STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS HUMANITARINIO UNIVERSITETO AKREDITAVIMO

 

2015 m. vasario 11 d. Nr. SV6-4

Vilnius

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.2 punktais bei atsižvelgdama į Europos humanitarinio universiteto išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Europos humanitarinį universitetą,

akredituoju Europos humanitarinį universitetą 3 metams.

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Nora Skaburskienė