https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIMTIES SUTEIKIMO PRATĘSIANT ORLAIVIŲ SPECIALIUOSIUS TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMUS

 

2020 m. balandžio 14 d. Nr. 2BE-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 3 straipsnio 5 punktu, 5 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, siekiant stabdyti galimą COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą:

1. Nustatau išimtį VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – TKA) dėl eksperimentinės kategorijos orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų (toliau – STSP) galiojimo laiko pratęsimo, kai ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu TKA neturi galimybės atlikti orlaivio fizinės apžiūros, vadovaudamasi Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 2BE-70 „Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“,:

1.1. TKA, gavusi paraišką pratęsti orlaiviams STSP, STSP pratęsia 6 mėnesių terminui, atlikusi išsamią dokumentais pagrįstą orlaivio tinkamumo skraidyti peržiūrą, kurios metu įsitikina, kad:

1.1.1. atlikti orlaivio privalomieji techninės priežiūros darbai;

1.1.2. orlaivio fizinę patikrą atliko pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/270, III priedą (66 dalį) arba pagal Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 4R-68 „Dėl Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, licencijuotas techninės priežiūros specialistas, kuris:

1.1.2.1. įvertino, kad visi privalomi orlaivio ženklai ir nurodomieji užrašai, įskaitant registracijos ženklus, yra tinkamose vietose; 

1.1.2.2. įvertino, kad orlaivis atitinka orlaivio skrydžio vykdymo vadovo reikalavimus;

1.1.2.3. įvertino, kad orlaivio būklė, įskaitant jo sistemas, atitinka patvirtintus orlaivio dokumentus;

1.1.2.4. įvertino, kad orlaivis, įsikaitant jo sistemas, neturi akivaizdžių gedimų ar pažeidimų, keliančių grėsmę skrydžių saugai, ir yra tinkamas naudoti;

1.1.2.5. apie atliktą įvertinimą pagal šio įsakymo 1.1.2.1– 1.1.2.4 papunkčių sąlygas atliko tai patvirtinantį įrašą orlaivio žurnale.

2. Šio įsakymo 1 punkte nurodyta išimtis taikoma prašymams dėl STSP pratęsimo, kurie buvo pateikti nuo šio įsakymo įsigaliojimo iki 2020 m. liepos 31 d. arba iki karantino termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas pasibaigs vėliau.

3. Nustatau, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus                                                                               Genius Lukošius