ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-117

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijas, nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas vykdomas iki artimiausios atitinkamą ugdymo programą vykdančios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimą Nr. T-284 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras