LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2009 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-668 „DĖL DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 19 d. Nr. V-912 

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir Dienos chirurgijos paslaugų sąrašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“:

1.1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimuose ir dienos chirurgijos paslaugų sąraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

„2.1. Dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurios metu atliekama gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra. Dienos chirurgijos paslauga skirstoma į vienos dienos chirurgijos paslaugą ir pratęstos priežiūros dienos chirurgijos paslaugą:

2.1.1. Vienos dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kai gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra atliekama pacientui, atvykstančiam į Įstaigą ir išvykstančiam iš Įstaigos tą pačią dieną.

2.1.2. Pratęstos priežiūros dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kai atliekama gydomoji ir (ar) diagnostinė intervencinė procedūra ir bendra paslaugos teikimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 24 valandos. 

2.2. Kitos Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimuose ir dienos chirurgijos paslaugų sąraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reguliuojančiuose teisės aktuose.“

1.2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21 Dienos chirurgijos paslaugos nurodytos Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo priede.“

1.3. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Jei suteikus dienos chirurgijos paslaugą pacientas dėl medicininių indikacijų gydomas ilgiau nei 24 val., ši paslauga žymima kaip stacionarinė ir apmokama pagal galiojančią asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką. Šiuo atveju už dienos chirurgijos sąlygomis suteiktą paslaugą nemokama.“

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                          Aurelijus Veryga