HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-812 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymO Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. sausio 3 d. Nr. D1-6

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.1. pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Aplinkos apsaugos agentūra kasmet iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą metinę  pakuočių apskaitos ataskaitą ir nenustačiusi šios ataskaitos trūkumų ją priima. Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos metinės pakuočių apskaitos ataskaitos trūkumus, tokia metinė pakuočių apskaitos ataskaita atmetama naudojantis GPAIS ir laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą nepateikiama pataisyta pagal nurodytus trūkumus metinė pakuočių apskaitos ataskaita.“;

1.2. pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.“;

1.3. pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina pakuočių apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris, nurodant asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika.“;

1.4. pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytuose prekinių vienetų sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai).“.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Navickas