MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIO EKSPORTO MANIFESTO PRIVALOMOJO NAUDOJIMO

 

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 1B-688

Vilnius

 

 

Siekdamas spartinti muitinės formalumų atlikimą Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigose ir vadovaudamasis 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), 333 straipsnio nuostatomis:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigoms turi būti pateikiamas tik elektroninis eksporto manifestas, nurodytas Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“, 5.8–5.16 papunkčiuose, tais atvejais, kai eksportuojamas (reeksportuojamas) prekes, deklaruojamas pateikiant eksporto (reeksporto) elektronines deklaracijas, numatoma iš Sąjungos muitų teritorijos išgabenti per Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigas:

1.1.1. atskiromis dalimis (eksporto įstaigoje deklaruotos viena eksporto (reeksporto) deklaracija); arba

1.1.2. kaip jungtinis prekių krovinys (viena transporto priemone išgabenamos prekės, deklaruotos daugiau nei viena eksporto (reeksporto) deklaracija); arba

1.1.3. kai jos deklaruotos viena eksporto (reeksporto) deklaracija, tačiau išgabenamos kita nei deklaruotoji transporto priemone;

1.2. šio įsakymo 1 punkte nurodytais atvejais vykstančios į Lietuvos Respublikos išvežimo muitinės įstaigas transporto priemonės, gabenančios prekes pateikus elektroninį eksporto manifestą, gali būti plombuojamos specialiomis plombomis, nurodytomis Leidimų naudoti specialias plombas išdavimo taisyklėse, patvirtintose Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1B-501 „Dėl Leidimų naudoti specialias plombas išdavimo taisyklių ir reikalavimų specialioms plomboms patvirtinimo“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                     Arūnas Adomėnas