LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros BEI meno veiklos vertinimo gairių PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. V-255

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gaires, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Institucija, nesutinkanti su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo pagrindu (toliau – apeliantas), gali pateikti  Tarybai motyvuotą rašytinį kreipimąsi, kuriame nurodo, kad nesutinka su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo pagrindu (toliau – apeliacija).“;

2.  Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

3.  Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                            Romas Baronas

 

 

SUDERINTA

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

2020 m. gegužės 11 raštu Nr. SR-2187

 

 

„Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

4 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRIPAŽINIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBAIS IR JŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS

 

Eil. Nr.

Tarptautinė programa, susitarimas, prioritetas (specifinė programa)

A (pripažįstama MTEP darbais)

B (nepripažįstama MTEP darbais)

A lėšų įskaitymo apimtis, proc[1].

1.

Horizontas 2020“ (angl. Horizon 2020)

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action), tarp jų ir Tyrėjų nakties (angl. Researchers Night) bei Idėjų pritaikomumo (angl. Proof of Concept) projektai, Mažų ir vidutinių įmonių pirmosios fazės instrumento (angl. SME Instrument - Phase), Ikikomercinių viešųjų pirkimų bendrojo finansavimo veiklų (angl. Pre-commercial Procurement Co-fund Actions) ir inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų bendrojo finansavimo veiklų (angl. Public Procurement of Innovative Solutions Co-fund Actions) projektai[2]

100

1.1.

ERA-NET ir kitos koordinavimo veiklos

visa

0–50

1.1.2.

Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (angl. European Joint Programme on Rare Diseases)

visa

0–33

1.1.3.

Jungtinė programavimo iniciatyva „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage. A Challenge for Europe)

visa

0–33

1.1.4.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS (angl. Joint Baltic Sea Research Programme)

visa

50

2.

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje COST (angl. European Cooperation in Science and Technology)

visa

3.

Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (angl. Lithuanian–Belarus Partnership Programme for Bilateral Cooperation in the Field of Science and Technologies)

visa

4.

Bendra Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa (angl. Joint Lithuanian–Latvian–Chinese (Taiwanese) Tripartite Cooperation Programme in the Fields of Science and Technologies)

visa

25

5.

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (angl. Lithuanian–French Programme “Gilibert” for Bilateral Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Technology and Technique)

visa

6.

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (angl. Lithuanian–Ukrainian Cooperation in research and development programme )

visa

9.

Bendri Lietuvos-Lenkijos mokslo projektai

visa

10.

Baltijos mokslinių tyrimų programa (nuo 2020 m.) (angl. Baltic Research Programme)

visa

85

11.

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa (EUREKA)

visa

0

12.

Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (angl. European Union Regional Development Fund (Interreg))

Interreg Europe programos projektai[3]

Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną; Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną; Interreg V-A pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną; Interreg Baltijos jūros regiono; Urbact; Interact programų projektai

0–100

13.

Europos Sąjungos Erasmus, Erasmus+ (angl. EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) programos

visa

 

_________________

 

„Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

5 priedas

 

EKSPERTŲ KOMISIJŲ ĮVERTINTŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ, MTEP PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ, MENO SUTARČIŲ SĄRAŠŲ, pavadinimai

 

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Rengėjo trumpinys

1.

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų sričių 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

NTMA komisija

2.

Socialinių mokslų srities 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

S komisija

3.

Humanitarinių mokslų srities 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

H komisija

4.

Pateiktų vertinti 20... metais eksponuotų, įgyvendintų ar atliktų scenos ir ekrano, vaizduojamųjų menų meno sričių darbų formaliojo ir ekspertinio įvertinimo rezultatai

CV komisija

5.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos, 20... metais gautos iš tarptautinių programų projektų ir ūkio subjektų užsakymų, taip pat pagal licencines sutartis, pateiktos ir įskaitytos (arba neįskaitytos) kaip MTEP lėšos

MTEP ProSut komisija

6.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos, 20... metais gautos iš ūkio subjektų meno užsakymų, pateiktos ir įskaitytos (arba neįskaitytos) kaip meno lėšos

Meno Sut komisija“

_________________

 [1] – lėšų įskaitymo apimtis procentais priklauso nuo to, kokia dalis projekto yra kofinansuojama (įskaitomos lėšos, gautos ne iš LMT, MITA ir ES SF konkursinio finansavimo projektų)

[2] – tokio tipo projektų lėšos įskaitomos 50 proc.

[3] – Projektai, parengti pagal Interreg Europe programos I-IV prioritetą, dėl MTEP vykdymo vertinami ekspertiškai“;