LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „dėl 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. V-1204

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1Pakeičiu Įsakymo antraštę ir išdėstau ją taip:

 

dėl 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“.

 

2.  Pakeičiu Įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

3.  Pakeičiu Įsakymu patvirtintą Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. gegužės 8 d. raštu Nr. ((24.37.01)-5K-1508723-6K-1503723, 2015 m. spalio 2 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1520485)-6K-1507257, 2015 m. spalio 7 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1520485)-6K-1507360, 2015 m. spalio 9 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1513664-5K-1520767)-6K-1507407, 2015 m. spalio 15 d. raštais Nr. ((24.37-01)-5K-1520621)-6K-1507558, Nr. ((24.37-01)-5K-1521488-6K-1507551 ir Nr. ((24.37)-5K-1513664-5K-1520767-5K-1520832)-6K-1507561, 2015 m. spalio 16 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1513664-5K-1514337-5K-1521486)-6K-1507597, 2015 m. spalio 21 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1401905-5K-1501602-5K-1521777)-6K-1507675, 2015 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1522112)-6K-1507988, 2015 m. lapkričio 10 d. raštais Nr. ((24.37)-5K-1401905-5K-1501602-5K-1522113)-6K-1508255 ir Nr. ((24.37-01)-5K-1523429)-6K-1508239

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. balandžio 23 d. įsakymu

Nr. V-380

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1204 redakcija)

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO Priemonių įgyvendinimo planas

 

I SKYRIUS

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 01.1.1-CPVA-V-701 MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ (TOLIAU – MTEPI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;

1.3.2. mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;

1.3.3. MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;

1.3.4. informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);

1.3.5. ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;

1.3.6. Lietuvos MTEPI infrastruktūrų integracija į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI);

1.3.7. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą;

1.3.8. MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse;

1.3.9. įrangos, naudojamos atviros prieigos centruose, sumanios specializacijos kryptyse atnaujinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.4. Lietuvos mokslų akademija.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.301

„Išorės vartotojai iš ūkio subjektų, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos MTEPI infrastruktūra“

Skaičius

1630

3000

P.B.225

„Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“

Visos darbo dienos ekvivalentai

80

355

P.S.301

„Tarptautinės MTEPI infrastruktūros, kurių narė yra Lietuva“

Skaičius

0

4

P.S.302

„Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius“

Skaičius

0

95

P.N.718

„Mokslo ir studijų institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta MTEPI infrastruktūra“

Skaičius

1

21

P.N.733

„Sukurta integruota informacinė ir komunikacinė mokslo populiarinimo sistema“

Skaičius

1

1

P.N.734

„Sukurtos laboratorijos mokiniams“

Skaičius

0

20

P.N.735

„Mokslo ir studijų institucijos, kurioms įrengta 10 Gbps greitaveikos interneto prieiga“

Skaičius

0

28

P.N.736

„Sukurtas mokslo ir technologijų populiarinimo centras“

Skaičius

0

1

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

166 848 562

0

0

0

0

8 007 142

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

21 150 766

 

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

187 999 328

0

0

0

0

8 007 142

0

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių/studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, startuoliai);

1.3.2. MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą). 

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos (pagal veiklą 1.3.1).

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.5.2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos (pagal veiklą 1.3.1);

1.5.3. privatieji juridiniai asmenys (pagal veiklą 1.3.2).

1.6. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.B.205

„Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“

Įmonės

10

70

P.B.226

„Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“

Įmonės

12

40

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

0

5

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

6

40

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

13 032 901

0

3 258 225

0

0

0

3 258 225

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

13 032 901

0

3 258 225

0

0

0

3 258 225

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-CPVA-K-703 „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. kompetencijos centrų veiklos skatinimas;

1.3.2. inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

0

5

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

0

15

P.N.737

„Paramą gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų skaičius“

Skaičius

0

15

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

26 065 802

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

26 065 802

0

0

0

0

0

0

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.1.1-CPVA-K-716 „KOMPETENCIJOS CENTRŲ PLĖTRA“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. MTEPI materialinės bazės, skirtos bendrų mokslo ir verslo projektų įgyvendinimui, kūrimas ir plėtra mokslo ir studijų institucijose (kompetencijos centrų MTEPI infrastruktūros kūrimas ir plėtra).

1.4. Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos.

1.5. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos, viešosios įstaigos vykdančios MTEPI veiklas.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.301

„Išorės vartotojai iš ūkio subjektų, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos MTEPI infrastruktūra“

Skaičius

1630

3000

P.B.225

„Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“

Visos darbo dienos ekvivalentai

0

15

P.S.302

„Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius“

Asmenys

0

50

P.N.718

„Mokslo ir studijų institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

0

3

P.N.738

„Įmonėms parduotų mokslo ir studijų institucijų sukurtų technologijų skaičius“

Skaičius

0

15

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

8 688 600

0

2 172 1 50

0

0

0

2 172 150

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

8 688 600

0

2 172 150

0

0

0

2 172 150

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-LVPA-K-717 „BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla bendrų mokslo-verslo projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo, vykdymas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. universitetų ligoninės.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. privatieji juridiniai asmenys;

1.5.2. mokslo ir studijų institucijos;

1.5.3. universitetų ligoninės.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 01.2.1-LVPA-K-818 „Intelektas LT sudaro jungtinę priemonę.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.B.202

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

Įmonės

6

57

P.B.226

„Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“

Įmonės

10

95

P.B.227

„Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“

Eur

1 889 473

17 950 000

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

 

3

24

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

6

57

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

35 917 520

0

17 958 760

0

0

0

17 958 760

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

35 917 520

0

17 958 760

0

0

0

17 958 760

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-LMT-K-718 „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai;

1.3.2. mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus;

1.3.3. paralelinių laboratorijų MTEP veikla.

1.4. Galimi pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir studijų srityje.

1.5. Galimi partneriai: juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje.

1.6. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos mokslo taryba.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

0

5

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

6

62

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

44 891 103

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

44 891 103

0

0

0

0

0

0

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-CPVA-K-738 „NEPRIKLAUSOMI MTEP PROJEKTAI“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. MTEP projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo, vykdymas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. universitetų ligoninės.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.5.2. universitetų ligoninės.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

 

2

16

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

4

38

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

4.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

35 917 520

0

0

0

0

0

0

5.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

6.   Iš viso

35 917 520

0

0

0

0

0

0

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-V-704 „ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tikslinių transporto priemonių, palengvinančių ugdymo įstaigų pasiekiamumą, įsigijimas;

1.3.2. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas ir šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas bendrojo ugdymo įstaigose;

1.3.3. specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas;

1.3.4. valstybinių vaikų vasaros edukacinių stovyklų ir sveiką gyvenseną skatinančių neformaliojo švietimo erdvių renovacija ir įrengimas;

1.3.5. vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra;

1.3.6. bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.3. Valstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai.       

1.5. Galimi partneriai: savivaldybių administracijos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

„Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

1000

18851

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

3

17

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

3

16

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

0

1

P.N.731

„Įsigyti mokykliniai autobusai“

Skaičius

30

140

P.N.732

„Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai“

Skaičius

4

20

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

24 245 768

3 715 080

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

24 245 768

3 715 080

0

0

0

0

0

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-705 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.382

„1–6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis“

Procentai

25

46

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

1390

14380

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

5

30

P.S.380

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“

Skaičius

600

6000

P.N.717

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos“

Skaičius

5

30

 

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 923 971

1 427 528

1 427 528

0

1 427 528

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 705 641

216 261

216 261

0

216 261

0

0

3. Iš viso

18 629 612

1 643 789

1 643 789

0

1 643 789

0

0

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-706 „ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS“

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė;

1.3.2. bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas);

1.3.3. ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

1.4.2. Nacionalinis egzaminų centras;

1.4.3. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.383

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo, dalis“

Procentai

0

70

P.S.381

„Mokyklos, kuriose gavus pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti įdiegtos mokinių kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo sistemos“

Skaičius

72

360

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

356

1782

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

8 109 361

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

8 109 361

0

0

0

0

0

0

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-707 „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas;

1.3.2. mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis tobulinimas;

1.3.3. priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas gabių vaikų paieškos ir atpažinimo metodikų adaptavimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.384

„Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Procentai

2

2

R.N.701

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Procentai

0

80

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

253

1266

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

76

380

P.N.701

„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą“

Skaičius

120

600

P.N.702

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Skaičius

17

84

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                                  

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

13 032 901

0

241 847

241 847

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

13 032 901

0

241 847

241 847

0

0

0

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-708 „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla: socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių.

1.4. Galimas pareiškėjas: Valstybinis studijų fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.702

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

0

0,88

P.S.387

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“

Skaičius

200

1000

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

15 639 481

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 737 720

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

17 377 201

0

0

0

0

0

0

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-709 „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas;

1.3.2. studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio (tame tarpe ir užsienio lietuvių) studentų pritraukimas. Jungtinių studijų programų vykdymas;

1.3.3. Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Vilniaus universitetas;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Švietimo mainų paramos fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.385

„Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis“

Procentai

0,47

2,25

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

4,04

4,71

P.S.385

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose“

Skaičius

700

3600

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

15

75

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

30

150

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

4

40

P.N.724

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas (dalinės studijos)“

Skaičius

32

160

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

19 528 791

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 758 280

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

21 287 071

0

0

0

0

0

0

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.2-ESFA-V-710 „STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų mokyklų savęs įsivertinimo ir akreditacijos sistemų stiprinimas. Socialinių dalininkų įsitraukimas į studijų kokybės gerinimo procesus;

1.3.2. užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo sistemos vystymas;

1.3.3. priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymas, tobulinimas;

1.3.4. įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos diegimas (įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, trūkumų ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena), aukštojo mokslo vertinimai ir stebėsena;

1.3.5. neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimas;

1.3.6. studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių taikymas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Studijų kokybės vertinimo centras;

1.4.2. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

1.4.3. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

1.4.4. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.5. Kauno technologijos universitetas;

1.4.6. Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

1.4.7. Vilniaus universitetas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.387

„Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis“

Procentai

8

50

P.S.389

„Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurti ar atnaujinti stebėsenos įrankiai“

Skaičius

2

12

P.S.390

„Aukštosios mokyklos, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliktas išorinis vertinimas“

Skaičius

4

23

P.S.391

„Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

31

200

P.N.703

„Socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

12

60

P.N.704

„Aukštosios mokyklos, dalyvavusios karjeros konsultavimui skirtuose renginiuose“

Skaičius

10

20

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 134 822

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

925 419

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

15 060 241

0

0

0

0

0

0

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.3-ESFA-V-711 „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas);

1.3.2. tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė;

1.3.3. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tyrėjams teikiamų paslaugų plėtra ir kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimas;

1.3.4. mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas;

1.3.5. Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas;

1.3.6. mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos rinkodara;

1.3.7.   mokslo populiarinimo sistemos plėtra (mokslo populiarinimo leidinių leidyba, mokslo populiarinimo konkursų ir renginių organizavimas, mokslo populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos mokslo populiarinimo priemonės);

1.3.8.   Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių institucijų ekspertų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.9.   parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos žurnaluose;

1.3.10. mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos mokslo taryba;

1.4.2. Kauno technologijos universitetas;

1.4.3. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;

1.4.4. Lietuvos mokslų akademija;

1.4.5. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo, studijų ir švietimo srityje, MTEP vykdančios įmonės.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.388

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis“

Procentai

85

85

R.N.703

„Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“

Skaičius

5

23

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

76

380

P.S.394

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose doktorantūrai“

Skaičius

76

450

P.S.395

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

111

555

P.N.705

„Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose“

Skaičius

25

70

P.N.706

„Sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai“

Skaičius

4000

20000

P.N.707

„Išleisti periodiniai mokslo leidiniai“

Skaičius

8

40

P.N.708

„Sukurti mokslo populiarinimo produktai“

Skaičius

5

25

P.N.709

„Naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos“

Skaičius

2

10

P.N.710

„Sukurtas mokslo bendradarbiavimo žemėlapis“

Skaičius

0

1

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

43 009 422

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

43 009 422

0

0

0

0

0

0

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.3-LMT-K-712 „PARAMA MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINEI VEIKLAI“

 

 

 

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus;

1.3.2. studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;

1.3.3. stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;

1.3.4. institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų potencialo ugdymas;

1.3.5. mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose;

1.3.6. paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai;

1.3.7. mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.

1.4. Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys veikiantys mokslo ir (ar) studijų, ir (ar) švietimo srityje.

1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos mokslo taryba.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje veiklą nefinansuojami renginiai skirti akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.705

„Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų“

Procentai

7,36

8,5

P.S.392

„Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio“

Skaičius

120

600

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

150

715

P.S.395

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

300

1645

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

0

80

P.N.713

„Surengti mokslo renginiai“

Skaičius

50

250

P.N.714

„Išleisti akademinių asociacijų leidiniai“

Skaičius

30

150

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

61 329 544

0

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

7 020 781

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

68 350 325

0

0

0

0

0

0

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-V-713 „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“

 

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra, sąsajų tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais gerinimas, švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo stiprinimas, švietimo procesų valdymo priemonių diegimas profesiniame mokyme ir mokymesi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai;

1.3.2. išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida;

1.3.3. mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas ir profesinio mokymo patrauklumo didinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas profesinio mokymo programų išorinis vertinimas ir vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų įdiegimas profesinio mokymo įstaigose, kurie buvo finansuoti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.391

„Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis“

Procentai

35

55

R.N.706

„Pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis“

Procentai

10

10,5

P.S.401

„Profesinio mokymo programos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu“

Skaičius

10

50

P.N.715

„Surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai“

Skaičius

4

20

P.N.716

„Sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai“

Skaičius

0

3

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 387 465

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

12 387 465

0

0

0

0

0

0

 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-K-714 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas;

1.3.2. profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.3. mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas;

1.3.4. senjorų mokymosi galimybių plėtra.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos;

1.4.2. suaugusiųjų švietimo centrai;

1.4.3. darbdavių asociacijos;

1.4.4. profesinio mokymo įstaigų asociacijos;

1.4.5. Lietuvos aukštosios mokyklos;

1.4.6. trečiojo amžiaus universitetai.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą finansuojami mokymai, susiję su bendruoju ugdymu ir formaliu profesiniu mokymu.

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas įmonių darbuotojų technologinių kompetencijų tobulinimas. Taip pat nefinansuojamas technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos parengimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ lėšomis. Nefinansuojamų technologijų kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos sąrašas skelbiamas interneto svetainėje adresu http://www.pmdtkt.upc.smm.lt/.

Pagal 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą finansuojamas formalusis mokymas 30-54 m. amžiaus asmenims, siekiantiems įgyti aukštąjį išsilavinimą, kurį asmuo pradeda projekto įgyvendinimo metu.

Pagal 1.3.4 papunktyje nurodytą veiklą finansuojami mokymai, skirti pensinio amžiaus asmenims.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

80

80

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

160

800

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

183

2400

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

394

1970

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

164 041

0

232 890

232 890

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

12 164 041

0

232 890

232 890

0

0

0

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-V-715 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties įgijimo rėmimas;

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo mainų paramos fondas;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.4. Ugdymo plėtotės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

0

80

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

8

12

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

920

4600

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

140

210

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

1066

10530

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 218 721

0

223 933

223 933

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

16 218 721

0

223 933

223 933

0

0

0

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.1-CPVA-K-719 „DĖSTYTOJŲ DARBO VIETŲ TOBULINIMAS IR

TECHNOLOGINIS APRŪPINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veikla – dėstytojų darbo vietų tobulinimas ir technologinis aprūpinimas.

1.4. Galimas pareiškėjas – Lietuvos aukštosios mokyklos.

1.5. Galimas partneris – Lietuvos aukštosios mokyklos. 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.    Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.708

„Dėstytojai, dirbantys pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose darbo vietose“

Skaičius

10

100

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

7400

74000

P.N.719

„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos dėstytojų darbo vietos“

Skaičius

2

20

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 696 669

652 353

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

3 696 669

652 353

0

0

0

0

0

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.1-CPVA-V-720STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros koncentravimas, mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas. Investicijos į studijų infrastruktūrą, įrangos įsigijimas, studijų bazinės įrangos kūrimas ir atnaujinimas;

1.3.2. kolegijų studijų infrastruktūros tobulinimas;

1.3.3. fizinės infrastruktūros, reikalingos švietimo informacinėms sistemoms, švietimo nacionaliniams registrams ar duomenų bazėms funkcionuoti, plėtra;

1.3.4. rezidentūros bazių modernizavimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos aukštosios mokyklos;

1.4.2. Švietimo informacinių technologijų centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.379

„Studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra, dalis“

Procentai

5,22

10

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

4000

32500

P.S.377

„Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra“

Skaičius

0

5

P.N.720

„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

1

7

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

42 033 007

7 417 589

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 918 916

515 103

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

44 951 923

7 932 692

0

0

0

0

0

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.2-CPVA-V-721 „SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA“

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investicijos į sektorinius centrus turinčių profesinio mokymo įstaigų bendrabučius, kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų įstaigų ir tęstinio mokymosi programų dalyviai ir kitas susijusias centrų švietimo erdves.

1.4. Galimas pareiškėjas – profesinio mokymo įstaigos.

1.5. Galimi partneriai: profesinio mokymo įstaigos.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.380

„Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

53

75

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

7000

P.S.378

„Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“

Skaičius

0

20

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

0

10

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

39 110 654

6 901 880

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 496 425

440 546

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

41 607 079

7 342 426

0

0

0

0

0

 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.2-CPVA-K-722 „PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro.

1.5. Galimi partneriai: profesinio mokymo įstaigos.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.709

Profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis

Procentai

0

22

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

3000

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

0

30

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 198 448

2 858 550

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 033 943

182 460

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

17 232 391

3 041 010

0

0

0

0

0

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-724 „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veikla – savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo (si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms.

1.4. Galimas pareiškėjas – savivaldybių administracijos ar mokyklos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

24444

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

0

80

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

0

80

 

7.    Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

28 770 750

2 426 798

2 426 798

0

2 426 798

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 899 590

367 643

367 644

0

367 644

0

0

3.  Iš viso

31 670 340

2 794 441

2 794 442

0

2 794 442

0

0

 

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-725NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla: investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą (techninės kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos, dailės, teatro, sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą, skatinančią kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje).

1.4. Galimas pareiškėjas: savivaldybių administracijos ir (ar) neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.710

Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis

Procentai

31,4

38,4

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

11298

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

0

25

P.N.723

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos

Skaičius

0

25

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 470 706

0

2 553 654

0

2 553 654

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 458 395

0

257 364

0

257 364

0

0

3.  Iš viso

15 929 101

0

2 811 018

0

2 811 018

0

0

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-726 „UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas (informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas bendrojo ugdymo mokyklose);

1.3.2. skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

1.3.3. bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.2. Ugdymo plėtotės centras;

1.4.3. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.4. Švietimo aprūpinimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.   Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.383

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo, dalis“

Procentai

70

70

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

452

4517

P.N.728

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“

Skaičius

1

10

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

19 094 022

0

283 283

283 283

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

19 094 022

0

283 283

283 283

0

0

0

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-727 MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS “

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų specialistų pritraukimas į švietimo ir švietimo pagalbos veiklą;

1.3.2. mokytojų alternatyvių veiklos formų skatinimas.

1.4. Galimas pareiškėjas: Ugdymo plėtotės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.712

„30–49 metų amžiaus mokytojų ir dėstytojų dalis“

Procentai

56

61

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

137

1371

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 792 400

0

116 445

116 445

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

5 792 400

0

116 445

116 445

0

0

0

 

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-K-728 IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. naujų bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas;

1.3.2. virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo institucijose diegimas;

1.3.3. mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybės;

1.4.2. mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas;

1.4.3. mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.383

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo, dalis“

Procentai

70

70

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programa“

Skaičius

233

2330

P.N.728

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“

Skaičius

42

425

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

6 950 880

0

141 855

141 855

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 896 200

0

59 106

59 106

0

0

0

3.   Iš viso

9 847 080

0

200 961

200 961

0

0

0

 

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-729 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros edukacinių) programų įvairovės ir prieinamumo didinimas, prevencinių ir sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimas mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš švietimo sistemos mokinių skaičių.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

1.4.3. Švietimo mainų paramos fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.713

„Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis“

Procentai

7

13

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

48

475

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

181

1808

P.N.729

„Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“

Skaičius

85

163

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 481 001