LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2015 m. kovo 20 d. Nr. V-376

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. DT-2/1 „Dėl ciklosporino koncentracijos nustatymo reagento kainos įskaičiavimo į transplantacijos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, bazines kainas“:

1.  P a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                          Rimantė Šalaševičiūtė

 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė (lovadieniais)

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

 

1670,24

 

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

 

 

53,29

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

 

461,08

 

 

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

 

262,69

 

 

 

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

 

 

Apmokama pagal Nacionalinio transplanta –

cijos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI. I

Gyvo donoro

 

2447,29

 

VI. II

Mirusio donoro

 

2598,47

 

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

 

2003,30

 

 

VII

Kepenų transplantacijos operacija

 

 

 

5640,93

 

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplanta –cijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje

14

 

17 202,35

 

 

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

 

1971,53

 

 

VIII. III

Gastroentero –logijos skyriuje

14

 

2670,96

 

 

2

 

IX

Įvadinis imunosu –presinis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

3323,68

 

 

 

 

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

 

 

IX. II

Antrą mėnesį taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

1081,73

 

 

 

 

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

 

 

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

 

3

 

 

 

1680,38

 

 

 

Pakartotinės hospitaliza –cijos metu taikytas gydymas

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmą

pusmetį – iki 6 apsilankymų.

Antrą

pusmetį – iki 3 apsilankymų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilankymų per metus

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

5095,66

 

 

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

 

532,40

 

 

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

 

2405,96

 

 

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

 

14 651,88

 

 

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

 

2716,43

 

 

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplanta –cijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

 

11 677,48

 

 

 

KT metu taikyta profilaktika

 

 

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

 

23 608,09

 

 

 

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

 

2335,50

 

 

 

 

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

 

 

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

 

 

 

 

2470,75

 

 

 

 

 

 

_______________