VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. birželio 6 d. Nr. V-282

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1, 2 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 279 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ 1 punktu:

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. išdėstau nauja redakcija Įsakymu patvirtintus:

1.1.1. Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formą (pridedama);

1.1.2. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formos duomenų struktūros aprašą (pridedama);

1.2. pakeičiu Įsakymu patvirtintas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles:

1.2.1. papildau 16.21 papunkčiu:

16.21. asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis (priežasties kodas – 96);“

1.2.2. pripažįstu netekusiu galios 17 punktą;

1.2.3. išdėstau 18.2 papunktį taip:

18.2. 2-SD pranešimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos;“

1.2.4. išdėstau 20.3.1 papunktį taip:

20.3.1. su darbuotoju (šių Taisyklių 16.1 ir 16.18 papunkčiai) sudaroma darbo sutartis, nurodomas sudarytos darbo sutarties rūšies kodas (laukelis A7) ir darbo sutarties rūšies (laukelis A8) pavadinimas. Jeigu su darbuotoju sudaryta laikinojo darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis arba sezoninio darbo sutartis - papildomai nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A40) ir darbo sutarties rūšies patikslinimo kodas (laukelis A41):

20.3.1.1. neterminuota darbo sutartis (kodas - 01);

20.3.1.2. terminuota darbo sutartis (kodas - 02);

20.3.1.3. laikinojo darbo sutartis (kodas – 03);

20.3.1.3.1. terminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 031);

20.3.1.3.2. neterminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 032);

20.3.1.4. pameistrystės darbo sutartis (kodas - 04);

20.3.1.5. projektinio darbo sutartis (kodas - 05);

20.3.1.6. darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 06):

20.3.1.6.1. terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 061);

20.3.1.6.2. neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 062);

20.3.1.7. darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 07):

20.3.1.7.1. terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 071);

20.3.1.7.2. neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 072);

20.3.1.8. sezoninio darbo sutartis (kodas – 08):

20.3.1.8.1. terminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 081);

20.3.1.8.2. neterminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 082).“;

1.2.5. išdėstau 21.10 papunktį taip:

21.10. laukelyje A33 nurodoma, už kiek mėnesių (apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio) - vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija (toliau – išeitinė išmoka) apdraustajam apskaičiuota. Jeigu apdraustajam minėta išmoka vadovaujantis teisės aktais bus pradėta mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo/darbuotojo atleidimo dienos ir bus mokama kas mėnesį lygiomis dalimis, nurodoma už kiek mėnesių valstybės tarnautojui/darbuotojui gali būti išmokėta išeitinė išmoka (priklausančios išeitinės išmokos mėnesių skaičius). Jeigu išeitinė išmoka apdraustajam nepriklauso, laukelyje A33 įrašomas „0“ (nulis).“;

1.2.6. išdėstau 34 punktą taip:

34.          9-SD pranešimas pateikiamas, kai:

34.1. apdraustajam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos tėvystės atostogos. Jeigu vienu metu gimė daugiau negu vienas vaikas, pateikiamas vienas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 01);

34.2. apdraustajam (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 02);

34.3. apdraustajam (įmotei ar įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180  straipsnio 2 dalimi (redakcija iki 2017-06-30)  arba 134 straipsnio 2 dalimi (redakcija nuo 2017-07-01), suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 03 (iki 2017-06-30)   arba priežasties kodas - 04 (nuo 2017-07-01);

34.4. apdraustoji nesinaudoja nėštumo ir gimdymo atostogomis, o draudėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalimi, privalo suteikti keturiolikos dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo apdraustosios prašymo (priežasties kodas – 05).“;

1.2.7. išdėstau 114 punktą taip:

114. Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – UIT) sprendimą dėl laikino taikomų teisės aktų nustatymo, priimtą pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 6 straipsnio 1 dalį ar 16 straipsnio 2 dalį, kuriuo nustatyta, kad asmeniui taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka.“;

1.2.8. išdėstau 115 punktą taip:

115. Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs UIT sprendimą neišduoti pažymos dėl taikytinų teisės aktų nustatymo ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo dėl to, kad asmeniui turi būti taikomi ne Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, turi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 987/2009 20 straipsnio nuostatomis, kreiptis į atitinkamos šalies kompetentingą įstaigą, kartu pateikdamas žinomą informaciją (dokumentus) apie apdraustųjų asmenų darbą (veiklą) toje valstybėje narėje, dėl informacijos apie apdraustiesiems asmenims taikomą šios valstybės narės teisę bei prašydamas patvirtinti arba patikslinti šios valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpius. Jei gautas šiame punkte nurodytas UIT sprendimas, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka. Jei atsakant į Fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymą gaunama informacija iš atitinkamos valstybės kompetentingos įstaigos, kurioje nurodomi kiti nei buvo nurodyti UIT sprendime tos valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpiai, sutampantys su asmens socialinio draudimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiais, arba duomenys, kad asmeniui UIT sprendime nurodytais laikotarpiais netaikomi atitinkamos valstybės narės teisės aktai, informacija persiunčiama UIT spręsti klausimą dėl atitinkamais laikotarpiais asmeniui taikytinos teisės.“;

1.2.9. papildau 1191 punktu:

1191. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu į Registrą gali būti įrašoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsniu, konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos ir apdraustasis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nesikreipia į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įrodinėjimo sumų, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, gavimo už darbo funkcijų vykdymą. Šiuo atveju apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nustatoma laikantis šių Taisyklių 119.5 papunktyje nustatytų taisyklių.“;

1.2.10. išdėstau 123 punktą taip:

123. Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, tikrindami SD pranešimus, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų, gali pareikalauti iš draudėjo ir (arba) apdraustojo pateikti SD pranešimuose nurodytų duomenų teisingumą ir pagrįstumą įrodančius dokumentus ir (arba) jų kopijas. Reikalavimas dėl papildomų dokumentų pateikimo siunčiamas per EDAS ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Draudėjui nepateikus prašomų dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad SD pranešime(-uose) pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, SD pranešimo(-ų) duomenys į Registrą neįrašomi.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas, išskyrus 1.2.7-1.2.10 papunkčius, įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Mindaugas Sinkevičius