STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJOS AKREDITAVIMO

 

2014 m. balandžio 14 d. Nr. SV6-22

Vilnius

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010, Nr. 113-5760) (toliau – Aprašas), 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į VšĮ Kolpingo kolegijos išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti VšĮ Kolpingo kolegiją,

akredituoju VšĮ Kolpingo kolegiją 6 metams.  

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė