligos dienas), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (žymimos 03 pajamų rūšies kodu);

21.4. darbo pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėlesniais metais, bet apskaičiuotos iki 2018 m. gruodžio 31 d. (žymimos 04 pajamų rūšies kodu), pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalį apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

22. 2019 m. mokestinio laikotarpio deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje) taip pat turi būti deklaruojamos už 2019 m. sausio mėnesį ir (ar) kitus mėnesius apskaičiuotos darbo pajamos, išmokėtos 2018 m. (pavyzdžiui, 2018 m. gruodžio mėnesį išmokėtas darbo užmokestis už 2019 m. sausio mėnesio atostogų dienas).

23. Deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje) gali būti deklaruojamos šiame priede (vedlio B dalyje) išvardytos pajamos, priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas jas pageidauja deklaruoti.

24. Deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje), atskirose eilutėse, turi būti įrašomos:

24.1. iš skirtingų išmokas išmokėjusių asmenų gautos pajamos;

24.2. skirtingų rūšių (skirtingais kodais žymimos) pajamos;

24.3. skirtingose valstybėse gautos pajamos;

24.4. pajamos, nuo kurių pajamų mokestis buvo išskaičiuotas, taikant skirtingus mokesčio tarifus;

24.5. pajamos, nuo kurių buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, ir pajamos, nuo kurių pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas (sumokėtas).

25. Deklaracijos priede GPM311B (vedlio B dalyje) turi būti pateikiami tokie duomenys:

25.1. Pajamų rūšis ir kodas, pasirinkus juos iš priede GPM311B (vedlio B dalyje) pateikto pajamų rūšių sąrašo. Užpildant popierinę deklaraciją, turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas (pajamų rūšies pavadinimas gali būti neįrašomas).

25.2. Per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (pinigais ir natūra) suma (Eur, ct).

25.3. Išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį nuo deklaruojamos išmokos išskaičiavo ją išmokėjęs mokestį išskaičiuojantis asmuo.

25.4. Kito asmens savomis lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma, kai pajamų mokestis nuo deklaruojamos išmokos už gyventoją buvo sumokėtas kito asmens savomis lėšomis.

25.5. Valstybės (teritorijos), iš kurios gautos deklaruojamos pajamos, dviraidis kodas – iš Taisyklių 4 priede „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“ pateikto Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo, atitinkančio interneto Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt (Pradžia > Klasifikatoriai > Klasifikatoriai > Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius) skelbiamą „Šalių, teritorijų ir valiutų sąrašą, atitinkantį ISO standartą“ (toliau – Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas pajamas, turi būti įrašomas XO kodas.

Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės Taisyklių 12.1 papunkčio antrame sakinyje nurodytais atvejais. Be to, Lietuvos vieneto už darbą užsienio valstybėje nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos, kurios pagal su ta valstybe sudarytą ir taikomą dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį yra apmokestinamos toje užsienio valstybėje, turi būti deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės, nesvarbu, kad jas faktiškai išmokėjo Lietuvos vienetas.

25.6. Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) pajamų ar jam tapataus mokesčio suma, kai nuo užsienio valstybėje gautų pajamų toje valstybėje buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis.

26. Užpildant deklaraciją vedliu, vedlio B dalyje gali būti papildomų įrašytinų duomenų.

27. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311B lape turi būti įrašoma:

27.1. metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama;

27.2. mokesčio mokėtojo asmens kodas, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

 

V SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311C (VEDLIO C DALIES) „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311C I SKYRIAUS „PAJAMOS“ (VEDLIO C DALIES) UŽPILDYMAS

 

28. Deklaracijos priede GPM311C (vedlio C dalyje) „Individualios veiklos pajamos“ turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse pinigais ir (ar) natūra gautos (kaupimo apskaitos principą taikančio nuolatinio Lietuvos gyventojo – uždirbtos) apmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos, įskaitant pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, išskyrus už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (toliau – pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą).

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, privalo deklaruoti apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas žemės ūkio veiklos pajamas, gautas iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“).

Deklaracijos priede GPM311C (vedlio C dalyje) turi būti deklaruojamos ir iš žemės ūkio veiklos gautos neapmokestinamosios individualios veiklos pajamos (t. y. pajamos, gautos gyventojo, kuris mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju), kurias gavo:

28.1. Ūkininkų ūkių registre įregistruotas ūkininkas (jo partneris), pajamų mokesčio deklaraciją teikiantis kaip kandidatas į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos;

28.2. žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, kurio žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 4 EDV ar didesnis, pageidaujantis, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas;

28.3. nuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu neprivalantis registruotis ir neįregistruotas PVM mokėtoju, iš gyventojų ar iš užsienio valstybės gavęs daugiau nei 3 000 Eur žemės ūkio veiklos pajamų.

29. Deklaracijos priede GPM311C (vedlio C dalyje) turi būti deklaruojamos tokių rūšių pajamos iš vykdomos individualios veiklos (įskaitant iš veiklos, kurią privaloma registruoti, neatsižvelgiant į tai, kad ji nebuvo įregistruota):

29.1. žemės ūkio veiklos pajamos (žymimos 35 pajamų rūšies kodu);

29.2. šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos (žymimos 96 pajamų rūšies kodu);

29.3. žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas (žymimos 97 pajamų rūšies kodu);

29.4. pajamos, vykdant veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, įskaitant pajamų dalį, viršijančią 45 000 eurų per mokestinį laikotarpį, nelaikomą pajamomis iš individualios veiklos (žymimos 90 pajamų rūšies kodu). Jeigu nuomos pajamos gautos iš juridinių asmenų, jos deklaruojamos deklaracijos GPM311D2 priede (vedlio D dalyje) 23 pajamų rūšies kodu;

29.5. pajamos iš veiklos, vykdomos su kitų rūšių verslo liudijimais (žymimos 92 pajamų rūšies kodu). Deklaruojama visa tokių pajamų suma, įskaitant per mokestinį laikotarpį gautų pajamų dalį, viršijančią 45 000 eurų, ir 4 500 eurų viršijančią pajamų dalį, gautą iš juridinių asmenų už jiems suteiktas paslaugas ar parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes, taip pat pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, išskyrus:

29.5.1. pajamas, gautas iš juridinio asmens, įregistravusio tokią pačią veiklą, arba pajamas, gautas iš individualią veiklą vykdančio gyventojo jo prekybos veiklos tikslu parduotus žemės ūkio ir maisto produktus; 

29.5.2. pajamas, gautas pažeidžiant kitus veiklos ar teritorinius apribojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“;

29.6. pajamos iš bet kokios kitos įregistruotos ar registruotinos individualios veiklos (žymimos 93 pajamų rūšies kodu, išskyrus pajamas, kurioms žymėti yra skirti 35, 90, 92, 96, 97 pajamų rūšių kodai), įskaitant šias pajamas:

29.6.1. individualią veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą vykdančio gyventojo pajamas, gautas iš juridinio asmens, įregistravusio tokią pačią veiklą, ir pajamas, gautas iš individualią veiklą vykdančio gyventojo jo prekybos veiklos tikslu parduotus žemės ūkio ir maisto produktus; 

29.6.2. vykdant veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą, tačiau pažeidžiant nustatytus veiklos apribojimus ar teritorinius apribojimus;

29.6.3. vykdant neįregistruotą individualią veiklą ir neįsigijus verslo liudijimo.

30. Gautų (uždirbtų) pajamų (pinigais ir natūra) sumos turi būti įrašomos visos, neatėmus su vykdoma veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, VSD įmokų, PSD įmokų, pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų ir jose sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumų.

Individualios veiklos pajamų sumos, atsižvelgiant į taikomą apskaitos principą (pinigų arba kaupimo), apskaičiuojamos pagal:

30.1. Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo (popierinio ar tvarkomo elektroninėmis priemonėmis) duomenis;

30.2. kasos aparatų kasos operacijų žurnalo duomenis;

30.3. ūkinių operacijų apskaitos registrų duomenis, kai gyventojas buhalterinę apskaitą tvarko, taikydamas dvejybinį įrašą, ir (ar) Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalo duomenis;

30.4. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo duomenis.

31. Deklaracijos priedo GPM311C priedo (vedlio C dalyje) I skyriaus „Pajamos“ atskirose eilutėse įrašomos:

31.1. skirtingų rūšių (žymimų 35, 90, 92, 93, 96, 97 kodais) pajamos;

31.2. tos pačios rūšies pajamos, gautos skirtingose valstybėse (teritorijose);

31.3. pajamos, gautos iš veiklos pagal skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimus;

31.4. kiekvieno mėnesio tos pačios rūšies pajamos (žymimos 35, 93, 96, 97 kodais) iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos ar pajamos (žymimos 92 kodu), gautos pagal verslo liudijimą, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas VSD ir (ar) PSD įmokų, ir (ar) išmokų tikslu šias pajamas pageidauja deklaruoti išskaidytas pagal kiekvieną mėnesį. Tokiu atveju atskirose eilutėse (atskirais įrašais vedlio C dalyje) turi būti įrašomas mėnuo (skaitmenimis) ir to mėnesio pajamų suma. Mėnesiai, kuriais tokių pajamų nebuvo gauta, neįrašomi.

Jeigu individualios veiklos pajamos pagal mėnesius neišskaidytos, VSD ir (ar) PSD įmokų ir (ar) išmokų apskaičiavimo tikslu yra laikoma, kad kiekvieno veiklos mėnesio pajamos yra vienodos.

32. Deklaracijos priedo GPM311C I skyriuje „Pajamos“ į eilutę (vedlio C dalies tam skirtoje vietoje) iš pateiktų pajamų rūšių sąrašo, pasirinkus atitinkamą pajamų rūšį (kodą), turi būti įrašomi šie duomenys:

32.1. per mokestinį laikotarpį (arba per kalendorinį mėnesį, kai pajamos deklaruojamos pagal mėnesius) nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų (uždirbtų) pajamų suma (Eur, ct).

Deklaruojant pagal verslo liudijimus gautas pajamas (žymimas 92 pajamų rūšies kodu), iš gyventojų gautos sumos ir sumos, gautos iš juridinių asmenų, įrašomos į popierinės deklaracijos GPM311C formos tos pačios eilutės atskirus laukelius (vedlio C dalies tam skirtas vietas). Kai deklaruojamos pagal prekybos verslo liudijimą gautos pajamos, tai pajamų sumos, gautos iš individualią veiklą vykdančių gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes, įrašomos kartu su sumomis, gautomis iš juridinių asmenų.

Verslo liudijimą veiklai „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ įsigijęs gyventojas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas iš savivaldybės gautas šiai programai vykdyti lėšas turi įrašyti kartu su pajamų sumomis, gautomis iš gyventojų.

Kitų pajamų rūšių (35, 90, 96, 97, 93) pajamos deklaruojamos bendromis sumomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos gautos iš juridinių asmenų, ar iš gyventojų.

32.2. Išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį nuo deklaruojamos išmokos išskaičiavo ją išmokėjęs asmuo.

32.3. Kito asmens savomis lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma, kai pajamų mokestis nuo deklaruojamų pajamų už gyventoją buvo sumokėtas kito asmens savomis lėšomis.

32.4. Valstybės (teritorijos), iš kurios gautos deklaruojamos pajamos, dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas pajamas, turi būti įrašomas XO kodas. Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės Taisyklių 12.1 papunkčio antrame sakinyje nurodytais atvejais.

32.5. Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, kai nuo užsienio valstybėje gautų (uždirbtų) individualios veiklos, vykdomos joje per nuolatinę bazę, pajamų toje užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis.

32.6. Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, pavadinimas ir veiklos rūšies kodas iš turimo (turėto) verslo liudijimo arba iš Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Užpildant popierinę deklaraciją, turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas (veiklos rūšies pavadinimas gali būti neįrašomas).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311C II SKYRIAUS „IŠLAIDOS“ (VEDLIO C DALIES) UŽPILDYMAS

 

33. Deklaracijos priedo GPM311C II skyriuje „Išlaidos“ (vedlio C dalyje) su I skyriuje deklaruotomis individualios veiklos pajamomis susijusios išlaidos turi būti įrašomos tuo atveju, kai leidžiamais atskaitymais iš įregistruotos (registruotinos) veiklos pajamų gyventojas yra pasirinkęs pripažinti faktiškai patirtas juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas išlaidas, taip pat kai šio priedo I skyriuje „Pajamos“ yra deklaruojamos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą (išskyrus išlaidas, susijusias su veikla pagal verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, kurios gali būti nenurodomos). Pasirinktas leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas – pagal faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais – yra taikomas visoms iš visų veiklos rūšių per mokestinį laikotarpį gautoms (uždirbtoms) pajamoms.

34. Deklaruojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal:

34.1. Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo (popierinio ar tvarkomo elektroninėmis priemonėmis) duomenis;

34.2. kasos aparato kasos operacijų žurnalo duomenis;

34.3. ūkinių operacijų apskaitos registrų duomenis, kai gyventojas buhalterinę apskaitą tvarko, taikydamas dvejybinį įrašą, ir (ar) Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalo duomenis;

34.4. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo duomenis.

35. Su kiekviena pajamų rūšimi (pažymėtų 35, 90, 93, 96, 97 pajamų rūšių kodais) susijusios išlaidos deklaruojamos atskirose deklaracijos GPM312C priedo II skyriaus eilutėse (atskirais įrašais vedlio C dalyje). Jeigu buvo deklaruotos pajamos iš veiklos pagal kelis verslo liudijimus, tai su kiekvienos rūšies veikla susijusios išlaidos deklaruojamos atskirai.

36. Kai deklaracijos priedo GPM311C I skyriuje „Pajamos“ (vedlio C dalyje) deklaruojamos pajamos ir iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos (žymimos 93 pajamų rūšies kodu), ir iš veiklos pagal verslo liudijimą, tai, apskaičiuojant pajamoms iš įregistruotos (registruotinos) veiklos tenkančių išlaidų sumą, į ją neįskaitoma išlaidų dalis, susijusi su pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimus (žymimų 90 ar 92 pajamų rūšies kodu) gavimu.

Perleidus nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, leidžiamais atskaitymais (išlaidomis) gali būti priskirta tik ta šio turto įsigijimo kainos dalis, kuri nebuvo atskaityta iš individualios veiklos pajamų.

37. Deklaracijos GPM311C priedo II skyriuje „Išlaidos“ su kiekvienos rūšies (pažymėtos 35, 92, 93, 96, ir (ar) 97 pajamų rūšių kodais) pajamų gavimu (uždirbimu) susijusios išlaidos turi būti deklaruojamos, įrašant:

37.1. išlaidų sumą, kuri pagal GPMĮ 18 straipsnio ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatas pripažįstama leidžiamais atskaitymais (užpildant popierinę deklaraciją);

37.2. išlaidų sumą, kuri pagal GPMĮ 18 straipsnio ir Aprašo nuostatas pripažįstama leidžiamais atskaitymais arba kuri, nuolatinio Lietuvos gyventojo pasirinkimu, suskaidyta pagal išlaidų tipus (deklaruojant vedliu).

Kai deklaruojamos suskaidytos išlaidos, tai turi būti pateikiami tokie duomenys: pajamų, su kurių gavimu (uždirbimu) susijusios išlaidos buvo patirtos, rūšis, verslo liudijimo rūšies kodas, kai deklaruojamos 92 rūšies pajamų išlaidos, išlaidų tipas, per mokestinį laikotarpį patirtų (apskaičiuotų) atitinkamo tipo išlaidų suma.

Neapmokestinamąsias pajamas iš žemės ūkio veiklos deklaruojantys PVM mokėtojais neįregistruoti ir neprivalantys įsiregistruoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, nepasirinkę išlaidomis pripažinti 30 procentų dydžio pajamų sumą, turi įrašyti su tų pajamų gavimu susijusių faktiškai patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų sumą, kuri būtų pripažįstama leidžiamais atskaitymais pagal GPMĮ 18 straipsnį ir Aprašą.

Su deklaruojamomis pajamomis iš veiklos pagal verslo liudijimą (žymimų 92 pajamų rūšies kodu) susijusios išlaidos apskaičiuojamos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

38. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311C lape turi būti įrašoma:

38.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

38.2. metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS GPM311C PRIEDE DEKLARUOTŲ APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ

APSKAIČIAVIMAS

 

39. Bendra individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma apskaičiuojama:

39.1. sudėjus PVM mokėtojo ar juo registruotis privalančio gyventojo (arba gyventojo, nesančio PVM mokėtoju ir neprivalančio juo registruotis, žemės ūkio veiklos pajamas, gautas iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą) 35 pajamų rūšies kodu deklaruojamų pajamų ir 96, 97, 93 pajamų rūšies kodais deklaruojamų pajamų sumas (išskyrus vykdant individualią veiklą užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, per nuolatinę bazę gautas (uždirbtas) pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo) ir iš veiklos pagal verslo liudijimą gautų 92 pajamų rūšies kodu deklaruojamų tokių pajamų dalis:

39.1.1. už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes gautų pajamų dalį, viršijančią 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį;

39.1.2. gautų pajamų dalį, viršijančią 45 000 eurų;

39.2. atėmus:

39.2.1. deklaracijos GPM311C priedo II skyriuje deklaruotų išlaidų sumą. Į atimamų išlaidų sumą neįskaičiuojama:

39.2.1.1. išlaidų suma, tenkanti pajamoms, vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, kai tos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo;

39.2.1.2. su 35 pajamų rūšies kodu deklaruotomis neapmokestinamosiomis pajamomis iš žemės ūkio veiklos (gautomis ne PVM mokėtojo ir neprivalančio juo registruotis nuolatinio Lietuvos gyventojo; gautomis ne iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą) susijusių išlaidų suma;

39.2.2. kaupimo apskaitos principą taikančio nuolatinio Lietuvos gyventojo ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, kuriais buvo taikytas kaupimo apskaitos principas, patirtų nuostolių suma, neperkelta į kito mokestinio laikotarpio deklaraciją. Mokestiniai nuostoliai neperkeliami, nutraukus veiklą, kurią vykdant jie susidarė, taip pat nuostoliai, patirti vykdant veiklą per nuolatinę bazę užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, kai uždirbtos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos dėl taikomo atleidimo nuo pajamų mokesčio metodo;

39.2.3. 30 procentų gautų (uždirbtų) pajamų sumos (suapvalintos iki centų), kai vietoje faktiškai patirtų išlaidų gyventojas yra pasirinkęs leidžiamiems atskaitymams priskirti pajamų sumą, lygią 30 procentų pajamų. Į šią sumą yra įskaičiuojamos ir mokėtinos VSD įmokų bei PSD įmokų sumos, kurios deklaruojamos deklaracijoje (popierinėje GPM311 formoje ar tam skirtoje vedlio vietoje).

40. Pajamų mokestis apskaičiuojamas bendrai apmokestinamųjų pajamų sumai, sumažintai leidžiamais atskaitymais (arba vietoje jų – 30 procentų pajamų suma) ir (ar) mokestiniais nuostoliais, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir iš pajamų mokesčio sumos atėmus pajamų mokesčio kreditą, apskaičiuotą pagal formulę:

Mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1 (kai metinės visų rūšių apmokestinamosios pajamos yra ne didesnės nei 20 000 eurų) arba

Mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2 : 300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20  000)) (kai metinės visų rūšių individualios veiklos apmokestinamosios pajamos yra didesnės nei 20 000 eurų, bet ne didesnės nei 35 000 eurų).

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metines apmokestinamąsias pajamas perskaičiuoja atimdamas patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas, tai pajamų mokestį mažinančio mokesčio kredito suma taip pat turi būti perskaičiuojama dėl neapmokestinamosioms individualios veiklos pajamoms tenkančių šių išlaidų dalies. Tokiais atvejais mokesčio kredito suma apskaičiuojama taip: pagal formulę apskaičiuota mokesčio kredito suma padauginama iš patirtų (atimamų) GPMĮ 21 str. išlaidų sumos ir padalijama iš bendros metinių pajamų, apmokestinamų taikant 15, 20 ir 27 procentų tarifą, sumos (nesumažintos GPM 21 str. išlaidomis); apskaičiuota suma atimama iš mokesčio kredito, apskaičiuoto pagal formulę (žr. Taisyklių 7 priedo „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2019 m. pajamų pavyzdžiai“ 8 pavyzdį). 

41. Pagal įsigytą verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ (žymimų 90 pajamų rūšies kodu) pajamų dalis, viršijanti 45 000 eurų per mokestinį laikotarpį, apmokestinama pagal nuomos pajamoms nustatytas taisykles, taikant 15 procentų (arba 15 ir 20; žr. Taisyklių 1 priedą „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“) pajamų mokesčio tarifą. Apmokestinama 45 000 eurų viršijanti pajamų už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą gautų pajamų dalis, neatėmus leidžiamų atskaitymų (ar 30 proc. pajamų sumos), o apskaičiuotam pajamų mokesčiui netaikant pajamų mokesčio kredito.

 

VI SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311D (VEDLIO D DALIES)

„TURTO PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311D1 „TURTO PAJAMOS“ I SKYRIAUS (VEDLIO D  DALIES) „NEKILNOJAMOJO DAIKTO, REGISTRUOTINO KILNOJAMOJO DAIKTO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

42. Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) deklaruojamos tokios pajamos:

42.1. iš nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (žemės, gyvenamojo būsto, pastato, statinio, patalpų, inžinerinių įrenginių; toliau – nekilnojamasis daiktas) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (išmainyto, perleisto už skolą ar kitokiu būdu) pajamos, įskaitant pajamas už perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, priskirtą individualios veiklos turtui;

42.2. ne individualios veiklos registruotino kilnojamojo daikto (automobilių, kitų kelių eismo transporto priemonių, šaunamųjų ginklų, potencialiai pavojingų įrenginių, taip pat laivų, civilinių orlaivių, pripažįstamų nekilnojamaisiais daiktais pagal įstatymus; toliau – registruotinas kilnojamasis daiktas) perleidimo nuosavybėn pajamos.

Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) turi būti deklaruojamos nekilnojamojo daikto ir registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos, kurios yra priskirtos apmokestinamosioms pajamoms ir (ar) toms neapmokestinamosioms pajamoms, kurios nėra nurodytos Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąraše (žr. Taisyklių 2 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“).

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pageidavimu, šiame deklaracijos priede (vedlio D dalyje) gali būti deklaruojamos ir tos neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos, kurios įtrauktos į Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą.

43. Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) turi būti deklaruojamos apmokestinamosios pajamos, nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos už:

43.1. perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą ar registruotiną kilnojamąjį daiktą, esantį ne Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – EEE valstybė), neatsižvelgiant į jo išlaikymo nuosavybėje terminą;

43.2. nepraėjus 3 metams nuo įsigijimo perleistą nuosavybėn registruotiną kilnojamąjį daiktą, esantį EEE valstybėje (įskaitant esantį Lietuvoje);

43.3. nepraėjus 10 metų nuo įsigijimo perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą, esantį EEE valstybėje (įskaitant esantį Lietuvoje), išskyrus pajamas už perleistą nuosavybėn gyvenamąjį būstą (ir jam priskirtą žemę), kuriame iki perleidimo teisės aktų nustatyta gyvenamoji vieta buvo deklaruota:

43.3.1. ne trumpiau nei 2 metus;

43.3.2. trumpiau nei 2 metus, tačiau iš būsto perleidimo gautos pajamos per 1 metus buvo panaudotos kitam EEE valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą;

43.4. perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą ar registruotiną kilnojamąjį daiktą (neatsižvelgiant į jo buvimo vietos valstybę ir išlaikymo nuosavybėje terminą), kai pajamos už jo perleidimą gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), išskyrus nurodytas Taisyklių 43.3.2 papunktyje. 

Deklaruojamoms apmokestinamosioms pajamoms taikytini pajamų mokesčio tarifai pateikti Apmokestinamųjų pajamų kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąraše (žr. Taisyklių 1 priedą „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“).

44. Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje), atskirose eilutėse, turi būti įrašomi:

44.1. duomenys apie kiekvieną perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą ar registruotiną kilnojamąjį daiktą (įskaitant atvejus, kai pagal vieną perleidimo sutartį buvo perleistas daugiau kaip vienas daiktas) ir iš jo perleidimo gautas pajamas;

44.2. duomenys apie kiekvieną perleisto nuosavybėn nekilnojamojo daikto ar registruotino kilnojamojo daikto dalį (kai pagal perleidimo sutartį buvo perleista nuosavybėn tik daikto dalis) ir iš jo perleidimo gautas pajamas.

45.  Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje), atsižvelgiant į tai, kokiai pajamų rūšiai priskiriamos iš daikto perleidimo gautos pajamos, pasirenkama užpildytina atitinkama eilutė, kurioje turi būti įrašoma:

45.1. perleisto nekilnojamojo daikto (dalies) unikalus numeris – kai deklaruojamos pajamos už perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą (jo dalį); pavadinimas ir numeris (jei jis yra suteiktas) – kai deklaruojamos pajamos už perleistą kilnojamąjį daiktą (pavyzdžiui, Mazda XXX555, automobilio priekaba YYY444, orlaivis XY5, šautuvas XXX ir pan.).

Jeigu įsigijimo momentu nekilnojamajam daiktui buvo suteiktas kitas unikalus numeris (pavyzdžiui, kai žemės sklypas buvo įsigytas bendrosios dalinės nuosavybės teise, o vėliau nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkanti sklypo dalis atidalinta iš turimo su bendrasavininkiais ir atidalintam sklypui suteiktas kitas unikalus numeris arba kai žemės sklypo numeris buvo pakeistas po geodezinių matavimų), tokiu atveju įrašomas ir perleidimo nuosavybėn metu, ir įsigijimo metu buvę nekilnojamojo daikto unikalūs numeriai.

45.2. Daikto buvimo (įregistravimo) valstybės (teritorijos) pavadinimas ir kodas, t. y.:

45.2.1. valstybės (teritorijos), kurioje yra nekilnojamasis daiktas;

45.2.2. valstybės (teritorijos), kurioje kilnojamasis daiktas yra įregistruotas (privalo būti įregistruotas), dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas pajamas, turi būti įrašomas XO kodas.

45.3. Perleisto nuosavybėn daikto dalis (skaitmenimis), kai deklaruojamos pajamos už perleistą nuosavybėn tik tam tikrą daikto dalį (pavyzdžiui, perleidus nuosavybėn 1/12 su kitais bendrasavininkiais turimo žemės sklypo dalį, įrašoma 1/12). Perleidus nuosavybėn visą daiktą, skaitmuo neįrašomas.

45.4. Kai iš EEE valstybėje esančio (įregistruoto) nekilnojamojo ar registruotino kilnojamojo daikto perleidimo gautoms pajamoms yra taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 28, 53 ar 54 punkte nustatyta pajamų mokesčio lengvata (t. y. kai pajamos yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu), turi būti įrašomas mokesčio lengvatos kodas:

45.4.1. skaitmuo 1, kai gyvenamajame būste (įskaitant jam priskirtą žemę) Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo ar kitų EEE valstybių teisės aktų nustatyta tvarka deklaruota gyvenamoji vieta buvo trumpiau nei 2 metus, tačiau per 1 metus nuo būsto perleidimo nuosavybėn EEE valstybėje buvo įsigytas kitas būstas, kuriame teisės aktų nustatyta tvarka deklaruota gyvenamoji vieta. Ši lengvata taikoma tik 18 kodu deklaruojamoms pajamoms;

45.4.2. skaitmuo 2, kai gyvenamajame būste (įskaitant jam priskirtą žemę) Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo ar kitų EEE valstybių teisės aktų nustatyta tvarka buvo deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau nei 2 metus iki jo perleidimo nuosavybėn. Ši lengvata taikoma tik 18 kodu deklaruojamoms pajamoms;

45.4.3. skaitmuo 3, kai registruotinas kilnojamasis daiktas nuolatinio Lietuvos gyventojo nuosavybėje buvo išlaikytas 3 metus ar ilgiau. Ši lengvata taikoma tik 16 kodu deklaruojamoms pajamoms;

45.4.4. skaitmuo 10, kai nekilnojamasis daiktas (įskaitant gyvenamąjį būstą) nuolatinio Lietuvos gyventojo nuosavybėje buvo išlaikytas 10 metų ar ilgiau. Ši lengvata taikoma 17 ir 18 kodais deklaruojamoms pajamoms.

Jeigu pajamos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), tai GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 28 ir 53 punktuose nustatytos pajamų mokesčio lengvatos netaikomos ir iš nekilnojamojo daikto ir (ar) registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn gautos pajamos visais atvejais yra apmokestinamos, neatsižvelgiant į to daikto išlaikymo nuosavybėje terminą.

46. Turi būti įrašomi metai, kuriais nekilnojamasis daiktas ir (ar) registruotinas kilnojamasis daiktas buvo įsigytas, kai pajamoms už perleistą nuosavybėn daiktą yra taikoma pajamų mokesčio lengvata.

47. Per mokestinį laikotarpį iš kiekvieno daikto perleidimo nuosavybėn gautų pajamų suma turi būti įrašoma atskirai (atskirose popierinės deklaracijos priedo GPM311D1 ar vedlio eilutėse). Kai pagal vieną pardavimo ar kitokią sutartį nuosavybėn buvo perleisti du ar daugiau daiktų (pavyzdžiui, žemės sklypas ir gyvenamasis namas), o sutartyje kiekvieno daikto pardavimo kaina nėra išskirta, tai pajamos, gautos už kiekvieną perleistą daiktą, įrašomos pagal perleidimo nuosavybėn metu buvusią jo tikrąją rinkos kainą (kaip ji apibrėžiama GPMĮ 2 straipsnio 20 dalyje), o iš atskirų daiktų perleidimo deklaruojamų pajamų sumos turi sutapti su pirkimo–pardavimo ar kitoje perleidimo nuosavybėn sutartyje, ar kitame dokumente nurodyta bendra kaina.

48. Iš daikto perleidimo nuosavybėn gauta pajamų suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į šiuos ypatumus:

48.1. parduoto daikto pardavimo pajamomis laikoma pardavimo kaina, nurodyta notaro patvirtintoje sutartyje ar kitame dokumente (įskaitant pagal preliminarią daikto pirkimo-pardavimo sutartį gautas lėšas, įskaitytas į parduoto daikto kainą);

48.2. pagal mainų sutartį už išmainytą daiktą gautomis pajamomis laikoma mainais gaunamo daikto tikroji rinkos kaina, prie kurio pridedama už išmainytą daiktą gauta priemoka (kai ji buvo gauta) arba mainais gaunamo daikto tikroji rinkos kaina, sumažinta sumokėtos priemokos suma (kai už mainais gaunamą daiktą priemoka sumokėta);

48.3. pagal rentos (išlaikymo iki gyvos galvos) sutartį už perleistą nuosavybėn daiktą gautomis pajamomis laikoma gautų piniginių lėšų suma (kai renta mokama pinigais) arba suma, atitinkanti rentos mokėtojo patirtas dokumentais pagrįstas išlaidas rentos gavėjui išlaikyti (kai renta teikiama išlaikymu);

48.4. už visuomenės poreikiams tenkinti paimtą nekilnojamąjį daiktą neatlygintinai suteikto daikto tikroji rinkos kaina ir (ar) išmokėta pinigų suma;

48.5. daiktą perleidus nuosavybėn pagal skolos padengimo sutartį, iš perleidimo nuosavybėn gautomis pajamomis pripažįstama padengtos skolos (įskaitant palūkanas) suma, pridėjus gautą priemoką (kai ji buvo gauta);

48.6. už įsigyjamas vieneto akcijas (dalis, pajus) sumokėjus nekilnojamuoju ar registruotinu kilnojamuoju daiktu, pajamomis pripažįstama gautų akcijų (dalių, pajų) vertė.

49. Išskaičiuota pajamų mokesčio suma deklaruojama, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį nuo deklaruojamos išmokos išskaičiavo ją išmokėjęs asmuo.

50. Kito asmens savomis lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma deklaruojama, kai pajamų mokestį už nuolatinį Lietuvos gyventoją savomis lėšomis yra sumokėjęs kitas asmuo.

51. Turi būti įrašomas valstybės (teritorijos), iš kurios gautos deklaruojamos pajamos, pavadinimas ir jos kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo. Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas pajamas, turi būti įrašomas XO kodas. Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės Taisyklių 12.1 papunkčio antrame sakinyje nurodytais atvejais.

52. Užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma deklaruojama, kai nuo užsienio valstybėje gautų pajamų toje užsienio valstybėje buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis.

53. Daikto (jo dalies) perleidimo nuosavybėn data (metai, mėnuo, diena) turi būti deklaruojama visais atvejais, neatsižvelgiant į tai, ar pajamoms iš jo perleidimo nuosavybėn yra taikoma mokesčio lengvata, ar netaikoma.

54. Deklaruojama su daikto perleidimu nuosavybėn susijusių teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų suma (atlygis notarui už notarinių su perleidimu susijusių veiksmų atlikimą, valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – Registrų centras) už savininko nuosavybės teisių patikrą, už geodezinius sklypo matavimus, mokestis už privalomą pastato energinio naudingumo sertifikavimą, valstybės rinkliava ir pan.), kurią yra sumokėjęs pajamas iš daikto perleidimo gavęs nuolatinis Lietuvos gyventojas. Privalomų mokėjimų sumai pagrįsti gyventojas privalo turėti juos pagrindžiančius dokumentus (tai gali būti notaro įrašai turto perleidimo sutartyje, valstybės įmonės Registro centro pažyma, PVM sąskaita faktūra už atliktus geodezinius sklypo matavimus ir pan.).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311D1 „TURTO PAJAMOS“ II SKYRIAUS (VEDLIO D DALIES) „NEKILNOJAMOJO DAIKTO, REGISTRUOTINO DAIKTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS“ UŽPILDYMAS

 

55.  Deklaracijos priedo GPM311D1 „Turto pajamos“ II skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto įsigijimo išlaidos“ (vedlio D dalyje) turi būti įrašomi šio priedo I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ nurodyto perleisto nuosavybėn nekilnojamojo daikto (dalies) ar registruotino kilnojamojo daikto (dalies) duomenys (t. y. perleisto daikto numeris (pavadinimas), įsigyta daikto dalis, pajamų rūšis (kodas), daikto (dalies) įsigijimo data ir jo (dalies) įsigijimo išlaidos). Kiekvieno daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos turi būti įrašomos atskirose eilutėse. Kai pagal perleidimo nuosavybėn sutartį buvo perleistas visas nekilnojamasis daiktas ar registruotinas kilnojamasis daiktas, kuris buvo įgytas dalimis, tai šio deklaracijos priedo II skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ (vedlio D dalyje) atskirose eilutėse turi būti įrašomi visų įsigytų daikto dalių duomenys. Atsižvelgiant į tai, kokiai pajamų rūšiai priskirtos I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ deklaruotos iš daikto (dalies) perleidimo gautos pajamos, pasirenkama užpildytina atitinkama eilutė, kurioje turi būti įrašoma:

55.1.       Perleisto nuosavybėn nekilnojamojo daikto (dalies) unikalus numeris, kai deklaruojamos išlaidos už perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą (dalį). Įrašomas nekilnojamojo daikto (dalies) unikalus numeris turi sutapti su įrašytu deklaracijos priedo GPM311D1 I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje). Jeigu nekilnojamojo daikto įsigijimo metu jam buvo suteiktas kitas unikalus numeris (pavyzdžiui, kai žemės sklypas buvo įsigytas bendrosios dalinės nuosavybės teise, o vėliau nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkanti sklypo dalis atidalinta iš turimo su bendrasavininkiais ir atidalintam sklypui suteiktas kitas unikalus numeris, kai žemės sklypo numeris buvo pakeistas, atlikus geodezinius matavimus), tai įrašomas ir perleidimo nuosavybėn metu buvęs unikalus numeris (suteiktas po atidalijimo ar atliktų geodezinių matavimų) ir įsigijimo metu buvęs unikalus numeris.

55.2.       Daikto pavadinimas ir numeris (jei jis yra suteiktas), kai deklaracijos priedo GPM311D1 I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) atitinkamoje eilutėje yra deklaruojamos pajamos už perleistą automobilį, kitą kelių eismo transporto priemonę, šaunamąjį ginklą, kitą registruotiną daiktą (pavyzdžiui, Mazda XXX555, automobilio priekaba YYY444, orlaivis XY5, šautuvas XXX ir pan.).

55.3.       Įsigyto daikto, kurio unikalus numeris arba pavadinimas ir numeris yra įrašytas deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriaus „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ pirmame stulpelyje (vedlio D dalyje), dalis (skaitmenimis). Kai perleisto nekilnojamojo daikto dalį atitinka įsigyto nekilnojamojo daikto dalis, tai deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ (vedlio D dalyje) įrašoma dalis turi sutapti su nurodyta deklaracijos priedo GPM311D1 I skyriaus (vedlio D dalies) „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ atitinkamoje eilutėje.

Pavyzdžiui, jeigu deklaracijos priedo GPM311D1 I skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) įrašyta perleista nuosavybėn 1/12 kartu su bendrasavininkiais turimo žemės sklypo dalis buvo įsigyta pagal vieną sutartį (vieną sprendimą atkurti nuosavybės teises ar paveldėjus po vieno turto palikėjo mirties), tai deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriaus „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ eilutėje (vedlio D dalies tam skirtoje vietoje) įrašoma 1/12.

Jeigu perleistas nuosavybėn daiktas (dalis) buvo įsigytas pagal skirtingas sutartis ir (ar) skirtingu būdu, tai kiekviena įsigyto nekilnojamojo daikto dalis įrašoma atskirose deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriaus „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ eilutėse (vedlio D dalies tam skirtoje vietoje). Pavyzdžiui, kai deklaracijos priedo GPM311D1 I  skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) yra deklaruojamos pajamos, gautos už perleistą nuosavybėn visą žemės sklypą (pajamų rūšies kodas 17), į kurio 1/2 dalį buvo atkurtos nuosavybės teisės, o kita 1/2 sklypo dalis įsigyta pagal pirkimo–pardavimo sutartį, tai duomenys apie kiekvieną 1/2 sklypo dalį turi būti įrašomi atskirose deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriaus „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ eilutėse (vedlio D dalies tam skirtoje vietoje).

55.4.       Daikto (dalies) įsigijimo data. Deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ (vedlio D dalyje) deklaruojamo daikto (dalies) įsigijimo data įrašoma, atsižvelgiant į šiuos ypatumus:

55.4.1. sutuoktiniams pasidalijus bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise turimą daiktą, jo įsigijimo data laikoma data, kada sutuoktiniai šį daiktą įsigijo (bet ne pasidalijo);

55.4.2. kai perleidžiamas paveldėtas daiktas, jo įsigijimo data laikoma turto palikėjo mirties data (neatsižvelgiant į tai, kada išduotas paveldėjimo teisės liudijimas), išskyrus atvejus, kai sutuoktinis paveldi dalį mirusio sutuoktinio nekilnojamojo ar teisiškai registruotino kilnojamojo daikto, priklausiusio sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tokiu atveju viso nekilnojamojo ar teisiškai registruotino daikto įsigijimo data laikoma data, kada tas daiktas buvo įsigytas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise;

55.4.3. perleidus nuosavybėn paties nuolatinio Lietuvos gyventojo pasistatytą statinį, jo įsigijimo data gali būti laikoma dokumento, kuriame užfiksuota anksčiausia faktinį daikto įsigijimą įrodanti data (pavyzdžiui, statybos priėmimo akte nurodyta data, kai jo teisinė registracija atlikta vėliau);

55.4.4. perleidus nuosavybėn daiktą, įsigytą išsimokėtinai arba lizingo būdu, šio daikto įsigijimo data laikoma daikto priėmimo–perdavimo data (nepaisant to, kad nuosavybės teisės į daiktą buvo įgytos vėliau);

55.4.5. perleidus nekilnojamąjį daiktą, į kurį nuosavybės teisės atkurtos mirusiojo asmens vardu (po jo mirties) ir perduodamos įpėdiniui, laikoma, kad įpėdinis grąžintą turtą įsigijo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dieną.

55.5. Daikto (dalies) įsigijimo išlaidų suma, pagal GPMĮ 19 straipsnio nuostatas pripažįstama daikto įsigijimo kaina, t. y. juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstos išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant su šio turto įsigijimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus (atlygį notarui už notarinių veiksmų, įsigyjant daiktą, atlikimą, atlyginimą Registrų centrui už nuosavybės teisių įregistravimą, paveldimo turto mokestis, sumokėtas daiktą paveldint, ir pan.). Kai deklaracijos priedo GPM311D1 I skyriuje yra deklaruojamos pajamos už perleisto daikto dalį, tai deklaracijos priedo GPM311D1 II skyriuje „Nekilnojamojo daikto, registruotino daikto perleidimo nuosavybėn išlaidos“ turi būti įrašoma tik tos daikto dalies įsigijimo kaina ir su jos perleidimu susijusių privalomų mokėjimų dalis. Deklaruojama daikto įsigijimo kaina ir su jo įsigijimu susijusių privalomų mokėjimų suma turi būti apskaičiuota, remiantis sumokėtas sumas pagrindžiančiais dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, galiojančiais sandoriais, užsienio vienetų bei gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

56. Perleisto nuosavybėn daikto (dalies) įsigijimo kaina apskaičiuojama, atsižvelgiant į šiuos ypatumus:

56.1. dovanojimo būdu įgyto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kaina laikoma tikroji jo rinkos kaina, buvusi dovanojimo momentu (kai daiktas gautas dovanų nuo 2003-01-01), arba jo vidutinė rinkos vertė, nustatyta Registrų centro (kai daiktas gautas dovanų iki 2002-12-31);

56.2. dovanojimo būdu įgyto registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant civilinius orlaivius, laivus) įsigijimo kaina laikoma tikroji jo rinkos kaina, buvusi dovanojimo momentu (kai daiktas gautas dovanų nuo 2003-01-01);

56.3. paveldėjimo būdu įgyto daikto įsigijimo kaina laikoma ta daikto vertė, kuria šis daiktas buvo (būtų) įvertinamas paveldimo turto mokesčiui apskaičiuoti (kai daiktas paveldėtas nuo 2003- 01-01, neatsižvelgiant į tai, ar daiktą paveldėjęs nuolatinio Lietuvos gyventojas privalėjo mokėti šį mokestį, ar buvo nuo jo atleistas), t. y.:

56.3.1. nekilnojamojo daikto vidutinė rinkos vertė, nustatyta Registrų centro, arba vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo daikto individualų vertinimą, – daiktą paveldėjusio gyventojo pasirinkimu;

56.3.2. registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant civilinius orlaivius, laivus) įsigijimo kaina laikoma vertė, nustatyta paties jį paveldėjusio gyventojo ar pasinaudojus turto vertintojo paslaugomis;

56.4. kai nekilnojamasis daiktas įsigytas (grąžintas) atkuriant nuosavybės teises Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems asmenims (turto savininkams, jų vaikams (įvaikiams), sutuoktiniams, vaikų (įvaikių) sutuoktiniams, vaikaičiams ir pan.), jo įsigijimo kaina prilyginama daikto perleidimo nuosavybėn kainai;

56.5. kai nekilnojamasis daiktas įsigytas (grąžintas) pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, atkuriant nuosavybės teises nuolatiniam Lietuvos gyventojui, įgijusiam tokią teisę pagal notaro patvirtintą teisių atkurti nuosavybės teises perleidimo sutartį, sudarytą su kitu asmeniu (ne su vaikais (įvaikiais), ne su tėvais (įtėviais), ne su sutuoktiniais ar seneliais), tai tokio daikto įsigijimo kaina lygi 0;

56.6. perleidus nuosavybėn paties pasistatytą nekilnojamąjį daiktą, jo įsigijimo kaina laikoma nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis faktiškai patirtos turto ir (ar) daikto statybos (gamybos) išlaidos, pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais;

56.7. įsigytų nebaigtų statyti (neįrengtų, be apdailos) patalpų, butų, namų (dalių) įsigijimo kaina apskaičiuojama, prie sumokėtos kainos pridėjus patirtas su apdailos darbais susijusias išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais;

56.8. nekilnojamojo daikto įsigijimo kainai taip pat priskiriamos nuolatinio Lietuvos gyventojo savomis ar sutuoktinio lėšomis atlikto daikto rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto išlaidos (įskaitant išlaidų sumą, kuri atitinka tuo tikslu pasiskolintų lėšų sugrąžintąją dalį), pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Nekilnojamojo daikto modernizavimo (renovavimo) išlaidos ir paprastojo remonto išlaidos jo įsigijimo kainai nepriskiriamos;

56.9. nuolatinio Lietuvos gyventojo nuosavybėn perduoto nekilnojamojo daikto, atlyginant jam už visuomenės poreikiams paimtą nekilnojamąjį daiktą, gautojo nekilnojamojo daikto įsigijimo kaina laikoma gavimo momentu buvusi jo tikroji rinkos kaina;

56.10. mainais gauto nekilnojamojo daikto ar registruotino daikto įsigijimo kaina laikoma išmainyto daikto tikroji rinkos kaina, prie jos pridėjus sumokėtą priemoką (kai nuolatinis Lietuvos gyventojas už mainais gaunamą daiktą ją sumokėjo) arba atėmus gautą priemoką (kai už perduotą mainais daiktą gavo priemoką);

56.11. pagal rentos (išlaikymo iki gyvos galvos) sutartį įgyto nekilnojamojo daikto įsigijimo kaina laikoma rentos gavėjui sumokėta suma (kai ji mokama pinigais) arba rentos gavėjui išlaikyti faktiškai patirta ir dokumentais pagrįsta išlaidų suma;

56.12.     pagal skolos padengimo sutartį gauto daikto įsigijimo kaina laikoma padengtos skolos (įskaitant palūkanas) suma;

56.13. kai vieneto dalyviui perleidžiamas vieneto turtas (likvidavimo atveju kaip paskirstytasis pelnas, teisės aktų nustatyta tvarka šiam dalyviui išstojus iš vieneto), tokio turto įsigijimo kaina laikoma šio turto tikroji rinkos kaina, buvusi turto nuosavybės teisės perleidimo nuolatiniam Lietuvos gyventojui dieną;

56.14.     turto, gauto atlyginant už darbą, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, įsigijimo kaina nuolatiniam Lietuvos gyventojui yra tikroji šio turto rinkos kaina, buvusi gyventojo pajamų natūra gavimo momentu (jeigu gautas turtas buvo pripažintas gyventojo pajamomis natūra) arba turto perleidimo gyventojo nuosavybėn momentu;

56.15.     perleidus nuosavybėn daiktą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos turtui ir jo įsigijimo kaina buvo atskaityta iš individualios veiklos pajamų, šio daikto įsigijimo kaina mažinama iš individualios veiklos pajamų atskaityta turto įsigijimo kainos dalimi;

56.16.     nesant galimybių nustatyti, kuri konkreti (kada įsigyta) keliais sandoriais įgyto vienarūšio, individualiais požymiais neapibūdinto turto dalis buvo perleista nuosavybėn, tos dalies įsigijimo kaina pripažįstama anksčiausiai už tokį turtą (jo dalį) sumokėta (jos dalis).

Nekilnojamojo daikto ar registruotino kilnojamojo daikto įsigijimo kaina gali būti neįrašoma, kai nekilnojamasis daiktas buvo įsigytas anksčiau nei prieš 10 metų iki jo perleidimo, registruotinas kilnojamasis daiktas – anksčiau nei prie 3 metus iki jo perleidimo (t. y. kai pajamoms taikomos 3 ir 10 kodais žymimos lengvatos).

57.     Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311D1 lape turi būti įrašoma:

57.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

57.2.  metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

VII SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311D2 „TURTO NUOMOS, FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, NENUKIRSTO MIŠKO (APVALIOSIOS MEDIENOS), ATLIEKŲ, KITO TURTO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN PAJAMOS“ (VEDLIO D DALIES) UŽPILDYMAS

 

58. Deklaracijos priede GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) deklaruojamos pajamos, per mokestinį laikotarpį gautos:

58.1. už turto (nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų) nuomą (išskyrus pajamas, nuo kurių pajamų mokestis buvo sumokėtas, įsigyjant verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, kurios yra deklaruojamos GPM311C priede (vedlio C dalyje) 90 pajamų rūšies kodu);

58.2. už finansinių priemonių (akcijų, obligacijų, indėlių sertifikatų ir pan.) perleidimą nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (pasirinkimo sandorio, ateities sandorio, apsikeitimo sandorio, išankstinio sandorio ir pan.) (toliau kartu – finansinės priemonės) realizavimą;

58.3. ne individualios veiklos pajamos už perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką (be žemės) ar apvaliąją medieną;

58.4. už perleistas nuosavybėn ne individualios veiklos atliekas;

58.5. už perleistą nuosavybėn kitą turtą (buitinę techniką, baldus, meno kūrinius, brangenybes, virtualią valiutą, kitus kilnojamuosius daiktus, kuriems nėra nustatyta privaloma teisinė registracija, nematerialų turtą (pavyzdžiui, paveldėjimo teises, reikalavimo teises)).

59.  Deklaracijos priede GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos šios nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos:

59.1. nekilnojamojo daikto nuomos pajamos (žymimos 23 pajamų rūšies kodu), įskaitant verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ įsigijusio gyventojo pajamas, gautas iš juridinio asmens, bei pajamos, gautos nesilaikant teritorinių apribojimų;

59.2. kitų daiktų (buitinės technikos, laivų, valčių, dviračių, drabužių, juvelyrinių dirbinių, knygų ir kitų kilnojamųjų daiktų) nuomos pajamos (žymimos 24 pajamų rūšies kodu), įskaitant verslo liudijimus kilnojamųjų daiktų nuomai įsigijusio gyventojo pajamas, gautas nesilaikant veiklos ar teritorinių apribojimų;

59.3. finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn (realizavimo) pajamos (žymimos 12 pajamų rūšies kodu), kai:

59.3.1. pajamos yra gautos už akcijas, perleistas nuosavybėn jas išleidusiam vienetui (emitentui);

59.3.2. pajamos už vertybinius popierius yra gautos vieneto (bet kokios teisinės formos) likvidavimo atveju;

59.3.3. pajamos, gautos už nemokamai gautas akcijas, didinant bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų;

59.3.4. pajamos, proporcingai tenkančios akcijų, pajų (dalių) nominalios vertės padidinimo iš bendrovės lėšų sumai;

59.3.5. finansinių priemonių perleidimo (realizavimo) pajamos, gautos už užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones;

59.3.6. finansinių priemonių perleidimo (realizavimo) pajamos, gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą;

59.3.7. finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn (realizavimo) pajamos (žymimos 11 pajamų rūšies kodu), kai tokių pajamų suma viršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Tokiu atveju turi būti deklaruojama visa per mokestinį laikotarpį iš finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn (realizavimo) gautų pajamų suma.

59.4.       Ne individualios veiklos atliekų perleidimo nuosavybėn pajamos (žymimos 15 pajamų rūšies kodu).

59.5. Ne individualios veiklos kito turto (kilnojamųjų daiktų, kuriems nėra nustatyta privaloma teisinė registracija, perleidimo nuosavybėn pajamos (žymimos 13, 14 pajamų rūšies kodais), kai iš perleidimo nuosavybėn gautų pajamų ir įsigijimo kainos bei privalomų mokėjimų skirtumas per metus yra didesnis nei 2 500 eurų. Iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos pajamos už tokio turto perleidimą nuosavybėn yra priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, todėl jos visos turi būti deklaruojamos.

Tokioms 2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu gautoms pajamoms taikytini pajamų mokesčio tarifai pateikti Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąraše (žr. Taisyklių 1 priedą „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“).

60. Deklaracijos priede GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ (vedlio D dalyje) nuolatinio Lietuvos gyventojo pageidavimu, gali būti deklaruojamos ir tos finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn (realizavimo) pajamos, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos, kurios yra priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms. Kai yra gautos pajamos, kurių dalis priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o kita dalis – apmokestinamosioms pajamoms, turi būti nurodoma visa pajamų suma, įskaitant neapmokestinamosioms pajamoms priskirtą sumą.

61. Atsižvelgiant į tai, kokiai pajamų rūšiai priskiriamos iš daikto (dalies) perleidimo gautos pajamos, pasirenkama užpildytina atitinkama šio priedo eilutė, kurioje (tam skirtoje vedlio D dalies vietoje) turi būti įrašoma:

61.1. per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma;

61.2. išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį nuo deklaruojamos išmokos išskaičiavo ją išmokėjęs asmuo;

61.3. kito asmens savomis lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma, kai pajamų mokestį už nuolatinį Lietuvos gyventoją savomis lėšomis yra sumokėjęs kitas asmuo;

61.4. valstybės (teritorijos), iš kurios gautos deklaruojamos pajamos, dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas pajamas, turi būti įrašomas XO kodas;

61.5. užsienio valstybėje sumokėta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, kai nuo užsienio valstybėje gautų pajamų toje valstybėje buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis;

61.6. perleistų nuosavybėn (realizuotų) finansinių priemonių, kito turto (įskaitant nenukirsto miško, apvaliosios medienos, tačiau išskyrus atliekų) įsigijimo kainos ir su to turto perleidimu susijusių teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų bendra suma. Deklaruojama finansinių priemonių ir kito turto įsigijimo kaina ir su jų perleidimu susiję privalomų mokėjimų suma turi būti apskaičiuota remiantis sumokėtas sumas pagrindžiančiais dokumentais, turinčiais visus Buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, galiojančiais sandoriais, užsienio vienetų bei gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. 

62. Apskaičiuojant finansinių priemonių bei kito turto įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius mokėjimus, atsižvelgiama į šiuos ypatumus:

62.1. antrinėje rinkoje (per viešosios apyvartos tarpininkus) įsigytų akcijų įsigijimo kainos ir su jų perleidimu nuosavybėn privalomų mokėjimų suma apskaičiuojama, prie sumokėtos akcijų įsigijimo kainos pridėjus komisinį atlyginimą, sumokėtą viešosios apyvartos tarpininkui;

62.2. vieneto likvidavimo atveju pagal GPMĮ 11 straipsnį laikomų parduotais akcijų, dalių, pajų įsigijimo kaina yra lygi į vieneto kapitalą įneštų įnašų vertei įnešimo metu. Jeigu įnašai buvo įnešti turtu (apmokėta ne pinigais), tai prie įnašo vertės pridedamas turto vertės padidėjimas dėl turto indeksavimo arba perkainojimo, jeigu indeksavimą arba perkainojimą atlikti įpareigojo Lietuvos Respublikos teisės aktai;

62.3. vieneto dalyviui dėl įstatinio ar pagrindinio kapitalo didinimo nemokamai išduotų akcijų, dalių, pajų vertė yra lygi 0;

62.4. vieneto dalyviui dėl įstatinio ar pagrindinio kapitalo didinimo nemokamai padidinus anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę, dalių ar pajų vertę, įsigijimo kaina, atitinkanti akcijų nominaliosios vertės, dalies ar pajaus padidinimą, yra lygi 0;

62.5. akcijų, dalių, pajų, gautų mainais GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 7 ir 8 punktuose nurodytais vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejais, įsigijimo kaina laikoma iki reorganizavimo ar perleidimo nuolatinio Lietuvos gyventojo turėtų to vieneto akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina;

62.6. nesant galimybių nustatyti, kuri konkreti (kada įsigyta) keliais sandoriais įgytų vienarūšių finansinių priemonių ar individualiais požymiais neapibūdinto kito turto dalis buvo perleista nuosavybėn, tos dalies įsigijimo kaina pripažįstama anksčiausiai už tokį turtą (jo dalį) sumokėta kaina (jos dalis);

62.7. perleidus nuosavybėn nenukirstą mišką (apvaliąją medieną) iš grąžintos miško žemės, atkūrus nuosavybės teises Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems asmenims (turto savininkams, jų vaikams (įvaikiams), sutuoktiniams, vaikų (įvaikių) sutuoktiniams, vaikaičiams ir pan.), nenukirsto miško (apvaliosios medienos) įsigijimo kaina prilyginama perleidimo nuosavybėn kainai;

62.8. perleidus nuosavybėn nenukirstą mišką (apvaliąją medieną) iš grąžintos miško žemės pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, atkūrus nuosavybės teises nuolatiniam Lietuvos gyventojui, įgijusiam tokią teisę pagal notaro patvirtintą teisių atkurti nuosavybės teises perleidimo sutartį, sudarytą su kitu asmeniu (ne su vaikais (įvaikiais), ne su tėvais (įtėviais), ne su sutuoktiniais ar seneliais), nenukirsto miško (apvaliosios medienos) įsigijimo kaina laikoma 0;

62.9. perleidus nuosavybėn kitu būdu įsigytą nenukirstą mišką (apvaliąją medieną), jo įsigijimo kaina apskaičiuojama pagal Registrų centro pažymoje nurodytą indeksuotą miško medynų vertę, atvejinio (ne plyno) kirtimo atveju – remiantis pažymomis apie medynų vertę prieš kirtimą ir po kirtimo bei kitais dokumentais, reikalingais įsigijimo kainai apskaičiuoti. Prie nenukirsto miško ir apvalios medienos įsigijimo kainos priskiriama sumokėta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatyta privalomų atskaitymų į valstybės biudžetą (5 procentai nuo pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir už nenukirstą mišką) suma;

62.10. perleidus nuosavybėn turtą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos turtui ir kurio įsigijimo kaina buvo atskaityta iš individualios veiklos pajamų, šio turto įsigijimo kaina turi būti mažinama iš individualios veiklos pajamų atskaityta turto įsigijimo kainos dalimi.

63.  Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311D2 „Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos“ lape turi būti įrašoma:

63.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

63.2.  metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

VIII SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311E „PALŪKANOS“ (VEDLIO E DALIES) UŽPILDYMAS

 

64.  Deklaracijos priedo GPM311E „Palūkanos“ (vedlio E dalyje) turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos tokios apmokestinamosioms pajamoms priskirtos palūkanos:

64.1.  palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame EEE valstybės įstatyme nustatyta tvarka, ir palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame EEE valstybės įstatyme nustatyta tvarka, kai bendra tokių palūkanų suma yra didesnė nei 500 eurų. Tokiu atveju turi būti deklaruojama visa tokių palūkanų (žymimų 55 pajamų rūšies kodu) suma;

64.2.                                                               visos palūkanos už paskolas (žymimos 58 pajamų rūšies kodu);

64.3. palūkanos už Lietuvos ir užsienio valstybių (išskyrus užsienio valstybes ar zonas, kurios yra įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“)) kredito įstaigose laikomus indėlius, dėl kurių sutartys sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d. (žymimos 64 pajamų rūšies kodu), kai tokių palūkanų ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (žymimų 67 pajamų rūšies kodu), bendra suma yra didesnė nei 500 eurų. Tokiu atveju turi būti deklaruojama visa tokių palūkanų suma;

64.4. palūkanos už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus gautas iš darbdavio už jo išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už juos darbdavys nuolatiniam Lietuvos gyventojui moka didesnes palūkanas nei kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams) ir palūkanos už Lietuvos ir užsienio valstybių (išskyrus užsienio valstybes ar zonas, kurios yra įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą) vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius (žymimos 67 pajamų rūšies kodu), kai tokių palūkanų ir indėlių palūkanų (žymimų 64 pajamų rūšies kodu) bendra suma yra didesnė nei 500 eurų. Tokiu atveju turi būti deklaruojama visa tokių palūkanų suma;

64.5. kitos apmokestinamosioms pajamoms priskirtos palūkanos (žymimos 59 pajamų rūšies kodu): visų rūšių palūkanos, gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą; palūkanos už 2013 m. ar anksčiau įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, pradėtus išpirkti anksčiau kaip po 366 dienų; palūkanos už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, gautos iš darbdavio, kai darbuotojui yra mokamos didesnės palūkanos nei kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams; palūkanos už indėlius ne EEE valstybių kredito įstaigose, kai indėlių sutartys sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d.; palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio platformą, ar už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, gautos ne iš EEE valstybės, ir pan.

Tokioms deklaracijos priede GPM311E (vedlio E dalyje) deklaruojamoms apmokestinamosioms palūkanoms, gautoms 2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, taikytini pajamų mokesčio tarifai yra pateikti Taisyklių 1 priede „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“.

65. Deklaracijos priede GPM311E „Palūkanos“ (vedlio E dalyje), nuolatinio Lietuvos gyventojo pageidavimu, gali būti deklaruojamos ir neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanos, t. y. palūkanos, žymimos 56, 65, 66, 68 pajamų rūšių kodais.

66. Deklaracijos priede GPM311E (vedlio E dalyje), atskirose eilutėse, turi būti deklaruojamos:

66.1. skirtingų rūšių palūkanos;

66.2. iš skirtingų asmenų gautos palūkanos;

66.3. skirtingose valstybėse gautos palūkanos;

66.4. palūkanos, nuo kurių kito asmens savomis lėšomis buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis;

66.5. palūkanos, nuo kurių buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ir nuo kurių pajamų mokestis nebuvo sumokėtas.

67. Deklaracijos priede GPM311E „Palūkanos“, atsižvelgiant į gautų palūkanų rūšį, pasirenkama užpildyti atitinkama šio priedo eilutė, kurioje (tam skirtoje vedlio E dalies vietoje) turi būti įrašoma: 

67.1. per mokestinį laikotarpį gautų atitinkamos rūšies palūkanų suma;

67.2. išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtiną pajamų mokestį nuo deklaruojamų palūkanų išskaičiavo jas išmokėjęs asmuo;

67.3. kito asmens savomis lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma, kai pajamų mokestis nuo deklaruojamų palūkanų už gyventoją buvo sumokėtas kito asmens savomis lėšomis;

67.4. valstybės (teritorijos), iš kurios yra gautos deklaruojamos palūkanos, dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos palūkanos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas palūkanas, turi būti įrašomas XO kodas;

67.5. užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, kai nuo užsienio valstybėje gautų palūkanų toje valstybėje buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis. Jeigu palūkanos yra gautos iš užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, tai įrašoma užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) mokesčio suma neturi būti didesnė už mokesčio sumą, nustatytą sutartyje (žr. Taisyklių 5 priedą „Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatyti gyventojams išmokamų dividendų, palūkanų ir honorarų maksimalių tarifų, atskaitomų iš Lietuvoje mokėtinos sumos, sąrašas“). Jeigu palūkanos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, tai nuo jų sumokėtas (išskaičiuotas) mokestis neatskaitomas ir neįrašomas.

Apskaičiuojant atskaitytiną užsienio valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį nuo gautų didesnių nei 500 eurų palūkanų už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir (ar) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su nuolatiniu Lietuvos gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), t. y. nuo palūkanų, kurių dalis yra neapmokestinama pajamų mokesčiu, o dalis – apmokestinama, kaip sumokėta (išskaičiuota) mokesčio suma, turi būti įrašoma tik apmokestinamosioms palūkanoms tenkanti užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) mokesčio suma.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas Danijoje gavo 800 eurų palūkanų už indėlius pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., nuo kurių pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, buvo išskaičiuotas 80 eurų pajamų mokestis. Ši pajamų mokesčio suma buvo išskaičiuota ir nuo 500 eurų palūkanų, pagal GPMĮ pripažįstamų neapmokestinamosiomis pajamomis, sumos, nuo kurios užsienio valstybėje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis negali būti atskaitytas. Deklaruojama Danijoje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma nuo Lietuvoje apmokestinamų palūkanų apskaičiuojama taip:

1) nustatoma apmokestinamų palūkanų dalis − 0,375 (300 : 800),

2) apskaičiuojama Danijoje sumokėto pajamų mokesčio suma, tenkanti Lietuvoje apmokestinamoms palūkanoms – 30 Eur (80 x 0,375).

Vadovaujantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis, tokia pat pajamų mokesčio suma (30 Eur) turėtų būti įrašoma ir tuo atveju, jeigu pajamų mokestis nuo 800 eurų palūkanų sumos būtų išskaičiuotas pagal Danijos vidaus įstatymus, taikant didesnį nei 10 procentų pajamų mokesčio tarifą.

68. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311E „Palūkanos“ lape turi būti įrašoma:

68.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

68.2.  metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

IX SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311F1 „KITOS PAJAMOS“ (VEDLIO F DALIES) UŽPILDYMAS

 

69. Deklaracijos priede GPM311F1 „Kitos pajamos“ (vedlio F dalyje) turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautos kitos apmokestinamosios pajamos, t. y.:

69.1. dividendai (žymimi 26 pajamų rūšies kodu).

69.2. Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos iš paskirstytojo pelno (žymimos 27 pajamų rūšies kodu).

69.3. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nario (dalyvio) pajamos iš paskirstytojo pelno (žymimos 29 pajamų rūšies kodu), išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskirtas kooperatinės bendrovės dalyvio iš kooperatinės bendrovės gautas apyvartai proporcingos išmokas ir (ar) dividendus, jeigu tokias išmokas gauna gyventojas, gaunantis pajamų iš žemės ūkio veiklos, ir tą mokestinį laikotarpį, už kurį mokamos tokios išmokos, šios kooperatinės bendrovės pelnas buvo apmokestintas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą (toliau – PMĮ), taikant 5 procentų pelno mokesčio tarifą.

69.4. Tantjemos ir kitos išmokos už valdymo funkcijas (už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete; žymimos 44 pajamų rūšies kodu).

69.5. Mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos (už vadovavimą mažajai bendrijai; žymimos 89 pajamų rūšies kodu).

69.6. Sporto veiklos (ne individualios veiklos ir nesusijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais) pajamos (žymimos 51 pajamų rūšies kodu).

69.7. Atlikėjo veikos (ne individualios veiklos ir nesusijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais) pajamos (žymimos 52 pajamų rūšies kodu).

69.8. Autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio (žymimi 60 pajamų rūšies kodu).

69.9. Autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio (žymimi 61 pajamų rūšies kodu).

69.10. Honorarai (žymimi 62 pajamų rūšies kodu).

69.11. Pajamos pagal paslaugų kvitą (žymimos 88 pajamų rūšies kodu), kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal paslaugų kvitą įstatymas, jeigu pajamų suma viršija 1 750 eurų per mokestinį laikotarpį. Tokiu atveju apmokestinamosioms pajamoms priskiriama 1 750 eurų viršijanti suma, tačiau turi būti deklaruojama visa pajamų suma.

69.12. Pajamos už kitas paslaugas (ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, ne iš individualios veiklos, ne iš sporto ar atlikėjo veiklos, už mažosios bendrijos nario vadovavimo mažajai bendrijai veiklą) (žymimos 77 pajamų rūšies kodu).

69.13. Ne darbdavio ir ne olimpinių, parolimpinių, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių ar Lietuvos sporto šakų federacijų sąjungų, asociacijų ar jų narių paskirti prizai, laimėjimai (žymimi 31 pajamų rūšies kodu):

69.13.1. kai kiekvieno prizo vertė yra didesnė nei 200 eurų;

69.13.2. iš to paties asmens per mokestinį laikotarpį gautas septintas bei paskesni prizai, laimėjimai (neatsižvelgiant į kiekvieno vertę, tačiau neįskaitant nepiniginių iki 100 eurų vertės).

Gavus bent vieną apmokestinamosioms pajamoms priskirtą prizą ar laimėjimą, turi būti deklaruojama kiekvieno gauto prizo ar laimėjimo vertė (suma), įskaitant ir priskirtus neapmokestinamosioms pajamoms (t. y. iš to asmens gautus pirmuosius šešis prizus bei laimėjimus, kurių kiekvienas neviršija 200 eurų sumos, tačiau neįskaitant nepiniginių iki 100 eurų vertės prizų bei laimėjimų).

31 kodu žymimi prizai, laimėjimai deklaruojami atskirose eilutėse. Kiekvienoje eilutėje turi būti įrašomas prizo, laimėjimo eilės numeris (pagal prizo gavimo datą), jį išmokėjusio asmens identifikacinis numeris (kodas) ir pavadinimas;

69.13.3. prizai, laimėjimai, gauti iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), neatsižvelgiant į kiekvieno vertę, išskyrus nepiniginius iki 100 eurų vertės prizus ar laimėjimus.

69.14. Azartinių lošimų laimėjimų pajamos, apskaičiuotos, atėmus su laimėjimais susijusias juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas išlaidas (žymimos 42 pajamų rūšies kodu).

69.15. Pelno siekiančių vienetų stipendijos, viršijančios 2 500 eurų per metus (žymimos 45 pajamų rūšies kodu), t. y. pagal pelno siekiančio vieneto, mokyklos ir studento ar mokinio pasirašytą trišalę sutartį mokama stipendija, jeigu ji viršija 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį, išmokėta:

69.15.1. mokyklų mokiniams ir studentams (nesantiems to vieneto 10 procentų akcijų, dalių, pajų savininkais, jo šeimos nariais ar darbuotojais) ir

69.15.2. jeigu ji išmokėta ne už įmonei studento (mokinio) atliktus (atliekamus) darbus, suteiktas (teikiamas) paslaugas.

Kai tokios stipendijos suma yra didesnė nei 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį, turi būti deklaruojama visa stipendijos suma, be to, įrašomas stipendiją išmokėjusio asmens kodas ir pavadinimas.

69.16. Stipendijos (žymimos 47 pajamų rūšies kodu), priskirtos apmokestinamosioms pajamoms:

69.16.1. pagal pelno siekiančio vieneto, mokyklos ir studento ar mokinio pasirašytas trišales sutartis to vieneto lėšomis išmokėtos mokyklų studentams ir mokiniams, kai jos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas yra to vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba šeimos narys;

69.16.2. kai stipendija mokama už tai įmonei atliktus (atliekamus) darbus, suteiktas (teikiamas) paslaugas;

69.16.3. pelno nesiekiančių vienetų mokiniams ir studentams išmokėtos stipendijos, kai:

69.16.3.1. stipendijos gavėjas yra stipendiją mokančios įmonės (įstaigos) dalyvis, darbuotojas arba to dalyvio ar darbuotojo šeimos narys;

69.16.3.2. stipendijos mokėjimas yra susijęs su jos gavėjo stipendiją mokančiai įmonei (įstaigai) atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis;

69.16.4. stipendijos, gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą.

Deklaruojant neapmokestinamosioms pajamoms priskirtas stipendijas, turi būti įrašomas požymis „NEAPMOK“;

69.17. Dovanos ne iš artimųjų (ne iš sutuoktinių, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių; žymimos 41 pajamų rūšies kodu), kai:

69.17.1. jų bendra suma (vertė) per mokestinį laikotarpį yra didesnė nei 2 500 eurų (neįskaitant nepiniginių iki 100 eurų vertės dovanų, gautų iš gyventojo, nesančio darbdaviu). Apmokestinamosioms pajamoms priskiriama dovanų suma (vertė), viršijanti 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį, tačiau turi būti deklaruojama visa dovanų suma (vertė);

69.17.2. jos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą.

69.18. Juridinio asmens (ne darbdavio) dovanos (žymimos 46 pajamų rūšies kodu), išskyrus nepinigines iki 100 eurų vertės dovanas.

69.19. Pensijos (rentos; žymimos 48 pajamų rūšies kodu), jeigu jos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą. Deklaruojant neapmokestinamosioms pajamoms priskirtas pensijas (rentas), turi būti įrašomas požymis „NEAPMOK“. 

69.20. Pensijų kaupimo išmokos, neviršijančios įmokų (žymimos 71 pajamų rūšies kodu), priskirtos apmokestinamosioms pajamoms:

69.20.1. išmokos suma, kuri buvo atimta iš pajamų (pritaikyta pajamų mokesčio lengvata), kai išmoka iš pensijų fondo yra išmokėta pagal trumpesnio kaip 5 metų termino pensijų kaupimo sutartį;

69.20.2. išmokos suma, išmokėta pasibaigus 5 metų ar ilgesnio termino pensijų kaupimo sutarčiai, lygi sumokėtų įmokų daliai, kuri buvo atimta iš pajamų (pritaikyta pajamų mokesčio lengvata), jeigu išmokos gavimo metu išmoką gaunantis gyventojas nėra sulaukęs 55 metų (pagal sutartį, sudarytą iki 2012-12-31) arba jam iki senatvės pensijos amžiaus (pagal sutarties sudarymo metu galiojusį Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą (toliau – SDPĮ) yra likę daugiau nei 5 metai (pagal sutartį, sudarytą nuo 2013-01-01), arba gyventojui nėra nustatytas 0–25 ar 30–40 proc. darbingumo lygis;

69.20.3. jeigu išmoka gauta iš užsienio valstybės ar zonos, įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą.

Deklaruojant pensijų kaupimo išmokas (žymimas 71 pajamų rūšies kodu), turi būti įrašoma ir pensijų kaupimo sutarties data, ir numeris, o jei yra įrašytos ir tokios išmokos, priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, tai ir požymis „NEAPMOK“.

69.21. Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas (žymimos 76 pajamų rūšies kodu), priskirtos apmokestinamosioms pajamoms:

69.21.1. pagal trumpesnio kaip 5 metų termino pensijų kaupimo sutartį gyventojo į pensijų fondą sumokėtas įmokas viršijanti išmokos dalis;

69.21.2. nutraukus pensijų kaupimo sutartį anksčiau kaip po 5 metų, gyventojo į pensijų fondą sumokėtas įmokas viršijanti išmokos dalis;

69.21.3. pasibaigus 5 metų ar ilgesnio termino pensijų kaupimo sutarčiai, gyventojo į pensijų fondą sumokėtas įmokas viršijanti dalis, išskyrus atvejus, kai išmoką gaunantis gyventojas:

69.21.3.1. yra sulaukęs 55 metų (pagal sutartį, sudarytą iki 2012-12-31) arba jam iki senatvės pensijos amžiaus (pagal sutarties sudarymo metu galiojusį SDPĮ) yra likę mažiau nei 5 metai (pagal sutartį, sudarytą nuo 2013-01-01), arba

69.21.3.2. gyventojui yra nustatytas 0–25 ar 30–40 proc. darbingumo lygis;

69.21.4. pensijos arba grąžintos įmokos iš pensijų fondo dalis, viršijanti sumokėtas įmokas, gauta iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą.

Deklaruojant pensijų kaupimo išmokas (žymimas 76 pajamų rūšies kodu), turi būti įrašoma ir pensijų kaupimo sutarties data, ir numeris, o jei yra įrašytos ir tokios išmokos, priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, tai ir požymis „NEAPMOK“.

69.22. Gyvybės draudimo išmokos, neviršijančios įmokų (žymimos 72 pajamų rūšies kodu), priskirtos apmokestinamosioms pajamoms:

69.22.1. pagal nuo 2003-01-01 sudarytą trumpesnio kaip 5 metų termino gyvybės draudimo sutartį (pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus) gyventojo sumokėtų įmokų dalis, kuri buvo atimta iš pajamų (buvo pritaikyta pajamų mokesčio lengvata);

69.22.2. pagal nuo 2003-01-01 sudarytą 5 metų ar ilgesnio termino gyvybės draudimo sutartį gyventojo sumokėtų įmokų dalis, kuri buvo atimta iš pajamų (buvo pritaikyta pajamų mokesčio lengvata), išskyrus atvejus, kai išmoką gaunantis gyventojas:

69.22.2.1. yra sulaukęs 55 metų (pagal sutartį, sudarytą iki 2012-12-31) arba jam iki senatvės pensijos amžiaus (pagal sutarties sudarymo metu galiojusį SDPĮ) yra likę mažiau nei 5 metai (pagal sutartį, sudarytą nuo 2013-01-01), arba

69.22.2.2. kuriam yra nustatytas 0–25 ar 30–40 proc. darbingumo lygis, arba

69.22.2.3. yra vaikas, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, arba

69.22.2.4. yra jaunesnis nei 26 metų (tik tuo atveju, jeigu sutartis yra 10 metų ar ilgesnio termino);

69.22.3. jeigu gyvybės draudimo sutartis nutraukta anksčiau nei po 5 metų;

69.22.4. jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nuo 2017-01-01 buvo pakeistas kitu (išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios) arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu));

69.22.5. jeigu išmoka gauta iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą.

Deklaruojant gyvybės draudimo išmokas (žymimas 72 pajamų rūšių kodu), turi būti įrašoma ir gyvybės draudimo sutarties data ir numeris, o jei yra įrašytos ir tokios išmokos, priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, tai ir požymis „NEAPMOK“.

69.23. Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios įmokas (žymimos 75 pajamų rūšies kodu), priskirtos apmokestinamosioms pajamoms, t. y. pagal nuo 2003-01-01 sudarytą gyvybės draudimo sutartį gyventojo sumokėtas įmokas viršijanti išmokų dalis, kai:

69.23.1. sutartis yra trumpesnė nei 5 metų;

69.23.2.  ne trumpesnio kaip 5 metų termino gyvybės draudimo sutartis nutraukta anksčiau kaip po 5 metų, o 10 metų ar ilgesnio termino sutartis – anksčiau kaip po 10 metų, išskyrus atvejus, kai gyventojas:

69.23.2.1. yra sulaukęs 55 metų (pagal sutartį, sudarytą iki 2012-12-31) arba jam iki senatvės pensijos amžiaus (pagal sutarties sudarymo metu galiojusį SDPĮ) yra likę mažiau nei 5 metai (pagal sutartį, sudarytą nuo 2013-01-01), arba

69.23.2.2. gyventojui yra nustatytas 0–25 ar 30–40 proc. darbingumo lygis, arba

69.23.2.3. yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos poreikis;

69.23.3. pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimo terminui, išmokėta išmokos dalis, viršijanti sumokėtas įmokas, išskyrus atvejus, kai išmoką gaunantis gyventojas:

69.23.3.1. yra sulaukęs 55 metų (pagal sutartį, sudarytą iki 2012-12-31) arba jam iki senatvės pensijos amžiaus (pagal sutarties sudarymo metu galiojusį SDPĮ) yra likę mažiau nei 5 metai (pagal sutartį, sudarytą nuo 2013-01-01), arba

69.23.3.2. gyventojui yra nustatytas 0–25 ar 30–40 proc. darbingumo lygis, arba

69.23.3.3. yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, arba

69.23.3.4. yra jaunesnis nei 26 metų (tik tuo atveju, jeigu sutartis yra 10 metų ar ilgesnio termino);

69.23.4. gyventojo sumokėtas įmokas viršijanti išmokų dalis yra gauta iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą.

Deklaruojant gyvybės draudimo išmokas (žymimas 75 pajamų rūšių kodu), turi būti įrašoma gyvybės draudimo sutarties data ir numeris, o jei yra įrašytos ir tokios išmokos, priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, tai ir požymis „NEAPMOK“.

69.24. Miško gėrybių pardavimo pajamų (žymimų 34 pajamų rūšies kodu), neįskaitant gautų iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, dalis, viršijanti 3 000 eurų per mokestinį laikotarpį. Tokiu atveju turi būti deklaruojama visa pajamų suma. Kai miško gėrybių pardavimo pajamos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, jos yra priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, todėl jos visos turi būti deklaruojamos.

69.25. Loterijų laimėjimai, kuriuos išmokėjo ne EEE valstybių vienetai, mokantys mokestį nuo loterijų apyvartos (žymimi 43 pajamų rūšies kodu).

69.26. Premijos menininkams, mokslininkams, sportininkams ir jų treneriams, konkursų nugalėtojams, gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žymimos 39 pajamų rūšies kodu).

69.27. Kitos apmokestinamosios pajamos (70 pajamų rūšies kodas), pavyzdžiui, baudos, delspinigiai, išmokėti ne už pavėluotą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų išmokėjimą, moralinės žalos atlyginimas, išmokėtas ne pagal teismo sprendimą, turtą paveldėjusiam gyventojui grąžinta skola, kurią buvo suteikęs turto palikėjas, ir pan.

Deklaracijos priede GPM311F1 „Kitos pajamos“ (vedlio F dalyje) deklaruojamoms 2019 m. mokestinio laikotarpio apmokestinamosioms pajamoms taikytini pajamų mokesčio tarifai yra pateikti Taisyklių 1 priede „Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas“.

70. Deklaracijos priede GPM311F1 „Kitos pajamos“ (vedlio F dalyje) gali būti deklaruojamos ir neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos pajamos, kurių pajamų rūšių kodai yra nurodyti deklaracijos priede GPM311F1. Jeigu per mokestinį laikotarpį buvo gautos pajamos, kurių tam tikra suma yra priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, arba pajamos, kurios nenurodytos Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąraše (žr. Taisyklių 2 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“) kaip nedeklaruojamos neapmokestinamosios, arba jei gautų pajamų suma viršija nustatytus nedeklaruojamų pajamų dydžius, tai turi būti įrašoma visa tokių gautų pajamų suma.

71. Deklaracijos priedo GPM311F1 „Kitos pajamos“ (vedlio E dalyje) atskirose eilutėse turi būti deklaruojamos:

71.1. skirtingų rūšių pajamos;

71.2. skirtingose valstybėse gautos pajamos;

71.3. pajamos, nuo kurių buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis, ir pajamos, nuo kurių nebuvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis;

71.4. pajamos, nuo kurių pajamų mokestis buvo išskaičiuotas, taikant skirtingus mokesčio tarifus.

72. Deklaracijos priedo GPM311F1 „Kitos pajamos“ kiekvienoje eilutėje (vedlio F dalyje) turi būti įrašoma:

72.1. pajamų rūšies kodas – iš šiame priede pateikto pajamų rūšių ir kodų sąrašo;

72.2.  per mokestinį laikotarpį gautų atitinkamos rūšies pajamų suma;

72.3.  išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kai į Lietuvos biudžetą mokėtinas pajamų mokestis nuo deklaruojamų pajamų buvo išskaičiuotas;

72.4. kito asmens savomis lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma, kai pajamų mokestis nuo deklaruojamų pajamų už gyventoją buvo sumokėtas kito asmens savomis lėšomis;

72.5. valstybės (teritorijos), iš kurios gautos deklaruojamos pajamos, dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas. Deklaruojant iš tarptautinės organizacijos gautas pajamas, turi būti įrašomas XO kodas;

72.6. užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) pajamų ar jam tapataus mokesčio suma, kai nuo užsienio valstybėje gautų pajamų joje buvo sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų ar jam tapatus mokestis. Jei dividendai ir (ar) honorarai yra gauti iš užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, tai įrašoma užsienio valstybėje sumokėta (išskaičiuota) mokesčio suma neturi būti didesnė už mokesčio sumą, nustatytą sutartyje (žr. Taisyklių 5 priedą „Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatyti gyventojams išmokamų dividendų, palūkanų ir honorarų maksimalių tarifų, atskaitomų iš Lietuvoje mokėtinos sumos, sąrašas“). Jeigu dividendai, honorarai ar kitos deklaruojamos pajamos yra gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, tai nuo jų sumokėtas (išskaičiuotas) mokestis neatskaitomas ir neįrašomas.

73. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311F1 lape turi būti įrašoma:

73.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

73.2.  metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

X SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311F2 „KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS“ (VEDLIO F DALIES)

UŽPILDYMAS

 

74. Deklaracijos priede GPM311F2 „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (vedlio F dalyje) turi būti deklaruojamos į užsienio vienetą kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamos pozityviosios pajamos.

75. Kontroliuojamu užsienio apmokestinamuoju vienetu laikomas užsienio vienetas, kuriame nuolatinis Lietuvos gyventojas vienas arba kartu su susijusiais asmenimis paskutinę to vieneto mokestinio laikotarpio dieną tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

76. Pozityviąsias pajamas apskaičiuoti ir į mokestinio laikotarpio pajamas įtraukti turi nuolatinis Lietuvos gyventojas, jeigu užsienio vienetas, kurį gyventojas kontroliuoja (toliau – kontroliuojamasis užsienio vienetas), yra įregistruotas (organizuotas):

76.1. užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3  priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“) (neatsižvelgiant į kitas aplinkybes), arba

76.2. bet kurioje užsienio valstybėje (išskyrus tikslines teritorijas), kai to kontroliuojamojo vieneto:

76.2.1. pasyviosios pajamos yra didesnės nei 1/3 visų jo mokestinio laikotarpio pajamų ir

76.2.2. faktinis pelno mokestis yra mažesnis nei 50 procentų mokesčio, kuris pagal PMĮ nuostatas būtų apskaičiuotas Lietuvoje, ir

76.2.3.    neturi darbuotojų ir nenaudoja turto ekonominei veiklai užtikrinti toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas (organizuotas).

77. Deklaracijos priedo GPM311F2 I dalyje „Kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys“ (vedlio F dalyje) turi būti įrašomi šie duomenys:

77.1. užsienio valstybės (teritorijos), kurioje jis yra įregistruotas (organizuotas), dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“). Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas;

77.2. kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę to vieneto mokestinio laikotarpio dieną (DT), kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo tiesiogiai;

77.3. kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę to vieneto mokestinio laikotarpio dieną (DN), kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo netiesiogiai;

77.4. kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys:

77.4.1. teisinės registracijos užsienio valstybėje (teritorijoje) kodas ar kitas joje suteiktas identifikacinis numeris;

77.4.2. pavadinimas;

77.4.3. adresas užsienio valstybėje (teritorijoje).

78. Deklaracijos priedo GPM311F2 II skyriaus „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų ir veiklos duomenys“ F1–F4 laukeliuose (vedlio F dalies tam skirtoje vietoje) turi būti įrašoma:

78.1. F1 laukelio „Mokestinio laikotarpio visų pajamų suma“ (VP) langelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto visų mokestinio laikotarpio pajamų suma (nesvarbu, kokioje valstybėje ar teritorijoje yra įregistruotas (organizuotas) kontroliuojamasis užsienio vienetas);

78.2. F1 laukelio „pasyviųjų* pajamų suma“ (PP) langelyje – tik pasyviųjų kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamų suma, kai kontroliuojamasis vienetas yra įregistruotas (organizuotas) užsienio valstybėje, neįtrauktoje į Tikslinių teritorijų sąrašą. Pasyviosiomis kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamomis laikomos:

78.2.1. palūkanos ir kitos iš finansinio turto gaunamos pajamos;

78.2.2. honorarai bei kitos pajamos iš intelektinės nuosavybės;

78.2.3. pajamos iš paskirstytinojo pelno (įskaitant iš kitų vienetų gautus dividendus ir nuolatiniam Lietuvos gyventojui paskirstytus, bet neišmokėtus dividendus);

78.2.4. pajamos iš akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti perleidimo;

78.2.5. iš draudimo ir finansinių paslaugų teikimo veiklos;

78.2.6. pajamos už prekes ir paslaugas, vieneto įsigytas iš susijusių asmenų ir jiems parduotas, nesukuriant ar sukuriant nedidelę pridėtinę ekonominę vertę.

Šias pajamas sudėjus, bendra jų suma įrašoma F1 laukelio „pasyviųjų* pajamų suma“ (PP) langelyje.

78.3. F1 laukelyje „užsienio valstybėje sumokėta pelno mokesčio suma (PM)“ – pelno mokesčio suma, nuo pozityviųjų pajamų sumokėta užsienio valstybėje.

78.4. F2 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio vienetui išmokėtos sumos, pagal GPMĮ nelaikomos leidžiamais atskaitymais ar iš pajamų atimamomis išlaidomis.

78.5. F3 laukelyje turi būti įrašoma:

78.5.1. pagal PMĮ 12 straipsnį neapmokestinamųjų pajamų suma (NP) langelyje;

78.5.2. leidžiamų atskaitymų suma (įskaitant leidžiamą atskaityti ribojamų atskaitymų dalį) (LA) langelyje.

79. Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų duomenys įrašomi iš to vieneto finansinės atskaitomybės dokumentų, pavyzdžiui, pelno ir nuostolių ataskaitos.

80. Jeigu užsienio valstybėje (neįtrauktoje į Tikslinių teritorijų sąrašą) įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio vienetas turi darbuotojų ir (ar) naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai užtikrinti toje valstybėje, tai F4 laukelio langeliuose (D) ir (T) pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Langeliuose (D) ir (T) pasirinkus „Taip“, nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos neskaičiuojamas, šio priedo III ir IV skyriai (vedlio F dalis) neužpildomi.

Kai F4 laukelio langeliuose (D) ir (T) pažymėta „Ne“, vertinamos kitos dvi sąlygos, t. y.: 1) ar pasyviųjų pajamų suma viršija 1/3 jo mokestinio laikotarpio to vieneto pajamų ir 2) ar faktinis pelno mokestis toje valstybėje (neįtrauktoje į Tikslinių teritorijų sąrašą) yra 50 procentų mažesnis nei būtų apskaičiuotas Lietuvoje pagal PMĮ 39 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Jeigu bent viena iš šių sąlygų netenkinama, tai nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos neskaičiuojamos ir šio priedo III ir IV skyriai (vedlio F dalis) neužpildomi. Jeigu šios abi sąlygos tenkinamos, o F4 laukelio langeliuose (D) ir (T) pažymėta „Ne“, tai nuolatinis Lietuvos gyventojas turi apskaičiuoti pozityviąsias pajamas, užpildydamas šio priedo III skyriaus „Gyventojo pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ laukelius (ar įrašydamas atitinkamus duomenis vedlio F dalyje).

81. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos apskaičiuojamos GPM311F2 priedo III skyriaus „Gyventojo pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ F5, F6 ir F7 laukeliuose (vedlio F dalies tam skirtoje vietoje), kuriuose turi būti įrašoma:

81.1. F5 laukelyje – mokestiniu laikotarpiu paskirstytų, bet gyventojui neišmokėtų dividendų suma, neviršijanti praėjusio mokestinio laikotarpio pozityviųjų pajamų sumos, apskaičiuotos nuo to paties vieneto pajamų;

81.2. F6 laukelyje – paskirstytų, bet per 5 praėjusius mokestinius laikotarpius gyventojui neišmokėtų dividendų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, suma;

81.3. F7 laukelyje – gyventojui tenkanti pozityviųjų pajamų suma, kuri apskaičiuojama taip:

81.3.1. kai kontroliuojamasis užsienio vienetas yra įregistruotas (organizuotas) valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, tai:

81.3.1.1. iš F1 laukelio VP langelyje įrašytų visų vieneto pajamų sumos atimamos F2 laukelio suma (gyventojo vienetui išmokėta suma, pagal GPMĮ nelaikoma leidžiamais atskaitymais ar iš pajamų atimamomis išlaidomis), F3 laukelio NP langelio (pagal PMĮ neapmokestinamųjų pajamų) ir langelio LA (leidžiamų atskaitymų, įskaitant leidžiamą atskaityti ribojamų atskaitymų dalį) sumos;

81.3.1.2. gautas skirtumas dauginamas iš langeliuose (DT) ir (DN) procentais įrašytos nuolatinio Lietuvos kontroliuojamojo vieneto dalies ir padalijamas iš 100;

81.3.1.3. iš apskaičiuotos sumos atimama F5 laukelio suma (mokestiniu laikotarpiu paskirstytų, bet gyventojui neišmokėtų dividendų suma, neviršijanti praėjusio mokestinio laikotarpio pozityviųjų pajamų sumos), o F6 laukelio (paskirstytų, bet per 5 praėjusius mokestinius laikotarpius gyventojui neišmokėtų dividendų, kurių mokėjimo terminas suėjęs) suma pridedama;

81.3.2. kai kontroliuojamasis užsienio vienetas yra įregistruotas (organizuotas) užsienio valstybėje, neįtrauktoje į Tikslinių teritorijų sąrašą, tai:

81.3.2.1. iš F1 laukelio VP langelio (visų vieneto pajamų) sumos atimama F2 laukelio (gyventojo vienetui išmokėta suma, pagal GPMĮ nelaikoma leidžiamais atskaitymais ar iš pajamų atimamomis išlaidomis), F3 laukelio NP langelio (pagal PMĮ neapmokestinamųjų pajamų) ir LA langelio (leidžiamų atskaitymų, įskaitant leidžiamą atskaityti ribojamų atskaitymų dalį) sumos;

81.3.2.2. gautas skirtumas dauginamas iš F1 laukelio PP langelio (pasyviųjų pajamų) sumos;

81.3.2.3. apskaičiuota suma padalijama iš F1 laukelio VP langelio (visų pajamų) sumos;

81.3.2.4. apskaičiuota suma dauginama iš langeliuose (DT) ir (DN) procentais įrašytos gyventojo valdomo kontroliuojamojo vieneto dalies ir padalijama iš 100;

81.3.2.5. iš apskaičiuotos sumos atimama F5 laukelio (mokestiniu laikotarpiu paskirstytų, bet gyventojui neišmokėtų dividendų suma, neviršijanti praėjusio mokestinio laikotarpio pozityviųjų pajamų) suma, o F6 laukelio (paskirstytų, bet per 5 praėjusius mokestinius laikotarpius gyventojui neišmokėtų dividendų, kurių mokėjimo terminas suėjęs) suma pridedama.

82. Deklaracijos priedo GPM311F2 IV skyriuje „Užsienio vienetą kontroliuojančių kitų asmenų duomenys“ (vedlio F dalies tam skirtoje vietoje) turi būti įrašomi duomenys apie asmenis, per kuriuos nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą ir (ar) duomenys apie kitus asmenis, kurie kartu su nuolatiniu Lietuvos gyventoju valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (nepaisant to, kokiu būdu tas vienetas valdomas). Deklaracijos priedo GPM311F2 IV skyriaus „Užsienio vienetą kontroliuojančių kitų asmenų duomenys“ užpildyti nereikia, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas turi 100 procentų kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

83. Deklaracijos priedo GPM311F2 IV skyriuje „Užsienio vienetą kontroliuojančių kitų asmenų duomenys“ (tam skirtoje vedlio F dalies vietoje) turi būti įrašomi šie užsienio vienetą kontroliuojančių kitų asmenų duomenys:

83.1. požymis, ar kitas vienetą kontroliuojantis asmuo su nuolatiniu Lietuvos gyventoju yra susijęs (kaip „susijusio asmens“ sąvoka suprantama pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas). Jeigu kitas asmuo yra susijęs su nuolatiniu Lietuvos gyventoju, eilutėje „Kitas asmuo yra susijęs“ pasirenkama „Taip“, o jei nesusijęs, pasirenkama „Ne“;

83.2. kito asmens turima kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę to vieneto mokestinio laikotarpio dieną;

83.3. identifikacinis numeris (kodas, asmens kodas). Jeigu pateikiami duomenys apie fizinį asmenį, kuris neturi asmens kodo ar identifikacinio numerio, įrašoma jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“;

83.4. pavadinimas arba vardas ir pavardė;

83.5. valstybės, kurioje tas asmuo yra įregistruotas (organizuotas), kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo. Kai Šalių, teritorijų ir jų kodų sąraše yra nurodyta teritorija, tai turi būti įrašomas tos teritorijos kodas, nesvarbu, ar ji yra, ar nėra valstybės (šalies) dalis. Kai deklaruojamos pajamos, gautos iš šiame sąraše nenurodytų teritorijų, t. y. iš Azorų, tai turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas XA kodas, iš Madeiros – XM kodas, iš Taičio – XT kodas;

83.6. adresas. Jeigu pateikiami duomenys apie gyventoją, turi būti nurodomas jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

84. Kai deklaracijos priedo GPM311F2 IV skyriuje „Užsienio vienetą kontroliuojančių kitų asmenų duomenys“ netelpa visų vienetą kontroliuojančių asmenų duomenys, užpildomas papildomas šio priedo lapas, kuriame duomenys turi būti įrašomi tik I ir IV skyriuje (II ir III skyriai neužpildomi).

85. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311F2 „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ lape turi būti įrašoma:

85.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

85.2.  metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

XI SKYRIUS

DEKLARACIJOS PRIEDO GPM311G „IŠLAIDOS, MAŽINANČIOS PAJAMAS“ (VEDLIO G DALIES) UŽPILDYMAS

 

86.  Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatytomis lengvatomis (t. y. sumažinti mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas patirtomis išlaidomis), deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ (vedlio G dalyje) gali įrašyti tokias per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas:

86.1. sumokėtas gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, kai jos sumokėtos šių asmenų (išmokų gavėjų draudimo laikotarpio pabaigoje) naudai:

86.1.1. savo ar sutuoktinio naudai;

86.1.2. nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) naudai;

86.1.3. iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, naudai;

86.1.4. iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai.

Šių asmenų naudai patirtomis išlaidomis gali būti mažinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos pagal gyvybės draudimo sutartis, nuo 2004 m. gegužės 1 d. sudarytas su gyvybės draudimo įmonėmis, įregistruotomis EEE valstybėje, iki šios datos – ir su kitose užsienio valstybėse įregistruotomis įmonėmis, išskyrus įregistruotoje užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“).

86.2. Sumokėtas pensijų įmokas į EEE valstybėje įregistruotus pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų turimus pensijų fondus, kai jos sumokėtos šių asmenų (išmokų gavėjų kaupimo laikotarpio pabaigoje) naudai:

86.2.1. savo ar sutuoktinio naudai;

86.2.2. iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, naudai;

86.2.3. iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai.

86.3. Sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) kitų organizacijų, veikiančių EEE valstybėje ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, turimus pensijų fondus, kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės nei 3 procentai gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

86.4. Už profesinį mokymą ir (ar) studijas, kuriuos baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie mokosi ar studijuoja, sumokėtas sumas. Jei už profesinį mokymą ar studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis. Kai už profesinį mokymą ar studijas sumokėta skolintomis lėšomis, išlaidos, kuriomis mažinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos, turi būti deklaruojamos to mokestinio laikotarpio, kurį buvo gražinta kredito įstaigos paskola ar jos dalis, deklaracijoje.

86.5. Sumokėtas palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui Lietuvoje statyti arba jam įsigyti arba už vieno gyvenamojo būsto (Lietuvoje) finansinę nuomą (lizingą), jeigu:

86.5.1. kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo buvo sudarytas iki 2008 m. gruodžio 31 d.;

86.5.2. finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam įsigyti sudaryta finansinės nuomos (lizingo) sutartis, buvo sudaryti iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Palūkanos už kreditą gyvenamajam būstui Lietuvoje įsigyti gali būti atimtos tuo atveju, jeigu jos sumokėtos Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigoms ar finansų įmonėms.

86.6. 2019 , 2020, 2021 m. mokestiniais laikotarpiais sumas, sumokėtas už paslaugos teikėjo šiuos atliktus darbus ar suteiktas paslaugas:

86.6.1. gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastato ar kito statinio apdailos ir bet kokio remonto (paprastojo ar kapitalinio) darbus (neįskaitant darbams atlikti reikalingų medžiagų, priemonių kainos), išskyrus sumas, sumokėtas už daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą);

86.6.2. lengvojo automobilio remonto paslaugas, neįskaitant atsarginių detalių, eksploatacinių medžiagų kainos;

86.6.3. nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas, kurias teikia ateinančios auklės ar kitas tokią paslaugą teikiantis asmuo.

87. Išlaidos iš pajamų neatimamos ir neturi būti deklaruojamos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas:

87.1. GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas yra sumokėjęs užsienio vienetui, įregistruotam užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą;

87.2. kai, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, galutinai išvykstantis iš Lietuvos gyventojas, kuris tris mokestinius laikotarpius iš eilės buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, deklaruoja iki išvykimo dienos gautas (uždirbtas) pajamas;

87.3. įmokas už studijas ar profesinį mokymą yra sumokėjęs skolintomis lėšomis (tuo tikslu iš kredito įstaigos paimta paskola), jeigu pasiskolintos lėšos (jų dalis) per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija užpildoma, nebuvo grąžintos;

87.4. yra sumokėjęs už profesinį mokymą ir (ar) studijas, kuriuos baigus įgyjamas ne pirmas aukštasis išsilavinimas arba ne pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat ne už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas;

87.5. yra sumokėjęs palūkanas pagal nuo 2009 m. sausio 1 d. paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ar jam statyti arba po šios datos sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį, arba kai rašytinis susitarimas dėl būsto įsigijimo, statybos ar finansinės nuomos sutarties yra sudarytas nuo šios datos;

87.6. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo tik neapmokestinamųjų pajamų ir (ar) pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą, ir (ar) pajamų už ne individualios veiklos atliekų perleidimą nuosavybėn, apmokestinamų, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą;

87.7. 2019, 2020, 2021 m. už pastato ar lengvojo automobilio remonto paslaugas, vaikų priežiūros paslaugas apmokėtas sumas yra sumokėjęs ne Lietuvoje įregistruotiems mokesčių mokėtojams.

88. Deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ (vedlio G dalyje) atskirose eilutėse turi būti deklaruojamos:

88.1. skirtingų rūšių išlaidos;

88.2. tos pačios rūšies išlaidų (gyvybės draudimo, pensijų įmokų) sumos, sumokėtos skirtingų asmenų naudai;

88.3. tos pačios rūšies išlaidų (įmokų už profesinį mokymą ar studijas) sumos, sumokėtos už skirtingus asmenis;

88.4. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos pagal skirtingas gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartis;

88.5. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingiems paslaugų teikėjams už pastato ar lengvojo automobilio remonto paslaugas, vaikų priežiūros paslaugas.

89. Deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“, atsižvelgiant į tai, kokios rūšies išlaidos buvo patirtos, pasirenkama užpildytina atitinkama šio priedo (vedlio G dalies) eilutė, kurioje turi būti įrašoma atitinkamos rūšies išlaidų suma, per mokestinį laikotarpį sumokėta kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo paslaugų teikėjui, kitam juridiniam asmeniui (ar kitam gyventojui, kai deklaruojamos 6–9 kodais žymimos išlaidos, patirtos 2019, 2020, 2021 m.).

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), turi būti įrašoma tik per mokestinį laikotarpį grąžintos paskolos (be palūkanų) suma (už studijas aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo teikėjui sumokėta suma nenurodoma).

Jeigu per mokestinį laikotarpį buvo sumokėtos palūkanos pagal kelias kredito sutartis gyvenamajam būstui (būstams) įsigyti ar jam statyti arba pagal kelias finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), tai turi būti įrašoma palūkanų suma, per mokestinį laikotarpį sumokėta tik pagal vieną kredito arba finansinės nuomos sutartį, pagal kurią palūkanos buvo deklaruotos ankstesniais mokestiniais laikotarpiais.

Iš 2019 , 2020, 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gali būti atimama ne didesnė nei 1 500 eurų gyvybės draudimo įmokų ir (ar) įmokų į pensijų fondus, įskaitant nuolatinio Lietuvos gyventojo papildomai sumokėtą 3 procentus viršijančią kaupiamųjų pensijų įmokų (mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas) dalį, suma (t. y. išlaidų, žymimų 1, 4 ir 9 kodais, suma).

2019, 2020, 2021 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje gali būti deklaruojamos juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstų išlaidų sumos, sumokėtos už atliktus pastatų apdailos, remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus, lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas, tačiau atimama šių išlaidų suma neturi būti didesnė nei 2 000 eurų.

Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentus apmokestinamųjų pajamų (neįskaičiuojant pajamų, gautų iš veiklos pagal verslo liudijimą, ir pajamų už ne individualios veiklos atliekų perleidimą nuosavybėn, apmokestinamų, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą), perskaičiuotų taip: iš darbo pajamų atėmus metinį NPD (žr. Taisyklių 6 priedą „2019 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas“), iš turto (daikto) perleidimo nuosavybėn pajamų atėmus jo įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus, iš individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus bei mokestinius nuostolius.

Įvairių rūšių išlaidų patyręs nuolatinis Lietuvos gyventojas, kai jo išlaidos yra didesnės nei 25 procentai metinių apmokestinamųjų pajamų, ir (ar) kai jos viršija kitus GPMĮ 21 straipsnyje nustatytus apribojimus, popierinės deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ turi įrašyti pasirinktos (pasirinktų) rūšies (rūšių) išlaidų sumą, neviršijančią 25 procentų jo apmokestinamųjų pajamų ir kitų GPMĮ 21 straipsnyje nustatytų apribojimų. Deklaraciją užpildant vedliu, patirtos išlaidos gali būti deklaruojamos visos, nepaisant GPMĮ 21 straipsnyje nustatytų apribojimų.

2019 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu nuolatinio Lietuvos gyventojo deklaruotos išlaidos yra atimamos proporcingai iš pajamų, kurioms taikomi 15, 20 ir (ar) 27 procentų pajamų mokesčio tarifai.

90. Deklaracijos priedo GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ (vedlio G dalies) tam skirtoje vietoje turi būti įrašomi asmens, už kurį ar kurio naudai sumokėtos deklaruojamos sumos:

90.1. profesinėje mokykloje besimokančio ar aukštojoje mokykloje studijuojančio gyventojo asmens kodas (jei jo neturi – gimimo data), vardas ir pavardė, kai deklaruojamos profesinio mokymo ar studijų išlaidos;

90.2. kredito gavėjo, kuriam suteiktas kreditas gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti, asmens kodas (jei jo neturi – gimimo data), vardas ir pavardė, kai deklaruojamos būsto kredito palūkanos;

90.3 gyventojo, kuris pagal gyvybės draudimo sutartį draudžiamojo laikotarpio pabaigoje yra naudos gavėjas (t. y. asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką), asmens kodas (jei jo neturi – gimimo data), vardas ir pavardė, kai deklaruojamos gyvybės draudimo išlaidos;

90.4. gyventojo, kurio naudai yra sudaryta pensijų kaupimo sutartis ir kurio vardu atidaryta asmeninė pensijų sąskaita, asmens kodas (jei jo neturi – gimimo data), vardas ir pavardė, kai deklaruojamos įmokos į pensijų fondą;

90.5. profesinėje mokykloje besimokančio ar aukštojoje mokykloje studijuojančio gyventojo asmens kodas (jei jo neturi – gimimo data), vardas ir pavardė, už kurį buvo grąžinta studijų (mokymosi) paskola.

91. Tam skirtoje deklaracijos GPM311G priedo „Išlaidos, mažinančios pajamas“ vietoje (vedlio G dalyje) turi būti įrašomi įmokų gavėjo (t. y. asmens, kuriam sumokėtos deklaruojamos išlaidos) duomenys:

91.1. valstybės, kurioje įmokų gavėjas yra įregistruotas, dviraidis kodas iš Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašo (žr. Taisyklių 4 priedą „Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas“).

Deklaruojant 2019, 2020, 2021 m. už pastato ar lengvojo automobilio remonto paslaugas, vaikų priežiūros paslaugas gyventojams sumokėtas sumas, valstybės kodas gali būti neįrašomas, nes mokesčio lengvata yra taikoma tik toms išlaidų sumoms, kurios sumokėtos Lietuvos Respublikoje įregistruotiems mokesčių mokėtojams ar jais registruotis privalantiems asmenims;

91.2. įmokų gavėjo, įregistruoto Lietuvoje, identifikacinis numeris (kodas). Užsienio valstybėje įregistruoto įmokų gavėjo identifikacinio numerio (kodo) įrašyti nereikia. Deklaruojant 6, 7 ar 8 išlaidų rūšis, gali būti įrašomas remonto ar vaikų priežiūros paslaugas suteikusio asmens individualios veiklos pažymėjimo numeris, verslo liudijimo numeris;

91.3. įmokų gavėjo pavadinimas (kai išlaidų sumos sumokėtos juridiniam asmeniui) arba įmokų gavėjo vardas ir pavardė (kai deklaruojamos 6, 7, 8 išlaidų rūšių kodais žymimos įmokos, sumokėtos gyventojams).

92. Deklaracijos priede GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ (vedlio G dalyje) taip pat turi būti įrašoma:

92.1. gyvybės draudimo, pensijų kaupimo sutarties data ir numeris (kai deklaruojamos 1, 4, 9 kodais žymimos išlaidos);

92.2. įmokas už studijas ar profesinį mokymą patvirtinančio dokumento data ir numeris (kai deklaruojamos 2 kodu žymimos išlaidos);

92.3. kredito už studijas grąžinimą patvirtinančio dokumento data ir numeris (kai deklaruojamos 5 kodu žymimos išlaidos);

92.4. pastatų, statinių remonto apdailos darbų, nepilnamečių (iki 18 metų) vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa šeimoje) priežiūros paslaugų suteikimą patvirtinančio dokumento data ir numeris (kai deklaruojamos 6, 7, 8 kodais žymimos išlaidos). Tokiu atveju turi būti įrašoma paslaugos teikėjo išduoto apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito) data ir numeris. Šie duomenys turi būti įrašomi, neatsižvelgiant į tai, ar nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo pateikęs mokesčio administratoriui Gyventojo pranešimą apie išlaidas PRC912 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ (toliau - PRC912 formos pranešimas), ar ne.

93. Kiekviename užpildomame deklaracijos priedo GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ lape turi būti įrašoma:

93.1. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

93.2.  metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija teikiama.

 

XII SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS (SUDARYMAS)

 

94. Deklaracijoje (popierinėje GPM311 arba sudarytoje vedliu) turi būti pateikiami šie duomenys:

94.1. metai (mokestinis laikotarpis), kurių deklaracija yra teikiama;

94.2. mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

94.3. vardas ir pavardė;

94.4. gyventojo statusas (popierinėje deklaracijos GPM311 formoje, pažymint „X“ ženklu; vedlyje – pasirenkant):

94.4.1. nuolatinis Lietuvos gyventojas;

94.4.2. iš Lietuvos galutinai išvykstantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris turi įrašyti faktinio išvykimo iš Lietuvos datą, kuri gali nesutapti su Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruota išvykimo data;

94.4.3. tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje per dvejus vienas po kitų einančius metus išbūtų 280 ar daugiau dienų, kai vienais iš šių metų išbūta 90 ar daugiau dienų.

95. Popierinės deklaracijos GPM311 formos skyriuje „APSKAIČIUOTI MOKESČIAI“ (ar vedliu sudarytos deklaracijos tam skirtoje vietoje) pateikiami duomenys apie:

95.1. gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos nuo mokestinio laikotarpio pajamų sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

Jeigu nuo deklaruotų pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą Prašymo grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ (toliau – FR0781 formos prašymas), pajamų mokestis (jo dalis) buvo įskaitytas į pajamų mokesčio sumą, mokėtiną nuo įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos pajamų arba nuo pajamų, gautų iš nekilnojamųjų daiktų nuomos, tai įskaitytoji mokesčio suma nurodoma kaip paties gyventojo sumokėta iki deklaracijos pateikimo dienos.

Jeigu pajamų mokesčio gyventojas iki deklaracijos pateikimo dienos nebuvo sumokėjęs, popierinėje deklaracijos GPM311 formoje pažymima „X“ ženklu „nemokėjau“;

95.2. apskaičiuotus mokesčius (įmokas):

95.2.1. pajamų mokesčio prievolės suma (įrašoma visada, net jei apskaičiuota suma yra lygi nuliui (įrašomas 0)), apskaičiuota pagal Taisyklių 8 priedo „Apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ 53 ar 54 punktą;

95.2.2. galutinė mokėtina arba grąžintina pajamų mokesčio suma (įrašoma visada, net jei apskaičiuota suma lygi nuliui (įrašomas 0), apskaičiuota pagal Taisyklių 8 priedo „Apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ 56 punktą;

95.2.3. mokėtina VSD įmokų suma, apskaičiuota nuo individualios veiklos pajamų. VSD įmokų suma apskaičiuojama, sudėjus VSD įmokų sumas, apskaičiuotas nuo atskirų individualios veiklos pajamų rūšių (35 pajamų rūšies kodu žymimų žemės ūkio veiklos pajamų, 93 pajamų rūšies kodu žymimų individualios veiklos pajamų ir 96 pajamų rūšies kodu žymimų šeimynos dalyvio pajamų);

95.2.4. mokėtina PSD įmokų suma, apskaičiuota nuo individualios veiklos pajamų. PSD įmokų suma apskaičiuojama, sudėjus PSD įmokų sumas, apskaičiuotas nuo atskirų individualios veiklos pajamų rūšių (35 pajamų rūšies kodu žymimų žemės ūkio veiklos pajamų, 93 pajamų rūšies kodu žymimų individualios veiklos pajamų ir 96 pajamų rūšies kodu žymimų šeimynos dalyvio pajamų).

96. Užpildant popierinę deklaracijos GPM311 formą, mokėtinos VSD ir PSD įmokų sumos gali būti apskaičiuojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) interneto svetainėje (www.sodra.lt) pateikta Individualios veiklos skaičiuokle, remiantis kita SODROS teikiama informacija, Taisyklių 8 priedo „Apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas“ nuostatomis bei 7 priede „Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2019 m. pajamų pavyzdžiai“ pateiktais pavyzdžiais.

Užpildant deklaraciją vedliu, visi aritmetiniai veiksmai atliekami automatiškai pagal mokesčio apskaičiavimą reglamentuojančias Taisyklių nuostatas. Vedliu sudarytoje deklaracijoje gali būti pateikta daugiau tarpinių apskaičiavimo rezultatų (bendros pajamų sumos pagal joms taikomus pajamų mokesčio tarifus, perskaičiuotos pajamų sumos, bendros išskaičiuoto, kito asmens sumokėto pajamų mokesčio sumos, įmokos pagal jų rūšis ir apskaičiavimo būdą, duomenys apie GPMĮ 21 straipsnio lengvatų taikymą ir pan.).

97. Kai deklaracijoje apskaičiuojama grąžintina pajamų mokesčio suma, kurią nuolatinis Lietuvos gyventojas (kurio deklaracija teikiama) pageidauja susigrąžinti į savo Lietuvos kredito įstaigoje turimą atsiskaitomąją sąskaitą (eurais), tai turi būti įrašomas Lietuvos kredito įstaigoje turimos atsiskaitomosios sąskaitos (eurais) numeris. Nenurodžius sąskaitos, pajamų mokesčio suma bus grąžinama į vieną iš mokesčio administratoriui žinomų gyventojo atsiskaitomųjų sąskaitų, išskyrus atvejus, kai gyventojas pageidauja, kad grąžintina mokesčio suma būtų pervesta į kito asmens sąskaitą arba į sąskaitą, esančią užsienio valstybės kredito įstaigoje.

Gyventojas, pageidaujantis, kad grąžintina pajamų mokesčio suma būtų pervesta į kito asmens sąskaitą arba į sąskaitą, esančią užsienio valstybės kredito įstaigoje, turi pateikti FR0781 formos prašymą.

98. Deklaracijos GPM311 formos skyriuje „DEKLARACIJOS PRIEDŲ DUOMENYS, PAGAL KURIUOS APSKAIČIUOTI MOKESČIAI“ pateikiami deklaracijos priedų GPM311B–GPM311F2 (vedlio B–F dalyse) duomenys, pagal kuriuos yra apskaičiuoti mokesčiai:

98.1. pažymima, kad deklaracijos priede GPM311B „Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos“ (vedlio B dalyje) deklaruotinų darbo pajamų ir socialinių išmokų negauta, kai tokių pajamų per mokestinį laikotarpį nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra gavęs;

98.2. įrašomas užpildytų deklaracijos priedo GPM311B lapų, pridedamų prie deklaracijos, skaičius (užpildant popierinę deklaraciją);

98.3. nurodomi mėnesiai (popierinėje deklaracijoje pažymimi „X“ ženklu), kuriais gyventojas, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, lengvas ar vidutinis neįgalumas, vidutiniai arba nedideli specialieji poreikiai, turėjo teisę į padidintą (308 eurų – 2019 m.) mėnesio NPD. Mokestinio laikotarpio mėnuo, per kurį buvo nustatytas toks ribotas darbingumas, neįgalumas, specialūs poreikiai, neįskaitomas;

98.4. nurodomi mėnesiai (popierinėje deklaracijoje pažymimi „X“ ženklu), kuriais gyventojas, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, sunkus neįgalumas arba dideli specialieji poreikiai, turėjo teisę į padidintą (353 eurų – 2019 m.) mėnesio NPD. Mokestinio laikotarpio mėnuo, per kurį buvo nustatytas toks ribotas darbingumas, neįgalumas, specialūs poreikiai, neįskaitomas.

99. Gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų ir kiti su veikla susiję duomenys:

99.1. patvirtinama, kad tokių pajamų negauta, kai iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos ar iš veiklos pagal verslo liudijimą pajamų nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra gavęs;

99.2. PVM mokėtojas ar mokestiniu laikotarpiu juo registruotis privalantis asmuo turi pažymėti (patvirtinti) („X“ ženklu popierinėje deklaracijoje ar tam skirtoje vedlio vietoje) „Esu PVM mokėtojas arba privalau juo registruotis“;

99.3. užpildytų deklaracijos priedo GPM311C „Individualios veiklos pajamos“ lapų, pridedamų prie deklaracijos, skaičius (užpildant popierinę GPM311 formą);

99.4. taikomas leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas: „30 procentų pajamų“ (kai leidžiamais atskaitymais pripažįstama 30 procentų mokestinio laikotarpio pajamų) arba „pagal faktines išlaidas, pagrįstas dokumentais“;

99.5. taikomas apskaitos principas: „pinigų“ (kai taikomas pinigų apskaitos principas) arba „kaupimo“ (kai pajamas deklaruoja kaupimo apskaitos principą taikantis PVM mokėtojas ar gyventojas, individualiai veiklai priskyręs joje naudojamą ilgalaikį turtą);

99.6. pageidaujama perkelti nuostolių, patirtų ankstesniais mokestiniais laikotarpiais ir neperkeltų į vėlesnį mokestinį laikotarpį, suma. Pageidaujama perkelti mokestinių nuostolių suma gali būti įrašoma tik tuo atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas pajamas iš individualios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą, nuostoliai patirti tais mokestiniais laikotarpiais, kuriais šis apskaitos principas buvo taikytas, nuostoliai yra susiję su pajamų mokesčiu apmokestinamosiomis pajamomis, neatsižvelgiant į tai, ar mokestinio laikotarpio (kurio deklaracija yra užpildoma) individualios veiklos pajamos yra didesnės ar mažesnės už leidžiamus atskaitymus. Ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirti mokestiniai nuostoliai neperkeliami, jeigu atitinkamos rūšies, dėl kurios jie susidarė, veikla buvo nutraukta. Perkeliamų mokestinių nuostolių suma įrašoma atskirose GPM311 formos eilutėse (tam skirtoje vedlio vietoje), atsižvelgiant į tai, su kokios rūšies pajamų (žymimų 35, 93, 96 ar 97 kodu) uždirbimu jie yra susiję.

100. Tam skirtoje popierinės deklaracijos vietoje turi būti įrašomas prie deklaracijos pridedamų kiekvieno užpildyto deklaracijos priedo (GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G) lapų skaičius ir kartu su deklaracija teikiamų dokumentų lapų skaičius.

101. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, negavęs GPM311 formos prieduose GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2 (vedlio B–F dalyse) deklaruotinų pajamų ir (ar) nepatyręs pajamas mažinančių išlaidų (arba nepageidaujantis jomis sumažinti pajamas), tam skirtoje vietoje turi įrašyti (patvirtinti), kad tam tikrų pajamų negavo ir (ar) išlaidų nepatyrė arba nepageidauja sumažinti apmokestinamųjų pajamų patirtomis išlaidomis.

Gyventojas, nekontroliuojantis užsienio vienetų, todėl neprivalantis apskaičiuoti pozityviųjų pajamų, tam skirtoje popierinės deklaracijos vietoje turi pažymėti, kad užsienio vienetų nekontroliuoja.

102. Užpildytą popierinę deklaraciją tam skirtoje vietoje turi pasirašyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio deklaracija teikiama. Kai deklaraciją užpildyti ir pateikti yra pavesta atstovui, tai ją pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi tas atstovas (gyventojas) arba juridinio asmens vadovas, arba jo įgaliotas asmuo (kai atstovas yra juridinis asmuo).

 

XIII SKYRIUS

PRIE DEKLARACIJOS PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

103. Prie deklaracijos turi būti pridedama:

103.1. įgaliojimas – kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo (išskyrus atvejus, kai už nepilnametį (iki 18 metų) vaiką (įvaikį) pasirašo jo įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas);

103.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, kai deklaraciją už nepilnametį asmenį užpildo ir pasirašo jo globėjas (rūpintojas), taip pat kai globėjas (rūpintojas) užpildo ir pasirašo neveiksnaus ar ribotai veiksnaus pilnamečio asmens deklaraciją;

103.3. savivaldybės valdybos (mero) administracinis aktas (sprendimas, potvarkis), kuriuo nepilnamečiui asmeniui paskirta laikinoji globa (rūpyba), kai deklaraciją už nepilnametį asmenį užpildo ir pasirašo jo globėjas (rūpintojas);

103.4. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie užsienio valstybėje, su kuria nesudaryta ir netaikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai, taikant GPMĮ 37 straipsnio 2 dalies nuostatas, toje valstybėje sumokėtas mokestis yra atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos;

103.5. dokumentai apie užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautas palūkanas, dividendus ir honorarus ir nuo jų toje valstybėje sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai, taikant GPMĮ 37 straipsnio 2 dalies nuostatas, toje valstybėje sumokėtas (išskaičiuotas) mokestis yra atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos;

103.6. dokumentai apie užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, kai, naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą (taikant atleidimo nuo pajamų metodą), pajamos (išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus) pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvoje neapmokestinamos;

103.7. FR0781 formos prašymas, kai permokėtą pajamų mokestį pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į kito asmens sąskaitą;

103.8. dokumentai, patvirtinantys deklaruotas išlaidų sumas, sumokėtas užsienio valstybėje įregistruotiems juridiniams asmenims;

103.9. paslaugos suteikimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos teikėjo išduoti apskaitos dokumentai: sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, prekių (paslaugų) pirkimopardavimo kvitas) ir sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos teikėjo išduoti apskaitos dokumentai: pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, kasos pajamų orderis arba nuolatinio Lietuvos gyventojo turimas bankinio pavedimo išrašas), pagrindžiantys išlaidų sumas, sumokėtas už gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastato ar kito statinio apdailos ir bet kokio remonto (paprastojo ar kapitalinio) darbus, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), lengvojo automobilio remonto paslaugas, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Nereikia pateikti tų šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų, kurie mokesčio administratoriui buvo pateikti kartu su PRC912 formos pranešimu.

103.10. kiti dokumentai (pavyzdžiui, pagrindžiantys pajamų gavimą ir nuo jų sumokėtą (išskaičiuotą) pajamų mokestį, kai išmokas išmokėję asmenys duomenų nėra pateikę, ir pan.).

 

XIV SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

104. Deklaracija teikiama ir tikslinama remiantis Duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, prisijungus prie EDS realiu laiku.

105. Elektroninėmis paslaugomis nesinaudojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas popierinę deklaraciją kartu su atitinkamais užpildytais priedais gali atsiųsti paštu į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, arba pristatyti į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI). Ją gali pateikti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamų mokestį, ar jo įgaliotas asmuo.

106. Deklaracija tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo iniciatyva ir (ar) pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

107. Kai deklaracijoje ar jos prieduose nustatoma klaidų (neatitikimų), nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas ištaisyti klaidas (neatitikimus) ir patikslintą visiškai užpildytą deklaraciją per nustatytą terminą pateikti mokesčio administratoriui. Deklaracijoje nurodytas gyventojo atsiskaitomosios sąskaitos numeris gali būti patikslintas pagal gyventojo prašymą (netikslinant deklaracijos).

Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją, laikydamasis MAĮ nustatytų terminų.

108.   Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą patikslinti deklaraciją, privalo Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą deklaraciją ir reikalingus jos priedus per nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

109. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčio administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų įrašymą nuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukiamas atsakomybėn.

110. AVMI ir VMI prie FM darbuotojai mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis ir kitą susijusią informaciją privalo laikyti paslaptyje. Deklaracijų duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais.

__________________________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių

1 priedas

 

APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ RŪŠIŲ KODŲ IR PAJAMŲ MOKESČIO TARIFŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pajamos (pajamų grupė)

 

Pajamų rūšių kodai

 

Pajamų mokesčio tarifas (proc.)

1.  

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis**, neviršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur)

- 84 VDU (2020 m.)

- 60 VDU (2021 m.)

01 – su darbo santykiais susijusios pajamos (išskyrus neapmokestinamas, žymimas 05, 06, 07, 08, 09 kodais);

 

02 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma

 

20 %

2.  

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis**, viršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. – 136 344 Eur )

- 84 VDU (2020 m.)

- 60 VDU (2021 m.)

01 – su darbo santykiais susijusios pajamos

išskyrus neapmokestinamas, žymimas 05, 06, 07, 08, 09 kodais);

 

02 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma

 

27 %

3.  

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

04 – 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau (išskyrus neapmokestinamas, žymimas 05, 06, 07, 08, 09 kodais)

 

15 %

4.  

Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

03 – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

 

15 %

5.  

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

(neatsižvelgiant į metinių

pajamų sumą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 – dividendai;

 

27 – individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos iš pelno (išskyrus sumą, priskirtą 02 kodu);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žymimoms pajamoms),

 

29 – kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno (išskyrus gautas iš žemės ūkio bendrovės (kooperatyvo), apmokestintas pagal Pelno mokesčio įstatymą)

 

15 %

 

 

 

29 – kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno (išskyrus gautas iš žemės ūkio bendrovės (kooperatyvo), apmokestintas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą)

 

 

6.  

Individualios žemės ūkio veiklos pajamos (gautos PVM mokėtojo)

35 – individualios žemės ūkio veiklos pajamos

(išskyrus ne PVM mokėtojo gautas neapmokestinamąsias pajamas)

 

15 %, atėmus mokesčio kreditą***)

 

0% - ne PVM mokėtojui

7.  

Individualios veiklos (kitos nei žemės ūkio veiklos)

96 – šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

 

97 – žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) perleidimo nuosavybėn pajamos;

 

93 – kitos įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos pajamos (išskyrus žymimas 35, 96, 97 kodais)

 

15 %, atėmus mokesčio kreditą***

8.  

Individualios veiklos pajamos iš veiklos, vykdytos pagal verslo liudijimą, laikomos pajamomis iš privalomos registruoti individualios veiklos

92 – pagal verslo liudijimą tokioms pajamoms (išskyrus iš 051 veiklos rūšies):

- pajamų daliai, viršijančiai 45 000 Eur,

- iš juridinių asmenų už parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) ir iš prekybos veiklą vykdančių gyventojų už ne savo gamybos prekes gautai pajamų daliai, viršijančiai 4 500 Eur,

- iš juridinių asmenų, vykdančių tą pačią veiklą, visai pajamų sumai;

- pajamos, gautos nesilaikant veiklos apribojimų

 

 

 

15 %, atėmus mokesčio kreditą***

9.  

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo–pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti 120 VDU*

(2019 m. ir vėliau)

15 – pajamos (ne individualios veiklos) už parduotas atliekas

 

5 %

10.

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo–pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau)

15 – pajamos (ne individualios veiklos) už parduotas atliekas

 

20 %

11.

 

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis**, neviršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.):

 

- tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis,

 

- iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti autoriniai atlyginimai,

 

- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos

 

44 – tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis;

 

60 – iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti autoriniai atlyginimai;

 

89 – mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos

 

20 %

12.

 

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis**, viršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84  VDU  (2020  m.), 60 VDU (2021 m.):

 

- tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis,

 

- iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautos pajamos pagal autorines sutartis,

 

- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos

 

44 – tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su jomis;

 

60 – iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti autoriniai atlyginimai;

 

89 – mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos

 

27 %

13.

 

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų pagal paslaugų sutartį gautas pajamas) dalis, neviršijanti 120 VDU (2019 m. ir vėliau).

 

55 – palūkanos, gautos per tarpusavio skolinimosi arba sutelktinio finansavimo platformas, įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų sumą per metus);

 

58 – palūkanos už paskolas;

 

64 – indėlių palūkanos pagal 2014 m. ar vėlesnes sutartis (išskyrus bendrą su 67 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų sumą per metus);

 

67 – palūkanos už 2014 m. ar vėliau įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus bendrą su 64 kodu žymimomis palūkanomis neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų sumą per metus);

 

59 – kitos apmokestinamos palūkanos;

 

61 – autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio;

 

11 – finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) taikoma mokesčio lengvata (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 500 eurų pajamų-įsigijimo išlaidų skirtumą);

 

12 – finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) netaikoma mokesčio lengvata;

 

13 – kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 2 500 eurų pajamų-įsigijimo išlaidų skirtumą);

 

14 – nenukirsto miško, apvaliosios medienos perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą bendrą su 13 kodu žymimomis pajamomis 2500 eurų pajamų-įsigijimo išlaidų skirtumą);

 

16 – registruotino kilnojamojo daikto (neišlaikyto nuosavybėje 3 m.; įregistruoto ne EEE valstybėje) perleidimo nuosavybėn pajamos;

 

17 – nekilnojamojo daikto (kito nei būstas) perleidimo nuosavybėn pajamos (kai daiktas neišlaikytas nuosavybėje 10 m.; kai jis yra  ne EEE valstybėje);

 

18 – būsto (įskaitant priskirtą žemę) perleidimo nuosavybėn pajamos (išskyrus EEE esantį būstą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta ne trumpiau kaip 2 m., arba deklaruota trumpiau, bet gautos pajamos per 1 m. panaudotos kitam EEE esančiam būstui įsigyti, kuriame taip pat deklaruota gyvenamoji vieta);

 

23 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos;

 

24 – kito turto nuomos pajamos;

 

62 – honorarai;

 

42 – azartinių lošimų laimėjimų pajamos (skirtumas tarp laimėtų ir pralaimėtų sumų);

 

41 – dovanos ne iš artimųjų (ne iš sutuoktinio, vaikų, tėvų, senelių, vaikaičių, brolių, seserų (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 2 500 eurų sumą per metus);

 

46 – juridinio asmens (ne darbdavio) dovanos (išskyrus iki 100 Eur vertės nepinigines dovanas);

 

45 – iš pelno siekiančių vienetų gautos stipendijos, viršijančios 2 500 eurų per metus (išskyrus neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 2 500 eurų sumą per metus);

 

47 – stipendijos (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

31 – ne darbdavio skirti prizai, laimėjimai (išskyrus priskiriamus neapmokestinamosioms pajamoms);

 

39 – premijos menininkams, mokslininkams, sportininkams ir jų treneriams, konkursų nugalėtojams, gautos iš tikslinių teritorijų;

 

34 – miško gėrybių pardavimo pajamos (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms 3 000 eurų sumą per metus);

 

51 – sporto (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos;

 

52 – atlikėjo (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos;

 

71 – pensijų kaupimo išmokos, neviršijančios įmokų (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

72 – gyvybės draudimo išmokos, neviršijančios įmokų (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

75 – gyvybės draudimo išmokos, viršijančios įmokas (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

76 – pensijų kaupimo išmokos, viršijančios įmokas (išskyrus priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms);

 

48 – pensijos, rentos, anuitetai (išskyrus priskiriamus neapmokestinamosioms pajamoms);

 

43 – loterijų laimėjimai, kuriuos išmokėjo ne EEE valstybių vienetai, mokantys mokestį nuo loterijų apyvartos;

 

77 – pajamos už kitas paslaugas (mažosios bendrijos vadovo (nario) už vadovavimą mažajai bendrijai; pajamos už kitas paslaugas, gautos ne pagal autorines sutartis, ne individualios veiklos);

 

87 – pozityviosios pajamos;

 

88 – pajamos pagal paslaugų kvitą (išskyrus priskiriamą neapmokestinamosioms pajamoms 1 750 eurų sumą per metus);

 

70 – kitos apmokestinamosios pajamos

 

15 %

14.

 

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų pagal paslaugų sutartį gautas pajamas) dalis, viršijanti 120 VDU (2019 m. ir vėliau).

 

13 punkte nurodytų rūšių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU*

 

 

 

20 %

* VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

(2019 m. 1 VDU – 1 136,20 Eur; 120 VDU – 136 344 Eur).

** 120 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:

-     su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (01, 02 kodais) (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius metus neįskaitomos),

-     tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete (44 kodu),

-     iš darbdavio gautos pajamos pagal autorines sutartis (60 kodu),

-     mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

*** Mokesčio kreditas pritaikomas 1 kartą bendrai pajamų iš visų individualios veiklos rūšių gautai (uždirbtai) pajamų sumai.

 

________________________________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių

2 priedas

 

 

NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ

SĄRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS

 

 

1. Palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 dienos*.

2. Palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį*.

3. Ne didesnės nei 3 000 Eur žemės ūkio veiklos pajamos, gautos iš gyventojų ar iš užsienio valstybės, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju*.

Šio punkto nuostatos netaikomos:

3.1. Ūkininkų ūkių registre įregistruotam ūkininkui (jo partneriui), pajamų mokesčio deklaraciją teikiančiam, kandidatuojant į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos;

3.2. žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui, kurio žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 4 EDV ar didesnis, pageidaujančiam, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas.

3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais deklaracija turi būti pateikta, o joje nurodyta visa per mokestinį laikotarpį iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų suma.

4. Ne didesnės nei 1 750 Eur pajamos, gautos kaip atlygis, teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

5. Tokios ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos:

5.1. iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių priemonių realizavimo (išskyrus pajamas, gautas už Tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, taip pat gautas už akcijas išleidusio vieneto nuosavybėn perleistas akcijas, už Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu būdu gautas akcijas bei vertybinius popierius, parduotus vieneto likvidavimo atveju), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė nei 500 eurų per mokestinį laikotarpį*;

5.2. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte nurodyto kito turto (išskyrus atliekas), kai pajamų ir jo įsigijimo kainos bei kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas per mokestinį laikotarpį nėra didesnis nei 2 500 Eur*;

5.3. už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė nei 3 000 Eur*.

6. Dovanojimo būdu iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų, senelių, vaikaičių) gautos pajamos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė nei 2 500 Eur;

7. Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, ne didesnė nei 200 Eur*.

8. Iš to paties asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti ne didesni kaip 200 Eur sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie gauti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį*.

9. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus) mokyklų studentams ir mokiniams pagal vieneto, mokyklos ir studento ar mokinio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį*.

 

II SKYRIUS

BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, GAUTOS PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAJAMOS IŠ DARBO SANTYKIŲ

 

10. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais*.

11. Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacijas ir misijas (toliau šiame punkte – organizacijos), gaunamos išmokos, kurios skirtos šių asmenų su jų veikla šiose organizacijose susijusioms išlaidoms padengti ir kurių mokėjimą reglamentuoja šiose organizacijose galiojantys teisės aktai.

12. Įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, gauti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

13. Jūrininkų už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos, kaip jos apibrėžtos GPMĮ 14 straipsnyje.

14. Iš Europos Bendrijų lėšų gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, kurios buvo apmokestintos mokesčiu Europos Bendrijų naudai, taip pat iš Europos Bendrijų lėšų gautos išmokos, kompensacijos ir už gyventojus mokamos įmokos, numatytos Europos Parlamento 2005 m. rugsėjo 28 d. sprendime dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo (2005/684/EB, Euratomas).

15. Gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PALŪKANOS

 

16. Indėlių palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 dienos*.

17. Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos*.

18. Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 dienos.

19. Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TURTO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN PAJAMOS

 

20. Turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą), įsigytą prieš 10 metų (ar anksčiau)*.

21. Anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje (įskaitant Lietuvoje), gautos pajamos*.

22. Pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius 2 metus iki perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka*.

23. Pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame teisės aktų nustatyta tvarka deklaruota gyvenamoji vieta buvo trumpiau nei 2 metus, gautos pajamos, kurios per 1 metus nuo būsto perleidimo nuosavybėn panaudojamos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam gyvenamajam būstui, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigyti.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GYVYBĖS DRAUDIMO IR PENSIJŲ ĮMOKOS

 

24. Gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde*.

25. Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama, apdraustajam sulaukus 55 metų, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų*.

26. Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme (toliau – VSDPĮ), yra likę ne daugiau kaip 5 metai, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų*.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

GYVYBĖS DRAUDIMO IŠMOKOS

 

27. Išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kurių terminas ne trumpesnis kaip 10 metų ir kurios sudarytos iki 2003 m. sausio 1 d., taip pat, nutraukus tokias gyvybės draudimo sutartis, gyventojui mokamos sumos, išskyrus, nutraukus tokias gyvybės draudimo sutartis anksčiau kaip po 10 metų nuo jų sudarymo dienos, grąžinamų įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos ar kuri buvo atimama iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka*.

28. Gyvybės draudimo išmoka pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metų termino sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu išmoka* išmokėta:

28.1. pasibaigus sutarties galiojimo terminui ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

28.2. nutraukus tokią sutartį ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos ir gyventojas yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis*.

29. Gyvybės draudimo išmoka pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metų termino gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu išmoka* išmokėta:

29.1. pasibaigus sutarties galiojimo terminui ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

29.2. nutraukus tokią sutartį gyventojui mokamos sumos, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos ir gyventojui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis*.

30. Gyvybės draudimo išmoka pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 10 metų gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu ji* išmokėta:

30.1. pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra jaunesnis negu 26 metų,

30.2. nutraukus tokią sutartį mokamos sumos, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos ir išmokos gavėjas yra jaunesnis negu 26 metų.

31. Gyvybės draudimo išmokų dalis, viršijanti gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 10 metų termino gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu išmoka* išmokėta:

31.1 pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui,

31.2. nutraukus tokią sutartį išmokamos sumos dalis, viršijanti pagal šią sutartį sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos.

32. Pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. sudarytą gyvybės draudimo sutartį išmokėtos išmokos dalis, išmokėta sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, lygi pagal šią sutartį sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka*.

33. Išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, mokamos apdraustojo mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju*.

34. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų, nutraukus iki 2003 m. sausio 1 d. sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju sutartis, įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos*.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PENSIJOS, RENTOS, PENSIJŲ ANUITETAI

 

35. Pensijos ir rentos, gautos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų*.

36. Iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetai*.

37. Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogišką pensijų kaupimą, nuostatas*.

38. Iš pensijų fondo, įsteigto pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą ar Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gauta pensijų išmokos dalis, lygi sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, ir gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, grąžinamos sumokėtos pensijų įmokos, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka*.

39. Pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metai termino pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka*, jeigu:

39.1. išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis,

39.2. ji išmokama gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, o pensijų išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų.

40. Pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metų termino pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka*, jeigu :

40.1. išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis,

40.2. ji išmokama gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, o išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai*.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DOVANOS, PRIZAI, LAIMĖJIMAI

 

41. Iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių gautos dovanos.

42. Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

43. Sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir skiria olimpiniam, parolimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

STIPENDIJOS

 

44. Mokyklų studentų ir mokinių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos*.

45. Mokyklų studentų ir mokinių stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis*.

46. Valstybės stipendija ir savivaldybių stipendijos.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PAŠALPOS

 

47. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

48. Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamos nepensinės išmokos, išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas.

49. Pelno nesiekiančių vienetų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, kurias gauna gyventojai, susiję su šiais vienetais darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

50. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos, remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

51. Pajamos, gautos kaip labdara ar parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

KITOS PAJAMOS

 

52. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojams, kai nutraukiamos darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

53. Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

54. Paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus (nesvarbu, ar turtą paveldėjęs gyventojas sumokėjo paveldimo turto mokestį, ar pagal šį įstatymą nuo to mokesčio sumokėjimo yra atleistas).

55. Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat išlaidų, susijusių su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

56. Teismo priteistas arba pagal sutartį gautas išlaikymas*.

57. Premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionaliojo meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams*.

58. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu gautos ir šiai kampanijai panaudotos aukos ir dovanos.

59. Pajamas iš žemės ūkio veiklos gaunančių gyventojų išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams), skirstant šios kooperatinės bendrovės pelną, jeigu tą mokestinį laikotarpį, už kurį jos išmokėtos, šios bendrovės pelnas (ar jo dalis) apmokestinamas, taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalį.

60. Premijos, kurias inicijuoja pelno nesiekiantys vienetai, veikiantys Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais visuomenei naudingais tikslais, ir kurios yra skiriamos už nuopelnus Lietuvos kultūros, visuomenės ir mokslo srityse, jeigu tokių premijų gavėjai nustatomi konkurso tvarka, o premijai nominuotų darbų vertinimo komisija sudaryta iš ne mažiau kaip 10 narių, kurių dauguma – mokslo ir studijų sistemos institucijų, įstaigų ar organizacijų ir meno kūrėjų organizacijų atstovai.

61. Pajamos, gautos už suteiktą pagalbą, slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis.

62. Atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą.

63. Vieneto likvidavimo atveju vieneto dalyvio (gyventojo) turtas (pinigai), kurio šaltinis yra kompensacijos, gautos pagal Europos Sąjungos finansinės paramos Lietuvos Respublikos programas už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą, ir kuris laikomas vieneto dalyvio (gyventojo) turėto turto (akcijų, dalių, pajų) pardavimo pajamomis.

_______________________

 

*Pajamos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu jos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų (organizuotų) tikslinėse teritorijose (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), ar iš gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.

 

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių

3 priedas

 

 

TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Teritorijos pavadinimas

Teritorijos kodas

1.  

Angilija

AI

2.  

Antigva ir Barbuda

AG

3.  

Aruba

AW

4.  

Azorai

XA

5.  

Bahamų Sandrauga

BS

6.  

Bahreino Karalystė

BH

7.  

Barbadosas

BB

8.  

Belizas

BZ

9.  

Bermuda

BM

10.

Brunėjaus Darusalamas

BN

11.

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

VG

12.

Dominikos Sandrauga

DM

13.

Džersis

JE

14.

Džibučio Respublika

DJ

15.

Ekvadoro Respublika

EC

16.

Fidžio Respublika (nuo 2019-05-15)

FJ

17.

Gernsis

GG

18.

Gibraltaras

GI

19.

Grenada (iki 2019-05-14)

GD

20.

Gvatemalos Respublika

GT

21.

 

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas (iki 2019-05-14)

HK

22.

 

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao (iki 2019-05-14)

MO

23.

Jamaika (iki 2019-05-14)

JM

24.

Jungtinių Valstijų Mergelių Salos

VI

25.

Kaimanų Salos

KY

26.

Kenijos Respublika

KE

27.

Kiurasao

CW

28.

Kuko Salos

CK

29.

Libano Respublika

LB

30.

Liberijos Respublika

LR

31.

Madeira

XM

32.

Maldyvų Respublika

MV

33.

Maršalo Salų Respublika

MH

34.

Mauricijaus Respublika

MU

35.

Meno Sala

IM

36.

Montseratas

MS

37.

Namibijos Respublika

NA

38.

Naujoji Kaledonija (iki 2019-05-14)

NC

39.

Nauru Respublika

NR

40.

Niujė

NU

41.

Palau Respublika

PW

42.

Panamos Respublika (iki 2019-05-14)

PA

43.

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

WS

44.

Seišelių Respublika

SC

45.

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM

46.

Sent Kitsas ir Nevis

KN

47.

Sent Vinsentas ir Grenadinai (iki 2019-05-14)

VC

48.

Sint Martenas (Olandijos dalis)

SX

49.

Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos

SH

50.

Taitis

XT

51.

Terkso ir Kaikoso Salos

TC

52.

Tongos Karalystė

TO

53.

Trinidado ir Tobago Respublika

TT

54.

Urugvajaus Rytų Respublika

UY

55.

Vanuatu Respublika

VU

56.

Venesuelos Bolivaro Respublika

VE

________________________________

 

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių

4 priedas

 

 

ŠALIŲ, TERITORIJŲ IR JŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

 

Oficialusis šalies pavadinimas

Dviraidis

kodas

Afganistano Islamo Respublika

AF

Airijos Respublika

IE

Alandų Salos

AX

Albanijos Respublika

AL

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

DZ

Amerikos Samoa Teritorija

AS

Andoros Kunigaikštystė 

AD

Angilija 

AI

Angolos Respublika 

AO

Antarktis 

AQ

Antigva ir Barbuda 

AG

Argentinos Respublika 

AR

Armėnijos Respublika 

AM

Aruba 

AW

Australijos Sandrauga 

AU

Austrijos Respublika 

AT

Azerbaidžano Respublika  

AZ

Bahamų Sandrauga

BS

Bahreino Karalystė 

BH

Baltarusijos Respublika 

BY

Bangladešo Liaudies Respublika 

BD

Barbadosas 

BB

Belgijos Karalystė

BE

Belizas

BZ

Benino Respublika

BJ

Bermuda 

BM

Bisau Gvinėjos Respublika 

GW

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

BO

Bosnija ir Hercegovina 

BA

Botsvanos Respublika 

BW

Brazilijos Federacinė Respublika 

BR

Brunėjaus Darusalamas 

BN

Bulgarijos Respublika 

BG

Burkina Fasas 

BF

Burundžio Respublika 

BI

Butano Karalystė 

BT

Buvė Sala 

BV

Centrinės Afrikos Respublika 

CF

Čado Respublika 

TD

Čekijos Respublika 

CZ

Čilės Respublika 

CL

Danijos Karalystė 

DK

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

VG

Dominikos Sandrauga 

DM

Dominikos Respublika 

DO

Dramblio Kaulo Kranto Respublika 

CI

Džersio Valda 

JE

Džibučio Respublika 

DJ

Egipto Arabų Respublika 

EG

Ekvadoro Respublika 

EC

Eritrėjos Valstybė 

ER

Estijos Respublika 

EE

Esvatinio Karalystė (Svazilandas)

SZ

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika 

ET

Farerų Salos 

FO

Fidžio Respublika 

FJ

Filipinų Respublika 

PH

Folklando Salos 

FK

Gabono Respublika 

GA

Gajanos Kooperacinė Respublika 

GY

Gambijos Respublika 

GM

Ganos Respublika

GH

Gernsio Valda

GG

Gibraltaras 

GI

Graikijos Respublika 

GR

Grenada 

GD

Grenlandija 

GL

Gruzija 

GE

Guamo Teritorija 

GU

Gvadelupa 

GP

Gvatemalos Respublika 

GT

Gvinėjos Respublika 

GN

Haičio Respublika 

HT

Herdo ir Makdonaldo Salų Teritorija 

HM

Hondūro Respublika 

HN

Ypatingasis Administracinis Kinijos Liaudies Respublikos Regionas Honkongas 

HK

 

Indijos Respublika 

IN

Indijos Vandenyno Britų Sritis 

IO

Indonezijos Respublika 

ID

Irako Respublika 

IQ

Irano Islamo Respublika 

IR

Islandija 

IS

Ispanijos Karalystė 

ES

Italijos Respublika 

IT

Izraelio Valstybė 

IL

Jamaika 

JM

Japonija 

JP

Jemeno Respublika 

YE

Jordanijos Hašimitų Karalystė 

JO

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

UK

Jungtinės Amerikos Valstijos 

US

Jungtiniai Arabų Emyratai 

AE

Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos

UM

Jungtinių Valstijų Mergelių Salos

VI

Juodkalnija 

ME

Kaimanų Salos

KY

Kalėdų Salos Teritorija 

CX

Kambodžos Karalystė 

KH

Kamerūno Respublikos

CM

Kanada 

CA

Kataro Valstybė 

QA

Kazachstano Respublika 

KZ

Kenijos Respublika 

KE

Kinijos Liaudies Respublika 

CN

Kipro Respublika 

CY

Kirgizijos Respublika 

KG

Kiribačio Respublika 

KI

Kiurasao 

CW

Klipertono Sala 

CP (CP2)

Kokosų (Kilingo) Salų Teritorija 

CC

Kolumbijos Respublika 

CO

Komorų Sąjunga 

KM

Kongo Respublika 

CG

Kongo Demokratinė Respublika 

CD

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

KP

Korėjos Respublika (Pietų Korėja)

KR

Kosta Rikos Respublika 

CR

Kroatijos Respublika 

HR

Kubos Respublika 

CU 

Kuko Salos 

CK

Kuveito Valstybė 

KW

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika 

LA

Latvijos Respublika 

LV

Lenkijos Respublika 

PL

Lesoto Karalystė 

LS

Libano Respublika 

LB

Liberijos Respublika 

LR

Libijos Valstybė 

LY

Lichtenšteino Kunigaikštystė 

LI

Lietuvos Respublika

LT

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė 

LU

Madagaskaro Respublika 

MG

Majotas 

YT

Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao 

MO

Malaizija 

MY

Malavio Respublika 

MW

Maldyvų Respublika 

MV

Malio Respublika 

ML

Maltos Respublika 

MT

Marianos Šiaurinių Salų Sandrauga 

MP

Maroko Karalystė 

MA

Maršalo Salų Respublika 

MH

Martinika 

MQ

Mauricijaus Respublika 

MU

Mauritanijos Islamo Respublika

MR

Meksikos Jungtinės Valstijos 

MX

Meno Sala 

IM

Mianmaras / Birma

MM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

FM

Moldovos Respublika

MD

Monako Kunigaikštystė

MC

Mongolija

MN

Montseratas

MS

Mozambiko Respublika

MZ

Namibijos Respublika

NA

Naujoji Kaledonija

NC

Naujoji Zelandija

NZ

Nauru Respublika

NR

Nepalo Federacinė Demokratinė respublika

NP

Nigerijos Federacinė Respublika 

NG

Nigerio Respublika

NE

Nikaragvos Respublika

NI

Niujė

NU

Nyderlandų Karalystė

NL

Norfolko Salos Teritorija

NF

Norvegijos Karalystė

NO

Omano Sultonatas

OM

Pakistano Islamo Respublika 

Palau Respublika

PK

PW

Panamos Respublika 

PA

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė 

PG

 

Paragvajaus Respublika

PY

Peru Respublika

PE

Pietų Afrikos Respublika

ZA

Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos

GS

Pietų Sudano Respublika

SS

Pitkerno Salos

PN

Portugalijos Respublika

PT

Prancūzijos Respublika

FR

Prancūzijos Gviana

GF

Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritys

TF

Prancūzijos Polinezija

PF

Puerto Riko Sandrauga

PR

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

GQ

Reunjonas

RE

Rytų Timoro Demokratinė Respublika

TL

Ruandos Respublika

RW

Rumunija

RO

Rusijos Federacija

RU

Saliamono Salos

SB

Salvadoro Respublika

SV

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

WS

San Marino Respublika

SM

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika

ST

Saudo Arabijos Karalystė

SA

Seišelių Respublika

SC

Sen Bartelemi Bendrija

BL

Sen Marteno Bendrija

MF

Sen Pjero ir Mikelono Teritorinė Bendrija

PM

Senegalo Respublika

SN

Sent Kitso ir Nevio Federacija

KN

Sent Lusija

LC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VC

Serbijos Respublika

RS

Siera Leonės Respublika

SL

Singapūro Respublika

SG

Sint Martenas

SX

Sirijos Arabų Respublika

SY

Slovakijos Respublika

SK

Slovėnijos Respublika

SI

Somalio Federacinė Respublika

SO

Sudano Respublika

SD

Suomijos Respublika

FI

Surinamo Respublika

SR

Svalbardas ir Janas Majenas

SJ

Šiaurės Makedonijos Respublika

MK

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

LK

Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos 

SH

Švedijos Karalystė

SE

Šveicarijos Konfederacija

CH

Šventasis Sostas / Vatikano Miesto Valstybė

VA

Tadžikistano Respublika

TJ

Tailando Karalystė

TH

Taivanas

TW

Tanzanijos Jungtinė Respublika

TZ

Terkso ir Kaikoso Salos

TC

Togo Respublika

TG

Tokelau

TK

Tongos Karalystė

TO

Trinidado ir Tobago Respublika

TT

Tuniso Respublika

TN

Turkijos Respublika

TR

Turkmėnistanas

TM

Tuvalu

TV

Ugandos Respublika

UG

Ukraina

UA

Urugvajaus Rytų Respublika

UY

Uzbekistano Respublika

UZ

Vakarų Sachara

EH

Vanuatu Respublika

VU

Venesuelos Bolivaro Respublika

VE

Vengrija

HU

Vietnamo Socialistinė Respublika

VN

Vokietijos Federacinė Respublika

DE

Voliso ir Futūnos Salų Teritorija

WF

Zambijos Respublika

ZM

Zimbabvės Respublika

ZW

Žaliojo Kyšulio Respublika

CV

 

______________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių

5 priedas

 

 

DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTYSE

NUSTATYTŲ GYVENTOJAMS IŠMOKAMŲ DIVIDENDŲ, PALŪKANŲ IR HONORARŲ MAKSIMALIŲ TARIFŲ, ATSKAITOMŲ IŠ LIETUVOJE MOKĖTINOS SUMOS, SĄRAŠAS

 

 

Valstybė, su kuria taikoma sutartis

Sutartis taikoma nuo

Mokesčio tarifas

Dividendams

Palūkanoms

Honorarui

Airija

1999-01-01

15

10

0*

Armėnija

2002-01-01

15

10

10

Azerbaidžanas

2005-01-01

10

10

10

Austrija

2006-01-01

15

10

10

Baltarusija

1997-01-01

10

10

10

Belgija

2004-01-01

15

10

0*

Bulgarija

2007-01-01

10

10

10

Čekija

1996-01-01

15

10

10

Danija

1994-01-01

15

10

0*

Estija

2006-01-01

15

10

10

Graikija

2006-01-01

15

10

10

Gruzija

2005-01-01

15

10

10

Italija

2000-01-01

15

10

0*

Islandija

2000-01-01

15

10

0*

Ispanija

2004-01-01

15

10

0*

Indija

2013-01-01

15

10

10

Izraelis

2007-01-01

15

10

10

Japonija

2019-01-01

10

10

0

JAV

2000-01-01

15

10

10

Jungtinė Karalystė

2002-01-01

15

10

0*

JAE

2015-01-01

5

0

5

Kanada

1998-01-01

15

10

10

Kazachstanas

1998-01-01

15

10

10

Kinija

1997-01-01

10

10

10

Kipras

2015-01-01

10

0

5

Kirgizija

2014-01-01

15

10

10

Korėja

2008-01-01

10

10

10

Kroatija

2002-01-01

15

10

10

Kuveitas

2018-01-01

15

10

10

Latvija

1995-01-01

15

0

0

Lenkija

1995-01-01

15

10

10

Liuksemburgas

2007-01-01

15

10

0*

Malta

2005-01-01

15

10

10

Makedonija

2009-01-01

10

10

10

Meksika

2013-01-01

15

10

10

Moldova

1999-01-01

10

10

10

Nyderlandai

2001-01-01

15

10

0*

Norvegija

1994-01-01

15

10

0*

Portugalija

2004-01-01

10

10

10

Prancūzija

1997-01-01

15

10

0*

Rumunija

2003-01-01

10

10

10

Rusija

2006-01-01

10

10

10

Singapūras

2005-01-01

10

10

7,5

Serbija

2010-01-01

10

10

10

Slovakija

2003-01-01

10

10

10

Slovėnija

2003-01-01

15

10

10

Suomija

1994-01-01

15

10

0*

Švedija

1994-01-01

15

10

0*

Šveicarija

2003-01-01

15

10

0*

Turkija

2001-01-01

10

10

10

Turkmėnistanas

2015-01-01

10

10

10

Ukraina

1998-01-01

15

10

10

Uzbekistanas

2003-01-01

10

10

10

Vengrija

2005-01-01

15

10

0*

Vokietija

1995-01-01

15

10

10

 

______________

 

* 0 proc. mokesčio tarifas honorarams taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatoms, pakeitusioms Lietuvos Respublikos su užsienio valstybėmis jau taikomas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kuriose buvo įtvirtintos nuostatos dėl mažesnio tarifo taikymo honorarams ar atsisakymo apmokestinti honorarus prie pajamų šaltinio bent vienoje iš sutarčių su EBPO nare.

 

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos     GPM311 formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo bei tikslinimo taisyklių

6 priedas

 

 

2019 M. METINIO NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO

APSKAIČIAVIMAS

 

 

1. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, taip pat ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms (deklaracijoje žymimoms 01, 02, 03, 04 kodais). Taikomo MNPD sumą lemia ne vien tokios pajamos, bet ir visos kitos apmokestinamosios pajamos (toliau – GMP), išskyrus: pajamas už parduotas ne individualios veiklos atliekas (žymimos 15 pajamų rūšies kodu), apmokestintas taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą, išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar tokią sutartį nutraukus, neviršijančios sumokėtų įmokų sumos (žymimos atitinkamai 71 ir 72 pajamų rūšių kodais).

2. Gyventojui, kurio 2019 m. metinės pajamos (GMP) neviršija 12 minimaliosios algos dydžių (toliau – MMA), t. y. 6 660 eurų (550 Eur x 12 mėn.), MNPD – 3 600 eurų.

3. Gyventojui, kurio GMP yra 30 660 eurų ar didesnės, MNPD netaikomas (lygus 0).

4. Kitam gyventojui (išskyrus riboto darbingumo asmenis) MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

MNPD = 3 600 (Eur) – 0,15 x (GMP (Eur, ct) – 6 660 (Eur)),

tokia seka: GMP – 6 660; skirtumas x 0,15; apskaičiuota suma atimama iš 3 600 eurų.

5. Didesnis MNPD – 3 696 eurų (308 Eur x 12 mėn.) taikomas gyventojui, kuriam visus 2019 m. buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus gyventojui, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Jei toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas 2019 m., tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojui, kuriam 30–55 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2019 m. birželio 2 d., didesnis mėnesio NPD priklauso liepos–gruodžio mėnesiais (iš viso 1 848 Eur). Už sausio–birželio mėn. taikytino MNPD dalis apskaičiuojama pagal 4 punkte pateiktą MNPD formulę. Prie MNPD dalies pridėjus 1 848 eurų, apskaičiuojama jam taikytina visa MNPD suma.

6. Didžiausias MNPD – 4 236 eurų (353 eurų x 12 mėn.) taikomas gyventojui, kuriam visus 2019 m. buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus gyventojui, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Jei toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas 2019 m., tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojui, kuriam 0–25 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas 2019 m. spalio 12 d. ir toks mėnesio NPD priklauso lapkričio–gruodžio mėnesiais (706 Eur). Už sausio–spalio mėn. taikytino MNPD dalis apskaičiuojama pagal 4 punkte pateiktą MNPD formulę. Prie MNPD dalies pridėjus 706 eurų, apskaičiuojama jam taikytina visa MNPD suma.

7. Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, iki išvykimo laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip tris mokestinius laikotarpius iš eilės, deklaruojančiam nuo išvykimo mokestinio laikotarpio pradžios iki išvykimo dienos gautas (uždirbtas) pajamas, taikytina MNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, t. y.: apskaičiuoto MNPD suma padauginama iš Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus ir padalijama iš 365.

8. Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, iki išvykimo laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju ne mažiau kaip tris mokestinius laikotarpius iš eilės ir išvykimo metais išbuvusiam Lietuvoje 183 dienas ar daugiau, deklaruojančiam per visą išvykimo mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas, metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal šio Taisyklių priedo 1–6 punktus.

 

___________________________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių

7 priedas

 

 

PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMO NUO 2019 M. PAJAMŲ

PAVYZDŽIAI

 

 

1 pavyzdys (kai gautas 2019 m. darbo užmokestis, ligos išmoka, patirtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 str. nurodytos išlaidos).

Galutinai iš Lietuvos 2019 m. balandžio 2 d. išvykstantis gyventojas gavo 2 000 Eur darbo užmokestį (01 kodas) už 2019 m. sausio–kovo mėn. darbo dienas ir 500 Eur ligos išmoką (03 kodas). Darbo užmokesčiui buvo pritaikytas 600 Eur neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir nuo 1 400 Eur išskaičiuotas 280 Eur pajamų mokestis (toliau – GPM; 20%). Nuo ligos išmokos, netaikant NPD, išskaičiuotas 75 Eur GPM (15%). Patirtos išlaidos nedeklaruojamos, nes jomis galima sumažinti deklaruojant tik viso mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 2 000 + 500 = 2 500 Eur;

2) metinis NPD (visa jo suma, jeigu gyventojas būtų laikomas nuolatiniu visus 2019 m.) – 3 600 Eur (nes metinės apmokestinamosios pajamos neviršija 12 MMA (6 660 Eur = 555 Eur x 12 mėn.).

Taikytino metinio NPD dalis yra 907,40 Eur (3 600 Eur x 92 d. (išbūtų dienų) : 365 d.);

3) kiek procentų tarp visų šių apmokestinamųjų pajamų sudaro ligos išmoka (pagal formulę:

2 500 Eur – 100%; 500 Eur – x %; metinis NPD taikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos pašalpai):

500 x 100 : 2 500 = 20%;

4) kokia metinio NPD suma tenka ligos išmokai: 181,48 Eur (907,40 Eur x 20 : 100);

5) kokia metinio NPD suma tenka darbo užmokesčiui: 725,92 Eur (907,40 – 181,48);

6) GPM (20%) nuo darbo užmokesčio, sumažinto jam tenkančia metinio NPD suma:

2 000 – 725,92; 1 274,08 x 20 : 100 = 254,82 Eur;

7) GPM (15%) nuo ligos išmokos, sumažintos jai tenkančia metinio NPD suma:

500 – 181,48; 318,52 x 15 : 100 = 47,78 Eur;

8) apskaičiuota GPM suma:

254,82 + 47,78 = 302,60 Eur;

9) GPM prievolė: 302,60 (apskaičiuotas GPM) – 355 Eur (280 + 75; išskaičiuotas GPM) = -52,40 Eur;

10) grąžintinas GPM: 52,40 Eur (t. y. 355 (išskaičiuotas GPM) – 302,60 (apskaičiuotas GPM).

 

2 pavyzdys (kai gautas 2019 m. darbo užmokestis ir darbo užmokestis už 2018 m. gruodžio mėnesį, patirtos GPMĮ 21 str. išlaidos).

Gyventojas 2019 m. gavo 18 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m. sausio–gruodžio mėn. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 1 523,57 Eur NPD, buvo išskaičiuotas 3 295,29 Eur GPM, ir 1 600 Eur darbo užmokestį už 2018 gruodžio mėnesį (04 kodas), nuo kurio, pritaikius 135,43 Eur NPD, išskaičiuotas 219,69 Eur GPM. Gyventojas patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų – sumokėjo 1 000 Eur gyvybės draudimo įmokų.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 18 000 + 1 600 = 19 600 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 3 600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)):

19 600 – 6 660; 12 940 x 0,15; 3 600 – 1 941 = 1 659 Eur;

3) kiek procentų tarp visų šių apmokestinamųjų pajamų sudaro darbo užmokestis už 2018 m. (pagal formulę: 19 600 Eur – 100%; 1 600 Eur – x%):

1 600 x 100 : 19 600 = 8,1633%

4) kokia metinio NPD suma tenka darbo užmokesčiui už 2018 m.:

1 659 Eur x 8,1633 % = 135,43 Eur;

5) kokia metinio NPD suma tenka darbo užmokesčiui už 2019 m.:

1 659 – 135,43 = 1 523,57 Eur;

6) kokia išlaidų suma tenka darbo užmokesčiui už 2019 m. (jis sudaro 91,8367% visos darbo užmokesčio sumos (100% – 8,1633%)):

1 000 Eur x 91,8367% = 918,37 Eur;

7) 2019 m. darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančiomis metinio NPD ir išlaidų sumomis

ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20%):

18 000 – 1 523,57 – 918,37 = 15 558,06 Eur;

15 558,06 x 20 : 100 = 3 111,61 Eur;

8) kokia išlaidų suma tenka darbo užmokesčiui už 2018 m.:

1 000 Eur x 8,1633% = 81,63 Eur;

9) 2018 m. darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančiomis metinio NPD ir išlaidų sumomis

ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (15%):

1 600 – 135,43 – 81,63 = 1 382,94 Eur;

1 382,94 x 15 : 100 = 207,44 Eur;

10) apskaičiuota GPM suma:

3 111,61 + 207,44 = 3 319,05 Eur;

11) GPM prievolė: 3 319,05 (apskaičiuotas GPM) – (3 295,29 + 219,69; išskaičiuotas GPM) = -195,93 Eur;

12) grąžintinas GPM: 195,93 Eur (3 295,29 +219,69; išskaičiuotas GPM) – 3 319,05 (apskaičiuotas GPM).

 

3 pavyzdys (kai gautas 2019 m. darbo užmokestis ir autorinis atlyginimas ne iš darbdavio).

Gyventojas gavo 12 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 2 799 Eur NPD, buvo išskaičiuotas 1 840,20 Eur GPM, ir iš asmens, nesančiu darbdaviu, 3 000 Eur autorinį atlyginimą (61 kodas), iš kurio išskaičiuotas 450 Eur GPM.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 12 000 + 3 000 = 15 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD=3600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)):

15 000 – 6 660 = 8 340; 8 340 x 0,15; 3 600 – 1 251 = 2 349 Eur;

3) darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančiomis metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20%):

12 000 – 2 349 = 9 651 Eur;

9 651 x 20 : 100 = 1 930,20 Eur;

4) GPM (15%) nuo autorinio atlyginimo:

3 000 x 15 : 100 = 450 Eur;

5) apskaičiuota GPM suma:

1 930,20 + 450 = 2 380,20 Eur;

6) GPM prievolė:

2 380,20 (apskaičiuotas GPM) – 2 290,20 (1 840,20 + 450) (išskaičiuotas GPM) = 90 Eur;

7) mokėtinas GPM: 90 Eur.

 

4 pavyzdys (kai gautas 2019 m. darbo užmokestis ir tantjemos).

Gyventojas gavo 17 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m. (01 kodas) , nuo kurio, pritaikius 2 049 Eur NPD, išskaičiuotas 2990,20 Eur GPM, ir 15 000 Eur tantjemų (44 kodas) (arba autorinį atlyginimą iš darbdavio (60 kodas), nuo kurių išskaičiuotas 3 000 Eur GPM.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 17 000 + 15 000 = 32 000 Eur;

2) metinis NPD: 0 Eur (kai metinės pajamos yra didesnės nei 30 660 Eur, MNPD netaikomas);

4) apskaičiuota GPM (20%) suma:

32 000 x 20 : 100 = 6 400 Eur;

5) GPM prievolė:

6 400 (apskaičiuotas GPM) – 5 990,20 (2 990,20 +3 000) (išskaičiuotas GPM) = 409,80 Eur;

6) mokėtinas GPM: 409,80 Eur.

Pastaba: tokia pat mokėtina GPM suma būtų apskaičiuota ir tuo atveju, jeigu pajamas deklaruotų galutinai iš Lietuvos 2019 m. išvykstantis gyventojas.

 

5 pavyzdys (kai gautas 2019 m. darbo užmokestis ir turto pardavimo apmokestinamosios pajamos).

Gyventojas gavo 7 400 Eur darbo užmokestį už 2019 m. (01 kodas), nuo kurio, pritaikius 3489 Eur NPD, išskaičiuotas 782,20 Eur GPM, ir 600 Eur apmokestinamųjų pajamų už parduotą butą (18 kodas) (perskaičiuotų, atėmus iš 50 000 Eur buto pardavimo pajamų jo įsigijimo kainą ir privalomus mokėjimus – 49 400 Eur). GPM nuo buto pardavimo pajamų nebuvo išskaičiuotas ar sumokėtas.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 7 400 + 600 = 8 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 3 600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)):

8 000 – 6 660; 1 340 x 0,15; 3 600 – 201= 3 399 Eur;

3) darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20%):

7 400 – 3 399 = 4 001 Eur;

4 001 x 20 : 100 = 800,20 Eur;

4) GPM (15%) nuo turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų:

600 x 15 : 100 = 90 Eur;

5) apskaičiuota GPM suma: 800,20 + 90 = 890,20 Eur;

6) GPM prievolė: 890,20 (apskaičiuotas GPM) – 782,20 (išskaičiuotas GPM) = 108 Eur;

7) mokėtinas GPM: 108 Eur.

 

6 pavyzdys (kai gautas ir 2018 m., ir 2019 m. darbo užmokestis ir ligos išmoka).

Gyventojas gavo 9 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m. (01 kodas) ir 2 000 Eur – už 2018 m. (04 kodas), nuo kurių, pritaikius 2 949 Eur NPD (536,18 Eur NPD dalį – apskaičiuotam už 2018 m. ir 2 412,82 Eur NPD – apskaičiuotam už 2019 m.), išskaičiuotas 1 537,01 Eur GPM: 219,57 Eur (15%) nuo 2018 m. darbo užmokesčio ir 1 317,44 Eur (20%) nuo 2019 m. darbo užmokesčio.

Be to, gauta 1 000 Eur ligos išmoka (03 kodas), nuo kurios, netaikant NPD, išskaičiuotas 150 Eur GPM.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 9 000 + 2 000 + 1 000 = 12 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 3 600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)):

12 000 – 6 660; 5 340 x 0,15; 3 600 – 801 = 2 799 Eur;

3) apmokestinamosios pajamos, kurioms taikomas 15% GPM tarifas (ligos išmoka ir darbo užmokestis už 2018 m. suma):

2 000 + 1 000 = 3 000 Eur;

4) kiek procentų tarp visų šių apmokestinamųjų pajamų sudaro ligos išmoka ir darbo užmokestis už 2018 m. (pagal formulę: 12 000 Eur – 100%; 3 000 Eur – x%; metinį NPD taikant proporcingai pajamoms, kurioms nustatytas 15% GPM tarifas, ir kurioms – 20% GPM tarifas):

3 000 x 100 : 12 000 = 25%;

5) 2018 m. darbo užmokesčiui ir ligos išmokai tenkanti metinio NPD suma:

2 799 Eur x 0,25 = 699,75 Eur;

6) 2018 m. darbo užmokesčio ir ligos išmokos suma mažinama joms tenkančia metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (15%):

3 000 – 699,75 = 2 300,25 Eur;

2 300,25 x 15 : 100 = 345,04 Eur;

7) metinio NPD suma, tenkanti 2019 m. darbo užmokesčiui:

2 799 – 699,75 = 2 099,25 Eur;

8) 2019 m. darbo užmokesčio suma mažinama jam tenkančia metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20%):

9 000 – 2 099,25 = 6 900,75 Eur;

6 900,75 x 20 : 100 = 1 380,15 Eur;

9) apskaičiuota GPM suma: 345,04 + 1 380,15 = 1 725,19 Eur;

10) GPM prievolė: 1 725,19 (apskaičiuotas GPM) – 1 687,01 (1537,01+150) (išskaičiuotas GPM) = 38,18 Eur;

11) mokėtinas GPM: 38,18 Eur.

 

7 pavyzdys (kai gautos individualios veiklos pajamos ir darbo užmokestis).

Gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, uždirbo 38 000 Eur pajamų iš įregistruotos individualios veiklos (93 kodas), vietoje leidžiamų atskaitymų pripažįsta 30% pajamų (11 400 Eur) ir perkelia 1 600 Eur ankstesniais metais patirtus mokestinius nuostolius. Be to, gyventojas gavo 3 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m. 3 mėn. (01 kodas), nuo kurių, pritaikius 699,75 Eur NPD (233,25 Eur x 3 mėn.), buvo išskaičiuotas 460,05 Eur GPM (20%). Gyventojas GPM ir VSD įmokų nemokėjo, PSD įmokų sumokėjo 348,66 Eur (po 38,74 Eur x 9 mėn.).

Apskaičiuojama:

1) individualios veiklos apmokestinamosios pajamos: 38 000 – (11 400 + 1 600) = 25 000 Eur;

2) metinės apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu):

25 000 + 3 000 = 28 000 Eur;

3) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 3600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)):

28 000 – 6 660; 21 340 x 0,15; 3 600 – 3 201 = 399 Eur;

4) darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojamas GPM (20%):

3 000 – 399 = 2 601 Eur;

2 601 x 20 : 100 = 520,20 Eur;

5) GPM nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus GPM kredito):

25 000 x 15 : 100 = 3 750 Eur;

6) GPM kreditas – pagal formulę:

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 - 2:300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)),

tokia seka:

6.1) 2 5000 – 20 000 = 5 000 Eur (iš apmokestinamųjų pajamų sumos atimama 20 000 suma);

6.2) 2 : 300 000 x 5000 = 0,03333333333;

6.3) 0,1 – 0,03333333333 = 0,06666666667;

6.4) 25 000 x 0,06666666667 = 1 666,67 Eur;

7) GPM (15%) nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, atėmus GPM kreditą:

3 750 – 1 666,67 = 2 083,33 Eur;

8) apskaičiuota GPM suma:

2 083,33 + 520,20 = 2 603,53 Eur;

9) GPM prievolė: 2 603,53 (apskaičiuotas GPM) – 460,05 (išskaičiuotas GPM) = 2 143,48 Eur;

10) mokėtinas GPM: 2 143,48 Eur;

11) Sodros įmokų bazė (90% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų): 25 000 x 90 : 100 = 22 500 Eur;

12) PSD įmokų prievolė (6,98% nuo Sodros įmokų bazės): 6,98 x 22 500 : 100 = 1 570,50 Eur;

13) mokėtina PSD įmokų suma: 1 570,50 – 348,66 = 1 221,84 Eur;

14) VSD įmokų prievolė (12,52% nuo Sodros įmokų bazės, kai nekaupiama papildomai pensijai):

22 500 x 12,52 : 100 = 2 817 Eur;

15) mokėtina VSD įmokų suma: 2 817 Eur.

 

8 pavyzdys (kai gautos individualios veiklos pajamos ir patirtos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos).

Gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, uždirbo 38 000 Eur pajamų iš įregistruotos individualios veiklos (93 kodas), vietoje leidžiamų atskaitymų pripažįsta 30% pajamų (11 400 Eur) ir perkelia 1 600 Eur ankstesniais metais patirtus mokestinius nuostolius. Gyventojas dar gavo 2 000 Eur apmokestinamųjų pajamų (perskaičiuotų, atėmus įsigijimo išlaidas) už parduotą automobilį. Gyventojas patyrė 2 000 Eur buto remonto išlaidų, GPM ir VSD įmokų iki deklaracijos pateikimo nemokėjo, PSD įmokų sumokėjo 348,66 Eur (po 38,74 Eur x 9 mėn.).

Apskaičiuojama:

1) individualios veiklos apmokestinamosios pajamos: 38 000 – (11 400 + 1 600) = 25 000 Eur;

2) metinės apmokestinamosios pajamos: 25 000 + 2 000 = 27 000 Eur;

3) GPM nuo visų apmokestinamųjų (15%) pajamų, atėmus buto remonto išlaidas:

(27 000 – 2 000) x 15 : 100 = 3 750 Eur;

4) GPM kreditas – pagal formulę (neįvertinant GPM kredito dalies, tenkančios GPMĮ 21 str. nurodytoms išlaidoms):

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2:300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)),

tokia seka:

3.1) 25 000 – 20 000 = 5 000 Eur (iš apmokestinamųjų pajamų sumos atimama 20 000 suma);

3.2) 2 : 300 000 x 5 000 = 0,03333333333;

3.3) 0,1 – 0,03333333333 = 0,06666666667;

3.4) 25 000 x 0,06666666667 = 1 666,67 Eur;

5) GPM kredito suma, tenkanti dėl buto remonto išlaidų neapmokestinamų individualios veiklos pajamų daliai:

1 666,67 x 2 000 : 27 000 (metinių pajamų suma) = 123,46 Eur;

6) apskaičiuota GPM (15%) suma (atėmus perskaičiuotą GPM kreditą):

3 750 – (1 666,67 – 123,46) = 2 206,79 Eur;

7) GPM prievolė: 2 206,79 Eur (apskaičiuotas GPM);

8) mokėtinas GPM: 2 206,79 Eur

9) Sodros įmokų bazė (90% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų): 25 000 x 90 : 100 = 22 500 Eur;

10) PSD įmokų prievolė (6,98% nuo Sodros įmokų bazės):

6,98 x 22 500 : 100 = 1 570,50 Eur;

11) mokėtina PSD įmokų suma: 1 570,50 – 348,66 = 1 221,84 Eur;

12) VSD įmokų prievolė (12,52% nuo Sodros įmokų bazės, kai nekaupiama papildomai pensijai):

22 500 x 12,52 : 100 = 2 817 Eur;

13) mokėtina VSD įmokų suma: 2 817 Eur.

 

9 pavyzdys (kai darbo užmokestis gautas Lietuvoje ir užsienio valstybėje).

Gyventojas 5 mėnesių 5 000 Eur darbo užmokestį gavo iš Lietuvos darbdavio už darbą Lietuvoje. Nuo kiekvieno mėnesio 1000 Eur darbo užmokesčio sumos darbdavys, pritaikęs 233,25 Eur NPD, išskaičiavo 153,35 Eur (20%) GPM (už 5 mėn. – 766,75 Eur). 7 mėnesių 14 000 Eur darbo užmokestis gautas iš Vokietijos darbdavio už darbą Vokietijoje, kurioje nuo 14 000 Eur sumos, taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, GPM buvo sumokėtas į Vokietijos biudžetą. Lietuvoje šios pajamos, taikant atleidimo nuo pajamų mokesčio metodą (GPMĮ 37 str. 1  d.), neapmokestinamos.

Gyventojas patyrė 1 700 Eur išlaidų, sumokėdamas gyvybės draudimo įmokas.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu): 5 000 + 14 000 = 19 000 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 3600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)): 19 000 – 6 660; 12 340 x 0,15; 3 600 – 1 851 = 1 749 Eur;

3) darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma: 5 000 – 1 749 = 3 251 Eur;

4) kokia maksimali patirtų išlaidų (25%) suma gali būti atimta iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų:

3 251 x 25 : 100 = 812,75 Eur;

5) apmokestinamosios pajamos mažinamos patirtomis išlaidomis, neviršijančiomis 25% pajamų:

3 251 – 812,75 = 2 438,25 Eur;

6) apskaičiuota GPM suma: 2 438,25 x 20 : 100 = 487,65 Eur;

7) GPM prievolė: 487,65 Eur (apskaičiuotas GPM) – 766,75 (išskaičiuotas GPM) = - 279,10 Eur;

8) grąžintinas GPM: 766,75 Eur (išskaičiuotas GPM) – 487,65 Eur (apskaičiuotas GPM) = 279,10 Eur.

 

10 pavyzdys (kai darbo užmokestis gautas Lietuvoje ir užsienio valstybėje).

Gyventojas iš Lietuvos darbdavio gavo: 3 mėnesių 4 200 Eur darbo užmokestį už darbą Lietuvoje, nuo kurio, pritaikius 519,75 Eur (173,25 Eur x 3 mėn.) NPD, išskaičiuotas 736,05 Eur GPM. Tas pats darbdavys išmokėjo 9 mėnesių 18 000 Eur darbo užmokestį už darbą Danijoje. Pritaikęs 749,25 Eur NPD (83,25 Eur x 9 mėn.), darbdavys nuo 17 250,75 Eur išskaičiavo 3 450,15 Eur GPM. Be to, nuo 18 000 Eur sumos už darbą Danijoje GPM buvo sumokėtas į Danijos biudžetą. Pajamos deklaruojamos kaip gautos iš Danijos įmonės. Taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, už darbą Danijoje GPM nuo darbo užmokesčio turi būti sumokamas į Danijos biudžetą, Lietuvoje šios pajamos, taikant atleidimo nuo pajamų mokesčio metodą (GPMĮ 37 str. 1 d.), neapmokestinamos, todėl sumokėtas į Lietuvos biudžetą GPM turi būti grąžintas gyventojui.

Apskaičiuojama:

1) apmokestinamosios pajamos (metinio NPD apskaičiavimo tikslu):

4 200 + 18 000 = 22 200 Eur;

2) metinis NPD (pagal formulę: MNPD = 3 600 – 0,15 x (metinės pajamos – 6 660 Eur (12 MMA)):

22 200 – 6 660; 15 540 x 15 : 100; 3 600 – 2 331 = 1 269 Eur;

3) už darbą Lietuvoje gauta darbo užmokesčio suma mažinama metinio NPD suma ir nuo skirtumo apskaičiuojama GPM (20%) suma:

4 200 – 1 269 = 2 931 Eur;

2 931 x 20 : 100 = 586,20 Eur;

4) GPM prievolė: 586,20 Eur (apskaičiuotas GPM) – 4 186,20 Eur (išskaičiuotas GPM; 736,05 + 3 450,15) = 3 600 Eur;

5) grąžintinas GPM: 4 186,20 Eur (išskaičiuotas GPM) – 586,20 Eur (apskaičiuotas GPM) = 3 600 Eur.

 

______________

 

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių

8 priedas

 

APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ IR PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Santrumpos ir paaiškinimai:

1.1. Darbo pajamos – su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

1.2. GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

1.3. GPM – gyventojų pajamų mokestis;

1.4. MNPD – metinis neapmokestinamasis pajamų dydis;

1.5. VSD įmokos – valstybinio socialinio draudimo įmokos;

1.6. PSD įmokos – privalomojo sveikatos draudimo įmokos;

1.7. p. – punktas ar papunktis;

1.8. pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje pajamos iš užsienio valstybės, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo;

1.9. SUMA1, SUMA2, SUMA3 ir t. t. – tam tikros rūšies pajamų ir (ar) pajamų grupės sumoms žymėti skirta reikšmė, pateikta 1–4 lentelėse;

1.10. SUMA LTA – suma pajamų, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, t y.: Lietuvoje gautos pajamos, taip pat tos iš užsienio valstybės gautos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį nėra priskirtos neapmokestinamoms Lietuvoje, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPMĮ nėra atskaitomas iš mokėtino į Lietuvos biudžetą pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį;

1.11. SUMA UVA – suma pajamų iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis yra atskaitomas iš mokėtino į Lietuvos biudžetą pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį;

1.12. SUMA (15 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 15 procentų GPM tarifas;

1.13. SUMA (20 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 20 procentų GPM tarifas;

1.14. SUMA (27 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 27 procentų GPM tarifas;

1.15. SUMA (5 %) – suma pajamų, kurioms taikomas 5 procentų GPM tarifas;

1.16. 1–4 lentelėse pateikiamos pajamų rūšys, sugrupuotos pagal joms GPMĮ nustatytą GPM tarifą;

1.17. 6–56 punktuose apskaičiuojamos ir (ar), taikant GPM lengvatas, perskaičiuojamos pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, į Lietuvos biudžetą mokėtinas ir gyventojo sumokėtinas ar jam grąžintinas GPM;

1.18. pajamos iš užsienio valstybės, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį neapmokestinamos Lietuvoje, nei į SUMĄ LTA, nei į SUMĄ UVA neįskaičiuojamos;

1.19. skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) GPM ar jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį atskaitomas iš mokėtino į Lietuvos biudžetą (UVA), apskaičiuojamos (perskaičiuojamos) atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje jos gautos, ir toms pajamoms taikomą GPM tarifą.

 

II SKYRIUS

APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

2. Pajamos, kurioms taikomas 20 ir (ar) 27 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 1 lentelę.

1 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 20 ir (ar) 27 procentų GPM tarifas.

 

Pajamų rūšis ir kodas

Apskaičiuojant GPM, žymima

kaip:

Metinių pajamų suma (Eur, ct)

2019 m. apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (01, 02 kodais), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį)

SUMA1

 

 

SUMA2

 

 

 

 

SUMA3

 

 

Tantjemos ir kitos išmokos už valdymo funkcijas (44 kodu)

Autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio (60 kodu)

Mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos (89 kodas)

Pajamų (44, 60, 89 kodais) suma,

 

iš jos:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį)

SUMA4

 

SUMA5

 

SUMA6

 

 

SUMA7

(SUMA4 + SUMA5 + SUMA6)

 

SUMA8

 

 

 

SUMA9

 

Iš viso pajamų 01, 02, 44, 60, 89 kodais

SUMA10

(SUMA1 + SUMA7)

 

 

3. Pajamos, kurioms taikomas tik 15 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 1 lentelę.

2 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 15 procentų GPM tarifas.

 

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį.)

 

SUMA11

 

SUMA12

 

 

 

SUMA13

 

 

 

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (04 kodu), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį)

SUMA14

 

 

SUMA15

 

 

 

 

SUMA16

 

 

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) (26, 27, 29 kodai), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį)

SUMA17

 

SUMA18

 

Individualios veiklos pajamos (atėmus leidžiamus atskaitymus, mokestinius nuostolius, VSD, PSD įmokas) (93, 35, 97, 96 kodais, 92 kodu deklaruotų pajamų dalis, gautų pagal verslo liudijimą iš juridinių asmenų ir prekybos veiklą vykdančių gyventojų, viršijanti 4 500 Eur, ir visa iš juridinių asmenų, vykdančių tą pačią veiklą, pajamų suma), iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 str. 1 d.);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį)

SUMA19

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA21

 

 

 

SUMA22

 

Iš viso pajamų 03, 04, 26, 27, 29, 93, 35, 97, 96 kodais, dalis pajamų 92 kodu

SUMA20

(SUMA11 + SUMA14+ SUMA17 + SUMA19)

 

 

4. Pajamos, kurioms taikomas 5 proc. ir (ar) 20 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 3 lentelę.

3 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 5 proc. ir (ar) 20 procentų GPM tarifas.

 

Ne individualios veiklos atliekų perleidimo nuosavybėn pajamos (15 kodu),

iš jų:

SUMA30

 

 

 

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį)

SUMA31

 

 

 

 

 

 

SUMA32

 

 

5. Pajamos, kurioms taikomas 15 ir (ar) 20 procentų GPM tarifas, apskaičiuojamos pagal 4 lentelę.

4 lentelė. Pajamos, kurioms taikomas 15 ir (ar) 20 procentų GPM tarifas

 

Palūkanos

(55 kodu – atėmus 500 Eur iš Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių neapmokestinamų palūkanų sumą;

64 ir 67 kodais – atėmus bendrą iš EEE valstybių gautų 500 Eur neapmokestinamų palūkanų sumą;

58, 59 kodais – visos)

SUMA41

 

Autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio (61 kodu)

SUMA42

 

Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) taikoma mokesčio lengvata (11 kodu; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus)

SUMA43

 

Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) netaikoma mokesčio lengvata (12 kodu; suma, atėmus įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus)

SUMA44

 

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos (13, 14 kodais; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus, o iš gauto skirtumo – 2 500 Eur*)

SUMA45

 

Registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos (16 kodu; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su perleidimu susijusius privalomus mokėjimus)

SUMA46

 

Nekilnojamojo daikto (kito nei būstas) perleidimo nuosavybėn pajamos (17 kodu; suma, atėmus iš pajamų įsigijimo kainą ir su  perleidimu susijusius privalomus mokėjimus)

SUMA47

 

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) perleidimo nuosavybėn pajamos (18 kodu; suma, atėmus įsigijimo kainą ir perleidimu susijusius privalomus mokėjimus)

SUMA48

 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos (23 kodu; 90 kodu pažymėtų pajamų pagal verslo liudijimą dalis, viršijanti 45 000 Eur)

SUMA49

 

Kito turto nuomos pajamos (24 kodu)

SUMA50

 

Honorarai (62 kodu)

SUMA51

 

Azartinių lošimų laimėjimai (42 kodu; apskaičiuoti kaip skirtumas tarp laimėtų ir pralaimėtų sumų)

SUMA52

 

Dovanos ne iš artimųjų (41 kodu; iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, vaikų, tėvų, senelių, vaikaičių, brolių, seserų) gautų dovanų suma, atėmus 2 500 Eur*)

SUMA53

 

Juridinio asmens (ne darbdavio) dovanos

(46 kodu; išskyrus iki 100 Eur vertės nepinigines dovanas)

SUMA54

 

Iš pelno siekiančių vienetų gautos stipendijos, viršijančios 2 500 Eur per metus (45 kodu; suma, atėmus 2 500 Eur*)

SUMA55

 

Stipendijos (47 kodu)

SUMA56

 

Ne darbdavio skirti prizai, laimėjimai (31 kodu; iš to paties asmens gautų prizų, laimėjimų bendros sumos atėmus ne daugiau kaip šešių per metus prizų vertę, kurių kiekvienas neviršija 200 Eur*, neįskaičiuojant 100 Eur vertės neviršijančių nepiniginių prizų

SUMA57

 

Miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamos (34 kodu; suma, atėmus 3 000 Eur*)

SUMA58

 

 

Sporto (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos (51 kodu)

SUMA59

 

 

Atlikėjo (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos (52 kodu)

SUMA60

 

 

Pensijų kaupimo išmokos, neviršijančios įmokų (71 kodu)

SUMA61

 

 

Gyvybės draudimo išmokos, neviršijančios įmokų (72 kodu)

SUMA62

 

 

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios įmokas (75 kodu)

SUMA63

 

 

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios įmokas (76 kodu)

SUMA64

 

 

Pensijos (48 kodu)

SUMA65

 

 

Pajamos už kitas paslaugas (mažosios bendrijos vadovo (nario); ne pagal autorines sutartis, ne individualios veiklos) (77 kodu)

SUMA66

 

 

Pozityviosios pajamos (87 kodu)

SUMA67

 

 

Pajamos pagal paslaugų kvitą (88 kodu; suma, atėmus 1 750 Eur)

SUMA68

 

 

Loterijų laimėjimai, kuriuos išmokėjo ne EEE valstybių vienetai, mokantys mokestį nuo loterijų apyvartos (43 kodu)

SUMA69

 

 

Premijos menininkams, mokslininkams, sportininkams ir jų treneriams, konkursų nugalėtojams, gautos iš tikslinių teritorijų (39 kodu)

SUMA70

 

 

Kitos apmokestinamosios pajamos (70 kodu)

SUMA71

 

Iš viso pajamų,

 

 

iš jų:

- gautos užsienio valstybėje, neapmokestinamos Lietuvoje dėl taikomo atleidimo nuo mokesčio metodo (pagal GPMĮ 37 straipsnio 1 dalį; 62 ir 87 kodams netaikoma);

- gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pagal GPMĮ 37 straipsnio 2 dalį; 87 kodui netaikoma)

SUMA80

(bendra suma nuo SUMA41 iki SUMA71)

 

SUMA81

 

 

 

 

SUMA82

 

 

* Pajamos, gautos iš tikslinių teritorijų (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), apmokestinamos visos, netaikant GPMĮ 17 straipsnyje nustatytų lengvatų.

 

 

III SKYRIUS

APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ PERSKAIČIAVIMAS IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais, žr. 1 lentelę).

 

6. Bendra metinių apmokestinamųjų pajamų suma (SUMA90) apskaičiuojama, sudėjus apmokestinamąsias pajamas (žr. šio priedo I skyrių):

6.1. Kai SUMA30 + SUMA80 ne didesnė nei 136 344 Eur, tai:

SUMA90 = (SUMA10 + SUMA20 + SUMA80) – (SUMA61 + SUMA62).

6.2. Kai SUMA30 + SUMA80 = SUMA87 yra didesnė nei 136 344 Eur, tai:

į GMP įskaičiuojama ta pajamų iš atliekų pardavimo dalis, kuri apmokestinama taikant 20 % GPM tarifą:

SUMA87 – 136 344 Eur = SUMA88;

SUMA30 x SUMA88 : SUMA87 = SUMA89 (atliekų pardavimo pajamų suma (20 %);

SUMA90 = SUMA10 + SUMA20 + SUMA80 + SUMA89.

(Toliau žr. 7 p., 8 p., 9 p. ar 10 p. – kai Suma90 yra mažesnė nei 30 660 Eur (sąlyga dėl mažesnės nei 30 660 Eur sumos netaikoma riboto darbingumo asmenims) ir yra gautos pajamos iš darbo ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos;

žr. nuo 11 p. – kai Suma90 yra didesnė nei 30 660 Eur).

 

Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas

 

7. Metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę, iš apmokestinamųjų pajamų (SUMA90) atėmus 6 660 Eur; gautą skirtumą padauginus iš koeficiento 0,15 ir gautą sumą atėmus iš 3 600 Eur:

SUMA90 – 6 660 Eur = SUMA91;

SUMA91 x 0,15 (koeficientas) = SUMA92;

MNPD = 3 600 Eur – SUMA92.

Riboto darbingumo asmenims MNPD apskaičiavimo paaiškinimą žr. Taisyklių 6 priede.

Kai deklaruojamos iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos gautos pajamos, tai:

MNPD iki išvykimo dienos dalis = MNPD x išbūtų dienų skaičiaus : 365.

 

Pajamų iš darbo, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokų, atėmus metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio, perskaičiavimas

 

(Perskaičiuojama, kai pajamos (Suma90, žr. 1 p.) yra mažesnės nei 30 660 Eur arba kai didesnes nei 30 660 Eur pajamas gavo riboto darbingumo asmenys:

žr. 8 p. – kai gautos tik 2019 m. apskaičiuotos darbo pajamos (01, 02 kodais, SUMA1);

žr. 9 p. – kai gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14);

žr. 10 p. – kai gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14).

 

8. Apskaičiuojama, kai gautos tik 2019 m. apskaičiuotos darbo pajamos (01, 02 kodais; SUMA1; žr. 1 lentelę), apmokestinamos taikant 20 % GPM tarifą:

(žr. 8.1 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 8.2 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 8.3 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 8.4 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02 kodais; SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

8.1. Kai yra gautos 2019 m. apskaičiuotos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD atimamas iš šių pajamų sumos:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA1 – MNPD) arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA1 – MNPD.

 

8.2. Kai yra gautos 2019 m. apskaičiuotos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos, tai MNPD atimamas tik iš pajamų LTA:

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA2) – MNPD.

 

8.3. Kai yra gautos 2019 m. darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD pajamoms LTA ir pajamoms UVA taikomas proporcingai:

MNPD pajamoms LTA = (SUMA1 – SUMA3) : SUMA1 x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA3) – MNPD pajamoms LTA;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – (MNPD – MNPD pajamoms LTA).

 

8.4. Kai yra gautos 2019 m. apskaičiuotos darbo pajamos (SUMA1), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD pajamoms LTA ir pajamoms UVA taikomas proporcingai:

apmokestinama SUMA = SUMA1 – SUMA2;

MNPD pajamoms UVA = (SUMA3 : apmokestinama SUMA) x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – MNPD pajamoms UVA;

MNPD pajamoms LTA = MNPD – MNPD pajamoms UVA;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = apmokestinama SUMA – (SUMA3 + MNPD pajamoms LTA).

Apskaičiuota neigiama pajamų suma laikoma nuliu.

 

9. Apskaičiuojama, kai gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11, žr. 2 lentelę) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14, žr. 2 lentelę), apmokestinamos taikant tik 15 % GPM tarifą:

(žr. 9.1 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 9.2 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 9.3 p. – kai yra gautos pajamos (03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 9.4 p. – kai yra gautos pajamos(03, 04 kodais; SUMA 11, SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

9.1. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – MNPD; arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %)  = (SUMA11 + SUMA14) – MNPD.

 

9.2. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD atimamas iš pajamų LTA:

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 – SUMA12) + (SUMA14 – SUMA15) – MNPD.

 

9.3. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM

sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD taikomas proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

MNPD pajamoms UVA = (SUMA13 + SUMA16) : (SUMA11 + SUMA14) x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = ((SUMA13 + SUMA16) x MNPD pajamoms UVA;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16) – (MNPD – MNPD dalis pajamoms UVA).

 

9.4. Kai yra gautos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11) ir (ar) darbo pajamos (04 kodu; SUMA14), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD taikomas proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

Apmokestinama SUMA = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA15);

MNPD pajamoms UVA= (SUMA13 + SUMA16) : apmokestinama SUMA x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16) – MNPD pajamoms UVA;

MNPD dalis pajamoms LTA = MNPD – MNPD dalis pajamoms UVA;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = apmokestinama SUMA – (SUMA13+ SUMA16 + MNPD pajamoms LTA).

Apskaičiuota neigiama pajamų suma laikoma nuliu.

 

10. Apskaičiuojama, kai gautos 2019 m. apskaičiuotos darbo pajamos (01, 02 kodais, SUMA1, žr. 1 lentelę), ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokos (03 kodu; SUMA 11, žr. 2 lentelę) ir (ar) 2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos darbo pajamos (04 kodu; SUMA14, žr. 2 lentelę), apmokestinamos taikant 15 % GPM tarifą:

(žr. 10.1 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 10.2 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 10.3 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (pajamos LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pajamos UVA);

žr. 10.4 p. – kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

10.1. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai MNPD dalis, tenkanti 2019 m. darbo pajamoms (01, 02 kodais), apskaičiuojama atskirai, o kita MNPD dalis – bendrai 2018 m. ar ankstesnių metų darbo pajamoms (04 kodu) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms (03 kodu) ir taikoma proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

 

Bendra SUMA = SUMA1 + SUMA11 + SUMA14;

Pajamų (01, 02 kodais) dalis = SUMA1 : Bendra SUMA;

MNPD pajamoms (01, 02 kodais) = pajamų (01, 02 kodais) dalis x MNPD;

MNPD pajamoms (03, 04 kodais) = MNPD – MNPD pajamoms (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20%) = SUMA1 – MNPD pajamoms 01, 02 kodais;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) arba

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (03, 04 KODAIS; 15%) = (SUMA11 + SUMA14) – MNPD pajamoms 03, 04 kodais.

 

10.2. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD atimamas iš pajamų LTA proporcingai pajamoms (01, 02 kodais) ir pajamoms (03, 04 kodais):

Bendra SUMA (01, 02, 03, 04 kodais) LTA = (SUMA1 + SUMA11 + SUMA14) – (SUMA2 + SUMA12 + SUMA15);

pajamų (01, 02 kodais) dalis LTA = (SUMA1 – SUMA2) : Bendra SUMA;

MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais) = pajamų (01, 02 kodais) dalis LTA x MNPD;

MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais) = MNPD – MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA2) – MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11+ SUMA14) – (SUMA12 + SUMA15) – MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais).

 

10.3. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (pajamos LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (pajamos UVA), tai MNPD dalis, tenkanti 2019 m. darbo pajamoms (01, 02 kodais), apskaičiuojama atskirai, o kita MNPD dalis – bendrai 2018 m. ar ankstesnių metų darbo pajamoms (04 kodu) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms (03 kodu) ir taikoma proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

Bendra SUMA (01, 02, 03, 04 kodais) = (SUMA1 + SUMA11 + SUMA14);

MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais) = ((SUMA1 – SUMA3) : Bendra SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais) = SUMA3 : Bendra SUMA x MNPD;

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – SUMA3) – MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais);

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais);

MNPD pajamoms LTA (03,04 kodais) = ((SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16) : (Bendra SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA(03, 04 kodais) = ((SUMA13 + SUMA16) : Bendra SUMA) x MNPD;

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA13 + SUMA16) – MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais);

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16) – MNPD pajamoms UVA (03, 04 kodais).

 

10.4. Kai yra gautos pajamos (01, 02, 03, 04 kodais), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai MNPD dalis, tenkanti 2019 m. darbo pajamoms (01, 02 kodais), apskaičiuojama atskirai, o kita MNPD dalis – bendrai 2018 m. ar ankstesnių metų darbo pajamoms (04 kodu) ir (ar) ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms (03 kodu) ir taikoma proporcingai pajamoms LTA ir pajamoms UVA:

apmokestinama SUMA (01, 02, 03, 04 kodais) = (SUMA1 + SUMA11 + SUMA14) – (SUMA2 + SUMA12 + SUMA15);

MNPD pajamoms LTA (01, 02 kodais) = ((SUMA1 – (SUMA2 + SUMA3) : apmokestinama SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais) = (SUMA3 : apmokestinama SUMA) x MNPD;

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (01, 02 KODAIS; 20 %) = (SUMA1 – (SUMA2+ SUMA3) - MNPD pajamoms (01, 02 kodais) LTA;

PERSKAIČIUOTA SUMA UVA (01, 02 KODAIS; 20 %) = SUMA3 – MNPD pajamoms UVA (01, 02 kodais);

MNPD pajamoms LTA (03, 04 kodais) = ((SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA13 + SUMA15 + SUMA16) : apmokestinama SUMA) x MNPD;

MNPD pajamoms UVA(03, 04 kodais) = ((SUMA13 + SUMA16) : apmokestinama SUMA) x MNPD pajamoms UVA(03, 04 kodais);

PERSKAIČIUOTA SUMA LTA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA11 + SUMA14) – (SUMA12 + SUMA13 + SUMA15 + SUMA16) – MNPD pajamoms LTA (03, 04);

PERSKAIČIUOTOS PAJAMOS UVA (03, 04 KODAIS; 15 %) = (SUMA13 + SUMA16) – MNPD dalis pajamoms UVA (03, 04 kodais).

Apskaičiuota neigiama pajamų suma laikoma nuliu.

 

Pajamų, kurioms taikomas 20 ir (ar) 27 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifai, apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos (SUMA10, žr. 1 lentelę), kurioms taikomi 20 % ir (ar) 27 % GPM tarifai:

žr. 11 p. – kai SUMA10 (įskaitant perskaičiuotas 8, 9, 10 p.) yra ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur),

žr. 12 p. – kai SUMA10 didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur)).

 

11. Apskaičiuojama, kai pajamų, kurioms taikomi 20 % ir 27 % GPM tarifai, suma (SUMA10, žr. 1 lentelę) yra ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

(žr. 11.1 p. – kai gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 11.2 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 11.3 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.11.4 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

11.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)):

 

11.1.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai: 

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – SUMA1 + Perskaičiuota suma LTA (01, 02 kodais; 20 %; žr. 8.1 p. ar 10.1 p.)) arba

SUMA UVA (20 %) = (SUMA10 – SUMA1 + Perskaičiuota suma UVA (01, 02 kodais; 20%; žr. 8.1 p. ar 10.1 p.)).

11.1.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 arba

SUMA UVA (20 %) = SUMA10.

 

11.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, apskaičiuojamos pajamos LTA:

11.2.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD (žr.8.2 p. ar 10.2 p.), tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA1 + SUMA8) + Perskaičiuotos pajamos LTA (01, 02 kodais).

11.2.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA2 + SUMA8).

 

11.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai pajamų suma LTA ir suma UVA apskaičiuojamos atskirai:

11.3.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA1+ SUMA9)) + Perskaičiuotos pajamos LTA (01, 02 kodais, žr. 8.3 p. ar 10.3 p.);

SUMA UVA (20 %) = SUMA9 + Perskaičiuotos pajamos UVA (01, 02 kodais, žr. 8.3 p. ar 10.3 p.).

11.3.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA3 + SUMA9);

SUMA UVA (20 %) = SUMA3 + SUMA9.

 

11.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai pajamos LTA ir pajamos UVA apskaičiuojamos atskirai.

11.4.1. Kai pajamos (01, 02 kodais) buvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai:

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA1+ SUMA8 + SUMA9) + Perskaičiuotos pajamos LTA (01, 02 kodais; žr. 8.4 p. ar 10.4 p.);

SUMA UVA (20 %) = SUMA9 + Perskaičiuotos pajamos UVA (01, 02 kodais; žr. 8.4 p. ar 10.4 p.).

11.4.2. Kai pajamos (01, 02 kodais) nebuvo perskaičiuotos, atėmus MNPD, tai: 

SUMA LTA (20 %) = SUMA10 – (SUMA2 + SUMA3 + SUMA8 + SUMA9);

SUMA UVA (20 %) = SUMA3 + SUMA9.

 

12. Apskaičiuojama, kai pajamų, kurioms taikomas 20 % ir 27 % GPM tarifas, suma (SUMA10, žr. 1 lentelę) yra didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

(žr. 12.1 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 12.2 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr.12.3 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.12.4 p. – kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

12.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai:

SUMA LTA (20 %) arba SUMA UVA (20 %) = 136 344 Eur;

SUMA LTA (27 %) arba SUMA UVA (27 %) = SUMA10 – 136 344 Eur.

 

12.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai apskaičiuojamos LTA pajamų sumos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai:

SUMA (20 %) = 136 344 Eur;

SUMA (27 %) = SUMA10 – 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA8)) : SUMA10 x 136 344 Eur;

SUMA LTA (27 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA8)) : SUMA10 x SUMA (27 %).

 

12.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi (20 % ar 27 %) GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal pajamoms LTA ir UVA tenkančias SUMOS (20 %) ir SUMOS (27 %) dalis:

SUMA (20 %) = 136 344 Eur;

SUMA (27 %) = SUMA10 – 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – (SUMA3 + SUMA9)) : SUMA10 x 136 344 Eur;

SUMA LTA (27 %) = (SUMA10 – (SUMA3 + SUMA9)) : SUMA10 x SUMA (27 %);

SUMA UVA (20 %) = 136 344 Eur – SUMA LTA (20 %);

SUMA UVA (27 %) = SUMA (27 %) – SUMA LTA (27 %).

 

12.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA10), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi (20 % ar 27 %) GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal pajamoms LTA ir UVA tenkančias SUMOS (20 %) ir SUMOS (27 %) dalis:

SUMA (20 %) = 136 344 Eur;

SUMA (27 %) = SUMA10 – 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA3 + SUMA8 + SUMA9)) : SUMA10 x 136 344  Eur;

SUMA UVA (20 %) = (SUMA3 + SUMA9) : SUMA10 x 136 344 Eur;

SUMA LTA (27 %) = (SUMA10 – (SUMA2 + SUMA3 + SUMA8 + SUMA9)) : SUMA10 x SUMA (27 %);

SUMA UVA (27 %) = (SUMA3 + SUMA9) : SUMA10 x SUMA (27 %).

 

Pajamų, kurioms taikomi 15 ir (ar) 20 procentų, ir (ar) 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifai, apskaičiavimas

 

(Apskaičiuojama, kai yra gautos pajamos (SUMA80; žr.4 lentelę), kurioms taikomi 15 % ir (ar) 20 % GPM tarifai, ir (ar) pajamos (SUMA30; žr. 3 lentelę), kurioms taikomi 5 % ir (ar) 20 % GPM tarifai:

žr. 13 p. – kai bendra SUMA80 ir SUMA30 yra ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur);

žr. 14 p. – kai SUMA80 yra didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur);

žr. 15 p. – kai bendra SUMA80 ir SUMA30 yra didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur)).

 

13. Apskaičiuojama, kai pajamų, kurioms taikomas 15 % ir (ar) 20 %, ir (ar) 5% GPM tarifas, suma (SUMA80, žr. 4 lentelę ir SUMA30, žr. 3 lentelę) yra ne didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

(žr. 13.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 13.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 13.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.13.4 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

13.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

SUMA LTA (15 %) = (SUMA80) arba SUMA UVA (15 %) = (SUMA80);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 arba SUMA UVA (5 %) = (SUMA30).

 

13.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – SUMA81;

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – SUMA31.

 

13.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai:

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – SUMA82;

SUMA UVA (15 %) = SUMA82;

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – SUMA32;

SUMA UVA (5 %) = SUMA32.

 

13.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – (SUMA81 + SUMA82);

SUMA UVA (15 %) = SUMA82;

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA31 + SUMA32);

SUMA UVA (5 %) = SUMA32.

 

14. Apskaičiuojama, kai bendra pajamų, kurioms taikomas 15 % ir 20 % GPM tarifai, suma (SUMA80, žr. 4 lentelę) yra didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

(žr. 14.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 14.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 14.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr.14.4 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

14.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA)), tai:

SUMA LTA (15 %) arba (SUMA UVA (15 %) = 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) arba (SUMA UVA (15 %) = SUMA80 – 136 344 Eur.

 

14.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai:

SUMA (15 %) = 136 344 Eur;

SUMA (20 %) = (SUMA80 – 136 344 Eur);

SUMA LTA (15 %) = (SUMA80 – SUMA81) : SUMA80 x 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA81) : SUMA80 x (SUMA80 – 136 344 Eur).

 

14.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal joms tenkančias SUMOS (15 %) ir SUMOS (20 %) dalis:

SUMA (15 %) = 136 344 Eur;

SUMA (20 %) = (SUMA80 – 136 344 Eur);

SUMA LTA (15 %) = (SUMA80 – SUMA82) : SUMA80 x 136 344 Eur;

SUMA UVA (15 %) = (SUMA82 : SUMA80) x 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA82) : SUMA80 x (SUMA80 – 136 344 Eur);

SUMA UVA (20 %) = (SUMA82 : SUMA80) x (SUMA80 – 136 344 Eur).

 

14.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA80), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje, ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai joms tenkančias SUMOS (15 %) ir SUMOS (20 %) dalis:

SUMA (15 %) = 136 344 Eur;

SUMA (20 %) = (SUMA80 – 136 344 Eur);

SUMA LTA (15 %) = ((SUMA80 – (SUMA81 + SUMA82) : SUMA80) x 136 344 Eur;

SUMA UVA (15 %) = (SUMA82 : SUMA80) x 136 344 Eur;

SUMA LTA (20 %) = ((SUMA80 – (SUMA81 + SUMA82) : SUMA80) x (SUMA80 – 136 344 Eur);

SUMA UVA (20 %) = (SUMA82 : SUMA80) x (SUMA80 – 136 344 Eur).

 

15. Kai bendra pajamų, kurioms taikomas 15 % ir 20 % GPM tarifas, suma (SUMA80, žr. 4 lentelę) ir pajamų, kurioms taikomas 5 % ir 20 % GPM tarifas (SUMA30, žr. 3 lentelę), suma yra didesnė nei 120 VDU (136 344 Eur):

(žr. 15.1 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 15.2 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą, ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje;

žr. 15.3 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA);

žr. 15.4 p. – kai yra gautos pajamos, nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos užsienio valstybėje, kurios neapmokestinamos Lietuvoje).

 

15.1. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA) (arba pajamos tik iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai apskaičiuojama:

BENDRA SUMA(20 %, 15 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA LTA (20 %) arba (SUMA UVA (20 %) = BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) – 136 344 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų (20 %) = (SUMA30 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA LTA (5 %) arba (SUMA UVA (5 %)) = SUMA30 – atliekų pardavimo pajamų suma (20 %);

SUMA LTA (15 %) = 136344 – SUMA LTA (5 %) arba

SUMA UVA (15 %) = 136344 – SUMA UVA (5 %).

 

15.2. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai apskaičiuojamos pajamų LTA sumos, kurioms taikomi skirtingi (20 %, 15 %, 5 %) GPM tarifai:

BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA (20 %) = BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) – 136 344 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) = (SUMA30 – SUMA31) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA81) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA LTA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) + SUMA kitų pajamų LTA (20 %);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA31 + atliekų pardavimo pajamų SUMA LTA (20 %));

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – (SUMA81 + SUMA kitų pajamų LTA (20 %)).

 

15.3. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal joms tenkančiais pajamų, apmokestinamų taikant 5, 15 ir 20 procentų GPM tarifą, dalis:

BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA (20 %) = BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) – 136 344 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) = (SUMA30 – SUMA32) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) = SUMA32 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA82) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų UVA (20 %) = SUMA82 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA(20 %);

SUMA LTA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) + SUMA kitų pajamų LTA (20 %);

SUMA UVA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) + SUMA kitų pajamų UVA (20 %);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA32 + atliekų pardavimo pajamų suma LTA (20 %));

SUMA UVA (5 %) = SUMA32 – atliekų pardavimo pajamų suma UVA (20 %);

SUMA LTA (15 %) = SUMA80 – (SUMA82 + SUMA kitų pajamų LTA (20 %));

SUMA UVA (15 %) = SUMA82 – SUMA kitų pajamų UVA (20 %).

 

15.4. Kai yra gautos pajamos (SUMA80, SUMA30), nuo kurių apskaičiuotas GPM sumokamas tik į Lietuvos biudžetą (LTA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurioje sumokėtas GPM atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje (UVA), ir pajamos iš užsienio valstybės, kurios neapmokestinamos Lietuvoje, tai LTA ir UVA pajamos, kurioms taikomi skirtingi GPM tarifai, apskaičiuojamos proporcingai pagal joms tenkančiais pajamų, apmokestinamų taikant 5, 15 ir 20 procentų GPM tarifą, dalis:

BENDRA SUMA (15 %, 20 %, 5 %) = SUMA80 + SUMA30;

SUMA (20 %) = BENDRA SUMA(15 %, 20 %, 5 %) – 136 344 Eur;

SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) = (SUMA30 – (SUMA31 + SUMA32) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) = SUMA32 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų LTA (20 %) = (SUMA80 – SUMA82) : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA kitų pajamų UVA (20 %) = SUMA82 : BENDRA SUMA (20 %, 15 %, 5 %)) x SUMA (20 %);

SUMA LTA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų LTA (20 %) + SUMA kitų pajamų LTA (20 %);

SUMA UVA (20 %) = SUMA atliekų perleidimo pajamų UVA (20 %) + SUMA kitų pajamų UVA (20 %);

SUMA LTA (5 %) = SUMA30 – (SUMA31 +SUMA32 + atliekų pardavimo pajamų suma LTA (20 %));

SUMA UVA (5 %) = SUMA32 – atliekų perleidimo pajamų suma UVA (20 %));

SUMA LTA (15 %) =SUMA80 – (SUMA82 + SUMA kitų pajamų LTA (20 %));

SUMA UVA (15 %) = SUMA82 – SUMA kitų pajamų UVA (20 %).

 

Pajamų, kurioms