TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISMO EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SĄRAŠO IR TEISMO EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SĄRAŠE NURODYTŲ EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SPRENDŽIAMŲ UŽDAVINIŲ PATVIRTINIMO  

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. KT-75

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 5.8 papunkčiu, Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Teismo ekspertizės rūšių sąrašą (pridedama);

2. Patvirtinti Teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiamus uždavinius (pridedama);

3. Laikyti negaliojančiu Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimą Nr. KT-40 "Dėl teismo ekspertizių rūšių sąrašo ir teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiamų uždavinių patvirtinimo".

 

 

 

 

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo

tarybos pirmininkas                                                                                         Giedrius Mozūraitis