KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. T-167

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-218 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildyti nauju 4.11 papunkčiu:

4.11. Komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl socialinio būsto ir bendrabučio gyvenamųjų patalpų terminuotų nuomos sutarčių pratęsimo ar nepratęsimo ir, esant poreikiui, iškeldinimo iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, jei nuomininkai turi skolų už buto nuomą, komunalines paslaugas ar kitaip pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (toliau – Komisija).“

1.2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Jei socialinių paslaugų poreikio vertintojas, pildydamas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, nustato poreikį asmeniui (šeimai) gauti (siūlyti) socialines paslaugas, jis taip pat užpildo teisės aktų patvirtintą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (toliau – asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma). Užpildytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą socialinių paslaugų poreikio vertintojas pateikia socialinių paslaugų organizatoriui Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomai, kuris organizuoja asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų teikimą.“

1.3. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Raštiški pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą laikantis eiliškumo pateikiami per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie laisvus būstus gavimo dienos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Sąrašą, atsižvelgiant į Įstatymo 15 straipsnio nuostatas dėl naudingojo ploto ir asmenų skaičių šeimoje. Pasiūlymai nuomoti socialinį būstą siunčiami registruota pašto siunta pagal pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą ar jo prašyme nurodytą faktinę gyvenamąją vietą arba įteikiami pasirašytinai.“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 39.3 papunktį.

1.5. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Terminuota socialinio būsto nuomos sutartis gali būti pratęsiama ar nepratęsiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Sprendimą dėl nuomos sutarties pratęsimo ar nepratęsimo priima Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą. Komisija nagrinėja nuomininko argumentuotą prašymą kartu su nuomininko pateiktais įrodymais, kad jis tinkamai vykdė socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, informaciją apie aplinkybes, sąlygas, pagrindžiančias poreikį pratęsti nuomos sutarties terminą, taip pat esant poreikiui atsižvelgdama į socialinių paslaugų poreikio vertintojo išvadas ir rekomendacijas.“

1.6. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Socialinio būsto nuomininką apie terminuotos socialinio būsto nuomos sutarties termino pasibaigimą ir galimybę pateikti prašymą dėl šios sutarties pratęsimo kartu su įrodymais, kad jis tinkamai vykdė socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, Nekilnojamojo turto valdymo padalinys informuoja likus 6 mėnesiams iki socialinio būsto nuomos sutarties termino pabaigos.“

1.7. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Prašymą ir dokumentus dėl socialinio būsto nuomos sutarties pratęsimo asmuo (šeima) turi pateikti Nekilnojamojo turto valdymo padaliniui likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki nuomos sutarties termino pabaigos. Pateikti prašymai po šio termino nenagrinėjami ir socialinio būsto nuomos sutartis nepratęsiama, išskyrus atvejus, kai socialinio būsto nuomininkas (šeima) nurodo svarbias priežastis (sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta ilgalaikė liga, nelaimingas atsitikimas, šeimos narių ar artimų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė), dėl kurių negalėjo pateikti prašymo laiku, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasibaigimo.“

1.8. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50. Bendrabučio gyvenamosios patalpos 49.1–49.6 papunkčiuose nurodytiems asmenims nuomojamos 3 metams. Pasibaigus sutarties terminui su nuomininku, tinkamai vykdžiusiu sutarties sąlygas, atsižvelgus į Komisijos siūlymą nuomos sutartis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti pratęsiama ne ilgiau kaip 3 metams. Nuomininkas apie terminuotos bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomos sutarties termino pasibaigimą ir galimybę pateikti prašymą kartu su įrodymais, kad jis tinkamai vykdė bendrabučio gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sąlygas, informuojamas 41 ir 42 punktuose nurodyta tvarka.“

1.9. Pakeisti 76.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

76.2. nuomininkas ir jo šeimos nariai tinkamai vykdė būsto nuomos sutarties sąlygas.“

1.10. Papildyti nauju 831 punktu:

831. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų duomenų tikrumą ir informacijos teisingumą.“

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Visvaldas Matijošaitis