VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. VA-44 „DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ BEI PRANEŠIMO FR0656 FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 24 d. Nr. VA-71

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijęs fizinis asmuo, kuris pagal PVM įstatymą nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju (toliau – fizinis asmuo) arba kuris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo privalo pateikti:“.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas