LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 16 D.

ĮSAKYMO NR. D1-1038 „DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO

REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 16 d. Nr. D1-471

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Tvirtinu Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).“;

1.2. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai derinti vandens telkinių tvarkymo projektų, kurie buvo suderinti su Aplinkos ministerijai pavaldžiomis institucijomis iki Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ įsigaliojimo, pakeitimus vadovaujantis Aprašu.“.

2. Pakeičiu Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Vandens telkinių valymo darbai, kuriuos būtina atlikti žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu, gali būti vykdomi ir šiuo laikotarpiu, tačiau vandens telkinio tvarkymo projekte (toliau – Projektas) ar Projekto pakeitime ir pranešime apie ketinimą tvarkyti vandens telkinį (toliau – Pranešimas) turi būti nurodytos minėtų darbų poveikio žuvims sumažinimo priemonės ir informacija, kokiu būdu bus kompensuojama arba atlyginama aplinkai daroma žala.“;

2.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Planuojant ir vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, būtina vengti žalos saugomoms rūšims, jų buveinėms ar saugomoms natūralioms buveinėms. Jeigu žalos išvengti neįmanoma, darbus atlikti leidžiama, jei Projekte ar Projekto pakeitime pateikiama įrodanti informacija, kad numatomas tvarkymo darbų ilgalaikis teigiamas poveikis visiškai kompensuos tvarkymo darbų metu padarytą žalą pagerindamas minėtų saugomų objektų būklę.“;

2.3. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Planuojamų vandens telkinio tvarkymo darbų poveikis aplinkai vertinamas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytą tvarką, kai tai privaloma pagal šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, ir vertinimo išvados pateikiamos kartu su derinti teikiamu Projektu ar Projekto pakeitimu.“;

2.4. pakeičiu 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„25. Asmuo, organizuojantis tvarkymo darbus, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – atsakinga institucija) vieną iš šių dokumentų:“;

2.5. papildau 251 punktu:

„251. Kai dėl objektyvių priežasčių Projekte keičiasi dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatoma vieta ir (ar) iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologija ir panaudojimas ir (ar) vieta sėsdintuvų įrengimui ir (ar) privažiavimo vietos ir (ar) numatomi užbaigiamieji darbai (krantų sutvarkymas, sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės), asmuo, organizuojantis vandens telkinio tvarkymo darbus, pateikia atsakingai institucijai prašymą suderinti Projekto pakeitimą.“;

2.6. papildau 252 punktu:

„252. Aprašo 251 punkte numatytais atvejais prašyme turi būti nurodoma (-os) priežastis (-ys) dėl ko teikiamas derinti Projekto pakeitimas. Prie prašymo turi būti pridedamas Projekto pakeitimas nurodant tik pasikeitusią arba naują informaciją, nustatytą Aprašo 36 punkte.“;

2.7. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26. Atsakinga institucija suderina Projektą, Projekto pakeitimą per 30 darbo dienų nuo Projekto, Projekto pakeitimo gavimo atsakingoje institucijoje dienos.“;

2.8. pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„27. Atsakinga institucija, derindama Projektą, Projekto pakeitimą ar tikrindama Pranešimą:“;

2.9. pakeičiu 27.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„27.2. patikrina duomenis saugomų rūšių informacinėje sistemoje apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes, įvertina, ar tvarkymo darbais nebus padaryta žalos saugomoms rūšims ir jų radavietėms ir augavietėms, išskyrus atvejus, kai vandens telkinio tvarkymo darbai numatomi Saugomoje teritorijoje. Kai vandens telkinio tvarkymo darbai numatomi Saugomoje teritorijoje, nurodytą patikrinimą atlieka Saugomos teritorijos direkcija, su kuria derinamas Projektas, Projekto pakeitimas ar Pranešimas teikiamas pagal Aprašo 28 punktą;“;

2.10. pakeičiu 28 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

28. Atsakinga institucija Projektą, Projekto pakeitimą arba Pranešimą teikia derinti:“;

2.11. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Direkcija ar atitinkamos savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projekto ir (arba) Projekto pakeitimo ir (arba) Pranešimo iš atsakingos institucijos gavimo dienos patikrina šiuos dokumentus, rengia išvadą numatytiems tvarkymo darbams ir teikia atsakingai institucijai. Rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, direkcija įvertina, ar nebus padaryta žalos Saugomos teritorijos kraštovaizdžiui, saugomoms rūšims, jų radavietėms ir augavietėms, saugomoms natūralioms buveinėms (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos ar kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis) ar kitoms gamtos vertybėms, prireikus siūlo nustatyti reikalavimus tvarkymo darbams, kad tokios žalos būtų išvengta. Savivaldybės administracija, rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, įvertina, ar numatyti vandens telkinio tvarkymo darbai yra suderinami su savivaldybės įsteigto draustinio apsaugos ir tvarkymo reikalavimais. Nepateikus išvados per 10 darbo dienų, laikoma, kad direkcija ar atitinkamos savivaldybės administracija pastabų Projektui ar Projekto pakeitimui ar Pranešimui neturi ir numatomiems vandens telkinio tvarkymo darbams pritaria.“;

2.12. pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.2. nuo suderinto Projekto gavimo dienos, kai pagal Aprašo 1 priede nurodytus atvejus būtina Projektui gauti pritarimą“;

2.13. papildau 30.3 papunkčiu:

30.3. nuo suderinto Projekto pakeitimo gavimo dienos.“;

2.14. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Jei Projektas ar Projekto pakeitimas neatitinka Aprašo reikalavimų, gavus kitų institucijų išvadas dėl nepritarimo numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, atsakinga institucija raštu nurodo organizatoriui (asmeniui, organizuojančiam tvarkymo darbus) pašalinti trūkumus. Projekto ar Projekto pakeitimo pateikimo data skaičiuojama nuo dienos, kai atsakingai institucijai pateikiamas Aprašo reikalavimus atitinkantis Projektas ar Projekto pakeitimas.“;

2.15. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Neatlikus vandens telkinio tvarkymo darbų per Projekte ar Projekto pakeitime nustatytą terminą, tvarkymo darbus organizuojantis asmuo, nurodydamas vėlavimo priežastis, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją, kuri suderina naują Projekto ar Projekto pakeitimo įgyvendinimo terminą, priima sprendimą dėl nebaigtų tvarkymo darbų atlikimo termino ir apie tai informuoja Projektą ar Projekto pakeitimą nagrinėjusias institucijas ir atitinkamo regiono (pagal vandens telkinio buvimo vietą) aplinkos apsaugos departamentą.“;

2.16. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Atsakinga institucija apie suderintus Projektus, Projekto pakeitimus ir išvadas pranešimams, jei jos buvo teiktos, turi informuoti juos nagrinėjusias institucijas ir atitinkamo regiono (pagal vandens telkinio buvimo vietą) aplinkos apsaugos departamentą, pateikdama jam Projekto ar Projekto pakeitimo ar išvados dėl Pranešimo kopiją.“;

2.17. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35. Vandens telkinių tvarkymo darbai, atsižvelgiant į jų rūšį, mastą ir tai, ar vandens telkinys yra Saugomose teritorijose, vykdomi gavus atsakingos institucijos pritarimą Projektui arba Projekto pakeitimui arba pateikus Pranešimą, arba be šių dokumentų. Vandens telkinio tvarkymo darbai, kada būtina teikti Pranešimą arba gauti pritarimą Projektui, nurodyti Aprašo 1 priede.“;

2.18. pakeičiu 36.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.7. jei vandens telkinyje ar pakrantėje, kur numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai, randama saugomų rūšių, Projekte ar Projekto pakeitime turi būti numatytos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės;“;

2.19. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39. Projektą, Projekto pakeitimą gali rengti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, geografijos, geologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą. Projektų, Projektų pakeitimų rengėjų patirtis – dalyvavimas rengiant ne mažiau kaip 1 vandens telkinio tvarkymo ir (arba) valymo projektą.“;

2.20. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40. Rengiant Pranešimą, teikiama informacija: asmens, organizuojančio tvarkymo darbus, kontaktinė informacija (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas), planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas, vietovės adresas, tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94, sklypo planas ar kita kartografinė medžiaga apie vietą, kurioje numatomi tvarkymo darbai, nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos, darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, darbų vykdymo priežastis ir tikslas, pažymėtas numatomas tvarkyti plotas ir maudyklos ar paplūdimo įrengimo plotas, vandens telkinio valymo technologija, numatomas dumblo panaudojimas, vietovės fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus augalų vegetacijos periodu, kuriose būtų aiškiai matomas vandens telkinys ar jo dalis).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                         Kęstutis Trečiokas