LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. 11V-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.10 ir 10.11 papunkčiais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą.

1.2. Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Bendrųjų reikalų skyriui:

2.1. paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje;

2.2. supažindinti su šiuo įsakymu Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus darbuotojus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                Domas Vasiliauska

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininko 2022 m. sausio 13 d.

įsakymu Nr. 11V-12

 

KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.            Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų  ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kasos aparatų (toliau – KA) ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų (toliau – PA) bei jų dokumentacijos atitikimo techniniams reikalavimams ekspertizės atlikimo tvarką ir į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą (toliau – Sąrašas) įtrauktų modelių KA ir PA konstrukcijos ir programinės įrangos pakeitimų įteisinimo atlikimo tvarką.

2.            Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. ekspertizė – patikra, kurios metu įvertinama, ar ekspertizės objektas atitinka tam tikrus nustatytus kriterijus. Ekspertizės objekto aprašymas ir vertinimo rezultatai (išvados dėl ekspertizės objekto atitikties) fiksuojami ekspertizės pažymoje ir kituose dokumentuose išvardytuose Aprašo 25 ir 26 punktuose.

2.2. ekspertizės objektas – KA ar PA įrenginys ir papildoma įranga, reikalinga KA ar PA darbui, KA ar PA techninė dokumentacija (aprašymai, instrukcijos, brėžiniai) ir kiti dokumentai išvardinti Aprašo III skyriuje.

2.3. ekspertizės pažyma – LMI rengiamas dokumentas, kuriame aprašomas ekspertizės objektas, ekspertizės rezultatai ir pateikiamos išvados dėl ekspertizės objekto atitikties.

2.4. pareiškėjas – Lietuvos metrologijos inspekcijai (toliau – LMI) paraiškas dėl KA ar PA, patenkančių į Aprašo 3 punkte išvardytų teisės aktų taikymo sritį, ekspertizių atlikimui teikiantis juridinis asmuo.

2.5. TMES specialistas – LMI Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus (toliau – TMES) darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti KA ar PA ekspertizę.

2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 3 punkte išvardytuose teisės aktuose.

3.            TMES specialistas atlikdamas ekspertizę turi vadovautis šiuo Aprašu ir:

3.1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąrašo taisyklės);

3.3. Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniais reikalavimais, patvirtintais VMI viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Techniniai reikalavimai);

3.4. Kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo specialiais techniniais reikalavimais, patvirtintais VMI viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-197 „Dėl Kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo specialiais techniniais reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – EKJ reikalavimai);

3.5. Kasos aparatu užfiksuotų duomenų apsaugos nuo neteisėto jų pakeitimo ar sunaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI viršininko 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. VA-116 „Dėl Kasos aparatu užfiksuotų duomenų apsaugos nuo neteisėto jų pakeitimo ar sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

3.6. Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis VMI viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-24 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

4.  Ekspertizės tikslas – įvertinti KA ar PA modelio atitiktį jiems keliamiems techniniams reikalavimams, siekiant įtraukti modelį į Sąrašą.

5.  Ekspertizės atliekamos laikantis ekspertinio tyrimo išsamumo ir objektyvumo principų.

6.  Ekspertizė turi būti atlikta per trumpiausią galimą terminą, bet neilgiau kaip:

6.1. 35 darbo dienos nuo pilno KA dokumentacijos komplekto pateikimo ir veikiančio KA pateikimo;

6.2. 25 darbo dienos nuo pilno PA dokumentacijos komplekto pateikimo ir veikiančio PA pateikimo;

6.3. 20 darbo dienų nuo pilno reikalingo dokumentacijos komplekto pateikimo ir veikiančio KA pateikimo, kai ekspertizė atliekama pakartotinai t. y. atliktų pakeitimų suderinimui;

6.4. 15 darbo dienų nuo pilno dokumentacijos komplekto pateikimo ir veikiančio PA pateikimo, kai ekspertizė atliekama pakartotinai t. y. atliktų pakeitimų suderinimui.

 

II SKYRIUS

EKSPERTIZĖS TIPAI

 

7.  Priklausomai nuo atlikimo sąlygų ekspertizės skirstomos į pagrindines ir papildomas:

7.1. Pagrindinė ekspertizė – tai KA ar PA modelio atitikties techniniams reikalavimams įvertinimas, siekiant įtraukti modelį į Sąrašą;

7.2. Papildoma ekspertizė – tai KA ar PA modelio pakeitimų suderinimo – dėl darbo programos naujos versijos ar (ir) pasikeitusios konstrukcijos (įskaitant keičiamą plombavimo planą) ekspertizės atlikimo, siekiant įvertinti ir įteisinti atliktus pakeitimus.

8.  Ekspertizę gali atlikti vienas TMES specialistas arba TMES skyriaus vedėjo paskirta  ekspertų grupė.

9.  TMES specialistas turi teisę reikalauti pareiškėjo pateikti suderintą ir suprogramuotą darbui veikiantį KA ar PA, ir pilną KA ar PA techninės dokumentacijos komplektą, siekiant pilnai išsiaiškinti KA ar PA veikimo principą ir atitiktį techniniams reikalavimams.

10.  TMES specialistas, turi teisę paprašyti papildomų techninių dokumentų (pvz., ryšio protokolų aprašymo, papildomų programų aprašymų, fiskalinės atminties apsaugos schemų aprašymo), kaip tai numatyta Techninių reikalavimų 58.6 ir 70.11 papunkčiuose. Apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydamas ne trumpesnį nei 15 darbo dienų terminą papildomiems techniniams dokumentams pateikti. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI

 

11.  Ekspertizės atlikimui turi būti pateikti tokie dokumentai:

11.1.  prašymas, kuriame nurodomas į Sąrašą įtrauktinas KA ar PA modelis;

11.2.  pareiškėjo teisinio įregistravimo pažymėjimas (elektroninis sertifikuotas registro išrašas (ESI);

11.3.  kai pareiškėjas yra gamintojo atstovas – oficialus gamintojo įgaliojimas prekiauti jo pagamintais KA ar PA;

11.4.  įsipareigojimas ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdyti to modelio KA ar PA garantinį remontą;

11.5.  pagrįsta garantija 10 metų eksploatavimo laikotarpiu aprūpinti to modelio KA ar PA naudotojus eksploatacinėmis bei atsarginėmis dalimis;

11.6.  prašyme nurodyto modelio KA ar PA techninio aptarnavimo bei remonto darbus atlikti pasirengusios aptarnavimo įmonės garantinis raštas.

12.  Kartu su Aprašo 11 punkte išvardytais dokumentais pagal perdavimo-priėmimo aktą turi būti pateiktas veikiantis t. y. suprogramuotas darbui KA ar PA kartu su programavimo instrukcijomis ir techninė dokumentacija:

12.1.  KA ar PA naudotojo instrukcija lietuvių kalba;

12.2.  KA ar PA techninės priežiūros ir remonto instrukcija;

12.3.  KA ar PA fiskalinio bloko principinės elektroninės schemos, specifikacijos ir montažo brėžiniai;

12.4KA ar PA darbo programa;

12.5KA fiskalinio bloko ir kasos funkcijų valdymo darbo programa;

12.6.  KA (fiskalinio bloko) ar PA (fiskalinio bloko, jeigu toks naudojamas) plombavimo planas;

12.7.  KA ar PA gamintojo (-ų) etiketė (-ės), kurios tvirtinamos ant kasos aparato korpuso ir/ar fiskalinio bloko;

12.8.  KA gamintojo garantinis raštas dėl KA arba fiskalinio bloko darbo programos ir fiskalinių duomenų saugumo (nepakeičiamumo);

12.9.  kita dokumentacija kaip nurodyta Aprašo 10 punkte.

 

IV SKYRIUS

EKSPERTIZės organizavimas ir atlikimas

 

13.  Pagrindas ekspertizei atlikti yra LMI nustatyta tvarka registruotas pareiškėjo pateiktas prašymas ir kartu su prašymu pateikiamas ekspertizės objektas.

14TMES specialistas per 20 darbo dienų turi atlikti pateiktų dokumentų vertinimą dėl atitikties norminiuose teisės aktuose, išvardytuose Aprašo 3 punkte, keliamiems reikalavimams.

15TMES specialistas įvertina pateiktų dokumentų sudėtį ir atitiktį šių teisės aktų reikalavimams:

15.1.  Sąrašo taisyklių III skyriaus;

15.2.  Techninių reikalavimų VI skyriaus (KA ekspertizei) ar Techninių reikalavimų VIII skyriaus (PA ekspertizei).

16.  TMES specialistas išnagrinėja KA ar PA savybių (techninių charakteristikų, įrangos sudėties, veikimo principo, komandų sistemos ir kt.) aprašymus ir įvertina jų atitiktį KA ar PA keliamiems techniniams reikalavimams.

17.  TMES specialistas, aptikęs neatitikimus keliamiems reikalavimams ir (ar) kitų taisytinų klaidų (pvz., klaidų pateiktuose dokumentuose) parengia raštą, kuriame išvardina nustatytus trūkumus ir nurodo 15 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

18Per nustatytą terminą LMI negavus patikslintų dokumentų, ekspertizė nutraukiama. Apie galimą ekspertizės nutraukimą TMES specialistas informuoja skyriaus vedėją ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 10 straipsnio 5 dalimi, parengia rašto pareiškėjui projektą.

19Sprendimą nutraukti ekspertizę priima LMI viršininkas, pasirašydamas TMES specialisto parengtą raštą dėl ekspertizės nutraukimo. Raštas registruojamas LMI nustatyta tvarka bei išsiunčiamas dokumentus pateikusiai įstaigai.

20.  TMES specialistas atlieka KA ar PA modelio įrangos atitikties (bandymų keliu) vertinimą jiems keliamiems techniniams reikalavimams:

20.1. KA modelio – nurodytiems Techninių reikalavimų II-V skyriuose ir EKJ reikalavimams;

20.2.  PA modelio – nurodytiems Techninių reikalavimų VII skyriuje.

21.  TMES specialistas, aptikęs KA ar PA modelio įrangos neatitikimus keliamiems techniniams reikalavimams, išvardytiems Aprašo 20 punkte, parengia raštą, kuriame išvardina nustatytus trūkumus, įskaitant prašymą pataisyti įrangą, bei nurodo 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

22 Jeigu per 20 darbo dienų įrangos neatitiktys nepašalinamos, ekspertizė nutraukiama. Apie galimą ekspertizės nutraukimą TMES specialistas informuoja skyriaus vedėją ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 10 straipsnio 5 dalimi, parengia rašto pareiškėjui projektą.

23.  Sprendimą nutraukti ekspertizę priima LMI viršininkas, pasirašydamas raštą dėl ekspertizės nutraukimo. Raštas registruojamas LMI nustatyta tvarka bei išsiunčiamas dokumentus pateikusiai įstaigai.

24.  Pagal perdavimo-priėmimo aktą pareiškėjui grąžinama KA ar PA ir pareiškėjo pateikta (jeigu tokia buvo pateikta) ekspertizės objekto atitikties vertinimui naudota įranga.

 

V SKYRIUS

EKSPERTIZĖS REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

25.  TMES specialistas parengia ekspertizės pažymą ir registruoja ją „Ekspertizės pažymų registre“. Taip pat parengia techninių eksploatacinių savybių aprašymą ir kitų duomenų aprašymą, kaip yra nurodyta Aprašo 28.3 papunktyje.

26.  Ekspertizės pažymoje pateikiama:

26.1.  pareiškėjo rekvizitai;

26.2.  pareiškėjo pateiktų dokumentų (prašymai, garantiniai raštai, pažymos, deklaracijos, liudijimai, įgaliojimai ir kt.) sąrašas;

26.3.  ekspertizės objekto aprašymas;

26.4.  aparatinės bei programinė įrangos pagrindiniai duomenys ir techninė dokumentacija;

26.5.  ekspertizės objekto atitikties nustatytiems kriterijams (galiojančiuose teisės aktuose pateiktiems techniniams ir kt. reikalavimams) aprašymas;

26.6.  pasiūlymai ir išvados apie tai, kad KA ar PA modelis atitinka nustatytus techninius reikalavimus.

27.  Parengtą ir patikrintą ekspertizės pažymą pasirašo ekspertizę atlikęs TMES specialistas arba ekspertų grupė, pažymą patikrinęs specialistas bei TMES vedėjas.

28TMES specialistas parengia VMI Teisės departamentui dokumentų perdavimo lydraštį, kuris vizuojamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka. Per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto lydraščio įregistravimo dienos perduoda VMI Teisės departamentui dokumentus:

28.1. ekspertizės pažymą su aiškiomis išvadomis apie tai, kad KA ar PA modelis atitinka nustatytus techninius reikalavimus;

28.2. KA ar PA modelio naudotojo instrukciją lietuvių kalba;

28.3. KA ar PA modelio techninių eksploatacinių savybių aprašymą ir kitus Sąrašo taisyklių 7.1–7.21 papunkčiuose nurodytus duomenis elektroniniu pavidalu bei išspausdintus popieriuje.

29TMES specialistas parengia VMI Kontrolės departamentui dokumentų perdavimo lydraštį, kuris vizuojamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka. Per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto lydraščio įregistravimo dienos perduoda VMI Kontrolės departamentui:

29.1.  ekspertizės pažymos išrašą;

29.2LMI viršininko suderintą KA ar PA plombavimo planą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMASIS EKSPERTIZĖS ETAPAS

 

30.          TMES specialistas elektroninėmis priemonėmis informuoja pareiškėją apie ekspertizės pabaigą ir paprašo atsiimti jo pateiktą ekspertizės objekto atitikties vertinimui naudotą įrangą (aparatinę), įskaitant ir pačius KA ar PA bei parengia įrangos perdavimo-priėmimo aktą.

31.          Visus pareiškėjo pateiktus ir visus ekspertizės metu parengtus dokumentus (arba antruosius jų egzempliorius, išrašus, kopijas, jeigu dokumentų originalai buvo pateikti VMI) TMES specialistas įsega į atitinkamus segtuvus. Priklausomai nuo dokumento tipo saugo pagal LMI dokumentacijos plano ir teisės aktų reikalavimus.

32.          Ekspertizės duomenys kaupiami ir saugomi LMI kompiuterinėse laikmenose.

33.          Pareiškėjo pateikti dokumentai ir KA ar PA techninė dokumentacija LMI saugomi tol, kol naudojami to modelio KA ar PA, bet ne mažiau kaip 3 metus po išbraukimo iš Sąrašo.

__________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininko 2022 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. 11V-12

 

 

KASOS APARATŲ, KOMPIUTERINIŲ KASŲ SISTEMŲ IR SU JAIS

SUSIJUSIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja sertifikatų išdavimo juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, (toliau – įmonės) ir šių įmonių darbuotojams verstis veikla, susijusia su kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbais, tvarką ir sąlygas.

2.    Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.  ekspertizės pažyma – dokumentas, kuriame aprašyti pareiškėjo pateikti dokumentai, pateiktas jų atitikties įvertinimas ir pateiktos išvados dėl sertifikatų išdavimo ar jų panaikinimo.

2.2. TMES specialistas – Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus (toliau – TMES) darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti sertifikavimo procedūrą.

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 3 punkto teisės aktuose.

3.    Aprašas parengtas, vadovaujantis:

3.7.    Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.8.    Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

4.    Įmonės ar specialisto sertifikatuose gali būti įrašyti tik tie kasos aparatų modeliai, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, patvirtintą VMI viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

5.    Įmonės sertifikatas bei specialisto sertifikatas išduodami per 15 darbo dienų nuo sertifikavimui atlikti pateiktų visų tinkamai užpildytų dokumentų gavimo dienos.

6.    Įmonės sertifikatas išduodamas juridiniam asmeniui, kuris turi atitinkamas patalpas, kontrolės įrangą ir bent vieną specialistą (įmonės darbuotoją) turintį kvalifikaciją atlikti to modelio kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbus.

7.    Jei dokumentų nagrinėjimo metu pasikeičia pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, juos pateikusi įmonė pasikeitusius duomenis privalo LMI pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS sertifikatO IŠDAVIMAS

 

8.    Įmonė, siekdama gauti kasos aparatų aptarnavimo ir remonto įmonės sertifikatą, LMI turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1.   prašymą dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikavimo (Aprašo 1 priedas);

8.2.   pažymą apie įmonę (Aprašo 2 priedas);

8.3.   kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės įsipareigojimą (Aprašo 3 priedas);

8.4.   garantinį raštą dėl kasos aparatų garantinio laikotarpio, techninės priežiūros ir remonto (Aprašo 4 priedas);

8.5.   gamintojo arba pagrindinio tiekėjo įgaliojimą ir įsipareigojimą kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei (Aprašo 5 priedas);

8.6.       kartu turi būti pateikti ir dokumentai dėl specialisto sertifikato išdavimo, išvardyti Aprašo III skyriaus 17 punkte.

9.    TMES specialistas, gavęs LMI nustatyta tvarka užregistruotus ir vizuotus dokumentus, per 10 darbo dienų įvertina ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar jie tinkamai užpildyti, ar atitinka keliamus reikalavimus, kurie išvardyti Taisyklėse.

10 Nustatęs pateiktų dokumentų trūkumus, TMES specialistas apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydamas ne trumpesnį nei 5 darbo dienų, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

11.  Per nustatytą terminą LMI negavus patikslintų dokumentų, sertifikavimo procedūra nutraukiama. Apie galimą sertifikavimo procedūros nutraukimą TMES specialistas informuoja TMES vedėją ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 10 straipsnio 5 dalimi, parengia rašto pareiškėjui projektą.

12.  Sprendimą nutraukti sertifikavimo procedūrą priima LMI viršininkas, pasirašydamas raštą. Raštas registruojamas LMI nustatyta tvarka bei išsiunčiamas dokumentus pateikusiai įstaigai.

13.  Nesant pateiktų dokumentų trūkumų, TMES specialistas parengia ekspertizės pažymą dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų išdavimo, kurią pasirašo rengėjas ir pažymą patikrinęs specialistas bei TMES vedėjas.

14.  Kartu su ekspertizės pažyma parengiamas įsakymo dėl įmonės ir specialisto sertifikatų išdavimo projektas, įmonės (forma pateikta Taisyklių 1 priede) bei specialisto (forma pateikta Taisyklių 2 priede) sertifikatai, kurie vizuojami LMI nustatyta tvarka ir teikiami viršininkui pasirašyti.

15.  TMES specialistas, ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto įsakymo įregistravimo dienos, raštu informuoja VMI apie įsakymą dėl sertifikatų išdavimo, prie kurio pridedami išduodamų įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų ruošiniai. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

16.  VMI kontrolės departamentui teikiami dokumentai yra išvardyti šio Aprašo 24 punkte.

 

III SKYRIUS

SPECIALISTO SERTIFIKATO IŠDAVIMAS

 

17.  Pagrindas specialisto sertifikato išdavimo procedūrai pradėti yra LMI nustatyta tvarka registruotas ir vizuotas pareiškėjo pateiktas prašymas ir dokumentai:

17.1. prašymas-rekomendacija dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto (-ų) sertifikavimo (Aprašo 6 priedas);

17.2. kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto įsipareigojimas (Aprašo 7 priedas);

17.3. prašymas dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto (-ų) asmeninių plombavimo įrankių brėžinio(-ių) patvirtinimo (Aprašo 8 priedas);

17.4. kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinys (Aprašo 9 priedas), 2 egzemplioriai;

17.5. kiti dokumentai, išvardyti Taisyklių 13.3-13.5 papunkčiuose.

18.  TMES specialistas, gavęs LMI nustatyta tvarka užregistruotus ir vizuotus dokumentus, per 10 darbo dienų įvertina, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar jie tinkamai užpildyti, ar atitinka jiems keliamus Taisyklėse išvardintus reikalavimus.

19.  TMES specialisto veiksmai, nustačius pateiktų dokumentų trūkumus, yra aprašyti Aprašo 10 punkte, o sertifikavimo procedūros nutraukimo sąlygos yra aprašytos Aprašo 11 ir 12 punktuose.

20.  Specialisto sertifikatas išduodamas tik šių darbų sertifikatą turinčios įmonės darbuotojui.

21.  Nesant pateiktų dokumentų trūkumų, TMES specialistas parengia ekspertizės pažymą dėl  specialisto(-ų) sertifikato(-ų) išdavimo, kurią pasirašo rengėjas ir pažymą patikrinęs specialistas bei TMES vedėjas.

22.  Kartu su ekspertizės pažyma parengiamas įsakymo dėl specialisto(-ų) sertifikato(-ų) išdavimo projektas, kuris vizuojamas LMI nustatyta tvarka bei teikiamas viršininkui pasirašyti.

23.  TMES specialistas, per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto įsakymo įregistravimo dienos, raštu informuoja VMI apie įsakymą dėl sertifikato (-ų) išdavimo, prie kurio pridedami specialisto(-ų) sertifikato(-ų) ruošiniai. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

24.  TMES specialistas parengia VMI kontrolės departamentui dokumentų perdavimo lydraštį dėl specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinio patvirtinimo, kuris vizuojamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka. Per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto lydraščio įregistravimo dienos perduoda LMI viršininko pasirašytą lydraštį VMI ir dokumentus:

24.1. ekspertizės pažymą dėl sertifikato(-ų) išdavimo, kuri pasirašyta rengėjo ir pažymą patikrinusio specialisto bei TMES vedėjo;

24.2. pareiškėjo parengtą prašymą dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto (-ų) asmeninių plombavimo įrankių brėžinio(-ių) patvirtinimo (Aprašo 8 priedas);

24.3. pareiškėjo parengtą kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinio 2 egzempliorius (Aprašo 9 priedas).

 

IV SKYRIUS

ĮMONĖS BEI SPECIALISTO SERTIFIKATŲ PAPILDYMAS 

 

25.  Pagrindas įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų papildymo procedūrai pradėti yra LMI nustatyta tvarka registruotas ir vizuotas sertifikuotos įmonės pateiktas prašymas ir dokumentai:

25.1. garantinis raštas dėl kasos aparatų garantinio laikotarpio, techninės priežiūros ir remonto (Aprašo 4 priedas);

25.2. gamintojo arba pagrindinio tiekėjo įgaliojimą ir įsipareigojimą kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei (Aprašo 5 priedas);

25.3. kiti dokumentai dėl specialisto sertifikato papildymo, išvardyti Taisyklių 17.1-17.3 papunkčiuose.

26.  TMES specialistas, gavęs Aprašo 25 punkte išvardytus dokumentus, per 5 darbo dienas, įvertina, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar jie tinkamai užpildyti, ar atitinka keliamus reikalavimus, kurie išvardyti Taisyklėse.

27.  TMES specialisto veiksmai, nustačius pateiktų dokumentų trūkumus, yra aprašyti Aprašo 10 punkte, o sertifikavimo procedūros nutraukimo sąlygos yra aprašytos Aprašo 11 ir 12 punktuose.

28.  Nesant pateiktų dokumentų trūkumų, TMES specialistas parengia ekspertizės pažymą dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų papildymo, kurią pasirašo rengėjas ir pažymą patikrinęs specialistas bei skyriaus vedėjas.

29.  Kartu su ekspertizės pažyma parengiamas įsakymo dėl įmonės bei specialisto sertifikatų papildymo projektas, įmonės bei specialisto sertifikatai, kurie vizuojami LMI nustatyta tvarka bei teikiami viršininkui pasirašyti.

30.  TMES specialistas, ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto įsakymo įregistravimo dienos, raštu informuoja VMI apie įsakymą dėl sertifikatų papildymo, prie kurio pridedami išduodamų papildytų įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų ruošiniai. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ĮMONĖS IR SPECIALISTO SERTIFIKATŲ PANAIKINIMAS

 

31.  Pagrindas įmonės bei specialisto sertifikatų panaikinimo procedūrai pradėti yra LMI nustatyta tvarka registruotas ir vizuotas sertifikuotos įmonės prašymas (Aprašo 10 priedas) arba VMI raštas dėl sertifikuotos įmonės Taisyklėse nurodytų reikalavimų nesilaikymo.

32.  TMES specialistas, gavęs LMI nustatyta tvarka užregistruotus ir vizuotus dokumentus, kurie išvardyti Aprašo 31 punkte, per 5 darbo dienas parengia ekspertizės pažymą dėl įmonės ir  specialisto(-ų) sertifikatų panaikinimo arba specialisto(-ų) sertifikato(-ų) panaikinimo, kurią pasirašo rengėjas ir pažymą patikrinęs specialistas bei TMES vedėjas. Kartu su ekspertizės pažyma parengiamas įsakymo projektas dėl įmonės ir specialisto(-ų) sertifikatų panaikinimo arba dėl specialisto(-ų) sertifikato(-ų) panaikinimo, kuris vizuojamas LMI nustatyta tvarka bei teikiamas viršininkui pasirašyti.

33.  TMES specialistas kas 12 mėn. peržiūri Juridinių asmenų registro duomenis (toliau – JAR). JAR duomenyse radęs informacijos apie įmonės veiklos nutraukimą (pvz., JAR įregistruotas įmonės teisinis statusas, kad įmonė yra bankrutavusi), parengia ekspertizės pažymą dėl įmonės bei specialisto(-ų) sertifikatų panaikinimo, kurią pasirašo rengėjas ir pažymą patikrinęs specialistas bei TMES vedėjas. Kartu su ekspertizės pažyma parengiamas įsakymo projektas dėl įmonės bei specialisto(-ų) sertifikato(-ų) panaikinimo, kuris vizuojamas LMI nustatyta tvarka bei teikiamas viršininkui pasirašyti.

34.  TMES specialistas, ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo LMI viršininko pasirašyto įsakymo dėl įmonės ir specialisto(-ų) sertifikato(-ų) panaikinimo arba dėl specialisto(-ų) sertifikato(-ų) panaikinimo įregistravimo dienos, raštu informuoja VMI, prie kurio pridedama LMI viršininko įsakymo dėl sertifikatų panaikinimo kopija. Raštas rengiamas ir registruojamas LMI nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35TMES specialistas licencijų duomenis pateikia Licencijų informacinei sistemai Licencijavimo pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

36Įmonių ir specialistų sertifikavimo dokumentai rengiami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvo 2011 m. liepos 4 d. Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

37.  Įmonių ir specialistų sertifikavimo dokumentai kaupiami ir saugomi LMI nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai
A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius

 

 

 

Prašymas
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
įmonės sertifikavimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta (miesto pavadinimas ar pan.)}

 

Prašome atlikti pateiktų dokumentų ekspertizę ir išduoti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikatą, į jį įrašant šiuos kasos aparatų modelius:

 

 

Gamintojas, šalis

 

Kasos aparatų modeliai

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)}

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

Įsipareigojame atlikti į mūsų įmonės sertifikatą įrašomų modelių kasos aparatų įrengimo, paruošimo naudoti, programavimo, naudotojų apmokymo, garantinės ir pogarantinės techninės priežiūros ir remonto, profilaktinės apžiūros (iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatų), techninės kontrolės darbus pagal Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

Vadovo pareigos}                                                                                                 {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

Pažyma apie įmonę

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta (miesto pavadinimas ar pan.)}

 

I. Bendrieji įmonės duomenys

 

 

Pavadinimas

 

{Visas įmonės pavadinimas}

 

Įmonės kodas

 

{Įmonės kodas}

 

 

 

Registravimo adresas

 

{Registravimo adresas Juridinių asmenų registre}

 

Buveinės adresas

 

{Faktinis buveinės adresas}

 

Įmonės filialai (padaliniai) Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse (įskaitant pagrindinį-centrinį filialą (-us)):

 

 

Filialas (padalinys)

 

Adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

{Filialo (padalinio) pavadinimas}

 

{Adresas}

 

Telefonas (-ai) – {telefono numeris (-iai)}

 

Faksas (-ai) – {fakso numeris (-iai)}

 

El. pašto adresas – {pagrindinis el. pašto adresas (-ai)}

 

Interneto svetainė – {interneto svetainės adresas}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą irgi.}

 

Įmonės vadovybė bei kiti pagrindiniai asmenys, kurie atsakingi už įmonės veiklą, susijusią su kasos aparatų technine priežiūra ir remontu:

 

 

Vardas ir pavadė

 

Pareigos

 

Kontaktiniai duomenys

 

{Vardas ir pavardė}

 

{Pareigos}

 

Telefonas (-ai) – {telefono numeris (-iai)}

 

Faksas – {fakso numeris}

 

El. pašto adresas – {pagrindinis el. pašto adresas (-ai)}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą irgi.}

 

II. Įmonės veikla

 

 

Veiklos kryptys

 

{Čia nurodomos pagrindinės veiklos kryptys, pagal įmonės įstatus, pavyzdžiui, didmeninė prekyba elektronikos ar kompiuteriniais įrenginiais, elektroninės technikos-aparatūros priežiūra, remontas ir pan.}

 

III. Įmonės personalas

 

 

Bendras darbuotojų, parengtų vykdyti su kasos aparatais susijusią veiklą, skaičius

 

{Darbuotojų skaičius}

 

Darbuotojų, parengtų vykdyti su kasos aparatais susijusią veiklą, duomenys:

 

IV. Įmonės patalpos

 

 

Bendras visų patalpų plotas, m2

 

{Plotas, m2}

 

 

 

 

 

Išsamūs duomenys apie patalpas:

 

 

Paskirtis (susijusi su kasos aparatais)

 

Patalpų plotas, m2

 

Darbo vietų skaičius

 

Kasos aparatų techninei priežiūrai ir remontui skirtos patalpos

 

{Plotas kvadratiniais metrais}

 

{Įrengtų darbo vietų skaičius}

 

Sandėliavimo patalpos

 

{Plotas kvadratiniais metrais}

 

{Įrengtų darbo vietų skaičius}

{Jeigu tam tikros iš čia nurodytų patalpų yra vis tik bendros (pavyzdžiui, pardavimo patalpos bei techninės priežiūros ir remonto patalpos), tuomet galite jas apjungti į vieną lentelės eilutę. Taip pat, savo nuožiūra galite nurodyti ir daugiau patalpų tipų, susijusių su KA veikla. Šią pastabą ištrinkite.}

 

{Čia papildomai gali būti pateiktas trumpas aprašymas apie patalpų būklę ir pan.}

 

V. Įmonės turima įranga, prietaisai ir transportas

 

 

Įranga ir prietaisai

 

{Čia aprašoma įmonės turima įranga ir prietaisai:
ryšio priemonės, dispečerinė įranga, asmeniniai kompiuteriai, bandikliai („testeriai“), programatoriai ir kt. matavimo ir kontrolės prietaisai, įrankiai}

 

Transportas, skirtas aptarnauti kasos aparatų naudotojus:

 

 

Tipas

 

Kiekis

 

{Transporto priemonės tipas}

 

{To tipo transporto priemonių kiekis}

 

{ir t. t.}

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą irgi. Čia gali būti nurodomas ir asmeninis transportas, jeigu jis naudojamas pagal galiojančią tvarką.}

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės
įsipareigojimas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Įmonės pavadinimas} (toliau – Priežiūros įmonė), gaudama kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto sertifikatą, įsipareigoja:

 

·    Priežiūros įmonei nutraukiant veiklą ar Priežiūros įmonę reorganizuojant (pakeitus Priežiūros įmonės pavadinimą, teisinę formą ar pan.) nedelsiant:

 

·    informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Lietuvos metrologijos inspekciją (toliau – LMI) bei pagrindinius tiekėjus (suteikusius Priežiūros įmonei įgaliojimus ir teises atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ir remontą bei susijusius darbus) ir, jeigu Priežiūros įmonė nutraukia veiklą, tuomet pagal jų visų rekomendacijas perduoti (arba neperduoti) kitai kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei Įmonės įrengtų kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymą, o tokį perdavimą-priėmimą įforminti dvišaliu aktu su darbus perimančia techninės priežiūros ir remonto įmone;

 

·    kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto sertifikatus išduodančiai įstaigai (LMI) grąžinti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikatą;

 

·    surinkti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų sertifikatus ir grąžinti juos sertifikatus išduodančiai įstaigai (LMI);

 

·    surinkti iš kasos aparatų priežiūros specialistų jų asmeninius plombavimo įrankius (išskyrus LMI nurodymu tam tikrus atvejus, kai to daryti nebūtina, susijusius su Įmonės reorganizavimu bei įmonės ir specialistų sertifikatų perrašymu naujos-reorganizuotos Priežiūros įmonės vardu).

 

·    pasikeitus Priežiūros įmonės duomenims, tokiems kaip: pagrindinės buveinės adresui, pagrindiniams kontaktiniams duomenims (telefono, fakso numeriams ir kt.), apie tai nedelsiant informuoti LMI;

 

·    kasos aparatų priežiūros specialistui netekus (pametus, praradus ar pan.) specialisto sertifikato arba asmeninio plombavimo įrankio, apie tai nedelsiant informuoti sertifikatus išduodančią įstaigą (LMI);

 

·    nutraukus sutartis (panaikinus suteiktus įgaliojimus, pasibaigus jų galiojimo terminui ir jo nepratęsus) tarp Priežiūros įmonės ir gamintojų ar (ir) pagrindinių tiekėjų, suteikusių Priežiūros įmonei įgaliojimus ir teises atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ir remontą, arba atnaujinus tokias sutartis (pratęsus galiojimo terminą), arba pasikeitus tokių sutarčių (suteiktų įgaliojimų, įsipareigojimų ir pan.) sąlygoms – apie nutraukimą, atnaujinimą arba sąlygų pasikeitimą nedelsiant informuoti LMI;

 

·    teikti techninę pagalbą VMI ir LMI.

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

Garantinis raštas
dėl kasos aparatų garantinio laikotarpio, techninės priežiūros ir remonto

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – Pareiškėjas):

 

·    visiems Pareiškėjo parduotiems kasos aparatams suteikia toliau nurodytą garantiją, jei nepažeisti naudotojo reikalavimai:

 

·    ne mažiau kaip 24 mėn. garantiją, jei kasos aparatas parduotas (išnuomotas ar pan.) fiziniam asmeniui;

 

·    ne mažiau kaip 12 mėn. garantiją, jei kasos aparatas parduotas (išnuomotas ar pan.) juridiniam asmeniui.

 

·    visiems Pareiškėjo parduotiems kasos aparatams garantuoja garantinės ir pogarantinės techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymą ne mažiau kaip {metų skaičius, ne mažesnis už 5} m. nuo pardavimo dienos;

 

·    jei kasos aparato remontas užtruktų ilgiau nei 72 valandas, garantuoja iš savo atsargų laikinai pakeisti sugedusį kasos aparatą kitu;

 

·    įsipareigoja kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbus vykdyti pagal Lietuvos Respublikoje šią veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus.

 

 

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su

 

jais susijusių įrenginių techninės priežiūros

bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

 

5 priedas

 

 

Gamintojo arba Pagrindinio tiekėjo Įgaliojimai IR ĮSIPAREIGOJIMAI
kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonei

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

{Gamintojo arba pagrindinio tiekėjo įmonės (toliau – PTĮ) pavadinimas}, kuri yra oficialus toliau 1.1 punkte nurodytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių pagrindinis tiekėjas Lietuvos Respublikoje (įmonės kodas {PTĮ įmonės kodas}, {PTĮ pagrindinės buveinės adresas}, tel. {PTĮ telefono numeris (-iai)}, faks. {PTĮ el. pašto adresas (-ai)}):

 

·    suteikia {įmonės (Pareiškėjo) pavadinimas} (toliau – Įgaliotoji įmonė) (įmonės kodas {įmonės (Pareiškėjo) kodas}, {įmonės (Pareiškėjo) adresas}) įgaliojimus:

 

1.1.     atlikti toliau lentelėje nurodytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių įrengimo, paruošimo naudoti, programavimo, naudotojų apmokymo, garantinės ir pogarantinės techninės priežiūros ir remonto, techninės kontrolės darbus:

 

 

Gamintojas, šalis

 

Kasos aparatų modeliai

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}, {šalis}

 

{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)}

 

{ir t. t.}

 

 

 

 

Šis įgaliojimas suteikiamas {metų skaičius, nemažiau kaip 5} m.

 

Pasibaigus šiam terminui (arba dar iki jo pasibaigimo) įsipareigojame nedelsiant informuoti Lietuvos metrologijos inspekciją apie šių įgaliojimų pratęsimą, nutraukimą ir kitą tuo metu galiosiančią būseną.

 

1.2.     vykdyti 1.1 papunktyje išvardintus darbus, savarankiškai juos įteisinus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą tvarką;

 

1.3.     {kiti įgaliojimai, jų galiojimo terminai ir sąlygos, jeigu tokie įgaliojimai nurodomi}.

 

garantuoja atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimą Įgaliotajai įmonei ne mažiau kaip
{metų skaičius, nemažiau kaip 5} m. nuo kasos aparato pardavimo dienos ir nemažiau kaip
{metų skaičius, nemažiau kaip 5} m. nuo šių kasos aparatų serijinės gamybos nutraukimo;

 

įsipareigoja:

 

1.4.     aprūpinti Įgaliotąją įmonę technine dokumentacija, teikti jai metodinę pagalbą kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto klausimais;

 

1.5.     apmokyti Įgaliotosios įmonės kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistus.

 

{Kiti įsipareigojimai ar garantijos, jeigu tokių yra}.

 

 

 

{Gamintojo arba PTĮ vadovo pareigos}                                    {Gamintojo arba PTĮ vadovo vardas, pavardė}

 

A. V.     (parašas)

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai
A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius

 

 

 

PrašymaS-rekomendacija
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
specialistO (-Ų) sertifikaVIMO

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome atlikti pateiktų dokumentų ekspertizę dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų (-o) sertifikavimo. Rekomenduojame toliau lentelėje išvardintiems mūsų įmonės darbuotojams išduoti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų sertifikatus į juos įrašant toliau atitinkamai nurodytus kasos aparatų modelius:

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė,
gimimo data

 

Adresas ir telefonas

 

Asmeninio plombavimo įrankio (žymės) Nr.

 

Kasos aparatų modeliai, įrašomi į specialisto sertifikatą

 

1.

 

{Vardas, pavardė}
({gimimo data})

 

{Adresas}

 

Tel. {telefono numeris}

 

{Plombavimo įrankio (žymės) numeris}

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}:
{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)};

 

{Gamintojo įmonės pavadinimas}:
{KA modelių pavadinimai (-as) (atskirti kableliais)};

 

{ir t. t.}

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą irgi.}

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto
įsipareigojimas

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu}

 

Aš, {specialisto vardas ir pavardė}, būdamas {įmonės pavadinimas} (toliau – Įmonė) darbuotoju (darbo sutartis – {darbo sutarties dokumento sudarymo data} Nr. {darbo sutarties dokumento registracijos numeris}) ir gaudamas kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikatą, įsipareigoju griežtai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir sertifikuotos kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės, kurioje dirbu, darbo su kasos aparatais reikalavimų, taisyklių ir nurodymų bei kasos aparatų gamintojo techninių reikalavimų.

 

Aš žinau, jog pažeidus šiuos reikalavimus, mano kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikatas gali būti panaikintas ir atimta teisė atlikti kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

 

Esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklos sritį, bei priežiūros specialisto atsakomybe pažeidus šiuos teisės aktus.

 

Nutraukus darbo sutartį su Įmone įsipareigoju šiai įmonei nedelsiant grąžinti kasos aparatų priežiūros ir remonto specialisto sertifikatą ir asmeninį plombavimo įrankį.

 

 

 

{Specialisto vardas, pavardė}

 

                                                                                                           (parašas)

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vasario 16-osios g. 15, 01514 Vilnius

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai
A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius

 

 

 

Prašymas
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistO (-Ų)
asmeninių plombavimo įrankių brėžiniO (-IŲ) patvirtinimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome patvirtinti toliau lentelėje išvardintų kasos aparatų priežiūros specialistų asmeninių plombavimo įrankių (įrankių paliekamos žymės) brėžinius:

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Asmeninio plombavimo įrankio (žymės) Nr.

 

1.

 

{Vardas, pavardė}

 

{Plombavimo įrankio (žymės) numeris}

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

{Neužpildytas lentelės eilutes iš viso ištrinkite, šią pastabą taip pat.}

 

 

 

{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

Tvirtinu

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

                                                                                

 

                                                                                

 

20____  m.                                                 d.

 

 

{Įmonės pavadinimas}

 

Kasos aparatų techninĖs priežiūros ir remonto specialisto

 

{Specialisto vardas, pavardė}

 

asmeninio plombavimo įrankio žymės brėžinys

 

 

 

 

 

Asmeninio plombavimo įrankio paliekamos žymės brėžinys: turi būti pateiktos dvi jo versijos (tame pačiame lape):

 

○   masteliu 1:1, ir

 

○   masteliu X:1 (vietoj X čia įrašomas atitinkamas skaičius);

 

Jei plombavimo įrankis yra vadinamojo žnyplinio tipo, tuomet šiame lape turi būti pateikti averso ir reverso brėžiniai (tiek X:1, tiek 1:1 masteliais).

 

Brėžinys turi būti tikslus. T. y. realus asmeninio plombavimo įrankio įspaudas ir jo brėžinys turi visiškai atitikti vienas kitą – privalo sutapti teksto šriftas, kitų naudojamų ženklų, formų ar pan. tarpusavio proporcijos, išdėstymas.

 

Be to, šiame lape privalo būti nurodytas plombavimo įrankio paliekamos žymės skersmuo (taip pat, papildomai gali būti nurodyti ir žymėje pateiktų ženklų, formų ar pan. matmenys).

 

 

 

{Įmonės pavadinimas}
{Vadovo pareigos}                                                                                               {Vadovo vardas, pavardė}

 

                                               A. V.                                                    (parašas)

 

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

 

Prašymas
dėl kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto
specialistO (-Ų) sertifikatO (-Ų) panaikinimo

 

{Dokumento data MMMM-mm-DD formatu} Nr. {Dokumento registracijos numeris}
{Dokumento sudarymo vieta}

 

Prašome Lietuvos metrologijos inspekcijos panaikinti toliau išvardintų mūsų įmonės (toliau – Priežiūros įmonė) darbuotojų (ar buvusių darbuotojų) kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialistų sertifikatus:

 

 

Eil. Nr.

 

1

 

Vardas ir pavardė

 

{Vadas ir pavardė}

 

Specialisto sertifikato Nr.

 

{Sertifikato numeris}

 

Asmeninio plombavimo įrankio (žymės) Nr.

 

{Plombavimo įrankio (žymės) numeris}

 

Specialisto sertifikato panaikinimo priežastis

 

<<Nebedirba Priežiūros įmonėje ARBA {Kokia nors kita priežastis}>>

 

Specialisto sertifikato būsena

 

<<Grąžinamas LMI (pridedamas) ARBA LMI negrąžinamas, nes {priežastis}>>

 

Asmeninio plombavimo įrankio būsena

 

<<Grąžintas priežiūros įmonei ARBA Priežiūros įmonei negrąžintas, nes {priežastis} ARBA {kokia nors kita būsena ir jos priežastis}>>