KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ 2016 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRIČIŲ IR KRYPČIŲ NUSTATYMO

 

2015 m. spalio 5 d. Nr. V-522

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 21 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktais bei atsižvelgdamas į Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktą:

n u s t a t a u departamentui skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuotinas 2016 metų:

1. Kūno kultūros ir sporto sritis:

1.1. sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas;

1.2. didelio meistriškumo skatinimas.

2. Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptis:

2.1. vaikų mokymas plaukti;

2.2. bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas;

2.3. užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas;

2.4. etnine kultūra pagrįstų lietuvių sporto žaidimų ir renginių populiarinimas;

2.5. nacionalinių sporto (šakų) federacijų kultivuojamų sporto šakų ir (arba) jų disciplinų populiarinimas ir visuomenės narių užsiėmimo šiomis sporto šakomis ir (arba) disciplinomis skatinimas;

2.6. gerosios patirties, susijusios su vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo didinimu, sklaida.

3. Kūno kultūros ir sporto srities „Didelio meistriškumo skatinimas“ kryptis:

3.1. neįgaliųjų sporto skatinimas;

3.2. į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sportinių žaidimų šakų (sporto šakų disciplinų) rinktinių kandidatų parengimo ir dalyvavimo tarptautinėse varžybose programų rėmimas;

3.3. tarptautinių sporto renginių, kurių organizavimui buvo gautas departamento pritarimas, rėmimas;

3.4. pasirengimas 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms;

3.5. gerosios patirties, susijusios su sportininkų treniravimo ir mokymo derinimu, sklaida;

3.6. departamento pripažintų nacionalinių olimpinių sporto (šakų) federacijų sportininkų rengimas (sporto klasių, sporto grupių principu), derinant jų treniravimą su mokymu savivaldybėse;

3.7. departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų atstovų, atsakingų už nacionalinių ir tarptautinių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą, rėmėjų paiešką, sportininkų rengimo organizavimą, projektų įgyvendinimą, kvalifikacijos tobulinimas vadybos ir rinkodaros srityse;

3.8. departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų teisėjų, siekiančių tarptautinės teisėjo kategorijos, kvalifikacijos tobulinimas;

3.9. prevencija ir švietimas kovos su manipuliacijomis sporto varžybomis srityje;

3.10. departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų rinktinių kandidatų pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                    Edis Urbanavičius