STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS BAIGIAMŲ VYKDYTI STUDIJŲ AKREDITAVIMO TERMINO PRATĘSIMO

 

2022 m. balandžio 14 d. Nr. SV6-11

Vilnius

 

Vadovaudamasis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535), 26.1 papunkčiu, taip pat Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 2022 m. kovo 23 d. prašymu Nr. 7-85,

pratęsiu baigiamų vykdyti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos matavimų inžinerijos krypties pirmosios pakopos studijų akreditavimo terminą iki 2024 m. birželio 30 d.

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas